Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2012 z dne 15. 6. 2012

Kazalo

1884. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, stran 4583.

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/02 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11) ter 16. in 35. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10) ter po predhodnem soglasju ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport št. 0071-1/2012/12 z dne 24. 4. 2012 je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 3. seji dne 16. 5. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
1. člen
V Pravilniku o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11 in 72/11) se v prvem odstavku 20. člena v prvem stavku besedilo »8 dni od« nadomesti z besedilom »osem delovnih dni od zaključka«.
V drugem stavku se številka »8« nadomesti z besedama »osem delovnih«.
V tretjem stavku se besedilo »ocenjevanja ter razvrščanja« nadomesti z besedilom »ocenjevanje in razvrstitev«.
V drugem odstavku se številka »8« nadomesti z besedo »osem«.
2. člen
V drugem odstavku 21. člena se številka »8« nadomesti z besedo »osem«.
3. člen
V 22. členu se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi: »V primeru ugotovljenih vsebinskih nejasnosti lahko agencija pozove prijavitelje k dodatnim pojasnilom oziroma dopolnitvam.«.
4. člen
V prvem odstavku 35. člena se v točki 1.2. za besedilom »Web of Science – Wos« doda vejica in beseda »Scopus«.
V drugem odstavku se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Za izračun točk 2. E (patent, sorta pasma) se upošteva 10 letno obdobje, kar velja tudi za izračun A' in A''. Dosedanji drugi stavek postane tretji stavek.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Kvantitativna ocena A(2) je določena na podlagi normiranega števila čistih citatov v obdobju zadnjih 10 let do datuma zaključka javnega razpisa iz sistema Sicris. Citati v bazi Sicris so iz baze Web of Science (v nadaljnjem besedilu: WoS) ali iz baze Scopus, kjer se upoštevajo citati znanstvenih prispevkov, za katere obstaja poln bibliografski zapis. Dela, ki se citirajo v tem obdobju, so lahko objavljena tudi prej. Zaradi razlike v številu citatov med bazama WoS in Scopus se upošteva večje število čistih citatov. Normiranje se opravi po kategorijah WoS, za revije, ki niso v WoS, pa je normalizacijski faktor 1.«.
V sedmem odstavku se za besedo »število« doda besedo »čistih«.
V osmem odstavku se besedilo »indeksirata SSCI in A&HCI« nadomesti z besedilom »indeksirajo SSCI, A&HCI ali Scopus s področja družboslovja oziroma humanistike«.
V desetem odstavku se:
– prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Kvantitativna ocena A(4) je določena na podlagi normiranih čistih citatov in znanstvenih objav v obdobju zadnjih 10 let (do datuma zaključka javnega razpisa iz sistema Sicris (WoS, Scopus in COBISS), kjer se upoštevajo citati člankov, za katere obstaja poln bibliografski zapis) ter ocen A' in A«.«
– drugi stavek se črta.
V 14. odstavku se v tabeli C besedilo »Sicris (Web of Science)« nadomesti z besedilom »Sicris (WoS, Scopus)« in besedilo »Sicris (COBISS, WoS)« nadomesti z besedilom »Sicris (COBISS, WoS, Scopus).
5. člen
V prvem odstavku 58. člena se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »V tem primeru so JRO oziroma RO s koncesijo strukturo dolžne sporočiti agenciji letno oziroma ob spremembi.«.
6. člen
V sedmem odstavku 67. člena se:
– v prvem stavku za besedilom »ZSA sprejme seznam raziskovalnih« dodata besedi »in infrastrukturnih«.
– drugi stavek se spremeni tako, da se glasi: »Obdobje trajanja financiranja raziskovalnih programov je 3, 4, 5 ali 6 let.«.
7. člen
Šesti odstavek 71. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Če ZSV pozitivno oceni letno poročilo raziskovalnega programa, potem lahko izjemoma predlaga podaljšanje obdobja financiranja največ za eno leto, pri čemer ostane obseg financiranja enak obsegu financiranja leto pred podaljšanjem. Odločitev o podaljšanju se lahko nanaša na posamezni program ali na sklop programov. Podaljšanje obdobja financiranja za eno leto, ki se lahko predlaga največ enkrat v obdobju financiranja, obravnava ZSA tako za programe JRO kot za RO s koncesijo. Vodja programa, za katerega se predlaga podaljšanje, mora izpolnjevati pogoje za vodjo temeljnega projekta, določene s pravilnikom, ki ureja kriterije za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta in z veljavno metodologijo. Če obstoječi vodja progama ne izpolnjuje pogojev za vodjo, lahko RO predlaga njegovo zamenjavo. Sklep o podaljšanju trajanja programa za JRO kot za RO s koncesijo sprejme direktor na predlog ZSA.«.
8. člen
73. člen se črta.
9. člen
V prvem odstavku 77. člena se na koncu besedila ena pika črta.
Tretji odstavek se črta.
10. člen
V 83. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Prijave za projekte pregleda član ZSV, ki je zadolžen za področje prijave, in v primeru kandidature na neustrezno področje, predlaga prerazporeditev na drugo ustrezno področje. V obrazložitvi član ZSV upošteva predvsem OECD (SCI, SSCI) področja objav vodje projekta in vsebino prijave. Samo v primeru, če se član ZSV iz področja, na katerega je predlagana prerazporeditev, s predlogom strinja, agencija ta predlog posreduje občasnemu strokovnemu telesu v odločitev.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
11. člen
Prvi in drugi odstavek 84. člena se črtata.
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo prvi, drugi, tretji in četrti odstavek.
12. člen
V 87. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Prijavitelje, ki niso uvrščeni v drugo fazo izbora projektov (kategorija B), agencija pisno obvesti. Prijavitelj ima pravico do ugovora v skladu z 28. členom tega pravilnika, ko se konča postopek izbora po prvi in drugi fazi.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
13. člen
V 89. členu se deseti in enajsti odstavek združita v nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Tuji recenzent ocenjuje prijave po kriterijih:
a) raziskovalne uspešnosti raziskovalca oziroma skupine raziskovalcev, raziskovalne oziroma razvojne kakovosti prijave, relevantnosti in potencialnega vpliva prijave in izvedljivosti predloga;
b) družbeno-ekonomske oziroma kulturne relevantnosti rezultatov, raziskovalne oziroma razvojne kakovosti prijave, relevantnosti in potencialnega vpliva prijave in izvedljivosti predloga.«.
Dosedanji dvanajsti, trinajsti in štirinajsti odstavek postanejo enajsti, dvanajsti in trinajsti odstavek.
14. člen
Za 92. členom se doda nov 92.a člen, ki se glasi:
»92.a člen
(podaljšanje roka za zaključek izvajanja projekta)
RO lahko prosi za podaljšanje roka zaključka izvajanja projekta za dobo do 1 leta in navede vzroke za zamudo. O podaljšanju obdobja, ki se ne financira, odloča direktor na predlog ZSA.«.
15. člen
V 96. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Prijave za mentorje pregleda član ZSV, ki je zadolžen za področje prijave, in v primeru kandidature na neustrezno področje predlaga prerazporeditev na drugo ustrezno področje. V obrazložitvi član ZSV upošteva predvsem OECD (SCI, SSCI) področja objav kandidata za mentorja in vsebino prijave. Samo v primeru, če se član ZSV iz področja, na katerega je predlagana prerazporeditev, s predlogom strinja, agencija ta predlog posreduje občasnemu strokovnemu telesu v odločitev.«.
16. člen
V drugem odstavku 99. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Kandidat za mlajšega mentorja je tisti, za katerega velja, da je na dan zaključka javnega razpisa od zagovora njegovega doktorata poteklo manj kot deset let.«.
17. člen
Sedmi odstavek 100. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(7) RO lahko predlaga, da mentor izbran na lanskem javnem razpisu in izbrani mentor, ki bo pričel usposabljati mladega raziskovalca naslednje leto, zamenjata začetek usposabljanja mladega raziskovalca. Mentorja sta lahko iz različnih RO. Predlog RO mora biti sopodpisan s strani obeh mentorjev. Sklep o zamenjavi sprejme direktor na podlagi predhodnega soglasja ZSA.«.
18. člen
V prvem odstavku 103. člena se v:
– prvi alineji besedi »doktorski študij« nadomestita z besedilom »podiplomski študij tretje stopnje«,
– drugi alineji za besedo »vaj« doda besedilo »na dodiplomskem študiju prve stopnje in podiplomskem študiju druge stopnje«,
– peti alineji za besedo »študij« dodata besedi »tretje stopnje«.
V drugem odstavku se za besedama »podiplomski študij« in na koncu besedila pred piko dodata besedi »tretje stopnje«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Agencija ne financira kandidatov za mlade raziskovalce, ki se ob podpisu pogodbe vpisujejo v absolventski stalež in kandidatov, ki so že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, pa so pogodbo predčasno prekinili ali programa usposabljanja niso izpolnili v pogodbenem roku.«.
19. člen
V prvem odstavku 104. člena se:
– prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj (brez diplome) na univerzitetnem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004 oziroma na dodiplomskem študiju prve stopnje in podiplomskem študiju druge stopnje, opravljenih mora biti vsaj 80 % vseh izpitov in vaj;«,
– tretja alineja spremeni tako, da se glasi: »– vpis na podiplomski študij tretje stopnje;«.
20. člen
Tretji in četrti odstavek 106. člena se črtata.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedo »člena« črta dvopičje, besedilo »študija na 3. bolonjski stopnji« pa se nadomesti z besedilom »podiplomskega študija tretje stopnje«.
21. člen
V tretji alineji prvega odstavka 107. člena se za besedo »študija« dodata besedi »tretje stopnje«.
22. člen
V prvem odstavku 114. člena se za zaklepajem črta vejica in doda beseda »in«, za besedo »pogodbe« se postavi pika, nadaljnje besedilo tega odstavka pa črta.
23. člen
V 116. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Mladim raziskovalcem s področja medicine, ki poleg doktorskega usposabljanja istočasno opravljajo tudi pripravništvo, sekundariat ali specializacijo, lahko agencija podaljša čas raziskovalnega usposabljanja iz 106. člena tega pravilnika za eno leto, za katerega agencija ne zagotavlja finančnih sredstev.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
24. člen
V prvem odstavku 117. člena se pred besedo »tehniko« vstavi besedilo »najmanj 20.000 EUR za«.
25. člen
V prvem odstavku 118. člena se kratica »JRO« nadomesti z besedilom »JRZ, univerze«.
26. člen
V 127. členu se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi: »Vodja projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa ta pravilnik in metodologija.«.
27. člen
V prvem odstavku 131. člena se za besedama »obračun stroškov« črta vejica in besedilo »kopije obračunske dokumentacije«.
28. člen
V prvi alineji prvega odstavka 142. člena se za številko »15« doda besedilo »ali vsaj en patent, podeljen pri uradu, ki opravlja popoln preizkus patentne prijave«.
29. člen
Prvi odstavek 148. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija sofinancira stroške organizacije znanstvenega sestanka, in sicer krije stroške administriranja programskega in organizacijskega odbora, tiskanje in razpošiljanje vabil in dopisov ter tiskanje povzetkov v knjižni oziroma elektronski obliki, dodatka na referenta, najemnine dvorane in stroške bivanja največ 10 vabljenim tujim predavateljem oziroma 5 % od aktivnih udeležencev (vabljeni predavatelji iz tujine in referenti). Agencija sofinancira tudi pripravljalna dela za organizacijo velikih sestankov, in sicer krije stroške administriranja programskega in organizacijskega odbora, tiskanja in razpošiljanja vabil in dopisov ter tiskanje povzetkov v knjižni oziroma elektronski obliki.«.
30. člen
V prvem odstavku 157. člena se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi: »Kot ponudba se štejejo dokumenti v obliki originalov in elektronske pošte oziroma informacije, pridobljene iz javno dostopnih cenikov na spletnih straneh ponudnikov in iz tiskanih katalogov ponudnikov.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če si prijavitelj s pogajanji z dobavitelji izbori nižje cene od prvotno ponujenih in mu sredstva zato ostanejo, lahko predlaga agenciji:
a) nakup dodatne mednarodne literature, za katero je na razpisu kandidiral, vendar sofinanciranje ni bilo odobreno ali ni bilo odobreno v celoti;
b) nakup dodatne mednarodne literature, za katero na razpisu ni kandidiral.«.
Doda se četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Predlog iz tretjega odstavka mora biti pripravljen na podlagi ponudb, ki jih prijavitelj priloži k predlogu. O predlogu odloči direktor.
31. člen
V Prilogi 2 se v prvem odstavku I. poglavja:
– v podtočki C 1. točke za besedo »indeksira« doda besedilo »Scopus ali druga« in za besedo »podatkov« beseda »(MBP)«;
– v prvi alineji podtočke E 2. točke se za besedo »Braziliji« doda vejica in črta beseda »in«, pred besedo »evropskem« pa se doda beseda »in«;
– v drugi alineji podtočke E 2. točke se besedi »živalska sorta« nadomestita z besedama »živalska pasma«.
V drugem odstavku se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Pri delih, ki izidejo hkrati v več jezikovnih variantah, se točkuje samo ena, ostale jezikovne variante se ne upoštevajo.«. Dosedanji drugi stavek postane tretji stavek.
V četrtem odstavku se besedi »izvirno besedilo« nadomestita z besedilom »obseg izvirnega besedila«.
V drugem odstavku II. poglavja se za podtočko 1.09 doda nova podtočka, ki se glasi: »1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) 2 točki«.
Za 4. točko drugega poglavja se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Prevod ali nova izdaja lastnega znanstvenega/strokovnega dela se točkuje s 50 % točk ustrezne kategorije izvirnika. Če delo v izvirniku ni izšlo, se prevod točkuje enako, kot bi se točkoval izvirnik.
Ponatisi se ne upoštevajo.«.
32. člen
(prehodna določba)
Za mlade raziskovalce s področja medicine, ki poleg doktorskega usposabljanja istočasno opravljajo tudi pripravništvo, sekundariat ali specializacijo in so bili sprejeti na usposabljanje pred uveljavitvijo tega pravilnika, se v roku do 31. decembra 2012 sklene aneks, s katerim se uredi financiranje navedenih mladih raziskovalcev skladno s tem pravilnikom.
33. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2012-1
Ljubljana, dne 16. maja 2012
EVA 2012-1647-0001
dr. Peter Venturini l.r.
predsednik Upravnega odbora ARRS

AAA Zlata odličnost