Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2012 z dne 22. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2012 z dne 22. 6. 2012

Kazalo

1961. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o digitalni radiodifuziji (ZDRad-B), stran 4813.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o digitalni radiodifuziji (ZDRad-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o digitalni radiodifuziji (ZDRad-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. junija 2012.
Št. 003-02-5/2012-6
Ljubljana, dne 20. junija 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DIGITALNI RADIODIFUZIJI (ZDRad-B)
1. člen
V Zakonu o digitalni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07 in 85/10) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja digitalno radiodifuzijo v Republiki Sloveniji, pogoje za izvajanje digitalne radiodifuzije, pravice in obveznosti izvajalcev, spremembe pri upravljanju radiofrekvenčnega spektra, postopen prehod z analogne na digitalno radiodifuzijo, vključevanje in uvajanje komplementarnih in inovativnih storitev ter postopni izklop analogne radiodifuzije in spodbujevalne ukrepe, namenjene za pospešitev prehoda na digitalno radiodifuzijo v skladu z Direktivo 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (Direktiva o odobritvi) (UL L št. 108 z dne 24. 4. 2002, str. 21), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2009/140/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o spremembi direktiv 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve, 2002/19/ES o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju in 2002/20/ES o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (UL L št. 337 z dne 18. 12. 2009, str. 37), Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2002/21/ES z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (okvirna direktiva) (UL L št. 108 z dne 24. 4. 2002, str. 33), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES) št. 544/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 717/2007 o gostovanju v javnih mobilnih telefonskih omrežjih znotraj Skupnosti in Direktive 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (UL L št. 167 z dne 29. 6. 2009, str. 12) in Direktivo Komisije 2002/77/ES z dne 16. septembra 2002 o konkurenci na trgih za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (UL L št. 249 z dne 17. 9. 2002, str. 21).«.
2. člen
V prvem odstavku 15. člena se črta beseda »predvsem«, na koncu stavka pa se pred piko dodata vejica in besedilo »za potrebe izvajanja javne službe in prenosu drugih programov posebnega pomena za Republiko Slovenijo v skladu z zakonom, ki ureja medije«.
V drugem odstavku se za besedama »prosto razpolaga« doda besedilo »za namen iz prejšnjega odstavka«.
Četrti odstavek se črta.
3. člen
V prvem odstavku 38. člena se za 5. točko doda nova 5.a točka, ki se glasi:
»5.a razpolaga s prostimi zmogljivostmi multipleksa, namenjenega javni radioteleviziji, v nasprotju z drugim odstavkom 15. člena tega zakona;«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Agencija v 30 dneh od dneva uveljavitve tega zakona uskladi odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc za multipleks iz 15. člena zakona z določbami tega zakona.
5. člen
Ta zakon začne veljati šestdeseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-09/12-1/19
Ljubljana, dne 12. junija 2012
EPA 182-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik