Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2012 z dne 26. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2012 z dne 26. 4. 2012

Kazalo

1283. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2H), stran 2632.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2H)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2H), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. aprila 2012.
Št. 003-02-3/2012-4
Ljubljana, dne 25. aprila 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2H)
1. člen
V Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11 in 24/12) se v prvem odstavku 55. člena v prvem stavku število »40« nadomesti s številom »100« ter črtata tretji in četrti stavek.
Doda se sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Znižanje davčne osnove po tem členu se izključuje z znižanjem davčne osnove po 55.a členu tega zakona.«.
2. člen
V prvem odstavku 55.a člena se število »30« nadomesti s številom »40« in črta besedilo »ne več kot 30.000 eurov in«.
V tretjem odstavku se besedilo »usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva« nadomesti z besedilom »stvarne pravice na nepremičninah ter druge podobne pravice«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Zavezanec lahko za neizkoriščen del olajšave iz prvega odstavka tega člena zmanjšuje davčno osnovo v naslednjih petih davčnih obdobjih po obdobju vlaganja, vendar največ v višini davčne osnove.«.
3. člen
V 60. členu se število »20« nadomesti s številom »15«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Določbe 55. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11 in 24/12) se v delu, ki se nanaša na regijsko olajšavo, za regijsko olajšavo, uveljavljeno, vendar ne v celoti izkoriščeno pred uveljavitvijo tega zakona, uporabljajo do poteka roka iz 55. člena zakona.
5. člen
Ne glede na 60. člen zakona se davek plačuje po stopnji 18 % od davčne osnove za leto 2012, 17 % od davčne osnove za leto 2013 in 16 % od davčne osnove za leto 2014.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Uredba o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 110/07) v delu, ki se nanaša na izvajanje 55. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B, 43/10, 59/11 in 24/12), uporablja pa se za regijske olajšave, uveljavljene pred uveljavitvijo tega zakona.
7. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012 dalje.
Št. 435-02/12-2/17
Ljubljana, dne 17. aprila 2012
EPA 247-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost