Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2012 z dne 6. 1. 2012

Kazalo

14. Odlok o določitvi subvencioniranja cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2011, stran 16.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o določitvi subvencioniranja cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2011
Št. 354-322/2011
Koper, dne 23. decembra 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 22. decembra 2011 sprejel
O D L O K
o določitvi subvencioniranja cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki za leto 2011
1. člen
S tem odlokom se določa višina in vir subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ki vključuje tudi izvajanje obdelave mešanih komunalnih odpadkov (gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki).
2. člen
Mestna občina Koper bo storitve obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki iz prejšnjega člena v letu 2011 subvencionirala v višini stroškov, ki niso pokriti s ceno izvajanja storitev, ki se zaračunava uporabnikom teh storitev.
Stroški izvajanja teh gospodarskih javnih služb za leto 2011 so naslednji:
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|Zap.  |Elementi                 |  jan.–dec.|
|št.  |                     | 2011 (v eur)|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|1.   |Najemnina infrastrukture         |    7.343|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|2.   |Stroški izvajanja storitve        |  5.841.496|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|2.1.  |Proizvajalni stroški           |  5.243.920|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |A. stroški materiala           |   246.294|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |B. stroški storitev           |  4.997.626|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|2.2.  |Splošni stroški             |   597.576|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |Skupaj najemnina in stroški storitev   |  5.848.839|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|3.   |Prihodki                 |  2.919.901|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|4.   |Razlika                 |  –2.928.938|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
Kalkulacija ne vključuje DDV.
3. člen
Mestna občina Koper bo potrebno subvencijo pokrivala iz sredstev proračuna v okviru možnosti.
4. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-322/2011
Koper, dne 22. decembra 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (B.U. n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sulla sovvenzione per i servizi pubblici economici attinenti allo smaltimento dei rifiuti urbani per l’anno 2011
N. 354-322/2011
Capodistria, 23 dicembre 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 149, terzo comma, della Legge sulla tutela dell’ambiente (G. U. della RS, n. 39/06 – testo unico ufficiale, 49/06 – ZmetD, 66/06 – Sentenza della CC, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A e 70/08) ed in virtù dell’articolo 59 della Legge sui servizi pubblici economici (G. U. della RS, n. 32/93, 30/98 – ZZLPPO e 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN e 57/11), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 22 dicembre 2011, ha accolto il seguente
D E C R E T O
sulla sovvenzione per i servizi pubblici economici attinenti allo smaltimento dei rifiuti urbani per l’anno 2011
Articolo 1
Col presente decreto vengono stabiliti l’importo e la fonte della sovvenzione per i servizi pubblici economici obbligatori quali la raccolta e l’asportazione dei rifiuti urbani, lo smaltimento dei residui derivanti dal trattamento o dalla rimozione dei rifiuti urbani che comprende anche il trattamento dei rifiuti urbani misti (il servizio pubblico economico di smaltimento dei rifiuti).
Articolo 2
Riguardo al servizio pubblico economico obbligatorio di smaltimento dei rifiuti urbani di cui all’articolo precedente, nel 2011, il Comune città di Capodistria provvederà a sovvenzionare il canone non compreso nel costo del servizio conteggiato ai fruitori del suddetto servizio.
I costi riferiti all’attuazione dei servizi pubblici in oggetto, nel 2011, sono i seguenti:
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|Num.     |Elementi              |  gen.–dec.|
|progressivo |                  |     2011|
|       |                  |  (in euro)|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|1.      |Locazione dell’infrastruttura   |    7.343|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|2.      |Costi di erogazione del servizio  |  5.841.496|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|2.1.     |Costi di realizzazione       |  5.243.920|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|       |A. costi del materiale       |   246.294|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|       |B. costi dei servizi        |  4.997.626|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|2.2.     |Spese generali           |   597.576|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|       |Totale locazione e costi dei    |  5.848.839|
|       |servizi              |       |
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|3.      |Entrate              |  2.919.901|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
|4.      |Differenza             |  –2.928.938|
+-------------+-----------------------------------+-------------+
Il calcolo non è comprensivo dell’IVA.
Articolo 3
Il Comune città di Capodistria verserà la necessaria sovvenzione attingendo dal bilancio comunale, nell’ambito delle possibilità.
Articolo 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 354-322/2011
Capodistria, 22 dicembre 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti