Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2011 z dne 2. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2011 z dne 2. 12. 2011

Kazalo

4201. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013, stran 13067.

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013
1. člen
V Uredbi o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013 (Uradni list RS, št. 14/10, 60/10, 12/11 in 30/11) se v prvem odstavku 1. člena v tretji alinei besedilo »Uredbo Komisije (EU) št. 108/2010 z dne 8. februarja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 36 z dne 9. 2. 2010, str. 4)« nadomesti z besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 679/2011 z dne 14. julija 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 185 z dne 15. 7. 2011, str. 57)«.
2. člen
V 2. členu se v drugi alinei številka »23« nadomesti s številko »24«.
3. člen
V drugem odstavku 4. člena se v napovednem stavku številka »592.890.844« nadomesti s številko »581.440.943«.
V drugem odstavku se v točki a) številka »311.327.970« nadomesti s številko »302.327.970«, v točki b) pa se številka »281.562.874« nadomesti s številko »279.112.973«.
V tretjem odstavku se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– 46.358.046 eurov na leto za obveznosti, prevzete v letu 2011,«.
Za drugo alineo se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– 42.516.337 eurov na leto za obveznosti, prevzete v letih 2012–2013.«.
V četrtem odstavku se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– 39.181.446 eurov na leto za obveznosti, prevzete v letu 2011,«.
Za drugo alineo se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– 40.874.819 eurov na leto za obveznosti, prevzete v letih 2012–2013.«.
4. člen
V 11. členu se deveti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(9) Obtežba iz prejšnjega odstavka se izračuna tako, da se pri dejanskem izračunu števila glav velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) za posamezno vrsto živali upoštevajo koeficienti, navedeni na obrazcu zapisnika o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto. Če je na KMG planina oziroma KMG skupni pašnik v času paše izvedena tudi kontrola na kraju samem, se pri izračunu obtežbe upošteva tudi število živali, ki jih na dan kontrole na kraju samem ugotovi kontrolor.«.
5. člen
V 12. členu se številka »23« nadomesti s številko »24«.
6. člen
V 13. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravičenci ne morejo prevzemati novih obveznosti za izvajanje podukrepov KOP-a, razen za podukrepe 214-I/7, 214-I/8, 214-II/2, 214-II/4, 214-II/5, 214-II/10, 214-III/2, 214-III/3, 214-III/4 in 214-III/5 iz 14. člena te uredbe.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Za izvajanje podukrepa 214-II/2 iz 14. člena te uredbe upravičenci lahko prevzamejo novo obveznost le v letu 2012.
(4) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena lahko upravičenci na območjih vodnih teles podzemnih voda Dravske, Murske in Savinjske kotline ter prispevnih območjih zadrževalnikov Šmartinsko, Perniško, Gajševsko in Ledavsko jezero iz priloge 7, ki je sestavni del te uredbe, prevzemajo nove obveznosti tudi za podukrepa 214-I/1 in 214-I/2 iz 14. člena te uredbe.«.
7. člen
Za 13. členom se doda novi 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
(podaljšanje obveznosti za podukrepe KOP-a)
(1) Zaključena petletna obveznost za izvajanje posameznih podukrepov KOP-a iz 14. člena te uredbe se v letu 2012 lahko podaljša ali konča, pri čemer je mogoče podaljšati le celotno obveznost. V nasprotnem primeru se podaljšanje obveznosti zavrne.
(2) Obveznost izvajanja podukrepov KOP-a iz 14. člena te uredbe je mogoče v letu 2012 podaljšati za dve leti, če se petletna obveznost konča z letom 2011.
(3) Nosilci KMG-jev, ki so v letu 2011 na določenih površinah KMG-ja izvajali podukrepe KOP-a iz 14. člena te uredbe in se petletna obveznost za izvajanje teh podukrepov z letom 2011 konča, lahko te površine v letu 2012 vključijo v podaljšanje obveznosti tudi s prenosom obveznosti na druge KMG-je na podlagi obrazca prodaje ali odstopa zemljišč, vključenih v podukrepe KOP v predhodnem letu, drugemu KMG-ju iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto.
(4) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena zaradi spremenjenega načina ugotavljanja nagiba strmih travnikov zaključene petletne obveznosti za izvajanje podukrepa 214-II/2 iz 14. člena te uredbe v letu 2012 ni mogoče podaljšati, ampak je v ta podukrep mogoče vstopiti na novo, kot je določeno v tretjem odstavku prejšnjega člena.
(5) Pri podaljšanju obveznosti izvajanja podukrepov KOP-a iz 14. člena te uredbe je plačilo mogoče uveljavljati za vključeno površino podukrepa KOP-a, ki se le v letu 2012 lahko poveča za največ 2 ha oziroma 20 odstotkov, pri čemer se upošteva dovoljen obseg povečanja površin, ki je ugodnejši za upravičenca. Ne glede na določbo prejšnjega stavka v letu 2013 povečanje površine podukrepa KOP-a ni mogoče.
(6) Pri podaljšanju obveznosti izvajanja podukrepov KOP-a iz 14. člena te uredbe je površine mogoče zmanjšati za največ deset odstotkov.
(7) Upravičenci zaključeno petletno obveznost za izvajanje podukrepov KOP-a iz 14. člena te uredbe podaljšajo tako, da podajo izjavo na obrazcu izjav nosilca kmetijskega gospodarstva iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto, zahtevek pa vložijo v skladu s prvim odstavkom 22. člena te uredbe.«.
8. člen
V prvem odstavku 14. člena se besedilo »214-I/7 ekološko kmetovanje:
– njive-poljščine: 298,07 eura/ha letno,
– vrtnine na prostem: 551,45 eura/ha letno,
– vrtnine v zavarovanih prostorih: 487,90 eura/ha letno,
– oljčniki z gostoto najmanj 150 dreves/ha, nasadi sadovnjakov z gostoto najmanj 100 dreves/ha pri orehu in kostanju ter najmanj 200 dreves/ha pri ostalih sadnih vrstah: 554,73 eura/ha letno,
– travniški visokodebelni sadovnjaki z gostoto 50–200 dreves/ha: 237,80 eurov/ha letno,
– vinogradi, hmeljišča, drevesnice: 578,92 eura/ha letno,
– travinje (trave in travno deteljne mešanice na njivah, trajno travinje):
– obtežba 0,2–0,5 GVŽ-ja/ha: 213,20 eura/ha letno,
– obtežba 0,5–1,9 GVŽ-ja/ha: 227,55 eura/ha letno;«
spremeni tako, da se glasi:
»214-I/7 ekološko kmetovanje:
– njive-poljščine: 298,07 eura/ha letno,
– vrtnine na prostem: 551,45 eura/ha letno,
– vrtnine v zavarovanih prostorih: 487,90 eura/ha letno,
– oljčniki z gostoto najmanj 150 dreves/ha, nasadi sadovnjakov z gostoto najmanj 100 dreves/ha pri orehu in kostanju ter najmanj 200 dreves/ha pri ostalih sadnih vrstah: 554,73 eura/ha letno,
– travniški visokodebelni sadovnjaki z gostoto 50–200 dreves/ha: 237,80 eurov/ha letno,
– vinogradi, hmeljišča, drevesnice: 578,92 eura/ha letno,
– travinje (trave in travno deteljne mešanice na njivah, trajno travinje):
a) obtežba 0,2–0,5 GVŽ-ja/ha: 213,20 eura/ha letno,
b) obtežba 0,5–1,9 GVŽ-ja/ha: 227,55 eura/ha letno,
– njive-poljščine – preusmerjanje: 357,52 eura/ha letno,
– vrtnine na prostem – preusmerjanje: 600 eurov/ha letno,
– vrtnine v zavarovanih prostorih – preusmerjanje: 600 eurov/ha letno,
– oljčniki z gostoto najmanj 150 dreves/ha, nasadi sadovnjakov z gostoto najmanj 100 dreves/ha pri orehu in kostanju ter najmanj 200 dreves/ha pri ostalih sadnih vrstah – preusmerjanje: 753,58 eura/ha letno,
– travniški visokodebelni sadovnjaki z gostoto 50–200 dreves/ha – preusmerjanje: 411,23 eura/ha letno,
– vinogradi, hmeljišča, drevesnice – preusmerjanje: 635,91 eura/ha letno,
– travinje (trave in travno deteljne mešanice na njivah, trajno travinje):
a) obtežba 0,2–0,5 GVŽ-ja/ha: 197,21 eura/ha letno,
b) obtežba 0,5–1,9 GVŽ-ja/ha: 450 eurov/ha letno;
214-I/8 neprezimni posevki: 61,09 eura/ha;«.
9. člen
V prvem odstavku 15. člena se črta beseda »petletne«.
Za osmim odstavkom se dodata nova deveti in deseti odstavek, ki se glasita:
»(9) Pri podukrepu 214-I/8 iz prejšnjega člena se šteje, da je zahteva glede pokritosti tal z neprezimnimi posevki izpolnjena, če pokrovnost površine s temi posevki dosega vsaj 70 odstotkov.
(10) Za površine, za katere upravičenci v tekočem letu uveljavljajo plačila za podukrep 214-I/8 iz prejšnjega člena, lahko v naslednjih letih do izteka obveznosti uveljavljajo plačila za podukrep 214-I/1 iz prejšnjega člena. Če upravičenci na teh površinah v naslednjih letih ne uveljavljajo plačil za podukrep 214-I/1 oziroma podukrep 214-I/8 iz prejšnjega člena, morajo na teh površinah izvajati vsaj enostaven kolobar, ki vključuje najmanj tri različne poljščine.«.
Dosedanji deveti odstavek postane enajsti odstavek.
Dosedanji deseti odstavek, ki postane dvanajsti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(12) Plačila za podukrep 214-II/2 iz prejšnjega člena lahko upravičenci uveljavljajo za celotno površino GERK-a ali pa za del GERK-a z vrsto dejanske rabe »1300 – trajni travnik« z nagibom 35–50 odstotkov ali nad 50 odstotkov. Plačila je mogoče uveljavljati na podlagi dejanskega nagiba zemljišča, ki se kosi. Upošteva se podatek o nagibu GERK-a, ki se povzame iz grafične evidence nagiba strmih travnikov iz prve alinee prvega odstavka 19. člena te uredbe.«.
Dosedanji enajsti in dvanajsti odstavek postaneta trinajsti in štirinajsti odstavek.
Dosedanji trinajsti odstavek, ki postane petnajsti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(15) Plačila za podukrep 214-II/6 iz prejšnjega člena lahko upravičenci uveljavljajo za najmanj 1 GVŽ za avtohtone in tradicionalne pasme domačih živali iz priloge 1 te uredbe. Število živali posamezne vrste domačih živali, ki so vključene v navedeni podukrep v letu vstopa v ta podukrep, mora biti v reji pet let od vstopa v podukrep, pri čemer se te živali lahko nadomestijo z živalmi druge avtohtone ali tradicionalne pasme te vrste. Število živali se lahko poveča do obtežbe 1,9 GVŽ-ja/ha. Glede na število živali posamezne vrste domačih živali, ki ga je KMG vključil v podukrep 214-II/6 iz prejšnjega člena v letu vstopa v ta podukrep, se število v ta podukrep vključenih živali te vrste v okviru obstoječe obveznosti lahko skupno zmanjša za največ deset odstotkov, vendar po zmanjšanju stalež avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali ne sme biti manjši od 1 GVŽ-ja oziroma na način, kot je določen v prilogi 1 te uredbe. V obdobju, ko so živali določene vrste domačih živali, ki jih je KMG vključil v podukrep 214-II/6 iz prejšnjega člena, na paši na KMG planini ali KMG skupnem pašniku, se teh živali ne šteje za zmanjšanje števila živali te vrste na osnovnem KMG-ju. Če ena žival posamezne vrste predstavlja več kot deset odstotkov vseh živali te vrste, vključenih v podukrep 214-II/6 iz prejšnjega člena, se vključeno število živali te vrste v tekočem letu glede na leto vstopa v ta podukrep lahko zmanjša za eno žival. Za število živali posamezne vrste, ki je v tekočem letu vključeno v podukrep 214-II/6 iz prejšnjega člena, se šteje število živali, ki je na KMG-ju za tekoče leto ugotovljeno z administrativno kontrolo števila živali te vrste oziroma s kontrolo števila živali te vrste na kraju samem.«.
Dosedanji šestnajsti do devetindvajseti odstavek postanejo osemnajsti do enaintrideseti odstavek.
Dosedanji trideseti odstavek, ki postane dvaintrideseti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(32) Površine zemljišč, ki so bile vključene v podukrep KOP-a v prvem letu obveznosti (v nadaljnjem besedilu: vstopna površina podukrepa), lahko upravičenec v prvih štirih letih izvajanja podukrepa KOP-a v okviru obstoječe petletne obveznosti skupno poveča za največ 2 ha oziroma 20 odstotkov, pri čemer se upošteva dovoljen obseg povečanja površin, ki je ugodnejši za upravičenca, njegova obveznost iz prvega leta petletne obveznosti pa se nadaljuje. Ne glede na določbo prejšnjega stavka upravičenec, ki v obdobju obveznosti vstopno površino podukrepov KOP-a iz drugega in četrtega odstavka 13. člena te uredbe za tekoče leto poveča za več kot 2 ha oziroma 20 odstotkov, s tem letom prevzame novo petletno obveznost za izvajanje teh podukrepov za celoten obseg površin, ki vključuje obstoječe in povečane površine.«.
Dosedanji enaintrideseti do šestintrideseti odstavek postanejo triintrideseti do osemintrideseti odstavek.
V dosedanjem sedemintridesetem odstavku, ki postane devetintrideseti odstavek, se črta beseda »petletne«.
Dosedanji osemintrideseti odstavek postane štirideseti odstavek.
Dosedanji devetintrideseti odstavek se črta.
10. člen
V drugem odstavku 16. člena se besedilo »31. oktobra« nadomesti z besedilom »10. novembra«.
V četrtem odstavku se beseda »sedemintridesetega« nadomesti z besedo »devetintridesetega«.
11. člen
V prvem odstavku 18. člena se črta beseda »petletne«.
V tretjem odstavku se črta beseda »petletne«, beseda »trinajstega« se nadomesti z besedo »petnajstega«, beseda »petnajstega« pa z besedo »sedemnajstega«.
12. člen
Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za namene izvajanja podukrepov KOP-a iz 14. člena te uredbe se v digitalni grafični obliki skladno s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto, uporabljajo:
– grafična evidenca nagiba strmih travnikov, ki jo agenciji za posamezno leto posreduje ministrstvo,
– uradne evidence območij grbinastih travnikov, ekološko pomembnih območij, osrednjih območij pojavljanja ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na območjih Natura 2000, najožjih vodovarstvenih območij in območij vodnih teles podzemnih voda Dravske, Murske in Savinjske kotline ter prispevnih območij zadrževalnikov Šmartinsko, Perniško, Gajševsko in Ledavsko jezero, ki jih ministrstvu za posamezno leto posreduje ministrstvo, pristojno za okolje, in
– uradna evidenca osrednjega območja pojavljanja velikih zveri, ki jo ministrstvu za posamezno leto posreduje Zavod za gozdove Slovenije.«.
V drugem odstavku se besedilo »na seznam območij« nadomesti z besedilom »v evidence«.
13. člen
V prvem odstavku 21. člena se besedilo »Uredbo Komisije (EU) 360/2010 z dne 27. aprila 2010 o spremembi Priloge VIII in Priloge IV k Uredbi Sveta (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike (UL L št. 106 z dne 28. 4. 2010, str. 1)« nadomesti z besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 785/2011 z dne 5. avgusta 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 73/2009 glede maksimalne zajamčene površine, za katero se lahko dodeli premija za stročnice (UL L št. 203 z dne 6. 8. 2011, str. 10)«.
14. člen
V drugem odstavku 22. člena se za besedo »obveznosti« doda besedilo »ali v zadnjem letu podaljšane obveznosti«.
V četrtem odstavku se beseda »petintridesetega« nadomesti z besedo »sedemintridesetega«.
15. člen
Besedilo 22.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri izračunu povprečnega števila GVŽ-jev se upoštevajo podatki o številu živali posameznih kategorij govedi in posameznih kategorij drugih rejnih živali. Povprečno število GVŽ-jev posameznega KMG-ja je seštevek povprečnega števila GVŽ-jev goveda in števila GVŽ-jev drugih rejnih živali. Podatke o govedu agencija prevzame iz centralnega registra govedi po stanju na dan 1. februar tekočega leta in na štiri reprezentativne naključno izbrane datume, ki jih določi in objavi na svoji spletni strani ne prej kakor dva tedna po njihovi določitvi. Podatki o drugih rejnih živalih se upoštevajo na dan 1. februar tekočega leta, ki jih na obrazcu staleža rejnih živali na KMG-ju iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto (v nadaljnjem besedilu: obrazec staleža rejnih živali), predloži upravičenec.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka upravičenec, ki redi prašiče in perutnino v turnusih, na obrazcu staleža rejnih živali navede tudi povprečno število teh živali v turnusu in skupno število dni vseh turnusov v tekočem koledarskem letu, ki jih agencija upošteva pri izračunu povprečnega števila GVŽ-jev.
(3) Pri izračunu GVŽ-jev se upoštevajo koeficienti GVŽ-jev iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto.
(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov se za KMG planina oziroma KMG skupni pašnik število GVŽ-jev za izračun obtežbe za podukrepe KOP-a iz 14. člena te uredbe izračuna z upoštevanjem podatkov o številu živali in koeficientov GVŽ-jev iz obrazca zapisnika o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto.
(5) Ne glede na določbo prvega, drugega in četrtega odstavka tega člena se za KMG, KMG planina oziroma KMG skupni pašnik, za katere je izvedena kontrola na kraju samem, za izpolnjevanje pogojev za obtežbo za podukrepe KOP-a iz 14. člena te uredbe upošteva tudi število vseh rejnih živali, ki jih ugotovi kontrolor.
(6) Kot izpolnjevanje pogojev za obtežbo za podukrepe KOP-a iz 14. člena te uredbe se upošteva povprečna letna obtežba, ki se izračuna na način, določen v prilogi 8, ki je sestavni del te uredbe.«.
16. člen
V 23. členu se beseda »triintridesetega« nadomesti z besedo »petintridesetega«.
17. člen
V tretjem odstavku 24. člena se črta besedilo »fitofarmacevtskih sredstev ter«.
18. člen
V četrtem odstavku 27. člena se besedilo »izločitvi/nadomestitvi« nadomesti z besedilom »izločitvi ali nadomestitvi«.
19. člen
V prvem odstavku 32. člena se v drugi alinei beseda »enaintridesetega« nadomesti z besedo »triintridesetega«.
V drugem in tretjem odstavku se beseda »osemindvajsetega« nadomesti z besedo »tridesetega«.
20. člen
33. člen se črta.
21. člen
V Prilogi 1 Pogoji za izvajanje podukrepov KOP-a se v poglavju A. Zahteve, ki se nanašajo na vse podukrepe KOP-a, 3. Trajanje obveznosti dvanajsti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(12) Če upravičenec v tekočem letu ne more izpolnjevati svojih obveznosti zaradi višje sile ali izrednih okoliščin, upravičenec obdrži pravico do pomoči v zvezi s površino ali živalmi, upravičenimi v času primera višje sile ali izrednih okoliščin, če je upravičenec za to leto vložil zbirno vlogo z zahtevkom za podukrep KOP-a in v primeru zahtevane setve, če je bila na tej površini pred nastankom primera višje sile ali izrednih okoliščin opravljena setev kmetijske rastline v skladu z zahtevami tega podukrepa, ter je upravičenec agenciji v predpisanem roku in načinu sporočil primer nastanka višje sile ali izrednih okoliščin ter predložil ustrezna dokazila.«.
Za dvanajstim odstavkom se doda novi trinajsti odstavek, ki se glasi:
»(13) V primeru višje sile ali izrednih okoliščin, ko se ne oceni škoda v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter o odpravi posledic naravnih nesreč, se kot dokazilo upošteva tudi izjava o ogledu škode na kraju samem in o oceni škode, ki ju opravi kmetijsko svetovalna služba.«.
Dosedanji trinajsti do petnajsti odstavek postanejo štirinajsti do šestnajsti odstavek.
V poglavju A. Zahteve, ki se nanašajo na vse podukrepe KOP-a, 4. Splošni pogoji se prva in peta alinea spremenita tako, da se glasita:
»– Posamezne podukrepe KOP-a je treba izvajati na isti površini ves čas trajanja obveznosti, razen podukrepov 214-I/2 ozelenitev njivskih površin, 214-I/8 neprezimni posevki in 214-II/7 pridelava avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin ter v primeru pojava koruznega hrošča na določenem območju.
– Obtežba z živino na KMG-ju pri izvajanju podukrepa KOP-a ne sme preseči 1,9 GVŽ-ja/ha. Obtežba se določi v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto, in z uredbo, ki ureja plačila za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013 (v nadaljnjem besedilu: uredba za ukrepe osi 2).«.
Za deveto alineo se doda nova deseta alinea, ki se glasi:
»– Če upravičenec redi prašiče v turnusih, mora pri izvajanju podukrepov KOP-a voditi register prašičev na gospodarstvu.«.
Dosedanje deseta do dvanajsta alinea postanejo enajsta do trinajsta alinea.
V poglavju A. Zahteve, ki se nanašajo na vse podukrepe KOP-a, 7. Kombinacije podukrepov KOP-a se Preglednica 1 nadomesti z novo Preglednico 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del te uredbe.
V poglavju B. Zahteve, ki se nanašajo na posamezne podukrepe KOP-a, se pri podukrepu 214-I/3 Integrirano poljedelstvo besedilo »Uredbo Komisije (EU) št. 271/2010 z dne 24. marca 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z logotipom ekološke pridelave Evropske unije (UL L št. 84 z dne 31. 3. 2010, str. 19)« nadomesti z besedilom »Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 344/2011 z dne 8. aprila 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL L št. 96 z dne 9. 4. 2011, str. 15)«.
Pri podukrepu 214-I/7 Ekološko kmetovanje se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Plačila za ekološko kmetovanje je možno pridobiti za:
– njive-poljščine;
– vrtnine na prostem,
– vrtnine v zavarovanih prostorih;
– oljčnike z gostoto najmanj 150 dreves/ha, nasade sadovnjakov z gostoto najmanj 100 dreves/ha pri orehu in kostanju ter najmanj 200 dreves/ha pri ostalih sadnih vrstah;
– travniške visokodebelne sadovnjake z gostoto 50–200 dreves/ha;
– vinograde, hmeljišča, drevesnice;
– travinje (trave in travno deteljne mešanice na njivah, trajno travinje);
– njive-poljščine – preusmerjanje;
– vrtnine na prostem – preusmerjanje;
– vrtnine v zavarovanih prostorih – preusmerjanje;
– oljčnike z gostoto najmanj 150 dreves/ha, nasade sadovnjakov z gostoto najmanj 100 dreves/ha pri orehu in kostanju ter najmanj 200 dreves/ha pri ostalih sadnih vrstah – preusmerjanje;
– travniške visokodebelne sadovnjake z gostoto 50–200 dreves/ha – preusmerjanje;
– vinograde, hmeljišča, drevesnice – preusmerjanje;
– travinje (trave in travno deteljne mešanice na njivah, trajno travinje) – preusmerjanje.«.
Za podukrepom 214-I/7 Ekološko kmetovanje se doda naslednje besedilo:
»Podukrep 214-I/8 Neprezimni posevki
Zahteve pri izvajanju podukrepa so:
– v petletni kolobar morajo biti vključene najmanj tri poljščine;
– neprezimni posevek se upošteva kot ena od treh različnih poljščin, ki morajo biti vključene v petletni kolobar;
– kolobar mora biti zasnovan že ob vstopu v podukrep;
– v primeru višje sile ali spremembe tržnih razmer morebitna zamenjava poljščin v kolobarju ne sme poslabšati kolobarja in negativno vplivati na okolje oziroma zmanjšati učinkovitosti izvajanja podukrepa;
– obvezna je pokritost tal z neprezimnimi posevki preko poletja in jeseni;
– setev neprezimnih posevkov je treba opraviti najpozneje do 1. 9. tekočega leta;
– obdelava tal ozelenjenih njivskih površin je mogoča od 16. 10. tekočega leta;
– če se uporabljajo samo mineralna gnojila, količina uporabljenega dušika iz mineralnih gnojil ne sme presegati 170 kg/ha letno oziroma vrednosti iz stolpca »Skupni dušik (standard)« iz preglednice 2, če je ta vrednost manjša od 170 kg/ha letno;
– pri pridelavi pšenice, rži, ječmena, ovsa in tritikale uporaba regulatorjev rasti ni dovoljena;
– fitofarmacevtska sredstva se uporabljajo na osnovi prognoze, kjer le-ta obstaja.
Za površine, za katere upravičenci v tekočem letu uveljavljajo plačila za podukrep 214-I/8 neprezimni posevki, lahko v naslednjih letih uveljavljajo plačila za podukrep 214-I/1 ohranjanje kolobarja. Če upravičenci na teh površinah v naslednjih letih ne uveljavljajo plačil za podukrep 214-I/1 ohranjanje kolobarja ali podukrep 214-I/8 neprezimni posevki, morajo na teh površinah izvajati vsaj enostaven kolobar, ki vključuje najmanj tri različne poljščine.«.
Pri podukrepu 214-II/2 Košnja strmih travnikov se v drugem odstavku številka »30« nadomesti s številko »35«.
V poglavju Minimalne zahteve za uporabo gnojil in fitofarmacevskih sredstev ter druge obvezne zahteve se v Preglednici 2 za besedilom »214-I/3 integrirano poljedelstvo« doda naslednje besedilo »in 214-I/8 neprezimni posevki«.
V poglavju Višina podpor se Preglednica 3 nadomesti z novo Preglednico 3, ki je kot Priloga 2 sestavni del te uredbe.
22. člen
V Prilogi 3 se v preglednici za podukrepom 214-I/7 Ekološko kmetovanje doda nova vrstica z naslednjim besedilom:
– 214-I/8 neprezimni posevki – 214-I/1 ohranjanje kolobarja«.
23. člen
Priloga 4 se nadomesti z novo Prilogo 4, ki je kot Priloga 3 sestavni del te uredbe.
24. člen
Za Prilogo 6 se dodata novi Priloga 7 in Priloga 8, ki sta kot Priloga 4 in Priloga 5 sestavni del te uredbe.
25. člen
O zahtevkih upravičencev, ki se nanašajo na spremembe po tej uredbi, se odloča skladno z določili te uredbe in Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013.
26. člen
Upravičenci, ki so zahtevke za dodelitev plačil za leto 2012 za podukrepe KOP-a uveljavljali v rokih, določenih v predpisu, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike, lahko zaradi spremenjenih oziroma dopolnjenih pogojev za izvajanje posameznih podukrepov KOP-a, ki so se spremenili oziroma dopolnili po teh rokih, izstopijo iz izvajanja podukrepov KOP-a, pri katerih je prišlo do sprememb oziroma dopolnitev.
KONČNA DOLOČBA
27. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-28/2011
Ljubljana, dne 1. decembra 2011
EVA 2011-2311-0038
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti