Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih tolmačih, stran 6.

Na podlagi 91. člena v zvezi z 92. členom in tretjega odstavka 93. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 ZJNepS in 33/11) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sodnih tolmačih
1. člen
V Pravilniku o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 88/10) se v drugem odstavku 7. člena beseda »dela« nadomesti z besedo »poglavja«.
Za tretjim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Kandidat mora k opravljanju preizkusa praviloma pristopiti v šestih mesecih od prejema obvestila, da je njegova vloga odstopljena na Center za izobraževanje v pravosodju (v nadaljnjem besedilu: CIP).
(4) Če kandidat iz neutemeljenih razlogov k opravljanju preizkusa ne pristopi v roku iz prejšnjega odstavka ali prvega oziroma drugega odstavka 29. člena tega pravilnika minister izda odločbo o zavrnitvi vloge za imenovanje.
(5) Za presojo utemeljenih razlogov se uporablja določba četrtega odstavka 26. člena tega pravilnika.«
Dosedanji tretji odstavek postane šesti odstavek.
2. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
(Sprememba jezika)
(1) Tolmač lahko vsak čas predlaga zoženje ali razširitev za enega ali več jezikov, za katere je imenovan oziroma želi biti imenovan za tolmača.
(2) Zoženje oziroma razširitev se opravi po postopku za imenovanje oziroma razrešitev tolmača, določenem z zakonom in tem pravilnikom.«
3. člen
V prvem odstavku 11. člena se številka »5« nadomesti s številko »6«.
4. člen
V prvem odstavku 14. člena se za besedo »minister« doda beseda »lahko«.
5. člen
V 19. členu se besedilo »Center za izobraževanje v pravosodju (v nadaljnjem besedilu: CIP)« nadomesti z besedo »CIP«.
6. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
(Pripravljalni in izpopolnjevalni seminarji)
(1) CIP lahko za pripravo kandidatov ter tolmačev na preizkuse znanja organizira pripravljalne seminarje.
(2) CIP lahko na podlagi četrtega odstavka 84. člena zakona za tolmače organizira izpopolnjevalne seminarje.
(3) Pripravljalne ali izpopolnjevalne seminarje lahko CIP organizira v sodelovanju z drugimi državnimi ali izobraževalnimi organi ter ustanovami, s strokovnimi združenji oziroma drugimi oblikami povezovanja tolmačev, s strokovnjaki za posamezne jezike ter s pravnimi strokovnjaki.
(4) Pripravljalni ali izpopolnjevalni seminarji so splošni in posebni.
(5) Splošni pripravljalni ali izpopolnjevalni seminarji so enaki za vse kandidate oziroma za tolmače, ne glede na jezik.
(6) Splošni pripravljalni ali izpopolnjevalni seminarji obsegajo temeljna znanja s področja ustavne ureditve Republike Slovenije, organizacije in delovanja pravosodja in sodstva, osnove sodnih postopkov in zakonske določbe o pravicah in dolžnostih tolmačev, osnove prava in institucij Evropske Unije ter druge teme, ki jih tolmači potrebujejo pri svojem delu.
(7) Posebni pripravljalni ali izpopolnjevalni seminarji obsegajo posebna strokovna znanja za posamezne jezike.
(8) Če zaradi nezadostnega števila kandidatov ni mogoče zagotoviti izvedbe posebnega pripravljalnega seminarja, lahko CIP zagotovi drugo ustrezno obliko izobraževanja.
(9) Čas, kraj, potek in vsebino pripravljalnega ali izpopolnjevalnega seminarja CIP objavi na uradni spletni strani ministrstva najmanj 15 dni pred začetkom pripravljalnega seminarja.
(10) O udeležbi na pripravljalnem ali izpopolnjevalnem seminarju oziroma drugi ustrezni obliki izobraževanja se kandidatu oziroma tolmaču izda pisno potrdilo. Potrdilo vsebuje osebno ime, datum in kraj rojstva ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča.
(11) Stroške pripravljalnega ali izpopolnjevalnega seminarja oziroma druge ustrezne oblike izobraževanja krije kandidat oziroma tolmač.«
7. člen
Četrti odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Predsedniku, članom komisije in zapisnikarju pripada plačilo za delo in povračilo stroškov po odredbi o plačilu in povračilu stroškov, ki jo sprejme minister.«
8. člen
V četrtem odstavku 24. člena se na koncu besedila doda besedilo, ki se glasi:
»Kandidat lahko izpitni prostor zapusti le z dovoljenjem navzočega uslužbenca ministrstva. Kandidat med izpitom ne sme imeti pri sebi telekomunikacijskih naprav.«
Dvanajsti odstavek se črta.
9. člen
V drugem odstavku 25. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Potrdilo vsebuje osebno ime, datum in kraj rojstva ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča kandidata ter da je kandidat opravil preizkus znanja za tolmača za določeni jezik v skladu z zakonom in tem pravilnikom.«
10. člen
Naslov 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(Odsotnost ali odstop od preizkusa)«.
V prvem odstavku se črta besedilo »in če o tem CIP-a pisno ne obvesti najmanj osem dni pred rokom za preizkus,«.
V drugem odstavku se za besedo »za« dodata besedi »odsotnost ali«.
V tretjem odstavku se besedilo »odstop ni upravičen« nadomesti z besedilom »odsotnost ali odstop nista upravičena«.
11. člen
V drugem odstavku 29. člena se za besedo »preizkus« doda besedilo »v roku, ki ga določi komisija, vendar ne prej kot v šestih mesecih in ne kasneje od dveh let po dnevu ustnega dela preizkusa«.
V petem odstavku se za besedo »prvim« dodata besedi »ali drugim«.
12. člen
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:
»29.a člen
(Predložitev dokazil o strokovnem izpopolnjevanju)
(1) Tolmač se mora v obdobju, določenem v četrtem odstavku 84. člena zakona, v skladu s šestim odstavkom 87. člena zakona za posamezni jezik udeležiti najmanj petih strokovnih izpopolnjevanj.
(2) Za predložitev dokazil o strokovnem izpopolnjevanju tolmačev, njihovem seznanjanju z novimi dognanji in metodami v stroki ter za oceno tega izpopolnjevanja in seznanjanja, se smiselno uporabljajo določila 5. člena tega pravilnika.«
13. člen
Za petim odstavkom 31. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Tolmač mora izgubo oziroma odtujitev štampiljke nemudoma pisno ali po elektronski pošti sporočiti ministrstvu.«
14. člen
Za tretjim odstavkom 32. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Tolmač mora izgubo oziroma odtujitev izkaznice nemudoma pisno ali po elektronski pošti sporočiti ministrstvu.«
15. člen
V prvem odstavku 33. člena se za besedo »prebivališča« doda vejica in besedilo »drugih kontaktnih podatkov iz drugega odstavka 88. člena zakona«.
16. člen
V drugem odstavku 35. člena se črta besedilo »na zahtevo stranke pa v roku, ki ga določi stranka,«.
17. člen
Četrti odstavek 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Tolmaču se prizna kilometrina za razdaljo po najkrajši poti od kraja njegovega prebivališča do sedeža sodišča oziroma zunanjega oddelka sodišča ali kraja, kjer opravlja tolmačenje oziroma prevajanje, če:
– prevoz z javnim prevoznim sredstvom ni na razpolago;
– bi bila uporaba javnega prevoznega sredstva glede na okoliščine neprimerna, ali
– če višina stroškov ni višja od uporabe javnega prevoznega sredstva.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Kilometrina iz prejšnjega odstavka se obračunava v višini 15 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov.«
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
18. člen
V naslovu 45. člena se črta besedilo »oziroma izgubljeni zaslužek«.
19. člen
Za prvim odstavkom 50. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če se izkaže, da priskrbljenega prevoda zaradi neustreznosti ni možno overiti brez predhodnih popravkov, tolmaču sorazmerno z opravljenimi popravki pripada plačilo, ki je višje od plačila iz prejšnjega odstavka, a ne sme presegati plačila iz prejšnjega člena.«.
20. člen
Četrti odstavek 51. člena se črta.
Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
Dosedanji osmi odstavek se črta.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se črta drugi stavek.
Dosedanji deseti odstavek se črta.
Dosedanji enajsti odstavek postane osmi odstavek.
V dosedanjem dvanajstem odstavku, ki postane deveti odstavek, se črtata besedi »in desetem«.
Dosedanji trinajsti odstavek postane deseti odstavek.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
21. člen
Stroški in nagrade, ki do dneva uveljavitve tega pravilnika še niso odmerjeni, se odmerijo po tarifi, ki jo določa Pravilnik o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 88/10).
22. člen
Tolmači so dolžni prvič predložiti dokazila v skladu z novim 29.a členom pravilnika do konca leta 2016.
23. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-421/2011
Ljubljana, dne 3. januarja 2012
EVA 2011-2011-0087
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti