Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2012 z dne 28. 12. 2012

Kazalo

4087. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, stran 11656.

Na podlagi 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 12. seji dne 11. 12. 2012 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L
obveznega zdravstvenega zavarovanja
1. člen
V Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11 in 49/12) se v 4. točki 1. člena besedilo "medicinsko-tehničnih pripomočkov" nadomesti z besedilom "medicinskih pripomočkov".
2. člen
V 2. členu se 8. točka spremeni tako, da se glasi:
"8. zavezanec – pravna ali fizična oseba, ki je zavezanec za prijavo zavarovanca v obvezno zavarovanje. Zavezanec za družinskega člana je nosilec zavarovanja;".
V 20. točki se besedilo "medicinsko-tehnični pripomočki" nadomesti z besedilom "medicinski pripomočki" in črta peta alinea.
Za 20. točko se doda nova 20.a točka, ki se glasi:
"20.a zobnoprotetični pripomočki – pripomočki, ki so sestavni del zobozdravstvenih storitev;".
V 23. točki se besedi "Evropskih skupnosti" nadomestita z besedama "Evropske unije".
3. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
"11. člen
(1) Zavarovano osebo prijavi v obvezno zavarovanje zavezanec.
(2) Zavezanec vloži prijavo v obvezno zavarovanje v osmih dneh od nastanka z zakonom in pravili predpisanih pogojev za vključitev osebe v obvezno zavarovanje.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se prijava otroka v obvezno zavarovanje kot družinskega člana vloži najpozneje 60 dni po rojstvu otroka. Do takrat lahko otrok zdravstvene storitve uveljavlja v breme obveznega zavarovanja enega od staršev, če je ta vključen v obvezno zavarovanje kot nosilec zavarovanja.
(4) Po prvi prijavi družinskega člana v obvezno zavarovanje zavod po uradni dolžnosti ureja njegovo obvezno zavarovanje po nosilcu zavarovanja ves čas, dokler so na podlagi podatkov, ki jih zavod vodi o družinskem članu in njegovem nosilcu zavarovanja oziroma jih pridobiva z izmenjavo podatkov od upravljavcev uradnih evidenc, izpolnjeni pogoji za obvezno zavarovanje na strani nosilca zavarovanja in njegovega družinskega člana.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek je zavezanec dolžan za obvezno zavarovanje družinskih članov v skladu s pravnim redom EU in meddržavnimi pogodbami vložiti novo prijavo družinskega člana v obvezno zavarovanje, če nosilcu zavarovanja preneha obvezno zavarovanje in mu v roku osem dni ni urejeno novo obvezno zavarovanje, ki je ustrezno, da lahko po sebi zavaruje družinske člane.
(6) Sprememba nosilca zavarovanja se izvede na podlagi nove prijave družinskega člana v obvezno zavarovanje, ki jo vloži novi nosilec zavarovanja.
(7) Nosilci usposabljanj oziroma organizatorji aktivnosti ali del iz drugega odstavka 5. člena pravil so dolžni zavarovati svoje udeležence za poškodbo pri delu in poklicno bolezen (17. člen zakona) oziroma za poškodbo pri delu (18. člen zakona) ter jih prijaviti zavodu pred začetkom del, izjemoma v treh dneh po njihovem zaključku. Če je trajanje obveznega zavarovanja znano ob prijavi, lahko nosilec usposabljanj oziroma organizator aktivnosti ali del hkrati s prijavo vloži tudi odjavo iz obveznega zavarovanja.".
4. člen
V 22. členu se v 7. točki prvega odstavka besedilo "medicinsko-tehničnih pripomočkov" nadomesti z besedilom "medicinskih pripomočkov".
5. člen
V 32. členu se v drugem odstavku pika nadomesti z vejico in za njo doda besedilo "če je cena te storitve enaka ali nižja od cene zobnoprotetičnih fiksnih nadomestkov.".
6. člen
V drugem odstavku 36. člena, v naslovu "V. PRAVICE DO MEDICINSKO-TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV", v prvem, drugem in tretjem odstavku 64. člena ter v četrtem odstavku 66. člena se besedilo "medicinsko-tehnični pripomočki" v vseh sklonih nadomesti z besedilom "medicinski pripomočki" v ustreznem sklonu.
7. člen
V 82. členu se besedilo "očesnimi pripomočki" nadomesti z besedilom "medicinskimi pripomočki za izboljšanje vida".
8. člen
V naslovu "V/5. Pravica do drugih medicinsko-tehničnih pripomočkov", v prvem in drugem odstavku 97. člena, v prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku 98. člena ter v 100. členu se besedilo "medicinsko-tehnični pripomočki" v vseh sklonih nadomesti z besedilom "medicinski pripomočki" v ustreznem sklonu.
9. člen
V 102. členu se v 5. točki tretjega odstavka beseda "očesne" nadomesti z besedilom "medicinske pripomočke za izboljšanje vida".
10. člen
V naslovu "VII. STANDARDI STORITEV, MEDICINSKO-TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV IN MATERIALOV", v 2. točki 107. člena ter v prvem, drugem, tretjem in petem odstavku 111. člena se besedilo "medicinsko-tehnični pripomočki" v vseh sklonih nadomesti z besedilom "medicinski pripomočki" v ustreznem sklonu.
11. člen
V 112. členu se v prvem odstavku:
– v 1. točki črta besedilo ", silikofosfatni, silikatni cementi", beseda "ter" pa nadomesti z besedo "in",
– 5. točka spremeni tako, da se glasi:
"5. protezah akrilati in pri delnih snemnih protezah ulita kovinska baza iz kobaltkromove ali podobne zlitine.".
12. člen
V prvem odstavku 113. člena, v 115. členu, v drugem odstavku 116. člena in v drugem odstavku 120. člena se besedilo "medicinsko-tehnični pripomočki" v vseh sklonih nadomesti z besedilom "medicinski pripomočki" v ustreznem sklonu.
13. člen
V 125. členu se v 1. točki beseda "očesne" nadomesti z besedilom "medicinske pripomočke za izboljšanje vida".
14. člen
V drugem odstavku 136. člena se besedilo "medicinsko-tehničnega pripomočka" nadomesti z besedilom "medicinskega pripomočka".
15. člen
V 158. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Ne glede na prejšnji odstavek, se družinskim članom iz 2. podtočke točke a) ter 1. in 2. podtočke točke b) prvega odstavka 20. člena zakona, v času, ko zavarovanci iz prejšnjega odstavka, po katerih so zavarovani ti družinski člani, nimajo poravnanih obveznosti plačevanja prispevkov, ne zadržijo njihove pravice do zdravstvenih storitev in denarnih dajatev iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.".
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
16. člen
V 5. in 7. točki prvega odstavka 174. člena, v naslovu "XIII/9. Uveljavljanje pravic do medicinsko-tehničnih pripomočkov", v prvem odstavku 211. člena, v prvem, sedmem in osmem odstavku 212. člena, v prvem in drugem odstavku 213. člena, v prvem in drugem odstavku 214. člena, v 215. členu, v prvem, drugem, tretjem in osmem odstavku 216. člena ter v 217. členu se besedilo "medicinsko-tehnični pripomočki" v vseh sklonih nadomesti z besedilom "medicinski pripomočki" v ustreznem sklonu.
17. člen
V 221. členu se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
"3. zavarovanim osebam za čas začasnega bivanju v tujini za eno leto;".
Za 3. točko se doda nova 4. točka, ki se glasi:
"4. upokojencem in po njih zavarovanim družinskim članom ter otrokom do dopolnjenega 18. leta, če niso sami zavarovanci, za pet let oziroma do dopolnjenega 18. leta.".
18. člen
V 9. točki drugega odstavka 252. člena, v 254. členu, v tretjem odstavku 259. člena, v prvem odstavku 269. člena in v drugem odstavku 270. člena se besedilo "medicinsko-tehnični pripomočki" v vseh sklonih nadomesti z besedilom "medicinski pripomočki" v ustreznem sklonu.
PREHODNI DOLOČBI IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
Črta se Priloga "Šifrant ortopedskih, ortotičnih, očesnih, slušnih in drugih pripomočkov".
20. člen
Sprememba 8. točke 2. člena in sprememba 11. člena pravil, obeh v delu, ki se nanaša na zavarovanje družinskih članov, se začneta uporabljati 1. junija 2013 in se uporabljata tudi za zavarovanje družinskih članov, ki so ob začetku njune uporabe že obvezno zavarovani.
21. člen
Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, ko da nanje soglasje minister, pristojen za zdravje, in začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-5/2012-DI/16
Ljubljana, dne 11. decembra 2012
EVA 2012-2711-0038
Predsednik Skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Vladimir Tkalec l.r.
Soglašam!
 
Tomaž Gantar l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti