Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1226. Spremembe Državnotožilskega reda, stran 2554.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 in 21/12 – ZDU-1F) izdaja minister za notranje zadeve po predhodnem mnenju generalnega državnega tožilca z dne 28. 3. 2012 in Državnotožilskega sveta z dne 3. 4. 2012
S P R E M E M B E D R Ž A V N O T O Ž I L S K E G A R E D A
1. člen
V Državnotožilskem redu (Uradni list RS, št. 7/12) se v drugem odstavku 3. člena, v drugem odstavku 10. člena, v drugem odstavku 39. člena, v drugem odstavku 40. člena, v drugem odstavku 41. člena in v prilogah 1 do 3 beseda »pravosodje« nadomesti z besedama »notranje zadeve«.
2. člen
V prvem odstavku 99. člena se besedilo »s Centrom za izobraževanje v pravosodju pri ministrstvu« nadomesti z besedilom »z ministrstvom in s Centrom za izobraževanje v pravosodju pri ministrstvu za pravosodje in javno upravo«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Po dosedanjih predpisih izdane uradne izkaznice veljajo še naprej.
4. člen
Te Spremembe Državnotožilskega reda začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-105/2012
Ljubljana, dne 16. aprila 2012
EVA 2012-1711-0018
dr. Vinko Gorenak l.r.
Minister
za notranje zadeve