Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012

Kazalo

564. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja GRV 20-11 Gorenja vas - Praprotnica (zahodni del), stran 1204.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 30. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01) je župan Občine Gorenja vas - Poljane sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja GRV 20-11 Gorenja vas - Praprotnica (zahodni del)
1. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
Ocena stanja:
V veljavnem Občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 48/10, 76/10 in 81/10) Občine Gorenja vas - Poljane se za območje urejanja GRV 20-11 Gorenja vas - Praprotnica predvideva izdelava Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN). OPPN se izdela za zahodni del območja urejanja.
Razlogi za pripravo:
Na obravnavanem območju je investitor zaradi dragih stroškov vzdrževanja opustil kopališko dejavnost. Območje OPPN je skladno s podrobnejšo namensko rabo v OPN Gorenja vas - Poljane namenjeno za turizem. Posebna območja z nastanitvijo, ki so namenjena pretežno gostinsko-nastanitvenim dejavnostim s spremljajočimi dejavnostmi; gostinske storitve prehrane, trgovine in storitev.
Del območja, kjer je lociran obstoječi gostinsko-nastanitveni objekt, se ohranja za obstoječo dejavnost. V preostalem območju pa so predvideni stanovanjski, stanovanjsko-apartmajski objekti in apartmajski objekti.
Pravna podlaga:
OPPN se pripravi v skladu z določili ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) z upoštevanjem Občinskega prostorskega načrta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 48/10, 76/10 in 81/10) in vse zakonodaje in predpisov s področja urejanja prostora.
2. člen
(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)
OPPN bo izdelan za parcele št.: 53/9, 53/5 in del 1439/1 k.o. Gorenja vas.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve se pripravijo skladno s 56. členom ZPNačrt in v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
4. člen
(podatki, strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi:
– Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Gorenja vas - Poljane;
– geodetskega načrta;
– geomehanskega poročila;
– idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve;
– idejne zasnove prometne ureditve;
– idejnih zasnov energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev.
V primeru, da bo v postopku priprave OPPN potrebna izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), se izdela tudi okoljsko poročilo.
5. člen
(rok za pripravo OPPN in njegove posebne faze)
Roki za pripravo podrobnega prostorskega načrta in njihovih posebnih faz so naslednji:
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Faza            |Nosilec     |Rok       |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Sklep o začetku priprave  |Občina, župan  |januar 2012   |
|akta            |         |        |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Priprava strokovnih podlag |Načrtovalec   |30 dni     |
|in osnutka akta       |         |        |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Poziv nosilcem urejanja   |Občina      |30 dni     |
|prostora za pridobitev   |         |        |
|smernic           |         |        |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Analiza smernic in izdelava |Načrtovalec   |15 dni     |
|dopolnjenega osnutka akta  |         |        |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Javno naznanilo o javni   |Občina      |7 dni pred   |
|razgrnitvi in javni     |         |pričetkom    |
|obravnavi dopolnjenega   |         |razgrnitve   |
|osnutka akta; objava v   |         |        |
|svetovnem spletu in na   |         |        |
|krajevno običajen način   |         |        |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Javna razgrnitev in javna  |Občina      |30 dni     |
|obravnava dopolnjenega   |         |        |
|osnutka akta        |         |        |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Priprava stališča do pripomb|Načrtovalec,   | 7 dni     |
|in predlogov in javne    |občina, župan  |        |
|razgrnitve in javne     |         |        |
|obravnave          |         |        |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Priprava dopolnjenega    |Načrtovalec   |15 dni     |
|predloga glede na sprejeta |         |        |
|stališča do pripomb in   |         |        |
|predlogov          |         |        |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Priprava gradiva za     |Načrtovalec   | 7 dni     |
|pridobitev mnenj      |         |        |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Vloga za mnenja k predlogu |Občina      | 7 dni     |
|akta            |         |        |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Pridobivanje mnenj nosilcev |Občina      |30 dni     |
|urejanja prostora k predlogu|         |        |
|akta            |         |        |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Priprava usklajenega    |Načrtovalec   |30 dni     |
|predloga akta        |         |        |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Obravnava in sprejem    |Občinski svet  |Odvisno od   |
|predloga odloka na občinskem|         |zasedanja    |
|svetu            |         |občinskega   |
|              |         |sveta      |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Objava odloga v uradnem   |Občina      |10 dni     |
|listu            |         |        |
+----------------------------+-----------------+----------------+
6. člen
(financiranje)
Sredstva za izdelavo OPPN in strokovnih podlag za njegovo izdelavo zagotovi investitor.
7. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi so:
1. RS Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana;
2. RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
3. RS Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
4. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27 b, 4000 Kranj;
5. Občina Gorenja vas - Poljane, režijski obrat – Izvajalec gospodarske javne službe, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas;
6. Elektro Gorenjska d.d., OE Distribucijsko omrežje, Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj;
7. Telekom Slovenije d.d. PE Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj.
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora in organov, ki niso našteti v tem členu, se te pridobi v postopku.
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani občine.
Št. 3505-01/2012-01
Gorenja vas, dne 14. februarja 2012
Župan
Občina Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.