Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2011 z dne 25. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2011 z dne 25. 11. 2011

Kazalo

4105. Uredba o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov, stran 12659.

Na podlagi četrtega odstavka 113. člena v zvezi s 115. členom, tretjega odstavka 114. člena in prvega odstavka 118. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08), 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN) ter za izvrševanje osmega odstavka 2. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo in 56/10) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa obliko in način izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (v nadaljnjem besedilu: javna služba), organizacijo in območje javne službe, pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec), obveznosti izvajalca, program in letni program javne službe, financiranje ter način poročanja in nadzor nad izvajanjem nalog javne službe.
(2) Ta uredba se ne nanaša na vodno infrastrukturo in vodna zemljišča, katerih vzdrževanje se opravlja po posebnih predpisih o gospodarskih javnih službah na področju urejanja voda.
2. člen
(uporaba)
Ta uredba se ne uporablja za upravljanje in vzdrževanje velikih namakalnih sistemov, financiranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi v tej uredbi imajo naslednji pomen:
– hidromelioracijski sistemi po tej uredbi so osuševalni sistemi in veliki namakalni sistemi do terciarnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: hidromelioracijski sistemi);
– podizvajalec je oseba, ki za izvajalca opravi določena dela vzdrževanja;
– sodelovanje z melioracijsko skupnostjo pomeni sodelovanje z njihovim predstavnikom.
4. člen
(naloge upravljanja)
(1) Naloge upravljanja hidromelioracijskih sistemov mora izvajalec opravljati tako, da je zagotovljeno nemoteno delovanje hidromelioracijskih sistemov, da se ohrani javni namen delovanja teh sistemov ter da se zagotovi njihova uporaba in vzdrževanje v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.
(2) Upravljanje obsega naslednje naloge:
– načrtovanje in izvajanje upravljanja;
– priprava letnega programa upravljanja in vzdrževanja za celotno območje iz 5. člena te uredbe;
– urejanje financiranja oziroma pokrivanja stroškov, nastalih kot posledica rednega delovanja velikih namakalnih sistemov (stroški elektrike, vode, zavarovanja itd.);
– priprava letnih analiz in poročil za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo);
– strokovna pomoč pri ustanovitvi melioracijskih skupnosti pri novih hidromelioracijskih sistemih ter pri ponovni vzpostavitvi delovanja melioracijskih skupnosti na že obstoječih hidromelioracijskih sistemih;
– sodelovanje z melioracijsko skupnostjo in drugimi organizacijami, vključno s pripravo podatkov za odmero višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih;
– zagotovitev vpogleda melioracijskim skupnostim v vso dokumentacijo o delih na hidromelioracijskih sistemih;
– nadzor nad delovanjem hidromelioracijskih sistemov ter strokovni nadzor pri izvedbi letnih vzdrževalnih del za te sisteme;
– sporočanje sprememb podatkov v evidenco melioracijskih sistemov in naprav;
– strokovna pomoč pri načrtovanju novih hidromelioracijskih sistemov in pri posodobitvah hidromelioracijskih sistemov;
– organizacija in zagotavljanje vzdrževanja transformatorskih postaj in visokonapetostnih vodov po pooblaščenih izvajalcih vzdrževanja teh naprav;
– priprava in izvedba postopkov za izbiro podizvajalca vzdrževalnih del;
– strokovna pomoč pri reševanju pritožb na odmero višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih;
– podajanje potrebnih strokovnih pojasnil ministrstvu s področja hidromelioracijskih sistemov;
– izvajanje vloge soglasodajalca v postopkih poseganja v prostor na območjih izgrajenih hidromelioracijskih sistemov;
– sodelovanje s podizvajalci;
– sodelovanje z izvajalci javne službe na podlagi predpisov o vodah;
– sodelovanje z lastniki ali zakupniki kmetijskih zemljišč na melioriranih zemljiščih in imetniki vodnih pravic in
– druge naloge na področju upravljanja hidromelioracijskih sistemov.
(3) Izvajalec izvaja naloge iz prvega odstavka tega člena na podlagi programa javne službe in potrjenega letnega programa upravljanja.
5. člen
(naloge vzdrževanja)
(1) Naloge vzdrževanja se morajo izvajati tako, da se objekti in naprave ohranjajo v dobrem stanju in da se zagotavlja njihovo nemoteno delovanje v skladu z njihovo namembnostjo.
(2) Naloge vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov so:
a) naloge rednega vzdrževanja osuševalnih sistemov:
– košnja trave na brežinah jarkov;
– posek zarasti na brežinah jarkov (grmovje, drevesa s premerom debel do 20 cm);
– čiščenje cevnih prepustov z odvozom materiala na deponijo;
– ročno čiščenje brežin jarka ob izlivki in čiščenje izlivke;
– izravnava mikro depresij delno z dovozom materiala, delno pa s površinskim planiranjem;
– zamenjava poškodovanih izlivk;
– izpiranje drenaž;
– čiščenje hidromelioracijskih jarkov (zakoličba in določitev nivelete jarkov, strojni izkop, odvoz v mikrodepresije na melioracijskem območju);
– podrahljanje ali krtičenje površin;
– druge naloge, ki so predlagane in usklajene z melioracijsko skupnostjo (kot na primer popravilo obstoječih poljskih poti);
b) naloge rednega vzdrževanja namakalnih sistemov:
– košnja trave;
– pregledi in redno vzdrževanje črpališč in drugih objektov, namenjenih za odvzem in dovod vode do črpališča;
– pregledi in zagotavljanje rednega delovanja vozlišč, odvzemnih jaškov, blatnikov in zračnikov;
– pregledi zasunov in hidrantov;
– sanacija pokrovov;
– vzdrževanje cevovodov – odprtih (mostovi);
– polnjenje in odzračevanje cevovodov;
– praznjenje namakalnih sistemov in konzerviranje črpališč;
– odstranjevanje mulja iz usedalnikov in filtrov;
– meritve katodne zaščite;
– vzdrževanje električne opreme črpališč;
– zimska zaščita črpalk in elektro omar in
– druge naloge, ki so predlagane in usklajene z melioracijsko skupnostjo (kot na primer popravilo obstoječih poljskih poti);
c) izvedba del v okviru investicijskega vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov in
d) druge naloge in vzdrževalna dela, ki so potrebna za nemoteno delovanje hidromelioracijskih sistemov v okviru rednega vzdrževanja.
(3) Izvajalec izvaja naloge iz prvega odstavka tega člena na podlagi programa javne službe in potrjenega letnega programa vzdrževanja.
6. člen
(območje izvajanja javne službe)
Javna služba se opravlja na območju Republike Slovenije.
7. člen
(oblika izvajanja javne službe)
(1) Izvajalec javne službe po tej uredbi je javni zavod Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
(2) Izvajalec pred začetkom opravljanja javne službe predloži ministrstvu listine in druge dokaze, ki izkazujejo tehnično, strokovno, organizacijsko in kadrovsko usposobljenost izvajalca za opravljanje nalog javne službe po tej uredbi.
(3) Šteje se, da je izvajalec usposobljen za opravljanje nalog javne službe, če je usposobljen za opravljanje enakih ali podobnih nalog, ki jih opravlja v okviru svoje redne dejavnosti, ali če za posamezna dela javne službe sklene ustrezno pogodbo z drugim usposobljenim podizvajalcem, izbranim po predpisih o javnem naročanju, ter izpolnjuje predpisane pogoje glede prostorov, opremljenosti in kadrov.
(4) Po preveritvi pogojev, ki izhajajo iz zakona, ki ureja kmetijstvo, in pogojev, ki izhajajo iz te uredbe, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister) izda odločbo o usposobljenosti izvajalca za izvajanje javne službe.
8. člen
(financiranje nalog javne službe)
(1) Naloge upravljanja hidromelioracijskih sistemov iz 4. člena te uredbe se v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, financirajo iz Proračuna Republike Slovenije, v skladu z razpoložljivimi sredstvi v posameznem proračunskem letu.
(2) Naloge vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov iz 5. člena te uredbe se financirajo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, in zakonom, ki ureja kmetijstvo. Investicijsko vzdrževanje se financira iz Proračuna Republike Slovenije v skladu z zagotovljenimi sredstvi za ta namen v posameznem proračunskem letu.
(3) Posamezna enostavna dela vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (košnja trave, posek zarasti in popravilo obstoječih poljskih poti), ki jih odobri izvajalec skupaj z melioracijsko skupnostjo, lahko izvajajo člani melioracijske skupnosti sami. Strošek vzdrževanja iz prejšnjega odstavka se zmanjša za vrednost odobrenih enostavnih del, ki jih izvajajo člani melioracijske skupnosti.
(4) Posamezna dela, ki so v korist delovanja javne službe, lahko sofinancira tudi lokalna skupnost ali druga pravna ali fizična oseba. Ta dela ne smejo biti financirana iz drugih virov, ki so določeni v zakonih iz drugega odstavka tega člena in v Proračunu Republike Slovenije.
(5) Izplačila za opravljene naloge iz 4. člena te uredbe se izvajajo na podlagi poročil o opravljenem delu. Izplačila za opravljene naloge vzdrževanja iz 5. člena te uredbe se izvajajo na podlagi potrjenih poročil in gradbenih situacij s strani melioracijske skupnosti in izvajalca.
(6) Sredstva, ki jih za izvajanje storitev javne službe prejme izvajalec javne službe, ne smejo presegati sredstev, potrebnih za pokrivanje stroškov, ki so nastali pri izvajanju storitev javne službe z upoštevanjem vseh prihodkov iz izvajanja nalog javne službe.
(7) V primeru ugotovljenih prekomerno izplačanih sredstev mora izvajalec javne službe vrniti vsa prekomerno izplačana sredstva v proračun.
9. člen
(pogodbena razmerja)
Za naloge vzdrževanja po tej uredbi sklenejo ministrstvo, izvajalec in izbrani podizvajalec tristransko pogodbo, s katero uredijo medsebojna razmerja glede obsega in izvedbe nalog vzdrževanja, pogojev ter načina plačila za opravljene storitve.
10. člen
(obveznosti izvajalca)
Izvajalec ima naslednje obveznosti:
– naloge javne službe mora opravljati v imenu in za račun Republike Slovenije;
– zagotavljati mora trajno in nepretrgano izvajanje storitev in nalog javne službe;
– zagotavljati mora dostopnosti storitve upravljanja pod enakimi pogoji vsem lastnikom ali zakupnikom kmetijskih zemljišč, ki ležijo znotraj hidromelioracijskih sistemov;
– storitve mora izvajati po potrjenih programih;
– zagotavljati mora varstvo osebnih in zaupnih podatkov v skladu s predpisi;
– izpolnjevati in upoštevati mora vse določbe veljavnih predpisov, ki urejajo upravljanje in vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov;
– vsa dela mora izvesti strokovno, kakovostno in v skladu s predpisi, tehničnimi normativi in standardi;
– pri izvajanju javne službe upoštevati načrt upravljanja voda in podeljene vodne pravice;
– ministrstvu mora podajati potrebna strokovna pojasnila s področja hidromelioracij;
– ministrstvo mora pisno obveščati o morebitnem nastopu okoliščin, ki utegnejo vplivati na vsebinsko, vrednostno in časovno izvršitev obveznosti;
– zagotoviti mora posebno stroškovno mesto, pri čemer morajo biti za opravljanje druge dejavnosti določeni parametri za razporejanje stroškov in prihodkov na podlagi ključev za delitev sredstev po posameznih dejavnostih in
– izvršuje druge obveznosti, določene z zakonom.
11. člen
(program javne službe)
Program javne službe je določen v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
12. člen
(letni program upravljanja in letni program vzdrževanja)
(1) Skladno s programom javne službe se obseg nalog javne službe za posamezno leto določi z letnimi programi upravljanja in letnimi programi vzdrževanja, ki jih sprejme izvajalec javne službe s soglasjem melioracijske skupnosti in jih potrdi minister.
(2) Upravljanje in vzdrževanje se izvaja na podlagi potrjenih programov iz prejšnjega odstavka.
(3) Letni programi upravljanja vsebujejo:
– opredeljene cilje nalog upravljanja;
– aktivnosti ali naloge oziroma storitve upravljanja skupaj s predvidenim letnim obsegom dela;
– obseg financiranja nalog upravljanja in
– dinamiko izvajanja letnega programa upravljanja.
(4) Letni programi vzdrževanja vsebujejo:
– vrsto in obseg predvidenih vzdrževalnih del;
– opredeljene cilje opravljanja vzdrževanja;
– obseg in vire financiranja vzdrževanja in
– dinamiko izvajanja letnega programa vzdrževanja.
(5) Izvajalec sprejme letni program upravljanja do 1. marca tekočega leta. Izvajalec sprejme letni program vzdrževanja do 1. junija tekočega leta. Letni program vzdrževanja mora biti usklajen z melioracijsko skupnostjo.
13. člen
(priprava predloga o višini nadomestila)
(1) Izvajalec mora pripraviti z melioracijsko skupnostjo usklajen predlog o višini nadomestila za odmero vzdrževanja in rednega delovanja hidromelioracijskih sistemov.
(2) Če izvajalec oceni in na podlagi analize utemelji, da sredstva, s katerimi soglaša melioracijska skupnost, ne zadoščajo za obseg del, ki zagotavlja normalno delovanje hidromelioracijskega sistema, lahko izjemoma predlaga višji znesek nadomestila, ki ne sme presegati 30 odstotkov predlaganega nadomestila. Povečano nadomestilo potrdi ministrstvo.
14. člen
(investicijsko vzdrževanje)
(1) Če se na hidromelioracijskem sistemu z rednimi vzdrževalnimi deli ne more zagotoviti nemotenega delovanja sistema, se izvede potrebno investicijsko vzdrževanje.
(2) Izvajalec da pobudo ministrstvu, da skupaj pripravita program investicijskega vzdrževanja, ki je sestavni del letnega programa vzdrževanja in ga potrdi minister.
(3) Po potrditvi letnega programa vzdrževanja izvede izvajalec postopek investicijskega vzdrževanja.
15. člen
(spremembe obsega letnih programov upravljanja ali letnih programov vzdrževanja)
(1) V posameznem letu se lahko zmanjša ali poveča obseg del glede na dejansko višino razpoložljivih sredstev v posameznem letu za naloge upravljanja, ki se financirajo neposredno iz Proračuna Republike Slovenije ali iz zbranih sredstev za vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov.
(2) Na podlagi povečanja ali zmanjšanja obsega del iz prejšnjega odstavka se po dogovoru med ministrstvom in izvajalcem, ob soglasju melioracijske skupnosti spremeni letni program upravljanja ali letni program vzdrževanja.
(3) Če so posamezne naloge upravljanja ali vzdrževanja opravljene v večjem obsegu od predvidenega v letnem programu upravljanja ali vzdrževanja, se povečan obseg dela prizna le v primeru spremembe programa in v okviru razpoložljivih sredstev.
16. člen
(poročila o izvajanju programov)
(1) Izvajalec mora voditi evidenco o opravljenih nalogah iz letnega programa upravljanja in vzdrževanja.
(2) Izvajalec mora do 1. marca tekočega leta, za preteklo koledarsko leto, za območje, določeno v 5. členu te uredbe, poslati ministrstvu letno poročilo o upravljanju in vzdrževanju, h kateremu je v skladu s četrtim odstavkom 17. člena te uredbe podala mnenje melioracijska skupnost.
(3) Letna poročila zajemajo vsebinska poročila in dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti glede:
– ciljev nalog iz programa javne službe in letnega programa upravljanja in vzdrževanja;
– uresničitve obsega in vrednosti izvedenih nalog programa javne službe in letnega programa upravljanja in vzdrževanja;
– pregleda prilivov sredstev iz Proračuna Republike Slovenije in drugih prihodkov;
– obrazložitve posebnosti pri izvedbi obsega in vrednosti nalog letnega programa upravljanja in vzdrževanja in
– predlogov za nadaljnje delo pri delovanju hidromelioracijskih sistemov.
(4) Letna poročila o upravljanju in vzdrževanju hidromelioracijskih sistemov se objavijo na spletni strani ministrstva.
17. člen
(sodelovanje z melioracijskimi skupnostmi)
(1) Izvajalec mora ves čas izvajanja javne službe sodelovati z melioracijsko skupnostjo, izvajati vsa dela in reševati reklamacije v dogovoru z melioracijsko skupnostjo, ki deluje na območju, kjer je zgrajen hidromelioracijski sistem.
(2) Izvajalec mora pri pripravi letnega programa vzdrževanja opozoriti melioracijsko skupnost, da lahko sama izvaja določene naloge vzdrževanja iz 5. člena te uredbe, izvajalec pa izvaja le strokovni nadzor nad izvedbo nalog.
(3) Melioracijska skupnost potrjuje poročila in gradbene situacije o opravljenih vzdrževalnih delih.
(4) K letnemu poročilu upravljanja in vzdrževanja o opravljenem delu vzdrževanja poda mnenje melioracijska skupnost.
(5) Določbe od prvega do četrtega odstavka tega člena ne veljajo za hidromelioracijske sisteme, ki ležijo na območju, kjer melioracijska skupnost še ni ustanovljena. V tem primeru mora izvajalec sodelovati s predstavniki lokalne skupnosti, predstavniki lastnikov zemljišč, kmetijsko inšpekcijo in javno službo kmetijskega svetovanja.
(6) Izvajalec mora na območju, kjer melioracijska skupnosti še ni ustanovljena, nuditi pomoč pri pripravi ustanovnega akta ter splošno pomoč pri pripravi in sklenitvi pogodbe o sodelovanju med melioracijsko skupnostjo in izvajalcem.
(7) Vsebina pogodbe iz prejšnjega odstavka je dostopna na vpogled predstavnikom melioracijske skupnosti.
18. člen
(nadzor)
(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem nalog javne službe izvaja ministrstvo v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.
(2) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem nalog javne službe izvaja inšpekcija, pristojna za kmetijstvo.
(3) Nadzor iz prvega odstavka tega člena zajema nadzor nad:
– izpolnjevanjem kadrovskih, organizacijskih in tehničnih pogojev izvajalca;
– izvajanjem programa;
– namensko porabo proračunskih sredstev.
(4) Ob ugotovitvi nenamenske porabe sredstev proračuna mora izvajalec ta sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o izvajanju nalog na hidromelioracijskih sistemih (Uradni list RS, št. 108/05 in 45/08 – ZKme-1).
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-25/2011
Ljubljana, dne 24. novembra 2011
EVA 2011-2311-0040
Vlada Republike Slovenije
Aleš Zalar l.r.
Minister