Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2011 z dne 25. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2011 z dne 25. 11. 2011

Kazalo

4103. Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin, stran 12463.

Na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 50/06 in 87/11) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa modele vrednotenja nepremičnin za izvedbo množičnega vrednotenja nepremičnin, ki so evidentirane v registru nepremičnin.
2. člen
(vrste modelov vrednotenja nepremičnin)
(1) S to uredbo se določajo naslednji modeli vrednotenja nepremičnin:
– model vrednotenja za stanovanja (STA),
– model vrednotenja za hiše (HIS),
– model vrednotenja za garaže (GAR),
– model vrednotenja za lokale (PPL),
– model vrednotenja za pisarne (PPP),
– model vrednotenja za industrijske stavbe (IND),
– model vrednotenja za stavbe s težko industrijo (INP),
– model vrednotenja za zidanice (PKZ),
– model vrednotenja za kmetijske stavbe (PKO),
– model vrednotenja za stavbe za javno rabo (PNJ),
– model vrednotenja za druge stavbe (PND),
– model vrednotenja za zemljišča za gradnjo stavb (ZGS),
– model vrednotenja za pozidana zemljišča (PSZ),
– model vrednotenja za kmetijska zemljišča (KME),
– model vrednotenja za gozdna zemljišča (GOZ),
– model vrednotenja za druga zemljišča (ZDR),
– model vrednotenja za elektrarne (PNE),
– model vrednotenja za rudnike (PNM),
– model vrednotenja za pristanišča (PNP),
– model vrednotenja za črpalke (PNB) in
– model vrednotenja za posebne nepremičnine (PPN).
(2) Modeli vrednotenja iz prejšnjega odstavka so določeni glede na ponudbo in povpraševanje na trgu nepremičnin na dan 1. julij 2010.
3. člen
(modeli vrednotenja nepremičnin)
(1) Vrednostne cone in vrednostne ravni ter pripadajoče vrednostne tabele, s katerimi so določeni modeli vrednotenja nepremičnin, so za vsak model vrednotenja iz prvega odstavka prejšnjega člena določene in prikazane v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Točkovniki, točkovni razredi in vrednostni faktorji, s katerimi so določeni modeli vrednotenja nepremičnin, so za vsak model vrednotenja iz prvega odstavka prejšnjega člena določeni in prikazani v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
4. člen
(uporaba modelov vrednotenja nepremičnin)
(1) Za izračun vrednosti nepremičnine se glede na lastnosti nepremičnine uporabi en ali več modelov vrednotenja nepremičnin.
(2) Vrednost nepremičnine je vsota vseh vrednosti, ki so za to nepremičnino izračunane po enem ali več modelih vrednotenja nepremičnin.
5. člen
(kriterij za določitev modelov in uporaba modelov vrednotenja za izračun vrednosti dela stavbe)
(1) Za izračun vrednosti dela stavbe se določi in uporabi en model vrednotenja glede na dejansko rabo dela stavbe, ki je evidentirana v registru nepremičnin.
(2) Model vrednotenja za stanovanja (STA) se uporabi za izračun vrednosti delov stavb, ki imajo dejansko rabo s šifro 1122101, 1122102, 1122103, 1122104, 1122201, 1130001, 1211101, 1211102, 1211103 in 1274001.
(3) Model vrednotenja za hiše (HIS) se uporabi za izračun vrednosti delov stavb, ki imajo dejansko rabo s šifro 1110000, 1110001, 1110002, 1110003, 1120000, 1121001, 1121002, 1121003 in 1212001.
(4) Model vrednotenja za garaže (GAR) se uporabi za izračun vrednosti delov stavb, ki imajo dejansko rabo s šifro 1242001, 1242002, 1242003 in 1242006.
(5) Model vrednotenja za lokale (PPL) se uporabi za izračun vrednosti delov stavb, ki imajo dejansko rabo s šifro 1211201, 1211202, 1230101, 1230102, 1230103, 1230104, 1230105, 1230106, 1230401, 1230402 in 1261002.
(6) Model vrednotenja za pisarne (PPP) se uporabi za izračun vrednosti delov stavb, ki imajo dejansko rabo s šifro 1200000, 1220101, 1220201, 1220301, 1220302, 1230404, 1262001, 1262002, 1262003, 1263001, 1263002, 1263003, 1263004, 1264001, 1264002, 1264003, 1264004, 1264005 in 1272103.
(7) Model vrednotenja za industrijske stavbe (IND) se uporabi za izračun vrednosti delov stavb, ki imajo dejansko rabo s šifro 1241006, 1251000, 1251001, 1252002 in 1252003.
(8) Model vrednotenja za stavbe s težko industrijo (INP) se uporabi za izračun vrednosti delov stavb, ki imajo dejansko rabo s šifro 1251003, 1251004, 1251005, 1251006, 1251007, 1251008, 1251009, 1252001, 1252004, 1252005, 1252006, 1252007, 1252008, 1252009 in 1252010.
(9) Model vrednotenja za zidanice (PKZ) se uporabi za izračun vrednosti delov stavb, ki imajo dejansko rabo s šifro 1271302.
(10) Model vrednotenja za kmetijske stavbe (PKO) se uporabi za izračun vrednosti delov stavb, ki imajo dejansko rabo s šifro 1271101, 1271201, 1271202, 1271203, 1271301, 1271401 in 1274023.
(11) Model vrednotenja za stavbe za javno rabo (PNJ) se uporabi za izračun vrednosti delov stavb, ki imajo dejansko rabo s šifro 1230201, 1241003, 1241004, 1241007, 1241008, 1241009, 1242005, 1261001, 1265001, 1265002, 1265003, 1272101 in 1273001.
(12) Model vrednotenja za druge stavbe (PND) se uporabi za izračun vrednosti delov stavb, ki imajo dejansko rabo s šifro 1220102, 1230302, 1230303, 1241002, 1241005, 1242004, 1261003, 1272102, 1272201, 1274002, 1274003, 1274004, 1274005, 1274006, 1274007, 1274008, 1274009, 1274010, 1274012, 1274013, 1274014, 1274015, 1274018, 1274019, 1274021 in 1274024.
(13) Model vrednotenja za posebne nepremičnine (PPN) se uporabi za izračun vrednosti delov stavb, ki imajo dejansko rabo s šifro 1230301, 1241001, 1251002 in 1274011.
(14) V modelih vrednotenja za izračun vrednosti delov stavb, ki imajo dejansko rabo s šifro 1122101, 1122102, 1122103, 1122104, 1122201, 1130001, 1211101, 1211102, 1211103, 1274001, 1110000, 1110001, 1110002, 1110003, 1120000, 1121001, 1121002, 1121003, 1212001, 1242002, 1242003, 1242006, 1211201, 1211202, 1230101, 1230102, 1230103, 1230104, 1230105, 1230106, 1230401, 1230402, 1261002, 1200000, 1220101, 1220201, 1220301, 1220302, 1230404, 1262001, 1262002, 1262003, 1263001, 1263002, 1263003, 1263004, 1264001, 1264002, 1264003, 1264004, 1264005, 1272103, 1251000, 1241006, 1251001, 1252002, 1252003, 1251003, 1251004, 1251005, 1251006, 1251007, 1251008, 1251009, 1252001, 1252004, 1252005, 1252006, 1252007, 1252008, 1252009, 1252010, 1230301, 1241001, 1251002, 1274011, 1242005, 1261001, 1265001, 1265002, 1265003, 1272101, 1230201, 1241003, 1241004, 1241007, 1241008, 1241009 in 1273001, je vključena vrednost površine pripadajočega zemljišča stavbi.
(15) Površina pripadajočega zemljišča stavbi je dvakratnik površine zemljišča pod stavbo. Če je površina parcele, na kateri je stavba z deli stavbe z dejansko rabo s šifro iz prejšnjega odstavka, manjša od dvakratnika površine zemljišča pod stavbo, je površina pripadajočega zemljišča stavbi enaka površini parcele. Če je površina parcele, na kateri stoji več stavb z deli stavb z dejansko rabo s šifro iz prejšnjega odstavka, manjša od vsote dvakratnikov površin zemljišč pod stavbami, se površina pripadajočega zemljišča stavbi izračuna tako, da se površina parcele proporcionalno porazdeli k stavbam v razmerju površin zemljišč pod stavbami.
(16) Za dele stavb, ki imajo dejansko rabo s šifro 1274016, 1274017, 1274020 in 1274022, se modela vrednotenja ne določi. Vrednosti teh delov stavb je nič (0).
6. člen
(kriteriji za določitev modelov vrednotenja za izračun vrednosti parcele)
(1) Za izračun vrednosti parcele se uporabi en ali več modelov vrednotenja glede na namensko rabo zemljišč, dejansko rabo zemljišč ali rabo zemljišč za gradnjo stavb, ki je evidentirana v registru nepremičnin.
(2) Če so na parceli stavbe z deli stavb z dejansko rabo s šifro iz štirinajstega odstavka prejšnjega člena, se za izračun vrednosti parcele ne upošteva pripadajoče zemljišče stavbi iz petnajstega odstavka prejšnjega člena. Preostala zemljišča na tej parceli se upoštevajo tako, da se najprej upošteva raba zemljišč za gradnjo stavb, za druga preostala zemljišča pa se ne glede na evidentirano namensko rabo upošteva dejanska raba zemljišč.
(3) Če za zemljišča namenska raba ni določena ali če je v registru nepremičnin za zemljišča evidentirana namenska raba s šifro 100000, 101000, 101010, 101020, 101030, 101040, 102000, 102010, 102020, 103000, 103010, 103020, 103030, 104000, 104010, 104020, 104030, 105000, 105010, 105020, 105030, 105040, 105050, 106000, 106010, 106020, 106030, 106040, 106050, 106060, 107000, 108000, 109000, 110000, 111000, 112000, 500000, 501000, 501010, 501020, 502000, 503000 in 504000, se za izračun vrednosti parcele upošteva dejanska raba zemljišč.
(4) Za zemljišča, ki niso zemljišča iz drugega ali tretjega odstavka tega člena, se za izračun vrednosti parcele najprej upošteva raba zemljišč za gradnjo stavb, za druga preostala zemljišča pa namenska raba zemljišč.
7. člen
(uporaba modelov vrednotenja za izračun vrednosti parcele)
(1) Za izračun vrednosti parcele se ob upoštevanju kriterijev iz prejšnjega člena uporabijo naslednji modeli:
– model vrednotenja za zemljišča za gradnjo stavb (ZGS) za izračun vrednosti zemljišč, ki so v registru nepremičnin evidentirana z rabo zemljišč za gradnjo stavb s šifro 100001, 101001, 101011, 101021, 101031, 101041, 111001, 112001, 103001, 103011, 103021, 103031, 105001, 105011, 105021, 105031, 105041, 105051, 106001, 106011, 106021, 106031, 106041, 106051, 106061, 107001, 108001, 109001, 110001, 102001, 102011, 102021, 104001, 104011, 104021 in 104031;
– model vrednotenja za pozidana zemljišča (PSZ) za izračun vrednosti zemljišč, na katerih so stavbe z deli stavb z dejansko rabo s šifro iz štirinajstega odstavka 5. člena te uredbe, ki imajo v registru nepremičnin evidentirano dejansko rabo s šifro 3000;
– model vrednotenja za kmetijska zemljišča (KME) za izračun vrednosti zemljišč, ki so v registru nepremičnin evidentirana z namensko rabo s šifro 200000, 201000 in 202000 oziroma z dejansko rabo s šifro 1000;
– model vrednotenja za gozdna zemljišča (GOZ) za izračun vrednosti zemljišč, ki so v registru nepremičnin evidentirana z namensko rabo s šifro 300000 in 301000 oziroma z dejansko rabo s šifro 2000;
– model vrednotenja za druga zemljišča (ZDR) za izračun vrednosti zemljišč, ki so v registru nepremičnin evidentirana z namensko rabo s šifro 400000, 401000, 401010, 401020 in 402000 oziroma z dejansko rabo s šifro 4000 ali 5000, oziroma zemljišč iz druge alineje tega odstavka, če na njih ni drugih stavb z deli stavb s šiframi dejanske rabe delov stavb iz štirinajstega odstavka 5. člena te uredbe.
(2) Model vrednotenja za hiše (HIS) se uporabi za izračun vrednosti zemljišč, če so na parcelah samo stavbe z deli stavb z dejansko rabo s šifro 1110000, 1110001, 1110002, 1110003, 1120000, 1121001, 1121002, 1121003 in 1212001 in njihova vrednost ni izračunana po modelu vrednotenja za zemljišča za gradnjo stavb (ZGS). Model vrednotenja za hiše (HIS) se za izračun vrednosti zemljišč uporabi največ do 2 400 m2 zemljišča.
8. člen
(kriteriji za določitev modelov in uporaba modelov za izračun vrednosti nepremičnin, namenjenih opravljanju dejavnosti)
(1) Nepremičnine, namenjene opravljanju dejavnosti, so nepremičnine, ki se uporabljajo za proizvodnjo električne energije, izkoriščanje mineralnih surovin, opravljanje pristaniške dejavnosti ali dejavnosti bencinskih servisov. Te nepremičnine so sestavljene iz ene ali več parcel oziroma njihovih deležev ter delov stavb, ki so na prostorsko oziroma funkcionalno zaokroženih lokacijah, namenjenih opravljanju dejavnosti.
(2) Za izračun vrednosti nepremičnin, namenjenih opravljanju dejavnosti, se ne glede na določbe 5., 6. in 7. člena te uredbe uporabi model vrednotenja nepremičnin glede na podatke o dejavnosti, ki so evidentirani v registru nepremičnin.
(3) Model vrednotenja za elektrarne (PNE) se uporabi za izračun vrednosti nepremičnin za proizvodnjo električne energije, model vrednotenja za rudnike (PNM) za izračun vrednosti nepremičnin za izkoriščanje mineralnih surovin, model vrednotenja za pristanišča (PNP) za izračun vrednosti nepremičnin za opravljanje pristaniške dejavnosti, model vrednotenja za črpalke (PNB) pa za izračun vrednosti nepremičnin za opravljanje dejavnosti bencinskih servisov.
(4) Vrednost nepremičnine, namenjene opravljanju dejavnosti, se razdeli in pripiše na zemljišča in dele stavb, ki so na posamezni prostorsko oziroma funkcionalno zaokroženi lokaciji, namenjeni opravljanju dejavnosti, glede na njihovo površino in z upoštevanjem utežnih faktorjev.
(5) Vrednost zemljišč in delov stavb, ki so na posamezni prostorsko oziroma funkcionalno zaokroženi lokaciji, namenjeni opravljanju dejavnosti iz prvega odstavka tega člena, se izračuna po naslednji enačbi:
(6) Vrednost nepremičnine za proizvodnjo električne energije se pripiše zemljiščem in delom stavb z upoštevanjem naslednjih utežnih faktorjev:
– 300 za dele stavb z dejansko rabo dela stavbe s šifro 1220301,
– 600 za dele stavb z dejansko rabo dela stavbe s šifro 1251002,
– 180 za dele stavb z dejanskimi rabami z drugimi šiframi,
– 0,3 za zemljišča z dejansko rabo s šifro 4000 in
– 30 za preostala zemljišča.
(7) Vrednost nepremičnine za izkoriščanje mineralnih surovin se pripiše zemljiščem in delom stavb z upoštevanjem naslednjih utežnih faktorjev:
– 300 za dele stavb vseh dejanskih rab in
– 5 za zemljišča vseh dejanskih rab.
(8) Vrednost nepremičnine za opravljanje pristaniške dejavnosti se pripiše zemljiščem in delom stavb z upoštevanjem naslednjih utežnih faktorjev:
– 300 za dele stavb z dejansko rabo dela stavbe s šifro 1220301,
– 300 za dele stavb z dejansko rabo dela stavbe s šifro 1241001,
– 150 za dele stavb z dejanskimi rabami z drugimi šiframi,
– 0,3 za zemljišča z dejansko rabo s šifro 4000 in
– 30 za preostala zemljišča.
(9) Vrednost nepremičnine za opravljanje dejavnosti bencinskih servisov se pripiše zemljiščem in delom stavb z upoštevanjem naslednjih utežnih faktorjev:
– 300 za dele stavb vseh dejanskih rab in
– 30 za zemljišča vseh dejanskih rab.
9. člen
(način izračuna vrednosti nepremičnin)
Enačbe in način izračuna vrednosti po posameznih modelih vrednotenja nepremičnin so navedeni v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.
10. člen
(podatki o nepremičninah, ki se uporabijo za izračun vrednosti nepremičnin)
Podatki o nepremičninah, ki se uporabijo za izračun vrednosti nepremičnin po modelih vrednotenja nepremičnin, so navedeni v prilogi 4, ki je sestavni del te uredbe.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-55/2011
Ljubljana, dne 24. novembra 2011
EVA 2010-2511-0017
Vlada Republike Slovenije
Aleš Zalar l.r.
Minister