Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2012 z dne 30. 3. 2012

Kazalo

918. Zakon o spremembi Zakona o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2G), stran 1983.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2G)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 22. marca 2012.
Št. 003-02-2/2012-7
Ljubljana, dne 30. marca 2012
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2G)
1. člen
V Zakonu o spremembi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 5/09) se v 4. členu besedilo »za leto 2009 in 2010« nadomesti z besedilom »za leta 2009, 2010, 2011, 2012 in 2013«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ne glede na prvi, drugi in šesti odstavek 54. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) lahko zavezanec za leto 2011 uveljavlja znižanje davčne osnove za investicije v tovorna motorna vozila z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO V, in za investicije v avtobuse z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO IV, s predložitvijo popravka obračuna po 54. členu ZDavP-2 najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za investicije, opravljene od 1. januarja 2011 dalje.
Št. 435-02/12-1/10
Ljubljana, dne 22. marca 2012
EPA 195-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost