Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2012 z dne 22. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2012 z dne 22. 6. 2012

Kazalo

1962. Zakon o spremembi Zakona o medijih (ZMed-B), stran 4814.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o medijih (ZMed-B)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o medijih (ZMed-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. junija 2012.
Št. 003-02-5/2012-5
Ljubljana, dne 20. junija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O MEDIJIH (ZMed-B)
1. člen
V Zakonu o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 69/06 – ZOIPub, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA in 87/11 – ZAvMS) se 114.a člen spremeni tako, da se glasi:
»114.a člen
(1) Za operaterja prizemeljskega digitalnega omrežja se ne uporabljajo določbe 112. člena tega zakona.
(2) Radiotelevizija Slovenija kot operater multipleksa, namenjenega javni radioteleviziji, omogoča neodplačno razširjanje radijskih in televizijskih programov iz 77., 79., 80. in 81. člena tega zakona, če obstajajo proste zmogljivosti multipleksa po njegovi zasedbi s programi Radiotelevizije Slovenija, na največ desetih odstotkih zmogljivosti multipleksa v vsaki regiji (razumna obveznost prenosa). Izdajatelji teh radijskih in televizijskih programov Radioteleviziji Slovenija kot operaterju multipleksa v zameno za razširjanje programov mesečno plačujejo sorazmeren delež amortizacijskih in vzdrževalnih stroškov (ustrezno plačilo za ukrepe).
(3) Radiotelevizija Slovenija omogoča neodplačno razširjanje radijskih in televizijskih programov tistim izdajateljem, ki so na podlagi zakona, ki ureja digitalno radiodifuzijo, imetniki odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za lastni multipleks, in ki na oddajnih točkah Radiotelevizije Slovenija z lastno opremo razširjajo radijske in televizijske programe iz 77., 79., 80. in 81. člena tega zakona. V primeru, da izdajatelji teh programov v svoj multipleks vključijo tudi druge programe, Radiotelevizija Slovenija za programe, ki nimajo statusa programa posebnega pomena v skladu s tem zakonom, omogoča odplačno razširjanje.
(4) Operater prizemeljskega digitalnega omrežja na posameznem območju Republike Slovenije mora pod enakimi pogoji razširjati radijske in televizijske programe, ki imajo dovoljenje iz 104.a člena tega zakona za isto območje, razen ko gre za razširjanje programov na podlagi drugega in tretjega odstavka tega člena.
(5) V določbah drugega in tretjega odstavka tega člena uporabljena izraza »multipleks« in »operater multipleksa« imata enak pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja digitalno radiodifuzijo.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010-02/12-6/21
Ljubljana, dne 12. junija 2012
EPA 178-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti