Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012

Kazalo

862. Akt o spremembi in dopolnitvi Meril za uvrstitev v register strokovnjakov, stran 1854.

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi osme alineje enajstega odstavka 51 h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 odločba US, 64/08, 86/09, 62/10 – ZUPJS, 34/11 in 78/11) na 47. seji dne 15. marca 2012 sprejel
A K T
o spremembi in dopolnitvi Meril za uvrstitev v register strokovnjakov
1. člen
V Merilih za uvrstitev v register strokovnjakov (Uradni list RS, št. 95/10 in 17/11) se za 9. členom doda nov 10. člen, ki se glasi:
»10. člen
(vpis kandidatov v register strokovnjakov brez prijave na javni poziv)
Ne glede na določbe 7., 8. in 9. člena teh meril lahko agencija v register strokovnjakov vpiše tudi osebo, ki se ni prijavila na javni poziv in za katero svet agencije oceni, da izpolnjuje pogoje, ki jih za vpis v register strokovnjakov določajo ta merila.
Osebo iz prejšnjega odstavka agencija povabi k sodelovanju s prošnjo, da pošlje svoj življenjepis in bibliografijo. Svet agencije jo vpiše v register strokovnjakov, če s tem soglaša.
Če svet agencije meni, da je zaradi ocene o izpolnjevanju pogojev to potrebno, lahko osebo iz prvega odstavka tega člena prosi za pojasnilo.
Drugi odstavek 9. člena teh meril velja tudi za strokovnjake, ki so v register strokovnjakov vpisani skladno s tem členom.«
2. člen
Dosedanji 10., 11., 12., 13. in 14. člen postanejo 11., 12., 13., 14. in 15. člen.
3. člen
(veljavnost)
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-6/2010/27
Ljubljana, dne 16. marca 2011
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
predsednica sveta Nacionalne agencije
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

AAA Zlata odličnost