Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2012 z dne 25. 5. 2012

Kazalo

1631. Pravilnik o strokovnih komisijah, stran 4071.

Na podlagi drugega odstavka 21. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11) minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport sprejema
P R A V I L N I K
o strokovnih komisijah
1. člen
Ta pravilnik določa število, sestavo, trajanje mandata, naloge, način dela in financiranje strokovnih komisij (v nadaljnjem besedilu: komisije) za posamezna področja oziroma vidike kulture.
2. člen
Komisije so pri oblikovanju svojega mnenja samostojne.
3. člen
(1) Za obravnavanje vprašanj, ki se nanašajo na področja oziroma vidike kulture, se lahko imenujejo stalne komisije za:
– uprizoritvene umetnosti,
– glasbene umetnosti,
– vizualne in intermedijske umetnosti ter arhitekturo in oblikovanje,
– slovenski jezik,
– sofinanciranje občinskih investicij,
– področje knjige,
– področje knjižničarstva,
– premično kulturno dediščino,
– nepremično kulturno dediščino,
– promocijo in mednarodno sodelovanje,
– področje arhivske dejavnosti,
– ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– kulturne dejavnosti posebnih skupin v RS,
– medije,
– avdiovizualno kulturo.
(2) Komisijo sestavlja tri do pet članov, ki jih po njihovem predhodnem soglasju imenuje minister, pristojen za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister), za tri leta in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani. Minister izmed članov komisije imenuje predsednika.
(3) Pri sestavi komisije se upošteva uravnotežena zastopanost obeh spolov.
4. člen
Če funkcija ministra preneha in če v času, ko minister do imenovanja novega ministra opravlja le tekoče posle, preneha tudi mandat stalne komisije iz prejšnjega člena, lahko minister imenuje stalno komisijo le za čas do nastopa mandata novega ministra, ki bo opravljal funkcijo ministra s polnimi pooblastili.
5. člen
(1) Stalne komisije opravljajo predvsem naslednje naloge:
– dajejo mnenja k podlagam za javne razpise in javne pozive ter k ciljem, pogojem in kriterijem javnih razpisov in javnih pozivov,
– obravnavajo in ocenjujejo vloge, prispele na neposredni poziv,
– strokovno presojajo in ocenjujejo vloge, prispele na javni razpis oziroma javni poziv za financiranje javnih kulturnih programov in javnih kulturnih projektov,
– obravnavajo vloge za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi,
– obravnavajo vloge za pridobitev pravice do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje ter za starševsko varstvo in za zaposlovanje od najnižje pokojninske osnove za socialno in zdravstveno zavarovanje iz državnega proračuna,
– obravnavajo vloge za dodelitev republiških priznavalnin,
– obravnavajo vloge za dodelitev štipendij,
– obravnavajo vloge za pridobitev statusa organizacije v javnem interesu,
– kadar minister oceni, da je to potrebno, predstavijo svoje strokovno delo in sklepe javnosti ter
– opravljajo druge naloge, določene s sklepom o imenovanju.
(2) Naloge komisij se podrobneje določijo s sklepom o imenovanju.
6. člen
(1) Za izvedbo naloge, ki povezuje več področij oziroma vidikov kulture, se zaradi raznovrstnosti ali večjega obsega dela lahko imenuje začasna komisija za čas izvedbe naloge.
(2) Začasna komisija se lahko imenuje tudi za izvedbo nalog, ki so enkratne narave.
(3) Komisija iz prvega in drugega odstavka se imenuje za čas izvedbe nalog, določenih s sklepom o imenovanju. Glede števila članov komisije na velja omejitev iz drugega odstavka 3. člena pravilnika.
7. člen
(1) Član komisije je razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej (praviloma treh zaporednih),
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi in sklepom o imenovanju,
– ne opravlja svojih nalog, jih ne opravlja strokovno oziroma jih ne opravlja v dogovorjenih rokih,
– se ugotovi njegova kršitev v zvezi s podajanjem informacij, opredeljenih v 12. členu tega pravilnika,
– se ugotovi, da je kakorkoli poslovno ali osebno zainteresiran za pridobitev javnih sredstev, ki so predmet obravnave komisije, in sicer bodisi kot prosilec, odgovorna oseba prosilca, načrtovalec, izvajalec, organizator, soorganizator ali kot povezana oseba, pa se ni izločil iz postopka v posamezni zadevi,
– minister presodi, da bi bilo za zagotovitev strokovnosti ali učinkovitosti delovanja posamezne komisije smiselno imenovati drugega člana.
(2) Član komisije ne more biti razrešen na podlagi sedme alineje prvega odstavka tega člena, če je v teku obravnava vlog, prispelih na posamezni javni razpis oziroma javni poziv iz pristojnosti komisije.
(3) V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata komisije imenuje nov član.
(4) Povezane osebe po tem pravilniku so osebe, ki so med seboj upravljavsko, kapitalsko ali drugače povezane tako, da zaradi teh povezav skupaj oblikujejo poslovno politiko oziroma poslujejo usklajeno z namenom doseganja skupnih ciljev oziroma tako, da ima ena oseba možnost usmerjati drugo ali bistveno vplivati nanjo pri odločanju o financiranju in poslovanju. Za povezane osebe štejejo tudi pravne osebe, ki so zastopane s strani iste osebe.
8. člen
(1) Strokovno-administrativna dela za posamezno komisijo opravlja pristojni uslužbenec ministrstva (v nadaljevanju: uslužbenec), ki ga s sklepom o imenovanju komisije določi minister.
(2) V primeru odsotnosti ali ugotovitve interesne povezanosti uslužbenca s predmetom odločanja minister imenuje njegovega namestnika.
(3) Za komisijo, ki pokriva več področij, lahko minister imenuje uslužbence za vsako področje posebej.
9. člen
(1) Komisija dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje uslužbenec v dogovoru s predsednikom komisije.
(2) Komisija deluje v prostorih ministrstva, pristojnega za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Izjemoma je lahko seja sklicana tudi izven prostorov ministrstva.
(3) Stalne komisije se sestanejo praviloma najmanj enkrat na mesec.
(4) Uslužbenec mora delo načrtovati tako, da lahko komisija na posamezni seji obravnava čim več zadev iz svoje pristojnosti.
10. člen
(1) Seja mora biti sklicana najmanj pet dni pred zasedanjem, razen če s krajšim rokom sklica soglaša večina članov komisije. Člani komisije, ki se seje ne morejo udeležiti, morajo svoj izostanek sporočiti uslužbencu vsaj dva dni pred sejo. Če uslužbenec ugotovi, da zaradi odsotnosti članov komisije seja ne bi bila sklepčna ali da bi bila ogrožena sklepčnost, se seja prestavi.
(2) Vabilo z gradivom se pošlje po elektronski pošti. Izjemoma se gradivo pošlje po navadni pošti, če zaradi obsega ali narave gradiva elektronsko pošiljanje ni mogoče.
(3) Sejo komisije vodi uslužbenec.
(4) Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica njenih članov. Komisija sprejema sklepe z večino glasov vseh članov.
11. člen
(1) Izjemoma, ko ni mogoče sklicati redne seje, se lahko skliče dopisna seja, ki jo izpelje uslužbenec in poteka v elektronski obliki. Izjemoma se lahko za dopisno sejo uporabijo tudi druga komunikacijska sredstva, ki omogočajo trajen zapis ali arhiviranje poslanih sporočil.
(2) Predlog za sklic dopisne seje se skupaj z gradivom pošlje članom komisije po elektronski pošti. V sklicu se navede, kako in do kdaj lahko člani med dopisno sejo pošljejo svoja mnenja, stališča in pripombe. Rok za podajo mnenj, stališč, pripomb ali glasovanje ne sme biti krajši od štirih ur in ne daljši od treh dni.
(3) Sporočila, prejeta med dopisno sejo, se posredujejo vsem članom komisije. Gradivo s predlaganimi sklepi, mnenji ali stališči je sprejeto, če je zanj v roku, določenim v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, glasovala več kot polovica članov komisije. Član komisije, ki je že glasoval, svojega glasu ne more več spremeniti, lahko pa sporoča svoja stališča in pojasnila k sporočilom, ki jih med dopisno sejo oblikujejo drugi člani.
(4) O dopisni seji se piše zapisnik. Za zapisnik dopisne seje se smiselno uporabljajo določbe 14. člena tega pravilnika.
12. člen
(1) Član komisije ne sme sodelovati pri odločanju o zadevah, na katere je kakorkoli poslovno ali osebno vezan, in sicer kot avtor, izvajalec, odgovorna oseba izvajalca, načrtovalec, organizator, soorganizator ali kot povezana oseba.
(2) Pri odločanju o zadevi, ki sodi tudi na drugo področje kulture, komisija pridobi mnenje komisije, v katere pristojnost zadeva spada.
(3) Člani komisije ne smejo dajati informacij o zadevah, za katere izvedo pri svojem delu, dokler o odločitvah v posameznih postopkih vlagatelji niso uradno obveščeni s sklepom ali odločbo. Po izdaji sklepa ali odločbe so člani komisije v zvezi s posredovanjem informacij še vedno dolžni spoštovati omejitve, ki izhajajo iz zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.
13. člen
Seje komisije se lahko udeleži minister ali drugi zaposleni na ministrstvu. V tem primeru se mora udeleženec držati omejitev iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
14. člen
(1) O delu komisije se vodi zapisnik, ki obsega najmanj:
– datum in kraj seje,
– imena in priimke navzočih in odsotnih članov komisije ter imena in priimke drugih navzočih,
– sprejeti dnevni red,
– podatke o delu na seji, kratko vsebino razprave in sprejete sklepe k posameznim točkam dnevnega reda.
(2) Vsak član ima pravico podati pisno ločeno mnenje, ki se priloži k zapisniku seje.
(3) Zapisnik vodi uslužbenec, izjemoma ga lahko vodi kdo drug. Če se seje udeležita dva ali več uslužbencev, se na začetku seje določi, kateri bo vodil zapisnik.
(4) Zapisnik podpišejo člani in uslužbenec.
15. člen
(1) Člani komisije imajo pravico do nagrade, ki se na podlagi njihovih pisnih prispevkov oziroma pisnih mnenj ovrednoti kot avtorsko delo.
(2) Minister vsako leto s sklepom določi okvirne honorarje za predsednike in člane komisij.
(3) Člani komisij, ki so zaposleni v javni upravi in katerim delo v komisijah predstavlja del njihovih rednih delovnih nalog, niso upravičeni do nagrade.
(4) Uslužbenec v skladu s sklepom iz drugega odstavka tega člena pripravi predlog o višini honorarjev, ga preda ministru v soglasje in na njegovi podlagi pripravi pogodbe s člani komisije.
16. člen
(1) Člani komisij svoje delo izkažejo s strokovnimi mnenji, predlogi aktov, ocenami vlog ter predlogi za njihovo (so)financiranje, priporočili in obrazložitvami.
(2) Podlaga za izplačilo honorarjev članom komisij so sklenjene pogodbe, predloženi dokumenti iz prejšnjega odstavka in (so)podpisano delno ali zaključno poročilo o oprav­ljenem delu.
17. člen
Stalne komisije po tem pravilniku se imenujejo najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega pravilnika. Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha mandat dosedanjim komisijam.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-33/2012/4
Ljubljana, dne 26. aprila 2012
EVA 2012-3330-0045
dr. Žiga Turk l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

AAA Zlata odličnost