Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

2. Pravilnik o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za motorna vozila, stran 1.

Za izvrševanje drugega odstavka 11. člena, prvega odstavka 27. člena in drugega odstavka 47. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za motorna vozila
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik ureja postopek pripravljanja in izdajanja tehničnih specifikacij, izdanih v okviru predpisov o ugotavljanju skladnosti:
– motornih vozil z najmanj štirimi kolesi in njihovih priklopnikov;
– dvo- ali trikolesnih motornih vozil in
– kmetijskih ali gozdarskih traktorjev.
(2) S tem pravilnikom se ureja tudi postopek pripravljanja in izdajanja tehničnih specifikacij s področja opreme vozil in drugih postopkov v zvezi z vozili.
(3) Tehnične specifikacije iz prvega in drugega odstavka tega člena vsebujejo tehnične zahteve za posamezne sisteme, sestavne dele, samostojne tehnične enote ali opremo motornih vozil in njihovih priklopnikov (v nadaljnjem besedilu: vozilo) ter postopke ugotavljanja njihove skladnosti s temi zahtevami. Vsebujejo lahko tudi postopke ugotavljanja skladnosti vozil kot celote, postopke ugotavljanja tehnične brezhibnosti vozil, postopke identifikacije in ocene tehničnega stanja vozil, vzorce predpisanih dokumentov, način označevanja ter obliko znakov skladnosti. Tehnične specifikacije za vozila se lahko tudi samo sklicujejo na mednarodni tehnični predpis ali standard, ki ureja ustrezno tematiko.
2. člen
(namen pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se določajo pravila za:
– imenovanje in delo strokovnega odbora za pripravo tehničnih specifikacij za vozila (v nadaljnjem besedilu: TSV);
– pripravljanje, izdajanje in objavljanje TSV;
– razvrstitev TSV v tematska poglavja in način njihovega označevanja.
(2) Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi za delovanje stalnih in občasnih delovnih skupin, ki jih po potrebi imenuje strokovni odbor.
II. IMENOVANJE ČLANOV STROKOVNEGA ODBORA
3. člen
(člani odbora)
(1) V okviru direktorata, pristojnega za vozila (v nadaljnjem besedilu: direktorat) na ministrstvu, pristojnem za promet, se za pripravo osnutkov in predlogov TSV ustanovi strokovni odbor.
(2) V strokovni odbor se imenujejo osebe z večletnimi teoretičnimi ali praktičnimi izkušnjami na področju proizvodnje oziroma uporabe vozil.
(3) Člane strokovnega odbora imenuje minister, pristojen za promet (v nadaljnjem besedilu: minister) na predlog generalnega direktorja direktorata, pristojnega za vozila (v nadaljnjem besedilu: generalni direktor).
(4) V strokovni odbor minister imenuje njegovega predsednika ter najmanj šest in največ 12 članov, tako da je skupno število članov strokovnega odbora liho. Hkrati določi tehničnega sekretarja kot strokovnega delavca strokovnega odbora. Za tehničnega sekretarja se imenuje delavec direktorata. Tehnični sekretar ni član strokovnega odbora in nima pravice glasovanja na področju delovanja strokovnega odbora.
4. člen
(mandat članov odbora)
(1) Mandat predsednika in članov strokovnega odbora traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
(2) Sklep o imenovanju strokovnega odbora in določitvi njegovega tehničnega sekretarja se vroči vsem imenovanim in direktoratu.
5. člen
(delovne skupine)
(1) Strokovni odbor lahko ustanovi eno ali več stalnih ali občasnih delovnih skupin za delo na ožjem področju delovanja strokovnega odbora. Z ustanovitvijo se imenuje njenega predsednika ter člane, tako, da je skupno število članov delovne skupine liho.
(2) Kandidate za člane delovnih skupin predlaga strokovni odbor na podlagi neposrednega dogovora s strokovno usposobljenimi kandidati oziroma na podlagi prijav zainteresiranih posameznikov za članstvo v delovnih skupinah po posameznih strokovnih področjih, v katera so TSV tematsko razvrščene. Prijave zainteresiranih posameznikov zbira tehnični sekretar.
(3) Člane stalnih ali občasnih delovnih skupin imenuje generalni direktor na predlog strokovnega odbora.
(4) Stalna ali občasna delovna skupina preneha z delom, ko prenehajo razlogi za njeno ustanovitev ali če tako na predlog njenega predsednika ali predsednika strokovnega odbora odloči generalni direktor.
6. člen
(spremembe v članstvu odbora)
(1) Spremembe v sestavi strokovnega odbora in stalne ali občasne delovne skupine se izvedejo po enakem postopku, kot je določen za imenovanje članov strokovnega odbora oziroma delovne skupine. Predlogi sprememb morajo biti obrazloženi.
(2) Zamenjavo predsednika strokovnega odbora lahko predlaga generalni direktor.
(3) Zamenjavo predsednika delovne skupine lahko predlaga predsednik strokovnega odbora.
(4) Zamenjavo člana strokovnega odbora lahko predlaga predsednik strokovnega odbora, zamenjavo člana delovne skupine pa njen predsednik.
(5) Če se član strokovnega odbora neupravičeno zaporedoma ne udeleži treh sej strokovnega odbora ali če se jih iz utemeljenih razlogov ne bo mogel udeleževati v nekem daljšem časovnem obdobju, mora predsednik strokovnega odbora predlagati njegovo zamenjavo z imenovanjem novega člana. Ta določba se smiselno uporablja tudi za člane delovne skupine.
III. PRIPRAVA TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ
7. člen
(program dela)
(1) Strokovni odbor deluje na podlagi dolgoročnega programa dela, ki ga sprejme na svoji prvi seji.
(2) Strokovni odbor o sprejetem programu dela in njegovih spremembah obvesti generalnega direktorja.
8. člen
(obravnava predlogov za pripravo TSV)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko dajo dodaten predlog za pripravo posamezne TSV člani strokovnega odbora in katera koli zainteresirana pravna ali fizična oseba. Predlog se naslovi na direktorat ali neposredno na strokovni odbor. Tehnični sekretar odbora lahko od predlagatelja zahteva dopolnitev predloga, če ta ne vsebuje utemeljitve potrebe za pripravo TSV, kratke vsebine po predvidenih sklopih rešitev in narave njene uporabe. Predlogu se lahko priloži delovni osnutek TSV.
(2) Ustrezno utemeljene predloge obravnava strokovni odbor na svoji prvi seji po njihovem prejemu in najkasneje v roku 30 dni po seji obvesti predlagatelja o sprejetih sklepih.
(3) Če strokovni odbor predlog sprejme, predlagano TSV s sklepom uvrsti v eno od skupin v programu dela.
(4) Zavrnitev predloga mora strokovni odbor obrazložiti. O svoji odločitvi obvesti predlagatelja.
9. člen
(obravnava osnutkov TSV)
(1) Strokovni odbor obravnava besedilo delovnega osnutka TSV in ga, če je izdelan v skladu z zasnovo vsebine TSV iz programa njene priprave, s sklepom določi kot osnutek. Hkrati strokovni odbor sprejme sklep o začetku in času trajanja postopka njegove strokovne obravnave, v kateri sodeluje zainteresirana strokovna javnost. Strokovna obravnava zajema tudi uskladitev besedila z upravnimi organi, katerih delovno področje je neposredno ali posredno povezano z vsebino predlagane TSV.
(2) Strokovna obravnava osnutka TSV se začne z njegovo objavo na spletni strani Ministrstva za promet in obvestilom zainteresirani strokovni javnosti o času trajanja razprave.
(3) Rok trajanja strokovne razprave ne sme biti krajši od 15 dni.
10. člen
(sodelovanje drugih)
(1) Evidenco sklepov strokovnega odbora o določitvi osnutkov TSV in rokih njihove strokovne obravnave vodi tehnični sekretar. Podatke iz te evidence in posamezne osnutke TSV se posreduje pravnim in fizičnim osebam, ki želijo sodelovati v postopku njihove strokovne obravnave, brezplačno.
(2) Predsednik strokovnega odbora lahko pošlje osnutek TSV v strokovno mnenje pravni ali fizični osebi, ki ni sodelovala pri izdelavi njenega delovnega osnutka ali ni član strokovnega odbora.
11. člen
(določitev predloga TSV)
(1) Prejete pripombe na osnutek TSV obravnava strokovni odbor. Sklep o zavrnitvi pripomb mora biti obrazložen.
(2) Po sprejetju odločitev k pripombam na osnutek TSV strokovni odbor oblikuje njen predlog in ga potrdi z večino glasov.
12. člen
(prenos aktov zakonodaje Evropske unije)
(1) Za TSV, ki izhaja iz akta zakonodaje Evropske unije in ne vsebuje nacionalnih dodatkov, se 9. člen tega pravilnika ne uporablja.
(2) O nameravani izdaji TSV iz prejšnjega odstavka tehnični sekretar zgolj seznani člane strokovnega odbora.
13. člen
(spremembe in dopolnitve TSV)
Ob vsaki spremembi ali dopolnitvi vsebine posamezne TSV se izda prečiščeno besedilo v obliki nove izdaje TSV. Spremembe in dopolnitve TSV se opravijo po enakem postopku, kot je določen za njihovo izdajo.
14. člen
(poslovnik)
Delovanje strokovnega odbora določa poslovnik, ki ga odbor sprejme na svoji prvi seji.
IV. IZDAJA IN OBJAVA TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ
15. člen
(izdaja in objava TSV)
(1) Tehnični sekretar strokovnega odbora predloži predlog TSV direktoratu, ki opravi vse potrebne aktivnosti za izdajo TSV.
(2) TSV je izdana z odredbo ministra o določitvi seznama tehničnih specifikacij za določeno področje, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Seznam vsebuje oznako in naslov TSV, kategorije vozil za katere velja, datum veljavnosti in/ali datum začetka uporabe in datum prenehanja veljavnosti.
(3) V primeru izdaje novih TSV ali novih izdaj TSV minister izda spremembo oziroma dopolnitev odredbe o določitvi ustreznega seznama, praviloma dvakrat letno.
16. člen
(številčenje TSV)
(1) Tehnične specifikacije za vozila se označujejo z oznako
»TSV XXX/YY«,
kjer pomeni:
– TSV: tehnična specifikacija za vozila;
– XXX: številka TSV;
– YY: številka izdaje TSV.
(2) Številka TSV je trimestno število, pri čemer:
a) prvo mesto označuje področje v katerega spada TSV in sicer:
– 1.. in 2.. – motorna vozila z najmanj štirimi kolesi in njihovi priklopniki;
– 3.. – dvo- ali trikolesna motorna vozila;
– 4.. – kmetijski ali gozdarski traktorji;
– 5.. – oprema vozil;
– 6.. – postopki.
b) ostali dve mesti označujeta zaporedno številko TSV. Številčenje se začne z: »01«.
(3) Številka izdaje TSV je dvomestno število, ki označuje zaporedno številko spremembe posamezne TSV. Prva izdaja ima številko »00«, nato se ob vsaki spremembi vpiše naslednja višja številka.
17. člen
(dostopnost izdanih TSV)
(1) TSV in seznami TSV so dosegljivi na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za promet v elektronski obliki.
(2) Spletne strani morajo biti posodobljene najkasneje 8 dni po vsaki izdaji novega seznama oziroma spremembe seznama.
V. KONČNI DOLOČBI
18. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Navodilo o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za motorna vozila (Uradni list RS, št. 20/09).
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-22/2011/18
Ljubljana, dne 27. decembra 2011
EVA 2011-2411-0021
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost