Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2012 z dne 24. 2. 2012

Kazalo

548. Pravilnik o vrednotenju programov društev in organizacij na področju socialno humanitarnih neprofitnih dejavnosti, stran 1178.

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/09, 26/11) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 11. redni seji dne 15. 2. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju programov društev in organizacij na področju socialno humanitarnih neprofitnih dejavnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki za sofinanciranje programov na področju humanitarnih dejavnosti, merila za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za programe, projekte in prireditve društev, klubov, zvez in drugih organizacij, ki delujejo na humanitarnem področju na območju Občine Bistrica ob Sotli oziroma vključujejo prostovoljce in člane iz Občine Bistrica ob Sotli.
Na podlagi tega pravilnika se sofinancirajo programi za starejše občane.
Na podlagi tega pravilnika se ne sofinancirajo programi javnih zavodov in organizacij, ki opravljajo humanitarno dejavnost na podlagi zakona oziroma v javnem interesu.
Višino sredstev za sofinanciranje programov na področju humanitarnih dejavnosti in dejavnosti za starejše določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
2. člen
Na podlagi tega pravilnika se sofinancirajo programi humanitarne dejavnosti in dejavnosti za starejše na področjih socialnega in zdravstvenega varstva, usmerjene v doseganje plemenitih človekoljubnih ciljev (v nadaljnjem besedilu: humanitarne dejavnosti), ki jih izvajajo humanitarne organizacije v obliki programov in storitev v neposredno korist posameznikov, in so namenjeni zlasti:
– reševanju ogroženih ljudi in življenj,
– lajšanju socialnih in psihosocialnih stisk in težav,
– izboljšanju socialnega položaja,
– krepitvi zdravja,
– preprečevanju poslabšanja socialnega položaja,
– preprečevanju poslabšanja zdravstvenega stanja oseb s kronično boleznijo,
– ustvarjanju možnosti za čim bolj kakovostno in samostojno življenje oseb s kronično boleznijo in doseganju drugih človekoljubnih ciljev v skladu s svojimi pravili in programi.
3. člen
Občina Bistrica ob Sotli v skladu s tem pravilnikom sofinancira dejavnost javnih zavodov, društev in organizacij, ki delujejo za starejše občane ter dejavnosti kot splošne dobrodelne organizacije, organizacije za kronične bolnike in organizacije za samopomoč na področju socialnega ali zdravstvenega varstva, pri čemer mora organizacija glede na pretežni del humanitarne dejavnosti, ki jo izvaja, imeti svoje delovno področje določeno kot področje socialnega ali zdravstvenega varstva v svojem temeljnem aktu.
4. člen
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Bistrica ob Sotli,
– društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti imajo lahko svoj sedež tudi izven območja Občine Bistrica ob Sotli, njihovi člani pa morajo biti tudi občani Občine Bistrica ob Sotli,
– imajo ustrezno registracijo, urejeno evidenco o članstvu in pobrani članarini ter ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programov,
– občini vsako leto redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov ter plan aktivnosti za prihodnje leto,
– da program že ni bil financiran s strani občinskega proračuna.
5. člen
Sredstva za investicije v prostore društev niso predmet tega pravilnika.
Izvajalci programov in projektov, ki se po vsebini uvrščajo na več razpisnih področij, lahko za enak namen kandidirajo samo na enem od javnih razpisov Občine Bistrica ob Sotli.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
6. člen
Finančna sredstva se dodeljujejo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki se objavi na spletnih straneh Občine Bistrica ob Sotli ter na krajevno običajen način.
Javni razpis se objavi praviloma po sprejemu proračuna za vsako proračunsko leto posebej. Razpisni rok ne sme biti krajši od 20 in ne daljši od 40 dni.
Javni razpis obsega:
– ime, naziv in sedež naročnika razpisa,
– predmet razpisa,
– osnovne pogoje za prijavo na razpis,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– okvirno višino sredstev,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k prijavi,
– rok za vložitev prijav,
– rok, v katerem bo prosilcem poslan sklep o dodelitvi sredstev.
7. člen
Postopek odpiranja in ocenjevanja prispelih vlog opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Naloge komisije:
– pregled prispelih prijav na javni razpis,
– vrednotenje prijavljenih programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava poročila,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
8. člen
V primeru, da vloga ni popolna, komisija prijavitelja pozove k dopolnitvi in mu določi rok dopolnitve. Kolikor prijavitelj vloge ne dopolni, jo občinska uprava s sklepom zavrže.
Na podlagi opravljenega pregleda in ocene vlog komisija sestavi predlog financiranja.
Pri razdelitvi sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo.
Občinska uprava prijaviteljem izda sklepe o sofinanciranju dejavnosti.
9. člen
Predlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila javnega razpisa in, da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena v skladu z merili, lahko pri županu vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi odloča župan, odločitev župana o pritožbi je dokončna.
10. člen
Po pravnomočnosti sklepa župan sklene z izbranimi izvajalci pogodbo, v kateri so podrobneje določene medsebojne pravice in obveznosti.
Pogodba mora vsebovati:
– pogodbene stranke,
– vsebino in obseg programa, ki se sofinancira,
– višino dodeljenih sredstev in proračunsko postavko,
– način nadzora, določilo o vračilu sredstev v primeru nespoštovanja določil pogodbe oziroma nenamenske porabe sredstev,
– terminski plan nakazila sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti, pomembne za izvedbo sofinanciranja programa.
V primeru, da upravičenec v roku 8 dni po prejemu pogodbe ne podpiše pogodbe, se šteje, da od pogodbe odstopa. Nerealizirana sredstva lahko župan prerazporedi drugim upravičencem.
III. KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV
11. člen
Pri izboru programov za sofinanciranje humanitarnih programov se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
– program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin,
– program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z okoljem (za primere, ko telesna okvara ali invalidnost onemogoča posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval v vsakdanje življenje),
– reference izvajalca – program se izvaja že daljše časovno obdobje oziroma izvajalec predlaganega programa že več let uspešno deluje na območju občine,
– metode dela, strokovna ravnanja in druge aktivnosti v programu zagotavljajo dosego zastavljenega cilja,
– program je namenjen pomoči družinam in posameznikom izven organizacije,
– program vsebuje organizacije predavanj, delavnic in druga izobraževanja za člane ali širšo okolico,
– sodelovanje prostovoljcev pri izvajanju programa.
Vsaka aktivnost je ovrednotena z 10 točkami.
Posebej se dodelijo točke glede na število članov oziroma predvideno udeležbo:
a) do 5 članov – 5 točk,
b) do 10 članov – 10 točk,
c) več kot 10 članov – 15 točk,
Upoštevajo se člani oziroma udeleženci, ki so občani Občine Bistrica ob Sotli.
Merilo delež lastnih sredstev:
+------------------------------------------------+-------------+
|       Delež lastnih sredstev       |  Točke  |
+------------------------------------------------+-------------+
|do 10 %                     |   3   |
+------------------------------------------------+-------------+
|od 10 do 20 %                  |   5   |
+------------------------------------------------+-------------+
|od 20 %                     |   10   |
+------------------------------------------------+-------------+
12. člen
Posebej se vrednotijo programi za starejše občane:
1. Programi pomoči, prireditve, predavanja, razne akcije ipd.:
– zbiranje in delitev pomoči (oblačila, hrana, finančna sredstva) socialno ogroženim posameznikom in družinam,
– program obiskov in obdarovanja težjih bolnikov in ostarelih po domovih,
– organizacija prireditve s programom in pogostitvijo,
– sodelovanje na prireditvi drugega organizatorja,
– organizacija strokovnih srečanj, izobraževalnih predavanj (teme: načini zdravljenja, zdrav način življenja, preventivni programi),
– organizacija večdnevnih taborov, letovanj, ekskurzij (rekreacija, zdravljenje, preventivni program),
– organizacija rednih medgeneracijskih srečanj samopomočnih skupin za starejše občane,
– izobraževanje prostovoljcev za organiziranje in vodenje prostovoljcev za organiziranje in vodenje medgeneracijskih samopomočnih skupin za starejše občane.
Vsaka aktivnost je ovrednotena z 10 točkami.
2. Število članov društva iz Občine Bistrica ob Sotli:
+------------------------------------------------+-------------+
|           Merilo           |  Točke  |
+------------------------------------------------+-------------+
|do 10 članov                  |   5   |
+------------------------------------------------+-------------+
|do 20                      |   10   |
+------------------------------------------------+-------------+
|nad 20                     |   15   |
+------------------------------------------------+-------------+
3. Delež lastnih sredstev:
+------------------------------------------------+-------------+
|       Delež lastnih sredstev       |  Točke  |
+------------------------------------------------+-------------+
|do 10 %                     |   3   |
+------------------------------------------------+-------------+
|od 10 do 20 %                  |   5   |
+------------------------------------------------+-------------+
|od 20 %                     |   10   |
+------------------------------------------------+-------------+
13. člen
Višina sredstev za izvajanje programov se določi v proračunu Občine Bistrica ob Sotli.
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji, programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisno leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
IV. NADZOR
14. člen
Upravičenci so dolžni izvajati svoje programe v skladu s tem pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi.
Upravičenci morajo do roka, določenega v pogodbi, Občini Bistrica ob Sotli predložiti poročilo ter dokazila o izvedenih programih, za katera so jim bila dodeljena sredstva.
15. člen
Nadzor nad porabo dodeljenih sredstev opravlja občinska uprava. Če ugotovi, da upravičenec ne izvršuje pogodbe, mu lahko občina zadrži izplačevanje še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Če upravičenec dobljenih sredstev delno ali v celoti ne porabi namensko ali da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
V. KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2012
Bistrica ob Sotli, dne 15. februarja 2012
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.