Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2012 z dne 26. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2012 z dne 26. 3. 2012

Kazalo

912. Sklep o določitvi protokolarnih pravil, stran 1952.

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o določitvi protokolarnih pravil
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom se določijo protokolarna pravila, protokolarni dogodki, način izvajanja protokolarnih dogodkov, izvajalci in način financiranja protokolarnih dogodkov. Protokolarne naloge po tem sklepu opravljata Protokol Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Protokol) in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenje (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo).
2. člen
Protokolarni dogodki so:
1. državniški obiski šefa države ali vlade v Republiki Sloveniji;
2. obiski (uradni, delovni in zasebni) v Republiki Sloveniji:
– šefa države,
– predsednika parlamenta in predsednika Evropskega parlamenta,
– predsednika vlade, predsednika Evropskega sveta, predsednika Evropske komisije in šefov mednarodnih organizacij,
– predsednika državnega sveta oziroma senata,
– predsednika ustavnega sodišča,
– predsednika vrhovnega sodišča,
– varuha človekovih pravic,
– ministra za zunanje zadeve in šefov mednarodnih organizacij ter specializiranih agencij v rangu ministra za zunanje zadeve,
– delegacij zveznih dežel, držav in pokrajin, kadar so gostitelji predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, predsednik Vlade Republike Slovenije in predsednik Državnega sveta Republike Slovenije;
3. državniški obiski predsednika Republike Slovenije v tujini;
4. uradni in delovni obiski v tujini:
– predsednika Republike Slovenije,
– predsednika Državnega zbora Republike Slovenije,
– predsednika Vlade Republike Slovenije,
– podpredsednika Vlade Republike Slovenije,
– predsednika Državnega sveta Republike Slovenije,
– predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
– predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
– varuha človekovih pravic Republike Slovenije,
– ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije;
5. protokolarni dogodki zakonca ali partnerja predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije in ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije;
6. predaje poverilnih pisem predsedniku Republike Slovenije;
7. predaje kopij poverilnih pisem in predstavitvenih pisem v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije;
8. predstavitveni in poslovilni obiski vodij diplomatskih predstavništev in predstavništev mednarodnih organizacij pri predsedniku Republike Slovenije, predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije, predsedniku Vlade Republike Slovenije in predsedniku Državnega sveta Republike Slovenije;
9. slovesnosti ob vročanju odlikovanj Republike Slovenije, ki jih vroča predsednik Republike Slovenije ali visoki predstavnik Republike Slovenije po pooblastilu predsednika Republike Slovenije;
10. podpisi meddržavnih in drugih uradnih listin, pomembnih za državo;
11. slovesnosti ob izrekanju priseg pred predsednikom Državnega zbora Republike Slovenije;
12. državni pogrebi, polaganja vencev in državne žalne slovesnosti;
13. sprejemi, ki jih prirejajo predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, predsednik Vlade Republike Slovenije, predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije in minister za zunanje zadeve Republike Slovenije;
14. državne proslave in druge prireditve državnega pomena.
3. člen
Protokol opravlja protokolarne naloge za funkcionarje iz prejšnjega člena, Ministrstvo pa opravlja protokolarne naloge za ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije in zakonca ali partnerja ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije.
Protokol opravlja protokolarno organizacijsko delo ob obiskih visokih predstavnikov tujih držav v Republiki Sloveniji in obiskih visokih predstavnikov Republike Slovenije v tujini v skladu z Navodili za izvajanje Sklepa o določitvi protokolarnih pravil, ki so kot priloga sestavni del tega sklepa (v nadaljnjem besedilu: Navodila).
Protokol opravlja protokolarne naloge, ki so natančno določene v Navodilih.
4. člen
Protokol pripravi celovit letni načrt dela, predvidi število in vrsto protokolarnih dogodkov ter skrbi za njihovo strokovno izvedbo na podlagi Enotnega načrta mednarodnih obveznosti, ki ga do konca leta za prihodnje leto sprejme Vlada Republike Slovenije, pri čemer število državniških obiskov v Republiki Sloveniji praviloma ne preseže treh v enem letu, in na podlagi okvirnih programov načrtovanih obiskov v Republiki Sloveniji in drugih predvidenih protokolarnih dogodkov za naslednje leto, v uresničevanje katerih se vključuje Protokol, o katerih pooblaščeni predstavniki Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in Varuha človekovih pravic Republike Slovenije do 1. decembra tekočega leta pisno obvestijo Protokol.
5. člen
Pooblaščeni predstavnik organa, za katerega Protokol opravlja strokovne protokolarne storitve in opravila, mora o posameznih protokolarnih dogodkih, ki v letnem programu niso bili vnaprej časovno opredeljeni ali predvideni, pisno obvestiti Protokol praviloma najmanj 20 dni pred dogodkom.
II. PROTOKOLARNE NALOGE MINISTRSTVA ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE
6. člen
Ministrstvo med drugim:
– sodeluje s Protokolom ob pripravi in izvedbi uradnih obiskov ministrov za zunanje zadeve in šefov mednarodnih organizacij ter specializiranih agencij v rangu ministra za zunanje zadeve v Republiki Sloveniji,
– opravlja protokolarne naloge ob delovnih in zasebnih obiskih ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije doma in v tujini ter ob uradnih obiskih ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije v tujini,
– organizira sprejeme, kosila in večerje, ki jih prireja minister za zunanje zadeve Republike Slovenije,
– organizira mednarodne konference, katerih gostitelj je minister za zunanje zadeve Republike Slovenije, ter med konferencami srečanja na ministrski in podministrski ravni,
– sodeluje s Protokolom pri organizaciji mednarodnih obiskov in sprejemov, na katere so vabljeni člani diplomatskega in konzularnega zbora v Republiki Sloveniji,
– opravlja protokolarne naloge pri predaji kopij poverilnih pisem in predaji predstavitvenih pisem v Ministrstvu in sodeluje s Protokolom pri slovesni predaji poverilnih pisem predsedniku Republike Slovenije,
– organizira predstavitvene in poslovilne obiske vodij diplomatskih predstavništev in predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji,
– opravlja protokolarne naloge za zakonca ali partnerja ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije,
– skrbi za protokolarna darila pri protokolarnih dogodkih, katerih nosilec je minister za zunanje zadeve Republike Slovenije, in se o darilih uskladi s Protokolom, ko je na uradnem obisku v Republiki Sloveniji minister za zunanje zadeve ali šef mednarodne organizacije ali šef specializirane agencije v rangu ministra za zunanje zadeve.
III. OBISKI VISOKIH PREDSTAVNIKOV IZ TUJINE V REPUBLIKI SLOVENIJI
7. člen
Gostitelj ob obisku šefa države v Republiki Sloveniji je predsednik Republike Slovenije, gostitelj ob obisku predsednika parlamenta in predsednika Evropskega parlamenta je predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, gostitelj ob obisku predsednika vlade, predsednika Evropskega sveta, predsednika Evropske komisije in šefov mednarodnih organizacij v rangu predsednika vlade je predsednik Vlade Republike Slovenije, gostitelj ob obisku predsednika državnega sveta oziroma senata je predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gostitelj ob obisku predsednika ustavnega sodišča je predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, gostitelj ob obisku predsednika vrhovnega sodišča je predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, gostitelj ob obisku varuha človekovih pravic je varuh človekovih pravic Republike Slovenije, gostitelj ob obisku ministra za zunanje zadeve in šefov mednarodnih organizacij ter specializiranih agencij v rangu ministra za zunanje zadeve je minister za zunanje zadeve Republike Slovenije.
Ob sočasnem obisku več šefov držav ali predsednikov vlad zaradi udeležbe na mednarodnih srečanjih na ozemlju Republike Slovenije Vlada Republike Slovenije za pripravo takega obiska predvidoma ustanovi poseben odbor, v katerega so vključene vse institucije in organi, ki pri tem sodelujejo.
8. člen
Ob obiskih iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki jih izvaja Protokol, gostitelj določi izmed zaposlenih v organu gostitelja koordinatorja obiska, ki s Protokolom in Uradom Vlade Republike Slovenije za komuniciranje ter Centrom za varovanje in zaščito usklajuje program obiska ter razrešuje protokolarne in organizacijske zadeve.
9. člen
Šefa države ob prihodu na državniški ali uradni obisk v Republiko Slovenijo predvidoma pozdravijo in se ob odhodu od njega poslovijo:
– minister v Vladi Republike Slovenije,
– generalni sekretar Urada predsednika Republike Slovenije,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji, ki jih določi gostitelj,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
10. člen
Predsednika parlamenta in predsednika Evropskega parlamenta ob prihodu na uradni obisk v Republiko Slovenijo predvidoma pozdravijo in se ob odhodu od njega poslovijo:
– eden od podpredsednikov Državnega zbora Republike Slovenije,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji, ki jih določi gostitelj,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
11. člen
Predsednika vlade, predsednika Evropske komisije in šefa mednarodne organizacije v rangu predsednika vlade ob prihodu na uradni obisk v Republiko Slovenijo predvidoma pozdravijo in se ob odhodu od njega poslovijo:
– minister ali državni sekretar v Vladi Republike Slovenije,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji, ki jih določi gostitelj,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
12. člen
Predsednika državnega sveta oziroma senata ob prihodu na uradni obisk v Republiko Slovenijo predvidoma pozdravijo in se ob odhodu od njega poslovijo:
– podpredsednik Državnega sveta Republike Slovenije,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji, ki jih določi gostitelj,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
13. člen
Predsednika ustavnega sodišča ob prihodu na uradni obisk v Republiko Slovenijo predvidoma pozdravijo in se ob odhodu od njega poslovijo:
– podpredsednik ali eden od sodnikov Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji, ki jih določi gostitelj,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
14. člen
Predsednika vrhovnega sodišča ob prihodu na uradni obisk v Republiko Slovenijo predvidoma pozdravijo in se ob odhodu od njega poslovijo:
– podpredsednik ali eden od sodnikov Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
15. člen
Varuha človekovih pravic ob prihodu na uradni obisk v Republiko Slovenijo predvidoma pozdravijo in se ob odhodu od njega poslovijo:
– eden od namestnikov varuha človekovih pravic Republike Slovenije,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji, ki jih določi gostitelj,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
16. člen
Ministra za zunanje zadeve in šefe mednarodnih organizacij ter specializiranih agencij v rangu ministra za zunanje zadeve ob prihodu na uradni obisk v Republiko Slovenijo predvidoma pozdravijo in se ob odhodu od njega poslovijo:
– državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije ali generalni direktor v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji, ki jih določi gostitelj,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
17. člen
Na slovesnost ob prihodu šefa države, predsednika parlamenta in predsednika Evropskega parlamenta ter predsednika vlade, predsednika Evropskega sveta, predsednika Evropske komisije in šefov mednarodnih organizacij v rangu predsednika vlade v Republiko Slovenijo iz prvega odstavka 7. člena tega sklepa ter ob njegovem odhodu iz Republike Slovenije je predvidoma vabljen tudi vodja diplomatskega predstavništva države gosta oziroma vodja predstavništva Evropske komisije oziroma vodja predstavništva mednarodne organizacije.
18. člen
Gostitelj ob obiskih določi stalno spremstvo v Republiki Sloveniji.
Stalno spremstvo ob državniškem obisku šefa države v Republiki Sloveniji praviloma sestavljajo:
– minister v Vladi Republike Slovenije,
– svetovalec predsednika Republike Slovenije,
– veleposlanik Republike Slovenije v državi gosta,
– šef Protokola,
– vodja pristojnega sektorja v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije,
– diplomat, pristojen za državo gosta, v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
Stalno spremstvo ob uradnem obisku šefa države v Republiki Sloveniji praviloma sestavljajo:
– svetovalec predsednika Republike Slovenije,
– veleposlanik Republike Slovenije v državi gosta,
– predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije,
– šef Protokola ali oseba, ki jo šef Protokola pooblasti,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
Stalno spremstvo ob uradnem obisku predsednika parlamenta in predsednika Evropskega parlamenta v Republiki Sloveniji praviloma sestavljajo:
– veleposlanik Republike Slovenije v državi gosta,
– predstavnik Oddelka za mednarodno dejavnost, protokol in prevajanje Državnega zbora Republike Slovenije,
– predstavnik Protokola,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
Stalno spremstvo ob uradnem obisku predsednika vlade, predsednika Evropske komisije in šefov mednarodnih organizacij v rangu predsednika vlade v Republiki Sloveniji praviloma sestavljajo:
– veleposlanik Republike Slovenije v državi gosta oziroma stalni predstavnik Republike Slovenije pri Evropski uniji oziroma mednarodni organizaciji,
– državni sekretar ali vodja pristojnega sektorja v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije,
– šef Protokola ali oseba, ki jo šef Protokola pooblasti,
– svetovalec v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
Stalno spremstvo ob uradnem obisku predsednika državnega sveta oziroma senata v Republiki Sloveniji praviloma sestavljajo:
– sekretar Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve v Državnem svetu Republike Slovenije,
– predstavnik Protokola,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
Stalno spremstvo ob uradnem obisku predsednika ustavnega sodišča v Republiki Sloveniji praviloma sestavljajo:
– predstavnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
– predstavnik Protokola,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
Stalno spremstvo ob uradnem obisku predsednika vrhovnega sodišča v Republiki Sloveniji praviloma sestavljajo:
– predstavnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
– predstavnik Protokola,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
Stalno spremstvo ob uradnem obisku varuha človekovih pravic v Republiki Sloveniji praviloma sestavljajo:
– predstavnik Varuha človekovih pravic Republike Slovenije,
– predstavnik Protokola,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
Stalno spremstvo ob uradnem obisku ministra za zunanje zadeve in šefov mednarodnih organizacij ter specializiranih agencij v rangu ministra za zunanje zadeve v Republiki Sloveniji praviloma sestavljajo:
– veleposlanik Republike Slovenije v državi gosta oziroma vodja predstavništva mednarodne organizacije,
– predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije,
– predstavnik Protokola,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
19. člen
Ob državniških in uradnih obiskih šefa države ter uradnih obiskih predsednika parlamenta in predsednika Evropskega parlamenta ter predsednika vlade, predsednika Evropskega sveta, predsednika Evropske komisije in šefov mednarodnih organizacij v rangu predsednika vlade ter predsednika državnega sveta oziroma senata in ministra za zunanje zadeve in šefov mednarodnih organizacij ter specializiranih agencij v rangu ministra za zunanje zadeve v Republiki Sloveniji se izobesijo zastave gosta, Republike Slovenije in Evropske unije na kraju prihoda in odhoda, na rezidenci gosta, na poslopjih, kjer potekajo uradni deli programa, v prostorih, kjer potekajo uradni pogovori in fototermini, ter na avtomobilu, v katerem se vozi glavni gost.
Ob delovnih obiskih šefa države, predsednika parlamenta in Evropskega parlamenta ter predsednika vlade, predsednika Evropskega sveta, predsednika Evropske komisije in šefov mednarodnih organizacij v rangu predsednika vlade ter predsednika državnega sveta oziroma senata v Republiki Sloveniji se izobesijo zastave gosta, Republike Slovenije in Evropske unije na poslopju gostitelja obiska v Republiki Sloveniji ter v prostorih, kjer potekajo fototermini z visokimi predstavniki Republike Slovenije. Ob delovnih obiskih ministra za zunanje zadeve ali šefa mednarodne organizacije v rangu ministra za zunanje zadeve v Republiki Sloveniji se izobesijo zastave gosta, Republike Slovenije in Evropske unije v prostorih, kjer potekajo fototermini.
20. člen
Ob delovnih obiskih Protokol sodeluje pri uresničevanju nalog, ki iz takega obiska izhajajo, le ob obisku šefa države, predsednika parlamenta in predsednika Evropskega parlamenta ter predsednika vlade, predsednika Evropskega sveta, predsednika Evropske komisije in šefov mednarodnih organizacij v rangu predsednika vlade ter predsednika državnega sveta oziroma senata v Republiki Sloveniji.
Ob zasebnih obiskih Protokol sodeluje pri uresničevanju nalog, ki iz takega obiska izhajajo, le ob obisku šefa države, predsednika parlamenta in predsednika Evropskega parlamenta ter predsednika vlade, predsednika Evropskega sveta, predsednika Evropske komisije in šefov mednarodnih organizacij v rangu predsednika vlade v Republiki Sloveniji.
21. člen
Ob državniškem in uradnem obisku šefa države ter uradnem obisku predsednika parlamenta in predsednika Evropskega parlamenta ter predsednika vlade, predsednika Evropskega sveta predsednika Evropske komisije in šefov mednarodnih organizacij v rangu predsednika vlade ter predsednika državnega sveta oziroma senata in ministra za zunanje zadeve in šefov mednarodnih organizacij ter specializiranih agencij v rangu ministra za zunanje zadeve v Republiki Sloveniji gostitelj obiska v Republiki Sloveniji priredi eno slovesno kosilo ali večerjo.
Na slovesni obed so predvidoma vabljeni:
a) ob obisku šefa države v Republiki Sloveniji:
– zakonec ali partner gostitelja,
– člani delegacije gosta v okviru dogovorjenega formata,
– člani delegacije Urada predsednika Republike Slovenije, ki sodelujejo pri uradnih pogovorih,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj;
b) ob obisku predsednika parlamenta in predsednika Evropskega parlamenta v Republiki Sloveniji:
– člani delegacije gosta v okviru dogovorjenega formata,
– člani delegacije Državnega zbora Republike Slovenije, ki sodelujejo pri uradnih pogovorih,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj;
c) ob obisku predsednika vlade, predsednika Evropskega sveta, predsednika Evropske komisije in šefov mednarodnih organizacij v rangu predsednika vlade v Republiki Sloveniji:
– člani delegacije gosta v okviru dogovorjenega formata,
– člani delegacije Vlade Republike Slovenije, ki sodelujejo pri uradnih pogovorih,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj;
d) ob obisku predsednika državnega sveta oziroma senata v Republiki Sloveniji:
– člani delegacije gosta v okviru dogovorjenega formata,
– člani delegacije Državnega sveta Republike Slovenije, ki sodelujejo pri uradnih pogovorih,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj;
e) ob obisku ministra za zunanje zadeve in šefa mednarodne organizacije v rangu ministra za zunanje zadeve v Republiki Sloveniji:
– člani delegacije gosta v okviru dogovorjenega formata,
– člani delegacije Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, ki sodelujejo pri uradnih pogovorih,
– člani stalnega spremstva v Republiki Sloveniji,
– druge osebe, ki jih določi gostitelj.
Če pride na obisk v Republiko Slovenijo zakonec ali partner gosta, se na obed povabi tudi zakonec ali partner gostitelja obeda v Republiki Sloveniji.
22. člen
Predstavnik gostitelja je praviloma navzoč tudi pri slovesnih obedih in pogovorih, ki jih med uradnim obiskom gost opravi v Republiki Sloveniji.
23. člen
Število gostov tuje delegacije, povabljenih na slovesne obede, je predvidoma v sorazmerju s številom gostov, ki jih gostitelj povabi na slovesni obed.
24. člen
Gostitelj in gost na slovesnem obedu izmenjata zdravici, ki sta lahko na začetku slovesnega obeda ali po glavni jedi. Zdravica je lahko tudi vnaprej prevedena in natisnjena.
25. člen
Visokim predstavnikom tuje države iz prvega odstavka 7. člena tega sklepa lahko ob državniškem in uradnem obisku v Republiki Sloveniji gostitelj izroči darilo, katerega vrednost praviloma ne presega višine zadnje uradno objavljene bruto povprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji. Gostitelj praviloma izroči glavnemu gostu eno glavno darilo v imenu države. Darila se tujim gostom izročajo praviloma ob državniških in uradnih obiskih, razen če obstaja vzajemna obveznost. Če je gost na obisku z zakoncem ali partnerjem, se darilo izroči tudi zakoncu ali partnerju. Darila se izročajo tudi članom uradne delegacije, darila manjše vrednosti pa tudi varnostnemu in tehničnemu osebju gosta. Če gost gostitelju ne izroči darila, načeloma tudi gostitelj ne izroči darila gostu.
Darila se praviloma izročajo ob državniških in uradnih obiskih predsednika Republike Slovenije in uradnih obiskih visokih predstavnikov Republike Slovenije v tujini, in sicer eno glavno darilo gostitelju in eno zakoncu ali partnerju ter darila funkcionarjem tujih držav, Evropske komisije oziroma mednarodne organizacije, s katerimi se visoki predstavniki Republike Slovenije srečajo na uradnih pogovorih. Darila manjše vrednosti se v tujini načeloma izročajo tudi varnostnemu in tehničnemu osebju gostitelja, lahko tudi otrokom gostitelja, če so vključeni v program obiska.
Darila se izbirajo glede na rang in zanimanje prejemnika. Praviloma so darila izdelana v Republiki Sloveniji in predstavljajo slovensko kulturno dediščino. Stroške protokolarnih daril krije Protokol iz svojega letnega finančnega načrta. Stroške protokolarnih daril pri protokolarnih dogodkih, katerih nosilec je minister za zunanje zadeve Republike Slovenije, krije Ministrstvo iz finančnega načrta Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. Za izbiro, pripravo, usklajevanje in nabavo daril, ki jih izročajo gostitelji, skrbi Protokol oziroma Ministrstvo.
Protokol in Ministrstvo vodita evidenco o izročenih darilih. Vsak od organov, udeleženih v državniških in uradnih obiskih v tujini ali obiskih v Republiki Sloveniji, sam vodi evidenco o darilih, ki so jih prejeli njihovi funkcionarji in uslužbenci.
26. člen
Vse stroške pri uresničevanju protokolarnih nalog, razen stroškov za zaposlene v Protokolu in za protokolarna darila iz prejšnjega člena, ki nastajajo pri izvajanju protokolarnih dogodkov, poravnajo uporabniki oziroma organi gostitelja sami iz sredstev svojega finančnega načrta. Protokol lahko krije omenjene stroške tudi neposredno, vendar jih mora organ gostitelja Protokolu povrniti v 30 dneh od prejema zahtevka za refundacijo stroškov.
Če je za izvedbo protokolarnega dogodka, katerega gostitelji so predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, predsednik Vlade Republike Slovenije, potrebna navzočnost zdravnika, je ta del stalnega spremstva. Stroške zdravnika krije gostitelj.
27. člen
Državniški obiski v Republiki Sloveniji praviloma trajajo do tri delovne dneve, uradni in delovni obiski pa do dva delovna dneva. Enako velja za državniške in uradne obiske predsednika Republike Slovenije ter uradne in delovne obiske visokih predstavnikov Republike Slovenije v tujini.
Sobote, nedelje, prazniki in dela prosti dnevi praviloma niso protokolarni dnevi za državniške, uradne in delovne obiske.
Protokolarni čas je praviloma od 9. do 21. ure.
28. člen
Kadar gost prihaja na obisk z zakoncem ali partnerjem, sodeluje pri sprejemu, poslovitvi in drugih protokolarnih obveznostih zakonec ali partner gostitelja ali druga oseba, ki na pobudo gostitelja prevzame vlogo gostitelja zakonca ali partnerja gosta.
29. člen
Kadar se šef države, predsednik parlamenta in predsednik Evropskega parlamenta ter predsednik vlade, predsednik Evropskega sveta, predsednik Evropske komisije in šef mednarodne organizacije v rangu predsednika vlade samo ustavi na območju Republike Slovenije in pot nadaljuje, Protokol z gostiteljem določi obseg protokolarnega dogodka.
Kadar se minister za zunanje zadeve ali šef mednarodne organizacije ali šef specializirane agencije v rangu ministra za zunanje zadeve samo ustavi na območju Republike Slovenije in pot nadaljuje, Ministrstvo z gostiteljem določi obseg protokolarnega dogodka.
IV. OBISKI VISOKIH PREDSTAVNIKOV REPUBLIKE SLOVENIJE V TUJINI
30. člen
Ob državniških, uradnih in delovnih obiskih predsednika Republike Slovenije ter uradnih in delovnih obiskih predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije in predsednika Državnega sveta Republike Slovenije v tujini Protokol v sodelovanju s koordinatorjem obiska izmed zaposlenih v organu gostitelja pripravi program obiska ter ureja protokolarne in organizacijske zadeve.
31. člen
Zakonec ali partner predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije in ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije se v soglasju z državo gostiteljico lahko udeleži obiskov v tujini.
Samostojni obisk zakonca ali partnerja predsednika Republike Slovenije v tujini je protokolarni dogodek, če zakonca ali partnerja povabi na obisk najvišji organ države gostiteljice ali se na povabilo udeleži dogodka mednarodnega, humanitarnega ali širšega javnega značaja, ki je pomemben za prepoznavnost in ugled Republike Slovenije.
32. člen
Ob zasebnih obiskih predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije in predsednika Državnega sveta Republike Slovenije v tujini se pri odhodu in prihodu ne organizira uradna slovesnost.
33. člen
Predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije in predsednik Vlade Republike Slovenije lahko ob obisku v tujini priredijo povratne sprejeme, kosila ali večerje le v državah, kjer je to stalna protokolarna praksa.
V. PROTOKOLARNI DOGODKI ZAKONCA ALI PARTNERJA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE, PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE, PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRA ZA ZUNANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE
34. člen
Protokol opravlja protokolarne naloge za zakonca ali partnerja predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije in predsednika Vlade Republike Slovenije, ko je v Republiki Sloveniji ali v tujini nosilec protokolarnih dogodkov predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije ali predsednik Vlade Republike Slovenije in ga zakonec ali partner spremlja in kadar je zakonec ali partner nosilec protokolarnih dogodkov v Republiki Sloveniji.
Zakonec ali partner predsednika Republike Slovenije je nosilec protokolarnega dogodka v Republiki Sloveniji, kadar gre za dogodek mednarodnega, humanitarnega ali širšega javnega značaja, ki je pomemben za prepoznavnost in ugled Republike Slovenije ali za varstvo in širitev temeljnih vrednot ter za katerega je primerno, da je nosilec zakonec ali partner predsednika Republike Slovenije. Zakonec ali partner predsednika Republike Slovenije je nosilec protokolarnega dogodka v tujini v primerih, določenih s tem sklepom.
Za protokolarne dogodke zakonca ali partnerja predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije in ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije organ nosilca dogodka zagotovi uporabo prevoznih sredstev in protokolarnih objektov ter zagotovi financiranje potnih, nastanitvenih stroškov in drugih stroškov bivanja.
Protokol sodeluje pri opravljanju protokolarnih nalog za zakonca ali partnerja predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije in ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije z zakoncem ali partnerjem osebno ter s Kabinetom predsednika Republike Slovenije, Kabinetom predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, s Kabinetom predsednika Vlade Republike Slovenije in Kabinetom ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije.
Protokol pri opravljanju protokolarnih nalog za zakonca ali partnerja predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije in predsednika Vlade Republike Slovenije zagotovi organizacijsko podporo pri pripravi in izvedbi protokolarnih dogodkov.
Ministrstvo opravlja protokolarne naloge za zakonca ali partnerja ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije, ko je minister za zunanje zadeve Republike Slovenije doma ali v tujini nosilec protokolarnih dogodkov ter ga zakonec ali partner spremlja in kadar je zakonec ali partner sam nosilec protokolarnih dogodkov. Ministrstvo zgoraj naštetih nalog ne opravlja samo ob uradnem obisku ministra za zunanje zadeve in šefa mednarodne organizacije z zakoncem ali partnerjem v Republiki Sloveniji.
Ministrstvo sodeluje pri opravljanju protokolarnih nalog za zakonca ali partnerja ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije z zakoncem ali partnerjem osebno ter s Kabinetom ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije.
Ministrstvo pri opravljanju protokolarnih nalog za zakonca ali partnerja ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije zagotovi organizacijsko podporo pri pripravi in izvedbi protokolarnih dogodkov.
VI. DRŽAVNE PROSLAVE IN DRUGE PRIREDITVE DRŽAVNEGA POMENA
35. člen
Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve usklajuje organizacijo proslav ob državnih praznikih in sodeluje pri počastitvah obletnic pomembnih političnih, kulturnih, gospodarskih in zgodovinskih dogodkov ter ob drugih prireditvah državnega pomena.
36. člen
Koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve imenuje Vlada Republike Slovenije. Predsednik odbora je generalni sekretar Vlade republike Slovenije. Sestavljajo ga člani na predlog: Urada predsednika Republike Slovenije (1), Državnega zbora Republike Slovenije (1), Kabineta predsednika Vlade Republike Slovenije (1), Ustavnega sodišča Republike Slovenije (1), Ministrstva za obrambo Republike ­Slovenije (2), Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije (1), Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije (2), Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije (1), Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (1), Protokola (1), Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (1), Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (1), Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije (1) in JGZ Brdo (1).
Na predlog predsednika Koordinacijskega odbora za državne proslave se imenujeta namestnik predsednika in sekretar Koordinacijskega odbora za državne proslave.
Koordinacijski odbor za državne proslave lahko v posameznih primerih povabi k sodelovanju tudi predstavnike drugih državnih organov, lokalnih skupnosti in predstavnike civilne družbe.
Na vse državne proslave se vedno vabi člane prvega predsedstva Republike Slovenije, člane prve Vlado Republike Slovenije ter člane skupščine Republike Slovenije iz časov osamosvajanja, ki imajo na državni proslavi strnjen sedežni red.
37. člen
Administrativno-tehnična, finančna in organizacijska opravila za delo Koordinacijskega odbora za državne proslave zagotavljata Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije in Protokol Vlade Republike Slovenije. Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije je kot proračunski uporabnik nosilec proračunske postavke v državnem proračunu, namenjene za financiranje počastitev državnih praznikov in drugih dogodkov državnega pomena.
38. člen
Na koncu tekočega koledarskega leta Koordinacijski odbor za državne proslave sestavi koledar državnih proslav in prireditev državnega pomena v naslednjem letu ter določi način in obseg počastitve posameznih dogodkov. Časovni načrt predloži v potrditev Vladi Republike Slovenije do konca januarja naslednjega leta.
39. člen
Na državnih proslavah praviloma nastopi le en govornik: ali predsednik Republike Slovenije ali predsednik Državnega zbora Republike Slovenije ali predsednik Vlade Republike Slovenije ali predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, izjemoma pa lahko tudi minister v Vladi Republike Slovenije ali drugi visoki predstavnik Republike Slovenije. Govornika določi Koordinacijski odbor za državne proslave po dogovoru z govorniki.
VII. ODLIKOVANJA, SLOVESNI PODPISI LISTIN IN PREDAJE POVERILNIH PISEM, KOPIJ POVERILNIH PISEM IN PREDSTAVITVENIH PISEM
40. člen
Protokol organizira slovesnosti ob vročanju odlikovanj Republike Slovenije, kadar jih vročajo predsednik Republike Slovenije ali drugi predstavniki, ki jih za to pooblasti predsednik Republike Slovenije, na ozemlju Republike Slovenije.
41. člen
Protokol sodeluje pri organiziranju slovesnosti ob podpisu meddržavnih in drugih uradnih listin, pomembnih za državo. Če je gostitelj obiska v Republiki Sloveniji minister za zunanje zadeve Republike Slovenije in sta podpisnika meddržavnih in drugih uradnih listin, pomembnih za državo, izključno ministra za zunanje zadeve, slovesnosti ob podpisu organizira Ministrstvo.
42. člen
Ministrstvo organizira slovesnosti ob predaji kopij poverilnih pisem vodij diplomatskih predstavništev in predstavitvenih pisem vodij predstavništev mednarodnih organizacij v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije.
Protokol organizira slovesnosti ob predaji poverilnih pisem vodij diplomatskih predstavništev predsedniku Republike Slovenije v Predsedniški palači.
Pri predaji poverilnih pisem predsedniku Republike Slovenije so praviloma navzoči:
– minister za zunanje zadeve Republike Slovenije ali državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije ali generalni direktor v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije,
– generalni sekretar Urada predsednika Republike Slovenije ali šef Kabineta predsednika Republike Slovenije,
– svetovalec predsednika Republike Slovenije za diplomatska vprašanja.
VIII. DRŽAVNI POGREBI IN DNEVI ŽALOVANJA
43. člen
Protokol organizira državne pogrebe. Državni pogreb se organizira ob smrti nosilcev funkcij predsednika Republike Slovenije, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije in predsednika Vlade Republike Slovenije med njihovim mandatom. O državnih pogrebih nekdanjih nosilcev funkcij tega in drugih rangov odloči vlada.
44. člen
Pri državnih pogrebih visokih predstavnikov Republike Slovenije iz prejšnjega člena sodeluje Častna enota Republike Slovenije.
45. člen
Ob hudih naravnih, prometnih in drugih nesrečah ter ob smrti najvidnejših osebnosti doma ali v tujini lahko Vlada Republike Slovenije razglasi dan ali dneve žalovanja v Republiki Sloveniji. Ob dnevu žalovanja se vse zastave na državnih institucijah spustijo na pol droga.
V primerih iz prejšnjega odstavka pri organizaciji žalnih slovesnosti sodeluje Protokol.
IX. POLAGANJE VENCEV
46. člen
Protokol organizira slovesnosti ob polaganju vencev na spomenike v Republiki Sloveniji, kadar jih polagajo predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije in predsednik Vlade Republike Slovenije.
Od dnevu državnosti praviloma položijo venec na Pomnik padlim v vojni za Slovenijo '91 na Novih Žalah v Ljubljani predsednik Republike Slovenije, minister za obrambo Republike Slovenije, minister za notranje zadeve Republike Slovenije, načelnik Generalštaba Slovenske vojske in generalni direktor Policije, lahko pa tudi predsednik Državnega zbora Republike Slovenije in predsednik Vlade Republike Slovenije.
Ob dnevu spomina na mrtve praviloma položijo venec na Pomnik padlim v vojni za Slovenijo '91 na Novih Žalah v Ljubljani, na spomenik v Spominskem parku padlih borcev in talcev na Žalah v Ljubljani ter na pomnik Lipa sprave na Žalah predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, predsednik Vlade Republike Slovenije, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, načelnik Generalštaba Slovenske vojske in generalni direktor Policije.
Polaganje venca se lahko organizira tudi na druge spomenike.
Protokol organizira tudi polaganje venca, ki ga ob državniškem ali uradnem obisku v Republiki Sloveniji polaga šef tuje države.
47. člen
Naloge ob polaganju vencev na spomenike v Republiki Sloveniji in častno stražo, kadar jih polagajo predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije in predsednik Vlade Republike Slovenije, izvaja Garda Slovenske vojske.
Pri polaganju venca ob dnevu spomina na mrtve na Pomnik padlim v vojni za Slovenijo '91 na Novih Žalah v Ljubljani sodeluje 36 pripadnikov, na spomenik v Spominskem parku padlih borcev in talcev na Žalah v Ljubljani ter na pomnik Lipa sprave na Žalah v Ljubljani pa 24 pripadnikov (skupaj 60 pripadnikov, od tega 48 vojakov, 8 podčastnikov in 4 častniki).
X. VOJAŠKE ČASTI
48. člen
Častna enota Republike Slovenije, sestavljena iz Garde Slovenske vojske ter Vojaškega ali Policijskega orkestra, sodeluje v ceremonialu sprejema z vojaškimi častmi ob prihodu in odhodu šefov držav na državniški obisk ter ob prihodu šefov držav, predsednikov vlad, predsednika Evropskega sveta, predsednika Evropske komisije in šefov mednarodnih organizacij v rangu predsednika vlade na uradni obisk v Republiko Slovenijo.
Kadar ceremonial sprejema z vojaškimi častmi ne poteka na letališču, gosta na letališču ob prihodu in odhodu pozdravi kordon vojakov Garde Slovenske vojske (skupaj 13 pripadnikov, od tega 12 vojakov, 1 podčastnik).
49. člen
Pri prihodu in odhodu šefa tuje države sodelujejo trije častni vodi (skupaj 55 pripadnikov, od tega 48 vojakov, 2 podčastnika in 5 častnikov).
Pri prihodu predsednika tuje vlade sodelujeta dva častna voda (skupaj 38 pripadnikov, od tega 32 vojakov, 2 podčastnika in 4 častniki).
50. člen
Pri slovesnosti ob predaji poverilnih pisem vodij diplomatskih predstavništev držav predsedniku Republike Slovenije sodeluje častni oddelek (skupaj 15 pripadnikov, od tega 12 vojakov, 2 podčastnika in 1 častnik).
Častni oddelek sodeluje tudi pri podelitvi najvišjih odlikovanj in drugih podobnih dogodkih državnega pomena, ki jih priredi predsednik Republike Slovenije.
51. člen
Garda Slovenske vojske sodeluje tudi na državnih proslavah in drugih prireditvah državnega pomena. Na slovesnosti ob dnevu državnosti Garda Slovenske vojske izstreli šest častnih topovskih salv iz šestih topov z Ljubljanskega gradu.
52. člen
Ob uradnih protokolarnih dogodkih doma in v tujini predsednika Republike Slovenije praviloma spremlja pribočnik.
XI. UPORABA OBJEKTOV ZA PROTOKOLARNE DOGODKE
53. člen
Objekte, ki jih upravlja Javni gospodarski zavod za protokolarne storitve Republike Slovenije, v skladu s predpisi o ustanovitvi in delovanju omenjenega zavoda, praviloma prednostno uporabljajo predsednik Republike Slovenije, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, predsednik Vlade Republike Slovenije, podpredsedniki vlade Republike Slovenije, predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije in ministri v Vladi Republike Slovenije. Objekte lahko uporabljajo tudi drugi, in sicer za protokolarne, reprezentančne in druge namene s področja delovanja državnih organov Republike Slovenije. Če državni organi Republike Slovenije ne organizirajo protokolarnih dogodkov v svojih poslopjih, jih praviloma morajo načrtovati in izvesti v drugih objektih v upravljanju javnega zavoda in za opravljeno storitev plačati ceno v skladu z veljavnim cenikom. Objekte v upravljanju javnega zavoda morajo organi državne uprave praviloma uporabljati tudi za nastanitev svojih gostov, če se stroški nastanitve krijejo iz državnega proračuna.
XII. UPORABA PREVOZNIH SREDSTEV
54. člen
Protokolarne avtomobilske prevoze opravlja Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije. Protokolarni prevozi so vezani na izvedbo protokolarnih dogodkov.
Storitve avtomobilskih prevozov Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije se uporabljajo pri izvedbi predhodnic za obisk tujega gosta v Republiki Sloveniji. Ob izredno slabih vremenskih razmerah ali večji oddaljenosti krajev ali drugih ovirah na cesti, ki zahtevajo spretnosti poklicnega voznika, se storitve avtomobilskih prevozov Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije uporabljajo tudi za izvedbo predhodnic protokolarnega dogodka v Republiki Sloveniji. Za primere iz prejšnjega odstavka je mogoče najeti poklicnega voznika drugje, če ga ni mogoče najeti v okviru zmogljivosti Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije.
55. člen
Stroške opravljenih protokolarnih prevozov poravna v celoti tisti organ, ki je bil glavni gostitelj in nosilec programa obiska. Stroške prevozov za predhodnice poravna Protokol.
XIII. OBVEZNOSTI NAROČNIKOV PROTOKOLARNIH DOGODKOV
56. člen
Stroške, ki nastajajo pri opravljanju protokolarnih nalog, razen stroškov za protokolarna darila ob upoštevanju 27. člena tega sklepa ter stroškov dnevnic, nočitev in potnih stroškov zaposlenih v Protokolu, poravnajo uporabniki ali naročniki iz sredstev svojega finančnega načrta. Za naročnika ali uporabnika se štejejo naslednji organi: Urad predsednika Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije, Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, Državni svet Republike Slovenije, Ustavno sodišče Republike Slovenije, Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Varuh človekovih pravic Republike Slovenije in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.
57. člen
Naročniki protokolarnih dogodkov morajo upoštevati strokovne usmeritve Protokola pri njihovi organizaciji in izvedbi.
XIV. OBVEŠČANJE PRISTOJNIH ORGANOV O PROTOKOLARNIH DOGODKIH
58. člen
Protokol o vsakem protokolarnem dogodku z uradno beležko obvešča pristojne organe.
Center za varovanje in zaščito ter Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje Protokol ob državniških in uradnih obiskih obvesti takoj, ko je o obisku obveščen, ter ju ves čas aktivno vključuje v priprave obiska.
Prav tako Protokol, ko je obveščen o delovnih in zasebnih obiskih, o tem obvesti Center za varovanje in zaščito in ga aktivno vključuje v priprave obiska.
XV. VAROVANJE OB PROTOKOLARNIH DOGODKIH
59. člen
Protokol ali Ministrstvo o protokolarnih dogodkih obvestita Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, ki opravlja naloge varovanja v skladu z Uredbo o varovanju določenih oseb, objektov in okolišev objektov, v katerih so sedeži državnih organov (Uradni list RS, št. 110/10).
Protokol ali Ministrstvo pri organizaciji in izvedbi protokolarnih dogodkov upoštevata mnenja in strokovne predloge Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, ki se nanašajo na izvajanje ukrepov varovanja, Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije pa upošteva mnenja in strokovne predloge Protokola ali Ministrstva, če z njimi ni ovirano izvajanje ukrepov varovanja.
XVI. KONČNI DOLOČBI
60. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi protokolarnih pravil (Uradni list RS, št. 85/09 in 6/12).
61. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-8/2012
Ljubljana, dne 22. marca 2012
EVA 2012-1511-0002
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti