Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2012 z dne 26. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2012 z dne 26. 4. 2012

Kazalo

1343. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013, stran 2762.

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013
1. člen
V Uredbi o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013 (Uradni list RS, št. 14/10, 60/10, 12/11, 30/11, 98/11 in 8/12) se v 1. členu četrta alineja prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 147/2012 z dne 20. februarja 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 65/2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 48 z dne 21. 2. 2012, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU).«.
V drugem odstavku se besedilo »Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega za kmetijstvo«.
2. člen
V drugem odstavku 13. člena se za besedilom »214-II/5,« doda besedilo »214-II/6,«.
Za četrtim odstavkom se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Na območjih, kjer se območja iz prejšnjega odstavka prekrivajo z območji iz petega odstavka 13.a člena te uredbe, upravičenci ne morejo prevzemati novih obveznosti za podukrep 214-I/2 iz 14. člena te uredbe.«.
3. člen
V prvem odstavku 14. člena se pri podukrepu KOP-a 214-I/7 ekološko kmetovanje besedilo
»214-I/7 ekološko kmetovanje:
– njive-poljščine: 298,07 eura/ha letno,
– vrtnine na prostem: 551,45 eura/ha letno,
– vrtnine v zavarovanih prostorih: 487,90 eura/ha letno,
– oljčniki z gostoto najmanj 150 dreves/ha, nasadi sadovnjakov z gostoto najmanj 100 dreves/ha pri orehu in kostanju ter najmanj 200 dreves/ha pri ostalih sadnih vrstah: 554,73 eura/ha letno,
– travniški visokodebelni sadovnjaki z gostoto 50–200 dreves/ha: 237,80 eura/ha letno,
– vinogradi, hmeljišča, drevesnice: 578,92 eura/ha letno,
– travinje (trave in travno deteljne mešanice na njivah, trajno travinje):
a) obtežba 0,2–0,5 GVŽ-ja/ha: 213,20 eura/ha letno,
b) obtežba 0,5–1,9 GVŽ-ja/ha: 227,55 eura/ha letno;
– njive-poljščine – preusmerjanje: 357,52 eura/ha letno,
– vrtnine na prostem – preusmerjanje: 600 eurov/ha letno,
– vrtnine v zavarovanih prostorih – preusmerjanje: 600 eurov/ha letno,
– oljčniki z gostoto najmanj 150 dreves/ha, nasadi sadovnjakov z gostoto najmanj 100 dreves/ha pri orehu in kostanju ter najmanj 200 dreves/ha pri ostalih sadnih vrstah – preusmerjanje: 753,58 eura/ha letno,
– travniški visokodebelni sadovnjaki z gostoto 50–200 dreves/ha – preusmerjanje: 411,23 eura/ha letno,
– vinogradi, hmeljišča, drevesnice – preusmerjanje: 635,91 eura/ha letno,
– travinje (trave in travno deteljne mešanice na njivah, trajno travinje) – preusmerjanje:
a) obtežba 0,2–0,5 GVŽ-ja/ha: 197,21 eura/ha letno,
b) obtežba 0,5–1,9 GVŽ-ja/ha: 450 eurov/ha letno;«
nadomesti z naslednjim besedilom:
»214-I/7 ekološko kmetovanje:
1. izvajanje:
– njive-poljščine: 298,07 eura/ha letno,
– vrtnine na prostem: 551,45 eura/ha letno,
– vrtnine v zavarovanih prostorih: 487,90 eura/ha letno,
– oljčniki z gostoto najmanj 150 dreves/ha, nasadi sadovnjakov z gostoto najmanj 100 dreves/ha pri orehu in kostanju ter najmanj 200 dreves/ha pri ostalih sadnih vrstah: 554,73 eura/ha letno,
– travniški visokodebelni sadovnjaki z gostoto 50–200 dreves/ha: 237,80 eura/ha letno,
– vinogradi, hmeljišča, drevesnice: 578,92 eura/ha letno,
– travinje (trave in travno deteljne mešanice na njivah, trajno travinje):
a) obtežba 0,2–0,5 GVŽ-ja/ha: 213,20 eura/ha letno,
b) obtežba 0,5–1,9 GVŽ-ja/ha: 227,55 eura/ha letno;
2. preusmerjanje:
– njive-poljščine: 357,52 eura/ha letno,
– vrtnine na prostem: 600 eurov/ha letno,
– vrtnine v zavarovanih prostorih: 600 eurov/ha letno,
– oljčniki z gostoto najmanj 150 dreves/ha, nasadi sadovnjakov z gostoto najmanj 100 dreves/ha pri orehu in kostanju ter najmanj 200 dreves/ha pri ostalih sadnih vrstah: 753,58 eura/ha letno,
– travniški visokodebelni sadovnjaki z gostoto 50–200 dreves/ha: 411,23 eura/ha letno,
– vinogradi, hmeljišča, drevesnice: 635,91 eura/ha letno,
– travinje (trave in travno deteljne mešanice na njivah, trajno travinje):
a) obtežba 0,2–0,5 GVŽ-ja/ha: 197,21 eura/ha letno,
b) obtežba 0,5–1,9 GVŽ-ja/ha: 450 eurov/ha letno;«.
Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za površino GERK-a, ki je delno v ekološki pridelavi in delno v preusmerjanju v ekološko kmetovanje, se za celotno površino GERK-a dodeli plačilo za ekološko kmetovanje – izvajanje.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »prvega odstavka tega člena«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
4. člen
Za naslovom poglavja »VI. Prehodne in končne določbe« se doda novi 30.a člen, ki se glasi:
»30.a člen
(plačila za ekološko kmetovanje)
(1) Površine, ki so v obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011 pridobile plačilo za ekološko kmetovanje – izvajanje, ne morejo več pridobiti plačila za ekološko kmetovanje – preusmerjanje iz 14. člena te uredbe, razen na območjih, določenih s predpisom, ki ureja degradirana območja.
(2) KMG-ji, ki so v obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2011 kadarkoli izgubili certifikat o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil zaradi kršitve predpisov, ki urejajo ekološko kmetovanje, ne morejo več pridobiti plačila za ekološko kmetovanje – preusmerjanje iz 14. člena te uredbe, razen na območjih iz prejšnjega odstavka.«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-7/2012
Ljubljana, dne 26. aprila 2012
EVA 2012-2330-0084
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister