Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012

Kazalo

549. Pravilnik o vrednotenju letnih programov in dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij, ki se ne sofinancirajo iz drugih javnih razpisov Občine Bistrica ob Sotli, stran 1179.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/09, 26/11) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 11. redni seji dne 15. 2. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju letnih programov in dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij, ki se ne sofinancirajo iz drugih javnih razpisov Občine Bistrica ob Sotli
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki za vrednotenje in razdelitev finančnih sredstev, ki jih občina namenja za izvajanje letnih programov in dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij, ki se ne sofinancirajo na podlagi drugih javnih razpisov Občine Bistrica ob Sotli.
2. člen
Pravico do letnih dotacij imajo organizacije, ki delujejo kot prostovoljne in neprofitne in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo člane iz območja Občine Bistrica ob Sotli,
– da imajo ustrezno registracijo, urejeno evidenco o članstvu in pobrani članarini ter ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programov,
– občini vsako leto redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov ter plan aktivnosti za prihodnje leto,
– da program že ni bil financiran s strani občinskega proračuna.
Sredstva za investicije v prostore društev niso predmet tega pravilnika.
Izvajalci programov, ki se po vsebini uvrščajo na več razpisnih področij, lahko za enak namen kandidirajo samo na enem od javnih razpisov oziroma javnih pozivov Občine Bistrica ob Sotli.
II. POSTOPEK DODELITVE SREDSTEV
3. člen
Finančna sredstva se dodeljujejo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh Občine Bistrica ob Sotli ter na krajevno običajen način.
Javni razpis se objavi praviloma po sprejemu proračuna za vsako proračunsko leto posebej. Razpisni rok ne sme biti krajši od 20 in ne daljši od 40 dni.
Javni razpis obsega:
– ime, naziv in sedež naročnika razpisa,
– predmet razpisa,
– osnovne pogoje za prijavo na razpis,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– okvirno višino sredstev,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k prijavi,
– rok za vložitev prijav,
– rok, v katerem bo prosilcem poslan sklep o dodelitvi sredstev.
4. člen
Postopek odpiranja in ocenjevanja prispelih vlog opravi tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Naloge komisije:
– pregled prispelih prijav na javni razpis,
– vrednotenje prijavljenih programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava poročila,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
5. člen
V primeru, da vloga ni popolna, komisija prijavitelja pozove k dopolnitvi in mu določi rok dopolnitve. Kolikor prijavitelj vloge ne dopolni, jo občinska uprava s sklepom zavrže.
Na podlagi opravljenega pregleda in ocene vlog komisija sestavi predlog financiranja.
Pri razdelitvi sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Občinska uprava prijaviteljem izda sklepe o sofinanciranju dejavnosti.
6. člen
Predlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila javnega razpisa in, da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena v skladu z merili, lahko pri županu vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi odloča župan, odločitev župana o pritožbi je dokončna.
7. člen
Po pravnomočnosti sklepa župan sklene z izbranimi izvajalci pogodbo, v kateri so podrobneje določene medsebojne pravice in obveznosti.
Pogodba mora vsebovati:
– pogodbene stranke,
– vsebino in obseg programa, ki se sofinancira,
– višino dodeljenih sredstev in proračunsko postavko,
– način nadzora, določilo o vračilu sredstev v primeru nespoštovanja določil pogodbe oziroma nenamenske porabe sredstev,
– terminski plan nakazila sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti, pomembne za izvedbo sofinanciranja programa.
V primeru, da upravičenec v roku 8 dni po prejemu pogodbe ne podpiše pogodbe, se šteje, da od pogodbe odstopa. Nerealizirana sredstva lahko župan prerazporedi drugim upravičencem.
III. MERILA IN KRITERIJI
8. člen
Za določitev višine sofinanciranja bodo uporabljena naslednja merila:
1. Število članov iz Občine Bistrica ob Sotli:
+---------------------------------+----------------------------+
|      Št. članov      |      Točke      |
+---------------------------------+----------------------------+
|do 5               |       5       |
+---------------------------------+----------------------------+
|do10               |       10       |
+---------------------------------+----------------------------+
|do 15              |       20       |
+---------------------------------+----------------------------+
|nad 15              |       50       |
+---------------------------------+----------------------------+
2. Sodelovanje – izvajalci sodelujejo pri aktivnostih na območju Občine Bistrica ob Sotli:
+---------------------------------+----------------------------+
|      Sodelovanje      |      Točke      |
+---------------------------------+----------------------------+
|2-krat in več          |       10       |
+---------------------------------+----------------------------+
|enkrat              |       5       |
+---------------------------------+----------------------------+
3. Delež lastnih sredstev:
+---------------------------------+----------------------------+
|   Delež lastnih sredstev   |      Točke      |
+---------------------------------+----------------------------+
|do 10 %             |       3       |
+---------------------------------+----------------------------+
|od 10 do 20 %          |       5       |
+---------------------------------+----------------------------+
|od 20 %             |       10       |
+---------------------------------+----------------------------+
9. člen
Višina sredstev za izvajanje programov se določi v proračunu Občine Bistrica ob Sotli.
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji, programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisno leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
IV. NADZOR
10. člen
Upravičenci so dolžni izvajati svoje programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi.
Upravičenci morajo do roka, določenega v pogodbi, Občini Bistrica ob Sotli predložiti poročilo ter dokazila o izvedenih programih, za katera so jim bila dodeljena sredstva.
11. člen
Nadzor nad porabo dodeljenih sredstev opravlja občinska uprava. Če ugotovi, da upravičenec ne izvršuje pogodbe, mu lahko občina zadrži izplačevanje še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Če upravičenec dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko ali da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
V. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2012
Bistrica ob Sotli, dne 15. februarja 2012
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.