Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012

Kazalo

4328. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (ZZPOFPR-A), stran 12143.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (ZZPOFPR-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (ZZPOFPR-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 2012.
Št. 003-02-10/2012-27
Ljubljana, dne 28. decembra 2012
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU POGOJEV ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE PREDSEDNIKA REPUBLIKE (ZZPOFPR-A)
1. člen
V Zakonu o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (Uradni list RS, št. 15/03) se 17. člen spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
Predsednik republike, ki mu je prenehala funkcija in iz objektivnih razlogov ne more nadaljevati z opravljanjem prejšnje funkcije ali nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge ustrezne zaposlitve in ne izpolnjuje minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine brez zmanjšanja v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma s posebnimi predpisi, v katerih je urejena pravica do starostne pokojnine, ima, dokler ne začne opravljati funkcije, se ne zaposli ali začne opravljati pridobitne dejavnosti oziroma dokler ne izpolni navedenih pogojev za upokojitev, pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov zadnje mesečne plače, ki jo je prejel, ko je opravljal funkcijo predsednika republike, vendar najdlje eno leto od prenehanja funkcije. Če je namesto zadnje plače prejel nadomestilo, se osnova za nadomestilo plače iz tega člena odmeri od plače, ki bi jo prejel, če bi opravljal funkcijo.
Pravica do nadomestila plače iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša do izpolnitve pogojev za upokojitev, navedenih v prejšnjem odstavku, vendar najdlje še za eno leto.
Čas prejemanja nadomestila plače se predsedniku republike, ki mu je prenehala funkcija, šteje v pokojninsko dobo. V tem času je socialno zavarovan v skladu s predpisi, ki urejajo socialno zavarovanje oseb v delovnem razmerju, ob upokojitvi pa mu pripada pravica do odpravnine.«.
2. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
O pravici do nadomestila plače iz 17. člena tega zakona odloča urad predsednika republike.
Za uveljavljanje pravice do nadomestila plače mora predsednik republike, ki mu je prenehala funkcija, najkasneje v 15 dneh po prenehanju funkcije, predložiti uradu predsednika republike vlogo za uveljavljanje pravice do nadomestila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev pravice do nadomestila. V primeru nemožnosti vrnitve na delovno mesto v okviru prejšnjega delodajalca mora izkazati, zakaj vrnitev ni mogoča. O vlogi urad predsednika republike odloči v roku 14 dni z odločbo.
Pravica do prejemanja nadomestila plače preneha, če predsednik republike, ki mu je prenehala funkcija, pred potekom obdobja, za katerega mu pripada nadomestilo plače, začne opravljati drugo funkcijo, se zaposli, prične opravljati pridobitno dejavnost ali izpolni pogoje za upokojitev, navedene v prvem odstavku prejšnjega člena.
Predsednik republike, ki mu je prenehala funkcija, je v času prejemanja nadomestila plače dolžan obvestiti urad predsednika republike o vseh prejemkih iz naslova opravljanja dela najkasneje v sedmih dneh po prejetem plačilu. Za prejete zneske po plačilu davkov in obveznih prispevkov se zniža znesek nadomestila plače, ki mu pripada v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena, kar se obračuna pri prvem naslednjem izplačilu nadomestila plače.
Predsednik republike, ki mu je prenehala funkcija, zaradi izogibanja določbam o trajanju in višini nadomestila ne sme sklepati dogovorov za odložena plačila in drugih dogovorov, ki bi bili v nasprotju z namenom pravice do nadomestila plače.
Če predsednik republike, ki mu je prenehala funkcija, ravna v nasprotju s četrtim ali petim odstavkom tega člena, mu preneha pravica do nadomestila plače in mora vrniti zneske nadomestila plače, ki so bili prejeti neupravičeno.
Nadomestilo plače, prispevki za socialno zavarovanje in odpravnine se izplačujejo iz proračunskih sredstev predsednika republike.
Z globo v višini 1.000 eurov se za prekršek kaznuje predsednik republike, ki mu je prenehala funkcija, če v času prejemanja nadomestila plače v nasprotju s četrtim odstavkom tega člena ne obvesti urada predsednika republike o vseh prejemkih iz naslova opravljanja dela ali če v času prejemanja nadomestila plače v nasprotju s petim odstavkom tega člena sklene dogovor o odloženem plačilu ali drug posebni dogovor.
Proračunski inšpektorji kot prekrškovni organ izvajajo nadzor nad uveljavljanjem pravice iz četrtega in petega odstavka tega člena.«.
3. člen
20. člen se črta.
4. člen
V prvem odstavku 21. člena se besedilo »pet let« nadomesti z besedilom »eno leto«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Predsedniku republike, ki mu je funkcija prenehala pred uveljavitvijo tega zakona, se pravica do nadomestila plače v skladu s tem zakonom določi s prvim dnem meseca, ki sledi mesecu uveljavitve tega zakona.
Predsedniku republike, ki mu je prenehala funkcija pred uveljavitvijo tega zakona, pravica iz prvega odstavka 21. člena zakona preneha v enem letu od uveljavitve tega zakona.
Predsedniku republike, ki mu je prenehala funkcija pred uveljavitvijo tega zakona in ima pravico do mesečnega prejemka iz tretjega odstavka 20. člena Zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (Uradni list RS, 15/03), ta pravica ne preneha.
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-11/12-3/16
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EPA 779-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti