Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2012 z dne 1. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2012 z dne 1. 6. 2012

Kazalo

1770. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izdaje dovoljenj in potrdil ter vlogi Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo, stran 4335.

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena, prvega odstavka 9. člena in drugega odstavka 12. člena Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 37/04 in 8/10) ter sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izdaje dovoljenj in potrdil ter vlogi Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo
1. člen
V Uredbi o načinu izdaje dovoljenj in potrdil ter vlogi Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 34/10) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ta uredba določa tudi poročanje in vodenje registrov, prepoved uporabe splošnih izvoznih dovoljenj Evropske unije ter sorazmerna in ustrezna sredstva in postopke za zagotovitev skladnosti pri izdaji globalnega izvoznega dovoljenja za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (UL L št. 134 z dne 29. 5. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1232/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (UL L št. 326 z dne 8. 12. 2011, str. 26), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 428/2009/ES).«.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se doda novi drugi stavek, ki se glasi:
»Na zahtevo izvoznika in po pozitivnem mnenju komisije lahko ministrstvo, pristojno za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), individualno dovoljenje podaljša še največ za eno leto glede na izpolnjevanje meril iz 12. člena Uredbe 428/2009/ES.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko ministrstvo v skladu z drugim odstavkom 9. člena Uredbe 428/2009/ES izda globalno izvozno dovoljenje. Pri tem za določanje sorazmernih in ustreznih sredstev iz drugega odstavka 12. člena Uredbe 428/2009/ES upošteva:
– vrsto blaga z dvojno rabo,
– pogostost izvoza na letni ravni,
– pretekla individualna dovoljenja, izdana izvozniku za to vrsto blaga,
– dolgoročnost izvoznega posla in
– državo oziroma države, v katero se to blago izvaža.«.
Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Pri izvajanju postopkov za zagotavljanje skladnosti iz drugega odstavka 12. člena Uredbe 428/2009/ES za pridobitev globalnega izvoznega dovoljenja mora izvoznik izpolnjevati te pogoje:
– vodstvo izvoznika da izjavo, da je med svojimi zaposlenimi določilo osebo, odgovorno za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo, ki je seznanjena z veljavno zakonodajo na tem področju in skrbi za njeno pravilno izvajanje, sodeluje z ministrstvom in o tem seznanja druge zaposlene;
– izvoznik razvrsti svoje blago po Uredbi 428/2009/ES, s čimer označi blago z dvojno rabo, za izvoz katerega je potrebno izvozno dovoljenje, in te podatke vključi v obstoječi sistem (podatkovno zbirko) oziroma s temi podatki vzpostavi sistem (podatkovno zbirko), preverja verjetnost končne uporabe pri končnem uporabniku za namen iz dovoljenja in to dokumentira;
– izvoznik da izjavo, da bo o vsakršni kršitvi oziroma sumu kršitve zakonodaje ali izvajanja postopkov za zagotavljanje skladnosti z nadzorom sestavil takojšnje poročilo in nemudoma obvestil carinske organe.
(4) Globalno izvozno dovoljenje velja do dveh let, na prošnjo izvoznika pa lahko ministrstvo po pozitivnem mnenju komisije dovoljenje podaljša še za največ dve leti glede na izpolnjevanje meril iz 12. člena Uredbe 428/2009/ES.
(5) Ali se izvajajo postopki za zagotavljanje skladnosti iz tretjega odstavka tega člena, ugotavlja Carinska uprava Republike Slovenije.
(6) Kadar ministrstvo ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 9. člena Uredbe 428/2009/ES, lahko z odločbo prepove uporabo splošnega izvoznega dovoljenja Evropske unije.
(7) Ministrstvo sprejme odločitev o prepovedi uporabe splošnega izvoznega dovoljenja Evropske unije iz prejšnjega odstavka na podlagi predhodnega mnenja komisije o izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka 9. člena Uredbe 428/2009/ES.
(8) Ministrstvo z odločbo ponovno dovoli uporabo splošnega izvoznega dovoljenja Evropske unije po prenehanju razlogov iz prvega odstavka 9. člena Uredbe 428/2009/ES.
(9) Ministrstvo sprejme odločitev o ponovni dovolitvi uporabe splošnega izvoznega dovoljenja Evropske unije iz prejšnjega odstavka na podlagi predhodnega mnenja komisije.«.
3. člen
V tretjem odstavku 3. člena se v drugem stavku za besedilom »Carinska uprava Republike Slovenije« doda beseda »predhodno«.
4. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zahtevek za izdajo dovoljenja iz prve in tretje alineje prvega odstavka 4. člena zakona ter za izdajo globalnega izvoznega dovoljenja iz drugega odstavka 2. člena te uredbe se vloži pri ministrstvu na obrazcih iz prilog 1, 2 in 3, ki so sestavni del te uredbe.
(2) Zahtevek za izdajo dovoljenja iz druge alineje prvega odstavka 4. člena zakona se vloži pri ministrstvu na obrazcu, določenem v prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Zahtevku iz prvega in drugega odstavka tega člena je treba priložiti potrdilo o končni uporabi blaga in njegovem prejemniku v slovenskem in angleškem jeziku. Obrazec potrdila o končni uporabi je vezan na naravo blaga z dvojno rabo ter na dejavnost in je določen v prilogi 5, ki je sestavni del te uredbe. Zahtevku se priloži tudi tehnična dokumentacija o blagu, ki se izvaža.
(4) V zahtevku za izdajo dovoljenja za zagotavljanje tehnične pomoči mora vlagatelj navesti opis tehnične pomoči, trajanje in končnega prejemnika, vključno z opisom blaga, tarifno številko in oznako blaga z dvojno rabo iz priloge I Uredbe 428/2009/ES, na katero se tehnična pomoč nanaša.
(5) Zahtevek za izdajo mednarodnega uvoznega potrdila za blago z dvojno rabo se vloži pri ministrstvu na obrazcu, določenem v prilogi 6, ki je sestavni del te uredbe.
(6) Zahtevek za izdajo potrdila o dostavi blaga z dvojno rabo se vloži pri ministrstvu na obrazcu, določenem v prilogi 7, ki je sestavni del te uredbe.
(7) Fizična ali pravna oseba, ki vlaga zahtevek za izdajo dovoljenja ali potrdila iz prvega do šestega odstavka tega člena, mora navesti pravilno razvrstitev in opis blaga z dvojno rabo v skladu z razvrstitvijo v veljavni prilogi I Uredbe 428/2009/ES.
(8) Za izdajo dovoljenj in potrdil iz tega člena se plačujejo takse, določene s tarifnimi številkami 1, 3 in 4 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo).«.
5. člen
V tretjem odstavku 7. člena se beseda »Skupnosti« nadomesti z besedama »Evropske unije«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Poročila iz prvega in drugega odstavka tega člena se pošljejo ministrstvu na obrazcih, določenih v prilogah 8, 9, 10, 11 in 12, ki so sestavni del te uredbe.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Poročilo iz tretjega odstavka tega člena se pošlje ministrstvu na obrazcu, določenem v prilogi 13, ki je sestavni del te uredbe.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Na podlagi izdanega mednarodnega uvoznega potrdila mora uvoznik v 15 dneh po izvedbi uvoznega posla o tem poročati ministrstvu. Poročilo se pošlje ministrstvu na obrazcu, določenem v prilogi 14, ki je sestavni del te uredbe.«.
6. člen
V prvem odstavku 9. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– dajanje mnenj pred izdajo dovoljenj, upoštevajoč dejavnike iz 12. člena Uredbe 428/2009/ES, dajanje mnenj o podaljšanju dovoljenj ter dajanje mnenj pred izdajo mednarodnih uvoznih potrdil;«.
Za prvo alinejo se dodata nova druga in tretja alineja, ki se glasita:
»– dajanje mnenj za prepoved tranzita blaga z dvojno rabo ter za prepoved uporabe posameznega ali vseh splošnih izvoznih dovoljenj Evropske unije;
– dajanje mnenj pred izdajo dovoljenj za blago z dvojno rabo zaradi omejevalnih ukrepov, ki jih je sprejela Evropska unija.«.
V tretjem odstavku se besedilo »Ministrstva za gospodarstvo« nadomesti z besedilom »Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo« ter besedilo »Urada Republike Slovenije za kemikalije« z besedilom »Ministrstva za zdravje«.
7. člen
Za 10. členom se doda novi 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
(prekrški)
(1) Z globo od 200 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ne izpolnjuje obveznosti poročanja iz 7. člena te uredbe.
(2) Z globo od 100 do 1.200 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo od 100 do 1.200 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Carinska uprava Republike Slovenije odloča kot prekrškovni organ o prekrških zaradi kršitve določb te uredbe v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.«.
8. člen
Priloge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 se nadomestijo s prilogami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ki so sestavni del te uredbe.
Za prilogo 8 se dodajo nove priloge 9, 10, 11, 12, 13 in 14, ki so sestavni del te uredbe.
Prehodna in končna določba
9. člen
Postopki, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu z Uredbo o načinu izdaje dovoljenj in potrdil ter o vlogi Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 34/10).
10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-13/2012
Ljubljana, dne 31. maja 2012
EVA 2012-2130-0021
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost