Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

730. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju, stran 1583.

Na podlagi prvega odstavka 39. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11) in prvega odstavka 43. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju
1. člen
V Uredbi o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11) se v tretjem odstavku 6. člena v prvem in drugem stavku besedilo »Priloge 11« nadomesti z besedilom »Priloge 10«.
2. člen
V 9. členu se za besedo »uveljavitvi« doda vejica in besedilo »razen Priloge 7 te uredbe, ki se začne uporabljati 30. junija 2012«.
3. člen
V Prilogi 2 se v 1. podtočki točke 2.1.3 in v 1. podtočki točke 2.4.4 za besedilom »Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik.« doda besedilo, ki se glasi:
»Za živila, ki so pridelana v preusmeritvenem obdobju, se šteje, da so pridelana na ekološki način.«.
V točki 2.2.2 se v 1. podtočki besedilo »Za živila, ki so pridelana v preusmeritvenem obdobju in živila, katerih ekološke sestavine predstavljajo manj kot 95% teže vseh sestavin, se ne šteje, da so pridelana na ekološki način.« nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Za živila, ki so pridelana v preusmeritvenem obdobju, se šteje, da so pridelana na ekološki način.«.
V točki 2.4.3 se besedilo 2. podtočke nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Higienski papirnati proizvodi, kot so toaletne papirne brisače in papirne serviete, ki se uporabljajo pri izvajanju gostinskih storitev, morajo biti izdelani na osnovi iz 100% predelanih papirnih vlaken ali iz primarnih vlaken, ki izvirajo iz zakonitih virov.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo o tem, ali in katero od meril bo izpolnil. Kadar se pri izvajanju gostinskih storitev uporabljajo higienski papirnati proizvodi na osnovi iz 100% predelanih papirnih vlaken, mora ponudnik k ponudbi priložiti tudi:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– tehnično dokumentacijo proizvajalca ali
– poročilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Kadar se pri izvajanju gostinskih storitev uporabljajo higienski papirnati proizvodi iz primarnih vlaken, ki izvirajo iz zakonitih virov, pa mora ponudnik k ponudbi priložiti tudi:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– potrdilo FSC(1) ali PEFC(2) zadnjega v skrbniški verigi lesa ali
– potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda SIST EN ISO 9001, standarda SIST EN ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali
– dovoljenje FLEGT(3), če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.«.
4. člen
V Prilogi 3 se v prvi alineji prvega odstavka uvodnega dela za vejico doda besedilo, ki se glasi:
»ki se uporablja za fotokopiranje in tiskanje s tiskalniki,«.
V točki 3.3.2 se v 1. podtočki beseda »Papirna« nadomesti z besedo »Primarna«.
Točka 3.3.3 se črta, dosedanja točka 3.3.4 pa postane točka 3.3.3.
Točka 3.7.3 se črta, dosedanja točka 3.7.4 pa postane točka 3.7.3.
5. člen
Priloga 9 se nadomesti z novo Prilogo 9, ki je priloga te uredbe in njen sestavni del.
6. člen
V Prilogi 10 se v četrti alineji uvodnega dela črta besedilo »za javni prevoz«.
V 1. podtočki točke 10.1.2, 1. podtočki točke 10.3.2, 1. podtočki točke 10.5.3 in 1. podtočki točke 10.7.3 se črta besedilo »V primeru nakupa, najema ali leasinga rabljenega vozila pri izračunu ocene stroškov v življenjski dobi vozila naročnik kilometrino v življenjski dobi vozila (LC(km)) zmanjša za že prevoženo kilometrino.«.
Točka 10.5.2 se črta, dosedanji točki 10.5.3 in 10.5.4 pa postaneta točki 10.5.2 in 10.5.3.
V točki 10.6.2 se doda nova 1. podtočka, ki se glasi:
»1. Vozilo mora izpolnjevati zahteve, opredeljene v standardu EURO V.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.«,
dosedanji 1. in 2. podtočka pa postaneta 2. in 3. podtočka.
V točki 10.6.3 se črta 1. podtočka, dosedanji 2. in 3. podtočka pa postaneta 1. in 2. podtočka.
Točka 10.7.2 se črta, dosedanji točki 10.7.3 in 10.7.4 pa postaneta točki 10.7.2 in 10.7.3.
V točki 10.8.2 se doda nova 1. podtočka, ki se glasi:
»1. Vozilo mora izpolnjevati zahteve, opredeljene v standardu EURO V.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.«,
dosedanje 1., 2. in 3. podtočka pa postanejo 2., 3. in 4. podtočka.
V točki 10.8.3 se črta 1. podtočka, dosedanji 2. in 3. podtočka pa postaneta 1. in 2. podtočka.
Točka 10.9.2 se črta.
V dosedanji točki 10.9.3, ki postane točka 10.9.2, se v 1. podtočki črta besedilo »Pri izračunu operativnih stroškov v življenjski dobi vozila naročnik kilometrino v življenjski dobi vozila (LC(km)) zmanjša za že prevoženo kilometrino.« in črta 2. podtočka.
V dosedanji točki 10.9.4, ki postane točka 10.9.3, se v 1. podtočki za besedo »storitve« dodata besedi »za naročnika«, oznaka »EURO 6« se nadomesti z oznako »EURO V«, besedilo »in biti opremljena s kazalnikom menjanja prestav ter sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah« pa se črta.
V točki 10.10 se beseda »javnega« nadomesti z besedo »avtobusnega«.
V točki 10.10.3 se doda nova 1. podtočka, ki se glasi:
»1. Vsa nova vozila, ki so bila kupljena po dodelitvi naročila in se uporabljajo pri izvajanju storitve za naročnika, morajo biti opremljena s sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah. Izvajalec mora pred zamenjavo vozil, s katerimi izvaja storitev avtobusnega prevoza, naročniku posredovati ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da novo oziroma drugo vozilo izpolnjuje zahteve.«,
dosedanja 1. podtočka pa postane 2. podtočka.
7. člen
Priloga 12 se nadomesti z novo Prilogo 12, ki je priloga te uredbe in njen sestavni del.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-2/2012
Ljubljana, dne 8. marca 2012
EVA 2012-1611-0024
Janez Janša l.r.
Predsednik
(1) FSC (Forest Stewardship Council) je samostojna, nevladna, neprofitna organizacija, ustanovljena za promocijo odgovornega ravnanja z gozdovi. Več o tem na http://www.fsc.org/.
(2) PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) je program za potrjevanje certifikacijskih shem za gozdove. Več o tem na http://www.pefc.org/internet/html/.
(3) FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) opredeljuje Akcijski načrt EU za uveljavljanje zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov, ki ga je Evropska komisija sprejela v letu 2003. Akcijski načrt določa več ukrepov za obravnavo nezakonite sečnje v državah v razvoju in opredeljuje sistem izdaje dovoljenj za gradbeni les, ki zagotavlja zakonitost uvoženih lesnih proizvodov. Za pridobitev dovoljenja morajo države, ki proizvajajo gradbeni les, in EU podpisati prostovoljne partnerske sporazume. Za lesne proizvode, ki so bili zakonito proizvedeni v partnerskih državah na podlagi prostovoljnega partnerskega sporazuma, se bodo izdala dovoljenja o zakonitosti proizvodnje. Več o tem na spletni strani http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina