Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012

Kazalo

920. Uredba o evidencah na področju odvzema premoženja nezakonitega izvora, stran 1984.

Na podlagi petega odstavka 43. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (Uradni list RS, št. 91/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o evidencah na področju odvzema premoženja nezakonitega izvora
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(namen in vsebina uredbe)
S to uredbo se ureja podrobnejša oblika, vsebina in način vodenja evidenc za učinkovito izvrševanje Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (v nadaljnjem besedilu: zakon), zakona, ki ureja državno tožilstvo, in drugih predpisov, povezanih z izvajanjem zakona, ter zajema upravljanje, obdelavo in zavarovanje podatkov v evidencah začasno zavarovanega premoženja, začasno odvzetega premoženja nezakonitega izvora ter odvzetega premoženja nezakonitega izvora.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. pristojni organi so v skladu s 37. členom zakona organi, pristojni za hrambo in upravljanje zaseženega premoženja:
– za lastniške vrednostne papirje po zakonu, ki ureja trg finančnih instrumentov in deležev v gospodarskih družbah: Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije,
– za drugo finančno premoženje: ministrstvo, pristojno za finance,
– za premičnine: Carinska uprava Republike Slovenije, ki lahko za izvajanje hrambe pooblasti zunanje izvajalce,
– za nepremičnine, ki so kmetijska zemljišča, kmetije in gozdovi: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije,
– za druge nepremičnine: Javni nepremičninski sklad Republike Slovenije;
2. pristojni centralni organ je za potrebe vzpostavitve, upravljanja in vodenja centralne evidence po določbah zakona v skladu s tretjim odstavkom 43. člena zakona Carinska uprava Republike Slovenije;
3. evidenca je evidenca z obdelanimi podatki, ki se vzpostavi, upravlja in vzdržuje v skladu s 43. in 44. členom zakona;
4. centralna evidenca je evidenca, ki jo vzpostavi, upravlja in vzdržuje pristojni centralni organ v skladu s 43. in 44. členom zakona;
5. podatek je vsak zapis v evidenci, ki se obdeluje v skladu s 44. členom zakona;
6. informacijski sistem zaseženega premoženja je informacijski sistem, ki ga morajo pristojni organi in pristojni centralni organ vzpostaviti, upravljati in vzdrževati po določbah te uredbe tako, da učinkovito upravljajo evidence in obdelujejo podatke po določbah zakona;
7. zbirke podatkov so uradne evidence, registri, javne knjige in druge zbirke varovanih osebnih in drugih podatkov, informacij in dokumentacije, ki jih upravljajo upravljavci.
II. NALOGE PRISTOJNIH ORGANOV IN ZUNANJIH IZVAJALCEV
3. člen
(naloge pristojnih organov)
Pristojni organi morajo sodelovati s pristojnim centralnim organom tako, da je omogočeno učinkovito delovanje centralne evidence v skladu s tretjim odstavkom 43. člena zakona.
III. EVIDENCE
4. člen
(vpis premoženja v evidence)
Vpis v evidence se izvrši na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o začasnem zavarovanju odvzema premoženja nezakonitega izvora in potrdila o zasegu, ki ga mora sodišče v najkrajšem možnem roku, najpozneje v treh delovnih dneh, posredovati pristojnemu organu za vpis po tej uredbi. V evidenco Carinske uprave Republike Slovenije se vpišejo tudi podatki o premoženju, ki je po sklepu sodišča predmet začasne hramb in ki ga mora sodišče v skladu z določbo prejšnjega stavka posredovati pristojnemu organu za vpis po tej uredbi.
5. člen
(skupna vsebina evidenc pristojnih organov)
(1) V skladu s pristojnostmi pristojnih organov, določenih z zakonom, navedeni organi upravljajo, vzdržujejo evidence in obdelujejo podatke v njih.
(2) Evidence vsebujejo podatke o premoženju, ki je predmet zavarovanja oziroma odvzema, podatke o lastnikih in imetnikih drugih pravic na tem premoženju ter podatke o odločbah, izdanih po zakonu, ter o vrsti, trajanju in načinu zavarovanja oziroma odvzema premoženja.
(3) Skupni osebni podatki, ki se obdelujejo v evidencah, katere upravljajo pristojni organi iz prvega odstavka tega člena, so:
– ime in priimek ter morebitni vzdevek (osumljenca, obdolženca, obsojenca, zapustnika, pravnega naslednika ali povezane osebe),
– datum in kraj rojstva,
– podatki o prebivališču (stalno oziroma začasno),
– enotna matična številka občana,
– davčna številka,
– podatki o zakonitem zastopniku (ime, priimek, firma, sedež, pravnoorganizacijska oblika),
– podatki o pravnih osebah.
(4) V okviru pristojnosti, določenih z zakonom, pristojni organi iz prvega odstavka tega člena v evidencah poleg skupnih osebnih podatkov obdelujejo tudi naslednje osebne ali druge podatke:
– premično premoženje,
– nepremično premoženje (identifikacijski znak zemljiške parcele, stavbno zemljišče, etažna lastnina, stavbna pravica, kmetijsko zemljišče, kmetija, gozd in drugo nepremično premoženje),
– lastniški vrednostni papirji,
– drugo finančno premoženje (denarna sredstva, terjatve, dolžniški vrednostni papirji ter delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb, druge naložbe v pravne osebe in drugi finančni instrumenti),
– o ravnanju s premoženjem (zlasti podatek, ali je bilo premoženje odsvojeno),
– o vrsti in fazi postopka.
(5) Pristojni organi iz prvega odstavka tega člena obdelujejo osebne podatke, ki so jih zakonito pridobili, in v obsegu, kakor so jim bili posredovani za namen iz 2. člena zakona.
6. člen
(vsebina centralne evidence pristojnega centralnega organa)
(1) Pristojni centralni organ upravlja in vzdržuje centralno evidenco ter posreduje in obdeluje podatke iz nje.
(2) V centralni evidenci so skladno z določbami zakona združene vsebine vseh evidenc iz prejšnjega člena tako, da je omogočeno posredovanje podatkov o zadevah v skladu z zakonom.
(3) Pristojni organi, ki upravljajo evidence po tej uredbi, so dolžni pristojnemu centralnemu organu zagotavljati vse podatke, ki jih potrebuje za upravljanje centralne evidence in obdelavo podatkov v njih. Podatke morajo posredovati v najkrajšem možnem roku, najpozneje v treh delovnih dneh.
7. člen
(posebne zaznambe)
V evidencah po 5. členu te uredbe in centralni evidenci po določbah prejšnjega člena morajo pristojni organi iz prvega odstavka 5. člena te uredbe in iz prvega odstavka prejšnjega člena navesti tudi vse zaznambe, bremena ali druge omejitve, opozorila ali oznake, ki so pomembni za pravni promet ali dejansko stanje, kakor so vpisani, navedeni ali označeni v zbirkah podatkov iz 7. točke 2. člena te uredbe. Prav tako morajo v evidencah posebej navesti tudi podatek o tem, ali je bilo zaseženo premoženje ali njegov del prodano in za kakšno ceno ter razloge in pravno podlago za to dejanje, če je bila takšna sprememba izvedena. Končni podatek o prodanem premoženju in o navedbi oznake iz izvirne evidence o zaseženem premoženju se vpiše v evidenco iz druge alineje 1. točke 2. člena te uredbe.
8. člen
(sledljivost vpisa oziroma spreminjanja podatkov)
Informacijski sistem mora omogočati sledljivost vpisa oziroma spreminjanja vsakega podatka v evidencah tako, da je pozneje vedno mogoče ugotoviti, kdo je opravil spremembo, na kateri pravni podlagi in kdaj.
9. člen
(sledljivost posredovanja podatkov)
Informacijski sistem mora omogočati sledljivost posredovanja podatkov iz evidenc pristojnim državnim in drugim organom, ki so določeni z zakonom, skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ki določajo sledljivost posredovanja osebnih podatkov.
IV. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
(prehodni določbi)
(1) Pristojni organi in pristojni centralni organ morajo vzpostaviti informacijski sistem in evidence po tej uredbi do 15. julija 2012.
(2) Do začetka delovanja Javnega nepremičninskega sklada Republike Slovenije pristojnosti sklada glede evidenc po tej uredbi opravlja ministrstvo, pristojno za pravosodje in javno upravo.
11. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 30. maja 2012.
Št. 00730-5/2012
Ljubljana, dne 22. marca 2012
EVA 2011-2011-0104
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost