Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2012 z dne 14. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2012 z dne 14. 5. 2012

Kazalo

1540. Splošni akt o priglasitvi avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, stran 3476.

Na podlagi šestega odstavka 36. člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11) direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije izdaja
S P L O Š N I A K T
o priglasitvi avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo
1. člen
(vsebina splošnega akta)
Ta splošni akt določa vsebino in obliko obvestil o začetku, spremembi ali prenehanju zagotavljanja avdiovizualne medijske storitve na zahtevo (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o priglasitvi), vsebino podatkov, potrebnih za vzdrževanje uradne evidence ponudnikov storitev in za njihov nadzor po zakonu, ki ureja avdiovizualne medijske storitve ter vsebino in obliko potrdila o dejstvih iz uradne evidence (v nadaljnjem besedilu: potrdilo).
2. člen
(oblika in vsebina obvestil o priglasitvi)
(1) Ponudnik avdiovizualne medijske storitve na zahtevo (v nadaljnjem besedilu: ponudnik) mora o začetku ali prenehanju zagotavljanja avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo pisno obvestiti Agencijo za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) na obrazcu Obvestilo o začetku ali prenehanju zagotavljanja avdiovizualne medijske storitve na zahtevo, o spremembi zagotavljanja avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo pa na obrazcu Obvestilo o spremembi zagotavljanja avdiovizualne medijske storitve na zahtevo. Obrazca iz tega odstavka sta kot prilogi sestavni del tega splošnega akta.
(2) V obvestilu o priglasitvi mora ponudnik navesti:
– ime storitve,
– identifikacijo storitve (logotip),
– ime, naslov, davčno številko in matično številko ponudnika, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo, sedež, davčno številko, matično številko in navedbo zakonitega zastopnika ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– ali gre za začetek, spremembo ali prenehanje zagotavljanja storitve,
– vrsto storitve,
– kratek opis storitve (ciljno občinstvo, ciljno območje razširjanja storitve in navedba prevladujočih vsebin),
– predviden datum začetka, spremembe ali prenehanja zagotavljanja storitve.
(3) V primeru sprememb podatkov o ponudniku storitve iz prejšnjega odstavka mora ponudnik v obvestilu o priglasitvi spremembe poleg teh podatkov navesti tudi nove podatke o ponudniku storitve iz tretje oziroma četrte alineje prejšnjega odstavka.
(4) V primeru, ko ponudnik storitve preneha zagotavljati priglašeno storitev, prične pa jo zagotavljati novi ponudnik, mora ponudnik priglasiti prenehanje zagotavljanja storitve, novi ponudnik pa začetek zagotavljanja te storitve.
(5) V primeru sprememb podatkov o avdiovizualni medijski storitvi na zahtevo mora ponudnik v obvestilu o priglasitvi spremembe, poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena, navesti tudi nove podatke o avdiovizualni medijski storitvi na zahtevo.
3. člen
(oblika in vsebina potrdila)
(1) Agencija izda potrdilo o dejstvih iz uradne evidence na obrazcu Potrdilo o dejstvih iz uradne evidence, ki je priloga tega splošnega akta.
(2) Potrdilo vsebuje naslednje podatke:
– vpisno številko iz uradne evidence,
– datum prvega vpisa ponudnika storitve v uradno evidenco,
– ime storitve,
– identifikacijo storitve (logotip),
– ime, naslov, davčno številko in matično številko, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo, sedež, davčno številko, matično številko in navedbo zakonitega zastopnika, če je ponudnik pravna oseba,
– vrsto storitve,
– kratek opis storitve (ciljno občinstvo, ciljno območje razširjanja storitve in navedba prevladujočih vsebin),
– datum začetka, spremembe in prenehanja zagotavljanja storitve kot izhajajo iz obvestil o priglasitvi,
– podatek o tem, da so oziroma niso poravnane obveznosti ponudnikov glede plačil, ki izvirajo iz zakona, ki ureja avdiovizualne medijske storitve,
– podatek po posameznih letih o tem, da ponudniki so oziroma niso bili kaznovani zaradi kršitev določb zakona, ki ureja avdiovizualne medijske storitve.
4. člen
(začetek veljavnosti splošnega akta)
Ta splošni akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-5/2012/9
Ljubljana, dne 8. maja 2012
EVA 2012-3330-0049
Franc Dolenc l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti