Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012

Kazalo

4319. Zakon o dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (ZUS-1B), stran 12132.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (ZUS-1B)
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o upravnem sporu (ZUS-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 2012.
Št. 003-02-10/2012-24
Ljubljana, dne 28. decembra 2012
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVNEM SPORU (ZUS-1B)
1. člen
V Zakonu o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10) se v prvem odstavku 30. člena za besedo »odpravi« doda besedilo »ali ugotovi njegova nezakonitost«.
2. člen
V prvem odstavku 33. člena se za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– ugotovitev nezakonitosti upravnega akta, s katerim je bilo poseženo v tožnikove pravice ali pravne koristi (ugotovitvena tožba),«.
Dosedanji druga in tretja alineja postaneta tretja in četrta alineja.
3. člen
Za 64. členom se doda nov 64.a člen, ki se glasi:
»64.a člen
(1) V primeru utemeljenosti tožbe iz druge alineje prvega odstavka 33. člena tega zakona sodišče s sodbo ugotovi, da je upravni akt nezakonit.
(2) Če je tožnik postavil zahtevek za povrnitev škode, ravna sodišče po 67. členu tega zakona.«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 717-01/12-2/12
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EPA 705-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost