Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2012 z dne 17. 2. 2012

Kazalo

459. Sklep o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije, stran 976.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in 53. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06, uradno prečiščeno besedilo in št. 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije
1. člen
Banka Slovenije zaračunava storitve, ki jih opravlja po tarifi:
---------------------------------------------------------------
   Tarifna       Vrsta posla      Višina plačila
   številka
---------------------------------------------------------------
    1           2           3
---------------------------------------------------------------
 I.        POSLOVANJE Z BANKAMI
 1.        Posredovanje čezmejnih
         prilivov za nekomitente  1,00 EUR za prenos
 2.        Posredovanje drugih    0,30 promila,
         prilivov za nekomitente  najmanj 3,00 EUR
                      največ 11,70 EUR za
                      prenos
 3.        Čezmejna plačila in
         plačila v/iz tujine in
         nostro čeki        11,70 EUR za nalog
 4.        Reklamacije in posebne
         storitve (posamezna faza
         dokumentarnega posla)   25,00 EUR
 5.        Črpanje sredstev obvezne 0,62 EUR za
         rezerve          posamezno črpanje
 Banka Slovenije zaračunava storitve po zgoraj navedenih
 tarifah le za storitve, ki jih opravlja sama. Če storitve za
 njo opravljajo druge banke, se tarife dodatno obračunavajo po
 tarifah teh bank.
 II.       POSLOVANJE S KOMITENTI
 6.        Vodenje računa
         a) vodenje računa     8,35 EUR na mesec
         b) odlivni plačilni
         nalogi
         – avtomatska obdelava
         nalogov
         znesek nakazila je večji
         od 50.000 EUR in nujni
         nalogi          1,25 EUR za nalog
         znesek nakazila je
         manjši ali enak 50.000
         EUR            0,08 EUR za nalog
         – ročna obdelava nalogov 11,70 EUR za nalog
         c) prilivni plačilni
         nalogi
         – ročna obdelava nalogov 11,70 EUR za nalog
 V primeru ročne obdelave priliva z opcijo OUR se stroški
 priliva, kolikor jih ni mogoče izterjati od banke
 pošiljateljice priliva, prenesejo na koristnika priliva.
         d) interni nalog     0,06 EUR za nalog
 7.        Reklamacije in posebne
         storitve (posamezna faza
         dokumentarnega posla)   25,00 EUR
 8.        Pristopnina k
         elektronski banki epi@BS 35,05 EUR
 9.        Uporabnina elektronske
         banke epi@BS (letno)   208,65 EUR
 10.       Stroški posamične vezave
         deviznih sredstev EZR   25,00 EUR za
         države za določen čas   posamezno vezavo
 V primeru, ko imetnik EZR ni predložil trajnega naloga ali
 kako drugače pogodbeno zagotovil plačila obveznosti iz naslova
 provizij in stroškov, zaračuna Banka Slovenije za storitve
 dvakratnik zgoraj določene tarife.
 Banka Slovenije zaračunava storitve po zgoraj navedenih
 tarifah le za storitve, ki jih opravlja sama. Če storitve za
 njo opravljajo druge banke, se tarife dodatno obračunavajo po
 tarifah teh bank.
 III.       STORITVE V PLAČILNIH SISTEMIH
 11.       SEPA IKP, Multilateralni kliring Activa,
         Multilateralni kliring Mastercard, Poravnava
         bankomatov, Poravnava kartic
         a) pristopnina k
         poravnavi (za posamezen
         sistem na udeleženko)   781,00 EUR
         b) obdelava in priprava
         na poravnavo (za     1,13 EUR na
         posamezno udeleženko)   poravnavo
         c) poravnava neto     V skladu s prvo,
         pozicij udeleženk v    drugo in tretjo
         sistemu TARGET2-     alineo dvanajstega
         Slovenija         odstavka Dodatka X
                      Splošnih pogojev za
                      udeležbo v sistemu
                      TARGET2-Slovenija
 12.       Aktiviranje poravnalne jamstvene sheme (PJS)
         oziroma sheme delitve izgube
         a) črpanje lastnih
         sredstev iz denarnega
         sklada PJS zaradi kritja
         izgube ob izpadu     500,00 EUR za
         udeleženke        posamično črpanje
         b) povzročitev
         aktiviranja delitve    1.000,00 EUR za
         izgube med ostale     posamično
         udeleženke        povzročitev
 13.       Izvajanje mesečnih
         postopkov v povezavi s
         skladom PJS SEPA IKP   185 EUR
 14.       Nadomestila v zvezi z   V skladu z Dodatkom
         udeležbo v sistemu    VI Splošnih pogojev
         TARGET2-Slovenija     za udeležbo v
                      sistemu TARGET2-
                      Slovenija
 15.       Izvršitev prenosa sredstev med dvema PM
         računoma v imenu in za račun imetnika PM
         računa v sistemu TARGET2-Slovenija na podlagi
         ročnega posega v Banki Slovenije
         a) prvi prenos sredstev  50,00 EUR / nalog
         b) vsak nadaljnji prenos Znesek predhodnega
         sredstev v 12 mesecih od prenosa, povečan za
         prvega prenosa      50,00 EUR / nalog
 16.       Prenos sredstev v breme PM računa v sistemu
         TARGET2-Slovenija na osnovi izvršitve sklepa o
         prisilni izterjavi ali sklepa o izvršbi
         a) izvršitev enostavnega 38,00 EUR za
         sklepa          posamezen prenos
         b) izvršitev
         sestavljenega sklepa
         (Potreben je izračun
         obresti za več kot eno
         glavnico ali za obdobje  120,00 EUR za
         daljše od enega leta)   posamezen prenos
 IV.       GOTOVINSKO POSLOVANJE
 17.       Zaprti depoji državnih
         organov          brezplačno
 18.       Zamenjava gotovine
         a) zamenjava okrnjenih
         ali poškodovanih
         pristnih eurobankovcev,
         razen primerov iz
         tarifne številke 18. b  brezplačno
         b) zamenjava pristnih
         eurobankovcev, okrnjenih
         ali poškodovanih zaradi
         sprožitve protiropnih
         naprav, če jih je v
         zamenjavo predloženih
         vsaj 100, in če niso
         bili okrnjeni ali
         poškodovani zaradi
         poskusa ali dejanskega
         ropa oziroma tatvine   0,10 EUR za bankovec
         c) zamenjava neprimernih
         pristnih eurokovancev,
         pakiranih v skladu z
         veljavnimi standardi,
         razen primerov iz
         tarifnih številk 18. d
         in 18. e         brezplačno
         d) zamenjava neprimernih
         pristnih eurokovancev,
         ki so bili predloženi v
         preverjanje pristnosti v
         celotni vreči ali kaseti 15 % nominalne
         eurokovancev, če so bile vrednosti
         pri pregledu ugotovljene predloženih
         nepravilnosti       eurokovancev
         e) zamenjava neprimernih
         pristnih eurokovancev,
         obdelanih s kemičnimi
         ali drugimi nevarnimi
         snovmi do takšne
         stopnje, da bi lahko   20 % nominalne
         predstavljali nevarnost  vrednosti
         za zdravje oseb, ki z   predloženih
         njimi ravnajo       eurokovancev
         f) zamenjava tolarske
         gotovine za eurogotovino
         (za tolarske kovance je
         zadnji rok menjave 31.
         12. 2016, tolarski
         bankovci in boni so
         trajno zamenljivi)    brezplačno
         g) zamenjava
         poškodovanih
         priložnostnih kovancev
         iz plemenitih kovin (če
         teža kovanca ni      20 % nominalne
         zmanjšana)        vrednosti
 19.       Standardno pakirana
         dotacija ali odvod
         eurobankovcev ter dvig
         ali polog eurokovancev  brezplačno
 20.       Izvedenski preizkus
         pristnosti tolarske
         gotovine         brezplačno
 V.        ZAVAROVANJE TERJATEV
 21.       Nadomestila za rabo
         bančnih posojil za
         zavarovanje terjatev
         a) nadomestilo za vpis
         posojila v register
         finančnega premoženja   15,00 EUR za vpis
         pri Banki Slovenije    enega posojila
         b) nadomestilo za vpis  15,00 EUR za vpis
         zastavne pravice na    zastavne pravice na
         posojilu         enem posojilu
         c) letno nadomestilo za
         vodenje posojil v
         registru finančnega
         premoženja pri Banki
         Slovenije         0,0005 % letno
 Letno nadomestilo za vodenje posojil v registru finančnega
 premoženja pri Banki Slovenije se obračuna letno na osnovi
 povprečja dnevnih stanj neodplačanih zneskov glavnice bančnih
 posojil v registru v preteklem koledarskem letu.
         d) izpis javnih podatkov 6,30 EUR za izpis za
         o posojilu        eno posojilo
 22.       Nadomestila za rabo vrednostnih papirjev,
         izdanih v Centralno Klirinško depotni družbi,
         za zavarovanje terjatev
         a) nadomestilo za izbris Skladno z veljavno
         zastavne pravice     tarifo Centralno
                      Klirinško depotne
                      družbe
 23.       Čezmejna uporaba finančnega premoženja
         a) transakcijska
         provizija         30,00 EUR
 Transakcijska provizija se obračunava za vsako uspešno
 transakcijo dodajanja čezmejnega finančnega premoženja v sklad
 finančnega premoženja in se zaračunava mesečno.
         b) skrbniška provizija
         za opravljanje tujega   0,0069 % vrednosti
         finančnega premoženja   na leto
 Skrbniška provizija se obračunava na dnevni ravni na osnovi
 nominalne vrednosti čezmejnega finančnega premoženja v
 skrbništvu in zaračunava mesečno.
 VI.       DRUGE STORITVE
 24.       Odločanje o izdaji
         dovoljenja menjalcu za
         opravljanje menjalniških
         poslov          382,00 EUR
 25.       Izdaja raznih potrdil,
         soglasij in drugih    4,15 EUR za vsako
         dovoljenj, ki so izdana  potrdilo, soglasje,
         v listinski obliki    dovoljenje
2. člen
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati Sklep o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije (Uradni list RS, št. 131/06, 46/07, 93/07, 3/08, 51/08, 59/08, 99/08, 14/09 (23/09 – popr.) in 104/09).
3. člen
Ta sklep začne veljati 1. marca 2012.
Ljubljana, dne 7. februarja 2012
Marko Kranjec l.r.
predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost