Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012

Kazalo

882. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2012, stran 1888.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 68/98, 74/98, 12/99, 36/99, 59/99, 70/00, 94/00, 100/00, 51/02, 108/03, 77/04, 72/05, 100/05, 21/06, 14/07, 60/07, 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 84/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09 in 38/10) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) ter 71. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) je Občinski svet Občine Ljubno na 9. redni seji dne 15. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2012
1. člen
Spremeni se priloga Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2012 (Uradni list RS, št. 104/11), ki se določi v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A.)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       zneski v EUR
-------------------------------------------------------------
I   skupaj prihodki              3.863.969,00
II  skupaj odhodki               4.208.088,00
III  proračunski primanjkljaj (I – II)      –344.119,00
-------------------------------------------------------------
B.)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV  prejeta vračila danih posojil in
   prodaja kapitalskih deležev              0
V   dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev                        0
VI  prejeta minus dana posojila in
   spremembe kapitalskih deležev             0
-------------------------------------------------------------
C.)  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII  zadolževanje                 24.628,90
VIII odplačilo dolga                    0
IX  sprememba stanja na računu (I + IV +
   VII – II – V – VIII)            –344.119,00
X   neto zadolževanje (VII – VIII)        24.628,90
XI  neto financiranje (VI + VII-VIII-IX)     368.747,90
XII  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU
   PRETEKLEGA LETA (9009 sklad)         319.490,10
-------------------------------------------------------------
2. člen
Vsi ostali členi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2012 ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta sprememba odloka začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2012.
Št. 007-02/2012
Ljubno, dne 15. marca 2012
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.