Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2012 z dne 13. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2012 z dne 13. 4. 2012

Kazalo

1178. Uredba o spremembah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2012, stran 2442.

Na podlagi 10., 11. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2012
1. člen
V Uredbi o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2012 (Uradni list RS, št. 100/11) se v prvem odstavku 1. člena tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L št. 209 z dne 11. 8. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 121/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. februarja 2012 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 1234/2007 glede razdeljevanja prehrambnih proizvodov najbolj ogroženim osebam v Uniji (UL L št. 44 z dne 16. 2. 2012, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1290/2005/ES);«.
Osma, deveta in deseta alineja se spremenijo tako, da se glasijo:
»− Uredbe Komisije (ES) št. 1121/2009 z dne 29. oktobra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi s shemami podpor za kmete iz naslovov IV in V Uredbe (UL L št. 316 z dne 2. 12. 2009, str. 27), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1368/2011 z dne 21. decembra 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1121/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi s shemami podpor za kmete iz naslovov IV in V Uredbe ter Uredbe (ES) št. 1122/2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih z navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina (UL L št. 341 z dne 22. 12. 2011, str. 33), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1121/2009/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1122/2009 z dne 30. novembra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina (UL L št. 316 z dne 2. 12. 2009, str. 65), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1368/2011 z dne 21. decembra 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1121/2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi s shemami podpor za kmete iz naslovov IV in V Uredbe ter Uredbe (ES) št. 1122/2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih z navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina (UL L št. 341 z dne 22. 12. 2011, str. 33), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1122/2009/ES), in
– Uredbe Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 147/2012 z dne 20. februarja 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 65/2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 48 z dne 21. 2. 2012, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU).«.
2. člen
V 18. členu se v osmi alineji besedilo »(GRB_08)« nadomesti z besedilom »(GRB_12)«, besedilo »grafične evidence nagiba strmih travnikov« se nadomesti z besedilom »grafične evidence strmin,«, besedilo »in evidence najožjih vodovarstvenih območij (VVO–1_12)« pa se nadomesti z besedilom »evidence najožjih vodovarstvenih območij, razdeljenih na dva sloja (VVO_1_12_in VVO_1_12­_KOP) v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe osi 2, in območij vodnih teles (VOD_12), določenih v predpisu, ki ureja ukrepe osi 2«.
3. člen
Tretji odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če so na posameznem kmetijskem gospodarstvu živali, ki spadajo v čredo krav molznic, in živali, ki spadajo v čredo, namenjeno reji telet za prirejo mesa, se število krav molznic in število krav, ki spadajo v čredo, namenjeno reji telet za prirejo mesa, določita po postopku iz predpisa, ki ureja neposredna plačila v kmetijstvu, pri čemer se upošteva povprečno število krav iz CRG na pet datumov iz postopka določitve GVŽ, ki se izračuna v skladu s predpisom, ki ureja neposredna plačila v kmetijstvu.«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-8/2012
Ljubljana, dne 12. aprila 2012
EVA 2012-2330-0122
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost