Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012

Kazalo

576. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Zahodna gospodarska obrtna in razvojna cona SRMIN II. faza, stran 1215.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 106/10 – popr.), 43. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001, 29/2003, in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06, 39/08) je župan Mestne občine Koper sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Zahodna gospodarska obrtna in razvojna cona SRMIN II. faza
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Širše območje gospodarske cone Srmin predstavlja izjemno privlačno lokacijo za umeščanje gospodarskih dejavnosti. Doslej se je izgradnja izvajala po posameznih sklopih. Z zaokrožitvijo gospodarske cone se bodo zagotovile potrebne površine za nadaljnji razvoj gospodarskih dejavnosti v občini, ki bi na omenjeni lokaciji lahko optimalno izkoristile naravne in ustvarjene danosti, ustvarjale in uživale sinergijske učinke s sosednjimi območji (cona Srmin, pristanišče Koper).
Območje t. i. Bertoške bonifike, katerega namembnost po družbenem planu občine je območje za obrt, industrijo, skladiščenje in podobne dejavnosti. Za območje v neposredni bližini je občina že sprejela prostorski akt (LN Gospodarska, obrtna in razvojna cona Srmin Uradni list RS, št. 139/06) s katerim je območje namenila za gradnjo proizvodnih, obrtnih, storitvenih in podobnih objektov. Z namenom čim hitrejšega povečanja prostorskih kapacitet je občina za zgoraj navedene parcele že izdelala idejne zasnove za prostorsko urejanje, vendar so navedene parcele zajete v območju, ki ga ureja Lokacijski načrt za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper, in sicer so ta zemljišča določena kot lokacija za trajne viške odpadnega gradbenega materiala.
Mestna občina Koper je skladno z drugim odstavkom 43. členom Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP) pridobila soglasje Vlade RS (št. 35000-1/2009/1 z dne 13. 10. 2011) k načrtovanju prostorskih ureditev lokalnega pomena na območju državnega prostorskega načrta – Lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper (Uradni list RS, št. 43/05), in sicer na lokaciji določeni za trajno deponijo viškov materiala industrijske cone Srmin, po predhodno pridobljenem soglasju Ministrstva za promet (št. 007-131/2007/75-0006432 z dne 3. 6. 2011).
Pravno podlago za načrtovanje predstavljajo naslednji predpisi in pravni akti:
– Dolgoročni in srednjeročni plan Mestne občine Koper
– Prostorski red Slovenije
– Sklep Vlade RS št. 35000-1/2009/1 z dne 13. 10. 2011 za izdelavo OPPN, ki dopušča načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena na območju državnega prostorskega načrta
– Soglasje Ministrstva za promet, Direktorat za železnice in žičnice, št. 007-131/2007/75-0006432 z dne 3. 6. 2011.
Veljavni prostorski planski akti Mestne občine Koper območje namenjajo za proizvodne dejavnosti. Pri načrtovanju bodo smiselno upoštevani tudi veljavni prostorski akti, ki veljajo na sosednjih oziroma povezanih območjih: OLN GORC Srmin (Uradni list RS, št. 139/06, 40/10), DLN za navezavo Luke Koper na avtocestno omrežje (Uradni list RS, št. 79/04). Ureditev zaokrožene gospodarske cone Srmin je skladna z usmeritvami Prostorskega reda Slovenije in strateškimi razvojnimi izhodišči Mestne občine Koper. Na območje priprave OPPN velja DPN – Lokacijski načrt za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper (Uradni list RS, št. 43/05), ki se bo razveljavil po sprejetju OPPN v skladu s … členom ZUDPP.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Predmet prostorskega akta je izgradnja gospodarske cone v smislu zaokrožitve obstoječe gospodarske cone Srmin.
Na obravnavani lokaciji se bodo zagotovile prostorske možnosti za nadaljnji razvoj gospodarskih dejavnosti, predvsem za proizvodnjo, obrt, storitve in sorodne kompatibilne programe (poslovne, trgovske programe).
Okvirno ureditveno območje se nahaja med Bertoško vpadnico, Ankaransko vpadnico, tovorno železniško postajo Srmin–Bertoki in osrednjo dostopno cesto v obstoječo gospodarsko cono Srmin in obsega okvirno 20,5 ha zemljišč. Območje obsega parcele/dele parcel:
6357/22, 6357/30, 6357/33, 5835/38, 5979/10, 5979/5, 6357/37, 5835/46, 5835/6, 5979/3, 5837/17, 5980/2, 5980/4, 6357/24, 6357/25, 5837/43, 5837/39, 5837/19, 5837/10, 5837/28, 5837/35, 5837/33, 5836/2, 6015/7, 5837/32, 6015/9, 5976/6, 5977/15, 5833/27, 5833/28, 5983/2, 5833/25, 5833/26, 5833/24, 5833/23, 5833/22, 5833/21, 6310/2, 6013/3, 5975/5, 5824/3, 5823/4, 5823/5, 5821/9, 5821/11, 5821/8, 5821/10, 5822/2, 6312/3, 5833/10, 5833/16, 5833/29, 5832/2, 5832/1, 5831/38, 5831/36, 5831/37, 5831/33, 5831/35, 5831/21, 6309/2, 5831/31, 5831/34, 5831/39, 5976/7, 6015/10, 5977/16, 5831/40, 5976/8, 6015/11, 5977/13, 6357/12, 5982/16, 5842/23, 5981/7, 5981/8, 5842/19, 5842/20, 5841/33, 5841/35, 5841/34, 5841/37, 5980/15, 5980/14, 6357/20, 5837/37, 5980/16, 5980/8, 6033/2, 5840/2, 5840/4, 5840/3, 5840/1, 5839, 5841/27, vse k.o. Bertoki.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko zaradi načrtovanja spremljajočih potrebnih ureditev in posegov, navezav na sosednja območja, prilagoditev obstoječih ureditev, smernic nosilcev urejanja prostora ali drugih upravičenih razlogov lahko spremeni. Ureditveno območja prostorskega akta se zato podrobneje določi na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora, izdelave strokovnih podlag in usklajevanja rešitev.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev, geodetskih in drugih podlag
Načrtovalec izdela OPPN na podlagi prikaza stanja prostora, veljavnega prostorskega plana občine, investicijskih in razvojni namer naročnika, smernic nosilcev urejanja prostora ter strokovnih podlag.
1. Za izdelavo OPPN je treba dopolniti, preveriti in ustrezno dopolniti obstoječe strokovne podlage s področja naravnih in ustvarjenih danosti širšega območja:
– naravne danosti in omejitve prostora,
– prikaz stanja in zasnove prometne in druge gospodarske javne infrastrukture,
– zasnova urbanistične ureditve,
– prikaz lastništva in pravnih režimo v prostoru.
Strokovne podlage se dopolni tudi na podlagi smernic in pogojev nosilcev urejanja prostora. Če nosilci urejanja prostora zahtevajo izdelavo dodatnih strokovnih podlag, jih zagotovi pobudnik.
2. Analizo smernic nosilcev urejanja prostora.
3. Idejno zasnovo prostorske ureditve, ki se izdela kot celovita urbanistična, krajinska rešitev, vključno z idejnimi rešitvami poteka spremljajoče prometne, energetske, komunalne in druge infrastrukture.
4. V fazi izdelave strokovnih podlag se lahko izdelajo variantne rešitve prostorske ureditve, ki se ovrednotijo in primerjajo s prometnega, prostorskega, okoljskega in ekonomskega vidika.
5. Opredelijo in ovrednotijo se pričakovani vplivi na okolje in vplivno območje.
6. V sklopu idejnih rešitev se načrtujejo tudi rešitve in ukrepi za varstvo okolja, varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave ter obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Strokovne podlage in idejne rešitve izdelajo načrtovalec in projektanti posameznih idejnih rešitev, ki jih izbere pripravljavec oziroma naročnik. Naročnik zagotovi tudi izdelavo geodetskega načrta za izdelavo OPPN.
V primeru, da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči, da je za predmetni OPPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), se skladno z zakonsko predpisanimi vsebinami in postopki v okviru izdelave in sprejema OPPN izdelajo vsa gradiva in izpeljejo vsi koraki za okoljsko ovrednotenje in optimizacijo predvidene prostorske ureditve.
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Terminski plan je narejen ob upoštevanju minimalnih zakonskih rokov za posamezne obvezne faze izdelave OPPN in čas za izdelavo strokovnih podlag, vrednotenje variantnih rešitev. Terminski plan je okviren; zaradi zahtev po izdelavi morebitnih dopolnitev in dodatnih strokovnih podlag, usklajevanja s posameznimi nosilci urejanja prostora ter prilagajanja terminom sklicev občinskega sveta lahko pride do zamika posameznih faz oziroma končnega roka sprejema prostorskega akta.
Pobudnik oziroma investitor v sodelovanju s prostorskim načrtovalcem na podlagi pripravljene idejne zasnove predvidene ureditve pripravi osnutek OPPN in ga posreduje občini v potrditev. Na potrjeni osnutek OPPN se pridobijo smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora, vključno s strokovnimi podlagami nosilcev s področja njihove pristojnosti.
+----------------------------------+--------------+-------------+
|        Faza        |  Nosilec  |   Rok   |
+----------------------------------+--------------+-------------+
|Sklep o začetku priprave     |UOP, župan,  |       |
|občinskega podrobnega       |       |       |
|prostorskega načrta (OPPN)    |       |       |
+----------------------------------+--------------+-------------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu  |Župan     |       |
|in svetovnem spletu, MOP     |       |       |
+----------------------------------+--------------+-------------+
|Priprava osnutka OPPN       |Načrtovalec  |30 dni    |
+----------------------------------+--------------+-------------+
|Poziv nosilcem urejanja prostora |UOP      |30 dni    |
|za pridobitev smernic in     |       |       |
|pridobitev obvestila MOP za    |       |       |
|varstvo okolja o izvedbi celovite |       |       |
|presoje vplivov na okolje     |       |       |
+----------------------------------+--------------+-------------+
|Izdelava okoljskega poročila na  |Izdelovalec  |       |
|osnutek OPPN – na podlagi     |OP, UOP,   |       |
|obvestila MOP o izvedbi CPVO   |načrtovalec  |       |
+----------------------------------+--------------+-------------+
|– Poziv MOP, pristojno za varstvo |UOP, MOP,   |15 dni    |
|okolja za presojo kakovosti in  |izdelovalec  |       |
|skladnosti okoljskega poročila in |OP,      |       |
|dopolnjenega osnutka OPPN     |načrtovalec  |       |
+----------------------------------+--------------+-------------+
|Analiza smernic, izdelava     |Načrtovalec  |       |
|strokovnih podlag in dopolnitev  |       |       |
|osnutka OPPN           |       |       |
+----------------------------------+--------------+-------------+
|Javno naznanilo o javni      |Župan, UOP  |7 dni pred  |
|razgrnitvi in javni obravnavi   |       |pričetkom  |
|OPPN               |       |javne    |
|                 |       |razgrnitve  |
+----------------------------------+--------------+-------------+
|Javna razgrnitev in obravnava   |UOP,     |30 dni    |
|dopolnjenega osnutka OPPN z    |načrtovalec  |       |
|evidentiranjem vseh pisnih    |       |       |
|pripomb              |       |       |
+----------------------------------+--------------+-------------+
|Prva obravnava na OS       |Občinski svet |       |
+----------------------------------+--------------+-------------+
|Priprava stališč do pripomb in  |Načrtovalec, |15 dni po  |
|predlogov iz javne razgrnitve in |UOP, župan  |zaključku  |
|javne obravnave          |       |javne    |
|                 |       |obravnave  |
+----------------------------------+--------------+-------------+
|Objava stališč do pripomb na   |UOP      |       |
|krajevno običajen način, pisna  |       |       |
|seznanitev lastnikov parcel na  |       |       |
|območju OPPN           |       |       |
+----------------------------------+--------------+-------------+
|Izdelava predloga OPPN na podlagi |Načrtovalec  |       |
|stališč do pripomb ter predlogov |       |       |
|javnosti             |       |       |
+----------------------------------+--------------+-------------+
|Pridobitev mnenj od nosilcev   |UOP,     |30 dni    |
|urejanja prostora na dopolnjen  |načrtovalec  |       |
|predlog OPPN in opredelitev    |       |       |
|pristojnih ministrstev o     |       |       |
|sprejemljivosti OPPN, v kolikor  |       |       |
|je potrebna celovita presoja   |       |       |
|vplivov na okolje         |       |       |
+----------------------------------+--------------+-------------+
|– Pridobitev potrdila od     |       |       |
|ministrstva, pristojno za okolje |       |       |
|o sprejemljivosti OOPN      |       |       |
+----------------------------------+--------------+-------------+
|Priprava usklajenega predloga   |Načrtovalec  |       |
|OPPN               |       |       |
+----------------------------------+--------------+-------------+
|Druga obravnava in sprejem odloka |Župan,    |       |
|na občinskem svetu        |občinski svet |       |
+----------------------------------+--------------+-------------+
|Objava odloka v Uradnem listu   |       |       |
+----------------------------------+--------------+-------------+
V primeru, da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči, da je za predmetni OPPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), se skladno z zakonsko predpisanimi postopki in roki vsa s tem povezana opravila vključi v izdelavo, obravnavo in sprejem predmetnega dokumenta.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
– obvestilo MOP za varstvo okolja o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
– sanacija naravnih virov, varstva okolja ter področje voda:
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper
– naravne vrednote (naravna dediščina)
– Zavod RS za varstvo narave, OE Piran,Trg Etbina Kristana 1, Izola;
– kulturna dediščina:
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Trg bratstva 1, Piran
– področje obrambe:
– Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, Ljubljana
– cestno omrežje:
– državne ceste:
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje in analize, Tržaška 19, Ljubljana,
– v vednost: Direkcija RS za ceste, Območje Koper, Ankaranska cesta 7 B, Koper;
– avtoceste:
– Ministrstvo za promet; Direktorat za ceste; Langusova 4,1000 Ljubljana
– v vednost: Družba za avtoceste RS, Dunajska 7, Ljubljana,
– železniško omrežje:
– Slovenske železnice d.d. Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana
– v vednost: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor,
– za področje vodooskrbe,
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper
– za področje odvajanja odpadnih vod in ravnanja z odpadki
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 14, Koper,
– za področje občinskih cest in javnih površin
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper,
– za področje zvez
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– za področje distribucije energije
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper
– Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper.
6. Obveznosti financiranja priprave
Naročnik in pripravljavec, Mestna občina Koper, zagotovi sredstva za izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag, idejnih rešitev in OPPN, vključno z ustreznimi geodetskimi podlagami in sredstva za morebitno recenzijo rešitev. V primeru zahteve po izvedbi postopka CPVO naročnik zagotovi sredstva za izvedbo postopka in izdelavo okoljskega poročila.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu, veljati začne z dnem objave. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Koper ter v vednost posreduje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-1/2012
Koper, dne 30. januarja 2012
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell'articolo 57 della Legge sulla pianificazione del territorio (ZPNačrt) (Gazzetta ufficiale della RS, n. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 106/10 – rett.), visto l'articolo 43 della Legge sulla collocazione delle sistemazioni territoriali di rilevanza nazionale nell’ambiente (ZUPUDPP) e per effetto dell'articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/2000, 30/2001, 29/2003 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) il sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto la seguente
D E L I B E R A
sull’avvio della predisposizione del Piano regolatore particolareggiato comunale Zona occidentale artigianale – industriale e di sviluppo di SERMINO II FASE
1. Stato di cose presenti, finalità e basi giuridiche per la predisposizione del Piano
L’area più ampia della zona industriale di Sermino si colloca all’interno di un territorio estremamente adatto all’inserimento di attività industriali. Finora la costruzione è stata effettuata in singoli ambiti. Con l’accerchiamento della zona industriale si forniranno le superfici necessarie per il futuro sviluppo delle attività industriali all’interno del comune, dato che nella menzionata area, esse potrebbero sfruttare in maniera ottimale le caratteristiche naturali e culturali, lavorando e usufruendo degli effetti sinergici dovuti ai territori limitrofi (zona Sermino, porto di Capodistria).
Secondo il piano sociale del comune, l’area della cosiddetta Bonifica di Bertocchi rientra nel comparto destinato all’artigianato, all’industria, all’immagazzinamento ed a simili attività. Per quel che riguarda l’area nelle prossime vicinanze, il comune ha già accolto uno strumento urbanistico (Piano di sito Zona artigianale – industriale e di sviluppo di Sermino, G.U. della RS n. 139/06), il quale prevede nella zona, la costruzione di strutture dedite all’industria, all’artigianato, ai servizi e simili impianti. Al fine di aumentare il più rapidamente possibile la disponibilità di superfici territoriali, il comune ha già realizzato, per le succitate particelle, dei progetti di massima riferiti alla sistemazione territoriale, però i menzionati lotti rientrano nell’area disciplinata dal Piano di sito per il secondo binario della linea ferroviaria nel tratto Divača–Capodistria, più precisamente, questi terreni sarebbero destinati al deposito permanente dei materiali edili di scarto.
In armonia con l’articolo 43, secondo comma, della Legge sulla collocazione delle sistemazioni territoriali di importanza nazionale nell’ambiente (ZUPUDPP), il Governo della RS ha rilasciato al Comune città di Capodistria l’autorizzazione (n. 35000-1/2009/1 del 13. 10. 2011) alla pianificazione della sistemazione territoriale di rilevanza locale nell’area rientrante nel piano territoriale nazionale – Piano di sito per il secondo binario della linea ferroviaria nel tratto Divača–Capodistria, più precisamente, per i terreni destinati al deposito permanente dei materiali edili di scarto della zona industriale di Sermino, in seguito al previo consenso rilasciato da parte del Ministero dei trasporti (n. 007-131/2007/75-0006432 del 3. 6. 2011).
Le basi giuridiche per la pianificazione comprendono le seguenti normative e i seguenti atti giuridici:
– Piano regolatore a lungo e a medio termine del Comune città di Capodistria
– Regolamento territoriale della Slovenia
– Delibera del Governo della RS n. 35000-1/2009/1 del 13. 10. 2011 relativa alla predisposizione del PRPC che consente la pianificazione della sistemazione territoriale di rilevanza locale nell'area rientrante nel piano territoriale nazionale.
– Autorizzazione rilasciata dal Ministero dei trasporti, Direttorato per le ferrovie e funivie, n. 007-131/2007/75-0006432 del 3. 6. 2011.
Gli strumenti urbanistici del Comune città di Capodistria in vigore, destinano l’area alle attività industriali. Nell’elaborazione della pianificazione saranno presi in considerazione anche gli strumenti urbanistici in vigore, riferiti alle zone limitrofe o collegate: PSC GORC Semino (G.U. della RS, n. 139/06, 40/10), PSN per l’allacciamento del Porto di Capodistria alla rete autostradale (G.U. della RS, n. 79/04). La sistemazione della zona industriale di Sermino è conforme alle direttrici del Regolamento territoriale della Slovenia e delle premesse strategiche e di sviluppo del Comune città di Capodistria. Nell’area d’intervento del PRPC si applica il PTN – Piano di sito per il secondo binario della linea ferroviaria nel tratto Capodistria–Divača (G.U. della RS, n. 43/05), il quale sarà abrogato in seguito all’approvazione del PRPC, in virtù dell’articolo …… della Legge sulla collocazione delle sistemazioni territoriali di rilevanza nazionale nell’ambiente.
2. Oggetto, basi programmatiche e zona d’intervento
L’oggetto dello strumento urbanistico comprende la costruzione della zona industriale in termini di accerchiamento della zona industriale attuale di Sermino.
Nella zona d’intervento in questione, si garantiranno le superfici necessarie per un ulteriore e futuro sviluppo dell’attività industriale, soprattutto di quella dedita alla produzione, all’artigianato, ai servizi ed ad altri programmi compatibili (attività manageriali, negozi).
La zona d'intervento ricade approssivamente tra la tangenziale di Bertocchi, la tangenziale di Ancarano, la stazione ferroviaria adibita al trasporto merci di Sermino–Bertocchi e la strada di accesso principale all’attuale zona industriale di Sermino; essa comprende circa 20,5 ha di terreno. La zona comprende le seguenti particelle, o parte di esse:
6357/22, 6357/30, 6357/33, 5835/38, 5979/10, 5979/5, 6357/37, 5835/46, 5835/6, 5979/3, 5837/17, 5980/2, 5980/4, 6357/24, 6357/25, 5837/43, 5837/39, 5837/19, 5837/10, 5837/28, 5837/35, 5837/33, 5836/2, 6015/7, 5837/32, 6015/9, 5976/6, 5977/15, 5833/27, 5833/28, 5983/2, 5833/25, 5833/26, 5833/24, 5833/23, 5833/22, 5833/21, 6310/2, 6013/3, 5975/5, 5824/3, 5823/4, 5823/5, 5821/9, 5821/11, 5821/8, 5821/10, 5822/2, 6312/3, 5833/10, 5833/16, 5833/29, 5832/2, 5832/1, 5831/38, 5831/36, 5831/37, 5831/33, 5831/35, 5831/21, 6309/2, 5831/31, 5831/34, 5831/39, 5976/7, 6015/10, 5977/16, 5831/40, 5976/8, 6015/11, 5977/13, 6357/12, 5982/16, 5842/23, 5981/7, 5981/8, 5842/19, 5842/20, 5841/33, 5841/35, 5841/34, 5841/37, 5980/15, 5980/14, 6357/20, 5837/37, 5980/16, 5980/8, 6033/2, 5840/2, 5840/4, 5840/3, 5840/1, 5839, 5841/27, tutte del C.C. di Bertocchi.
La zona d'intervento può essere modificata durante l’elaborazione dello strumento urbanistico per motivi dovuti alla pianificazione delle rispettive sistemazioni ed interventi necessari, agli allacciamenti alle aree limitrofe, all’adattamento alle sistemazioni preesistenti, alle linee guida fornite dagli enti preposti alla sistemazione del territorio o ad altre ragioni giustificate. Conseguentemente, la zona d’intervento sarà più dettagliatamente definita in armonia con le linee guida degli enti preposti alla sistemazione del territorio, gli approfondimenti tecnici e l’integrazione delle soluzioni.
3. Modalità di acquisizione degli approfondimenti tecnici, delle basi geodetiche ed altre
Nel predisporre il PRPC, il pianificatore si attiene alla raffigurazione dello stato del territorio, al vigente piano territoriale comunale, ai propositi finanziari e di sviluppo del committente, alle linee guida fornite dagli enti preposti alla pianificazione del territorio, ed agli approfondimenti tecnici.
1. Per la predisposizione del PRPC è necessario integrare, verificare e integrare adeguatamente gli approfondimenti tecnici preesistenti, relativi ai beni naturalistici e culturali dell’area più ampia:
– condizioni naturali e limiti del territorio,
– rappresentazione dello stato e del carattere dell'infrastruttura viaria ed economica pubblica di altro tipo,
– carattere della sistemazione urbanistica,
– presentazione dello stato di proprietà e dei regimi giuridici nel territorio.
Gli approfondimenti tecnici vengono integrati anche in base alle direttrici e alle misure elaborate dagli enti preposti alla pianificazione del territorio. Qualora gli enti preposti alla pianificazione del territorio richiedessero ulteriori approfondimenti tecnici, essi devono essere garantiti dal promotore.
2. Analisi delle linee guida degli enti preposti alla pianificazione del territorio.
3. Progetto di massima della sistemazione territoriale, elaborato quale soluzione d’insieme urbanistica, paesaggistica e architettonica, comprendente anche il progetto di massima delle soluzioni relative allo scorrimento della viabilità, agli allacciamenti alle opere infrastrutturali, energetiche, idriche e comunali.
4. Nell’ambito della fase di predisposizione degli approfondimenti tecnici si elaborano tutte le varianti di soluzione che vengono valutate e confrontate dal punto di vista viario, territoriale, ambientale ed economico.
5. Raffigurazione e valutazione dei potenziali impatti ambientali e della zona d'influenza.
6. Nell'ambito dei progetti di massima si pianificano tutte le soluzioni e le misure relative alla protezione dell'ambiente, alla tutela del patrimonio culturale, alla difesa e protezione contro le catastrofi naturali e di altro genere.
Gli approfondimenti tecnici e i progetti di massima sono attuati dal pianificatore e dai progettisti delle singole soluzioni progettuali, designati dall’ente procedente ovvero dal committente. Il committente provvede anche alle basi geodetiche occorrenti per la compilazione dello strumento urbanistico.
Qualora, il Ministero, competente in ambito di tutela ambientale, decidesse che per il PRPC in questione sia necessario compiere una procedura di valutazione integrale degli impatti sull’ambiente, vanno realizzati tutti i materiali e tutte le fasi inerenti al vaglio ambientale e all’ottimizzazione dell’intervento pianificato, come stabilito nei contenuti prescritti dalla legge e nelle procedure in ambito dell’elaborazione e approvazione del PRPC.
4. Fasi e tempi di predisposizione del PRPC
Il piano delle scadenze è stabilito nel rispetto dei tempi legali minimi previsti per le singole fasi della predisposizione del PRPC, per l’elaborazione degli approfondimenti tecnici e per la valutazione delle varianti di soluzione. Il piano delle scadenze è approssimativo; la richiesta di integrazioni e approfondimenti tecnici aggiuntivi, il coordinamento dei singoli enti preposti alla pianificazione del territorio e l’adeguamento delle date di convocazione del consiglio comunale potrebbero comportare dei ritardi nel compimento delle singole fasi e di conseguenza dell’approvazione dello strumento urbanistico.
In collaborazione con il pianificatore territoriale e basandosi sul progetto di massima riferito alla prevista sistemazione della zona, il promotore ovvero il committente prepara la bozza dello strumento urbanistico e la sottopone all’approvazione degli organi comunali. Una volta approvata la bozza dello strumento urbanistico, si procede all’acquisizione delle direttrici da parte degli enti preposti alla pianificazione territoriale, complete degli approfondimenti tecnici di pertinenza di ciascuno dei suddetti enti.
+----------------------------+------------------+---------------+
|      Fase      | Amministrazione |  Termine  |
|              |  procedente  |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Delibera sull'avvio della  |UAT, sindaco   |        |
|predisposizione del Piano  |         |        |
|regolatore         |         |        |
|particolareggiato comunale |         |        |
|(PRPC)           |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Pubblicazione della     |Sindaco      |        |
|delibera nel bollettino   |         |        |
|ufficiale e sul sito web,  |         |        |
|MAT             |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Predisposizione della bozza |Pianificatore   |30 giorni   |
|del PRPC          |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Invito agli enti preposti  |UAT        |30 giorni   |
|alla pianificazione     |         |        |
|territoriale per      |         |        |
|l'acquisizione delle    |         |        |
|direttrici e dell'avviso  |         |        |
|MAT in materia della    |         |        |
|valutazione dell'impatto  |         |        |
|ambientale         |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Stesura della relazione   |Realizzatore della|        |
|ambientale riferita alla  |RA, UAT,     |        |
|bozza – in base all’invito |pianificatore   |        |
|del MAT circa la VIA    |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|– Invito del MAT,      |UAT, MAT,     |15 giorni   |
|competente per la tutela  |Realizzatore della|        |
|dell’ambiente, a valutare  |RA, pianificatore |        |
|la qualita e la conformita |         |        |
|della relazione ambientale |         |        |
|e della bozza integrata   |         |        |
|dello strumento urbanistico |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Analisi delle direttrici,  |Pianificatore   |        |
|realizzazione degli     |         |        |
|approfondimenti tecnici e  |         |        |
|delle integrazioni alla   |         |        |
|bozza            |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Avviso sull’esposizione al |Sindaco, UAT   |7 giorni    |
|pubblico e sul dibattito  |         |precedenti   |
|pubblico del PRPC      |         |all’esposizione|
|              |         |al pubblico  |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Esposizione al pubblico e  |UAT, pianificatore|30 giorni   |
|discussione della proposta |         |        |
|integrata del PRPC con   |         |        |
|indicazione di tutte le   |         |        |
|pervenute osservazioni   |         |        |
|scritte           |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Prima lettura al Consiglio |Consiglio comunale|        |
|comunale          |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Preparazione delle prese di |Pianificatore,  |15 giorni dalla|
|posizione nei confronti   |UAT, sindaco   |conclusione del|
|delle osservazioni e dei  |         |dibattito   |
|suggerimenti derivanti   |         |pubblico    |
|dall'esposizione pubblica  |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Pubblicazione, secondo le  |UAT        |        |
|modalita localmente in uso, |         |        |
|delle prese di posizione  |         |        |
|nei confronti delle     |         |        |
|osservazioni, e       |         |        |
|comunicazione scritta    |         |        |
|inviata ai proprietari dei |         |        |
|lotti nella zona      |         |        |
|interessata dallo strumento |         |        |
|urbanistico         |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Compilazione della proposta |Pianificatore   |        |
|integrata del PRPC in base |         |        |
|alle prese di posizione nei |         |        |
|confronti delle       |         |        |
|osservazioni e dei pareri  |         |        |
|espressi del pubblico    |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Acquisizione dei pareri   |UAT, pianificatore|30 giorni   |
|degli enti preposti alla  |         |        |
|pianificazione territoriale |         |        |
|in materia della proposta  |         |        |
|integrata del PRPC e    |         |        |
|decisione dei ministeri   |         |        |
|competenti riguardo     |         |        |
|l’accettabilita del     |         |        |
|suddetto strumento     |         |        |
|urbanistico, qualora sia  |         |        |
|necessaria la VIA      |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|– Acquisizione       |         |        |
|dell’approvazione del    |         |        |
|ministero competente per  |         |        |
|l’ambiente circa      |         |        |
|l’accettabilita       |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Predisposizione della    |Pianificatore   |        |
|proposta integrata     |         |        |
|dell’atto urbanistico    |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Seconda lettura ed     |Sindaco, consiglio|        |
|approvazione del decreto da |comunale     |        |
|parte del consiglio     |         |        |
|comunale          |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|Pubblicazione del decreto  |         |        |
|nella Gazzetta ufficiale  |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
Qualora, il Ministero, competente in ambito di tutela ambientale, decidesse che per il PRPC in questione sia necessario compiere una procedura di valutazione integrale degli impatti sull’ambiente, tutti i relativi lavori devono essere compresi nella predisposizione, nell’esame e dell’approvazione del documento, come definito dalle procedure prescritte dalla legge e dalle scadenze.
5. Enti preposti alla pianificazione del territorio che elaboreranno direttrici per l’intervento ed altri partecipanti alla formazione del PRPC
– Invito del MAT per la tutela dell’ambiente sull’elaborazione della valutazione integrale degli impatti sull’ambiente:
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, Direttorato per l’ambiente, Sezione per la valutazione integrale dell’impatto ambientale, Dunajska 48, 1000 Lubiana;
– Recupero delle risorse naturali, tutela dell’ambiente e settore idrico:
– Ministero per l’ambiente ed il territorio, ARSO, Ufficio gestione delle acque, Sede regionale di Capodistria, Dipartimento per lo specchio d’acqua del mare Adriatico, Sezione del bacino idrografico, Via del porto 12, Capodistria;
– Patrimonio naturale:
– Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, UO Pirano, Piazza Etbin Kristan 12, Isola
– Patrimonio culturale:
– Istituto nazionale per la tutela dei beni culturali, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 2, Pirano
– Settore della difesa:
– Ministero della difesa, Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana;
– Ministero della difesa, Direttorato per la logistica, Settore per la gestione dei beni immobili, Vojkova cesta 61, Lubiana
– Rete stradale:
– strade statali:
– Ministero dei trasporti, Dipartimento della RS per le strade, Settore per la pianificazione e le analisi, Tržaška 19, Lubiana
– Per conoscenza: Direzione della RS per le strade, Area di Capodistria, Strada di Ancarano 7 B, Capodistria
– autostrade:
– Ministero dei trasporti; Direttorato per le strade, Langusova 4, 1000 Lubiana
– Per conoscenza: Ufficio per le autostrade della RS, Dunajska 7, Lubiana,
– Rete ferroviaria:
– Slovenske železnice d.d. Kolodvorska 11, 1506 Lubiana
– Per conoscenza: dei trasporti, Direzione della RS per la gestione degli investimenti nell’infrastruttura ferroviaria pubblica, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor
– Approvvigionamento con l’acqua:
– Acquedotto del Risano, Via 15 maggio 13, Capodistria
– Scarico delle acque reflue e del trattamento dei rifiuti:
– Komunala Koper, Via 15 maggio 4, Capodistria
– Strade comunali e delle superfici pubbliche:
– Ufficio servizi pubblici economici e traffico del CC di Capodistria, Via Verdi 10, Capodistria
– Ambito dei collegamenti:
– Telekom Slovenije, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria;
– Distribuzione dell’energia elettrica:
– Elektro Primorska, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria
– Istrabenz plini, Sermino 8a, Capodistria
L’ente incaricato della predisposizione e il committente, ossia il Comune città di Capodistria, garantisce tutti i fondi necessari per l’elaborazione di tutti gli approfondimenti tecnici, dei piani di massima e del PRPC, comprese le basi geodetiche occorrenti e fornisce i fondi per un eventuale esame delle soluzioni. Il committente finanzia anche la procedura della VIA e della relazione ambientale, qualora esse siano richieste.
7. Pubblicazione della delibera sulla predisposizione
La delibera è pubblicata nella Gazzetta ufficiale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, essa è pubblicata anche sul sito web del Comune città di Capodistria, www.koper.si e viene inoltrata in visione al Ministero per l’ambiente ed il territorio.
N. 3505-1/2012
Capodistria, 30. gennaio 2012
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.