Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2012 z dne 20. 4. 2012

Kazalo

1225. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o programu in načinu opravljanja izpita iz poznavanja določil Državnotožilskega reda, stran 2553.

Na podlagi osmega odstavka 136. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 in 21/12 – ZDU-1F) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o programu in načinu opravljanja izpita iz poznavanja določil Državnotožilskega reda
1. člen
V Pravilniku o programu in načinu opravljanja izpita iz poznavanja določil Državnotožilskega reda (Uradni list RS, št. 96/11) se v 3. členu na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Center za izobraževanje v pravosodju obvešča ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) o prijavah k izpitu.«.
2. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kandidat opravlja izpit pred izpitno komisijo, ki jo sestavljajo državni tožilec kot predsednik komisije in predstavnika ministrstva, ki imata opravljen pravniški državni izpit, kot člana komisije.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Sestavo komisije za posamezen izpitni rok določi z odločbo direktor Centra za izobraževanje v pravosodju izmed predsednikov in članov komisij, imenovanih z odločbo ministra za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister). Predlog za imenovanje državnega tožilca kot predsednika izpitne komisije poda generalni državni tožilec.«.
3. člen
V tretjem odstavku 12. člena se za besedo »ministrstvu« doda besedilo »za pravosodje in javno upravo«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Minister izda novo odločbo v skladu s spremenjenim drugim odstavkom 4. člena pravilnika v enem mesecu po uveljavitvi tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-104/2012
Ljubljana, dne 17. aprila 2012
EVA 2012-1711-0017
dr. Vinko Gorenak l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost