Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2012 z dne 31. 12. 2012

Kazalo

4316. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2B), stran 12123.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. decembra 2012.
Št. 003-02-10/2012-20
Ljubljana, dne 28. decembra 2012
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DEVIZNEM POSLOVANJU (ZDP-2B)
1. člen
V Zakonu o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 16/08 in 85/09) se prvi odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Menjalec oziroma menjalka (v nadaljnjem besedilu: menjalec) je:
– pravna oseba,
– samostojni podjetnik posameznik in
– posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
ki opravlja menjalniške posle na podlagi dovoljenja Banke Slovenije.«.
2. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(način opravljanja menjalniških poslov)
(1) Menjalniške posle lahko opravljajo menjalci ter banke in hranilnice, ki v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, opravljajo storitve trgovanja s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli.
(2) Menjalec je dolžan ves čas trajanja veljavnosti dovoljenja Banke Slovenije:
– za vsako menjalno mesto zagotavljati poslovni prostor, ki omogoča nemoteno opravljanje menjalniških poslov in nadzor;
– zagotoviti, da so delavci, ki opravljajo menjalniške posle, ustrezno usposobljeni in
– zagotoviti računalniško tehnologijo, potrebno za opravljanje menjalniških poslov.
(3) Menjalec oziroma banka in hranilnica iz prvega odstavka tega člena je dolžan:
– Banki Slovenije omogočati izvajanje nadzora v skladu s tem zakonom;
– Banki Slovenije sporočati spremembe podatkov v zvezi z odgovornimi osebami in kvalificiranimi lastniki;
– poročati Banki Slovenije o opravljanju menjalniških poslov;
– opravljati menjalniške posle izključno na menjalnem mestu, za katerega je pridobil nalepko Banke Slovenije;
– na menjalnem mestu prodajati samo veljavno in nepoškodovano gotovino;
– na blagajniškem mestu imeti gotovino, namenjeno za menjalniško poslovanje, in ločeno od ostalih poslov voditi blagajno ter ustrezno voditi blagajniški dnevnik menjalnega mesta in
– Banki Slovenije sporočati podatke o številu zaposlenih, ki opravljajo menjalniške posle.
(4) V primeru statusnih sprememb, ki imajo za posledico dodelitev nove matične številke, je menjalec dolžan pridobiti novo dovoljenje.
(5) O vseh spremembah, ki vplivajo na statusni ustroj ali poslovanje menjalca, je menjalec dolžan Banko Slovenije obvestiti v roku desetih delovnih dni po nastali spremembi.
(6) Banka Slovenije predpiše pogoje in način opravljanja menjalniških poslov iz drugega in tretjega odstavka tega člena, podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki jo je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja, ter obseg in način poročanja.«.
3. člen
V prvem odstavku 9. člena se na koncu 3. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. če niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 8. člena tega zakona.«.
4. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(odvzem dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov)
Banka Slovenije odvzame dovoljenje za opravljanje menjalniških poslov:
1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih podatkov;
2. če menjalec opravlja menjalniške posle v nasprotju z drugim, tretjim, četrtim in petim odstavkom 8. člena tega zakona;
3. če niso več izpolnjeni pogoji iz 9. člena tega zakona.«.
5. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
(prenehanje dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov)
(1) Dovoljenje za opravljanje menjalniških poslov preneha:
1. če menjalec ne začne opravljati menjalniških poslov v treh mesecih od izdaje dovoljenja;
2. če menjalec preneha opravljati menjalniške posle za več kot eno leto ali Banko Slovenije pisno obvesti o prenehanju opravljanja menjalniških poslov ali
3. če je menjalec prenehal obstajati ali se je zoper njega začel postopek zaradi insolventnosti ali postopek prisilnega prenehanja v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.
(2) Ob razlogu iz prvega odstavka tega člena Banka Slovenije izda odločbo, s katero ugotovi, da je dovoljenje prenehalo.
(3) Menjalec ne sme več sklepati novih poslov v zvezi z opravljanjem menjalniških poslov:
1. v primeru iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena: od naslednjega dne po poteku roka oziroma naslednji dan po prejemu pisnega obvestila o prenehanju opravljanja menjalniških poslov;
2. v primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena: z dnem prenehanja obstoja oziroma od dneva, ko je objavljen oklic o začetku postopka prisilne poravnave, stečajnega postopka ali postopka prisilne likvidacije.«.
6. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(nadzor Banke Slovenije)
(1) Nadzor nad menjalniškim poslovanjem oseb iz prvega odstavka 8. člena tega zakona opravlja Banka Slovenije.
(2) Za postopke odločanja v posamičnih zadevah in izvajanje nadzora po tem zakonu se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja bančništvo.«.
7. člen
Za drugim odstavkom 14. člena se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Kadar vračilo zasežene gotovine, ki ni bila odvzeta v postopku o prekršku, ni mogoče ali je pravica za vračilo zastarala v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, je zasežena gotovina prihodek državnega proračuna.
(4) O prenosu sredstev iz prejšnjega odstavka iz podračunov, odprtih za zaseženo gotovino, na podračun Proračuna Republike Slovenije odloči predstojnik carinskega organa.«.
Dosedanji tretji odstavek postane nov peti odstavek.
8. člen
V 16. členu se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. opravlja menjalniške posle v nasprotju s pogoji iz 8. člena tega zakona;«
Na koncu 3. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. opravlja menjalniške posle brez dovoljenja Banke Slovenije.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Devizna sredstva, za katera je o odvzemu pred prevzemom pristojnosti carinskega organa odločal drug nadzorni organ in je pravica za vračilo sredstev, ki so na podračunu številka 01700-0007380075 – Carinska uprava Republike Slovenije – Začasno zasežena sredstva po ZDP, odprtem pri Banki Slovenije, in na podračunu številka 01100-6000020102 – Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije – Zasežena sredstva po ZDP, odprtem pri Upravi za javna plačila, zastarala v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, se v osmih dneh po uveljavitvi tega zakona prenesejo v državni proračun.
10. člen
Banka Slovenije v treh mesecih od uveljavitve tega zakona uskladi predpis iz 8. člena zakona z določbami tega zakona.
11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-01/12-2/12
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EPA 719-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti