Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2011 z dne 17. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2011 z dne 17. 10. 2011

Kazalo

3494. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, stran 10633.

Na podlagi 50. in 54. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo in 18/11) ter 31. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo
1. člen
V Pravilniku o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 141/06, 117/08 in 68/09), se naslov pravilnika spremeni tako, da se glasi:
»Pravilnik o pogojih in načinu oprostitve davkov za diplomatska predstavništva, konzulate, agencije in organe Evropske unije ter mednarodne organizacije v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo Republiko Slovenijo«.
2. člen
V prvem odstavku 1. člena se za 1. točko doda nova 1.a točka, ki se glasi:
»1.a službene potrebe agencij ali organov Evropske unije s sedežem v Republiki Sloveniji, za katere velja Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije (UL C št. 83 z dne 30. 3. 2010, str. 266; v nadaljnjem besedilu: Protokol), in sicer v okvirih in pod pogoji iz Protokola in sporazumov o njegovem izvajanju ali sporazumov o sedežu ter predvsem le do obsega, ki ne povzroča izkrivljanja konkurence;«
Za drugo točko se doda nova 2.a točka, ki se glasi:
»2.a službene potrebe agencij ali organov Evropske unije s sedežem v drugi državi članici, za katere velja Protokol, in sicer v okvirih in pod pogoji iz Protokola in sporazumov o njegovem izvajanju ali sporazumov o sedežu ter predvsem le do obsega, ki ne povzroča izkrivljanja konkurence;«
Za tretjo točko se doda nova 3.a točka, ki se glasi:
»3.a službene potrebe agencij ali organov Evropske unije s sedežem v tretji državi, za katere velja Protokol, in sicer v okvirih in pod pogoji iz Protokola in sporazumov o njegovem izvajanju ali sporazumov o sedežu ter predvsem le do obsega, ki ne povzroča izkrivljanja konkurence;«.
3. člen
Naslov poglavja II. se spremeni tako, da se glasi:
»II. DIPLOMATSKA PREDSTAVNIŠTVA IN KONZULATI V REPUBLIKI SLOVENIJI, AGENCIJE IN ORGANI EVROPSKE UNIJE S SEDEŽEM V REPUBLIKI SLOVENIJI TER MEDNARODNE ORGANIZACIJE S SEDEŽEM ALI PREDSTAVNIŠTVOM V REPUBLIKI SLOVENIJI«.
4. člen
V 3. členu se za 1. točko doda nova 1.a točka, ki se glasi:
»1.a agencije ali organi Evropske unije s sedežem v Republiki Sloveniji, za katere velja Protokol, in sicer v okvirih in pod pogoji iz Protokola in sporazumov o njegovem izvajanju ali sporazumov o sedežu;«.
5. člen
Četrti odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovno potrdilo se izda v treh izvodih, od katerih prejmeta po en izvod pristojni carinski organ in upravičenec, en izvod pa zadrži ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.«
V šestem odstavku se za besedo »konzulatov« doda vejica in besedilo »pooblaščenih oseb agencij in organov Evropske unije«.
V sedmem odstavku se besedilo »davčni in« črta.
6. člen
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dobavitelj mora upravičencu izdati račun v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost, pri čemer v primeru neposredne oprostitve davkov dobavitelj namesto identifikacijske številke za DDV naročnika oziroma kupca vpiše številko neposrednega potrdila in navede, da davek ni obračunan.«
7. člen
V četrtem odstavku 6. člena se besedilo »prvi do tretji« nadomesti z besedilom »prvi, drugi,«.
8. člen
Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Prejšnji odstavek velja tudi za upravičence iz 1.a in 2. točke 3. člena tega pravilnika, če ni s sporazumom o sedežu oziroma z mednarodno pogodbo, ki zavezujejo Republiko Slovenijo, določeno drugače.«
9. člen
V prvem odstavku 8. člena se za besedilom »iz 1.« doda vejica in besedilo »1.a«.
10. člen
V prvem odstavku 9. člena se besedilo »davčnega organa« nadomesti z besedilom »carinskega organa«.
V drugem odstavku se besedilo »Davčni urad Ljubljana« nadomesti z besedilom »carinski organ«. Drugi stavek se črta.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Carinski organ izda neposredno potrdilo v dveh izvodih, od katerih enega prejme upravičenec, drugega pa za evidenco zadrži carinski organ.«
V osmem odstavku se besedilo »6. točke prvega odstavka 30. člena Zakona o trošarini (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE in 122/06; v nadaljevanjem besedilu: ZTro)« nadomesti z besedilom »zakona, ki ureja trošarine«.
11. člen
V drugem odstavku 10. člena se besedilo »Davčnem uradu Ljubljana« nadomesti z besedilom »pristojnem carinskem organu«. Drugi stavek se črta.
Besedilo četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Upravičenec lahko zahtevek za vračilo vloži za obdobje najmanj treh mesecev koledarskega leta ali največ za obdobje koledarskega leta. Zahtevek se lahko nanaša tudi na obdobje krajše od treh mesecev, če to obdobje pomeni preostanek koledarskega leta. Upravičenec lahko vloži zahtevek za vračilo najkasneje v dvanajstih mesecih po koncu zadnjega meseca na katerega se zahtevek za vračilo nanaša.«
V petem odstavku se v drugem stavku za besedilom »iz 1.« doda vejica in besedilo »1.a,«. Tretji stavek se črta.
12. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(Postopek pri carinskem organu)
(1) Carinski organ vsak predložen račun označi in ga vrne vlagatelju.
(2) Carinski organ o zahtevku za vračilo odloči v 30 dneh po prejemu popolnega zahtevka.
(3) Če carinski organ odobri vračilo, se vračilo izvrši v 15 dneh po vročitvi odločbe o vračilu na račun upravičenca v Republiki Sloveniji.«
13. člen
Besedilo prvega odstavka 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če upravičenci iz 3. člena tega pravilnika uveljavljajo oprostitev plačila davkov pri nabavi blaga oziroma storitev v drugi državi članici Evropske unije, namesto potrdila za neposredno oprostitev predložijo dobavitelju potrdilo o oprostitvi plačila DDV in/ali trošarine (v nadaljnjem besedilu: potrdilo o oprostitvi) iz Priloge II Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (prenovitev) (UL L št. 77 z dne 23. 3. 2011, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 282/2011/EU).«
Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Upravičenec lahko predloži različico potrdila o oprostitvi tudi v enem od uradnih jezikov Evropske unije. Na zahtevo pristojnega carinskega organa mora priložiti seznam blaga oziroma storitev v slovenskem jeziku.«
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pristojni carinski organ izda potrdilo o oprostitvi v treh izvodih, od katerih prejme dva upravičenec, enega pa za evidenco zadrži carinski organ. Upravičenec izroči en izvod dobavitelju blaga za njegovo evidenco, drugi pa spremlja blago. Če upravičenec s potrdilom uveljavlja oprostitev plačila davkov za trošarinske izdelke, mora biti drugi izvod potrdila priložen tiskani različici elektronskega trošarinskega dokumenta oziroma drugemu dokumentu v skladu z zakonom, ki ureja trošarine.«
14. člen
Besedilo drugega odstavka 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če upravičenec odtuji blago pred potekom roka, določenega v prvem odstavku tega člena, to prijavi pristojnemu carinskemu organu, ki ugotovi morebitno obveznost plačila davkov.«
V četrtem odstavku se za besedilom »iz 1.« doda vejica in besedilo »1.a«.
15. člen
Naslov poglavja III. se spremeni tako, da se glasi:
»III. DIPLOMATSKA PREDSTAVNIŠTVA IN KONZULATI V DRUGI DRŽAVI ČLANICI, AGENCIJE IN ORGANI EVROPSKE UNIJE S SEDEŽEM V DRUGI DRŽAVI ČLANICI TER MEDNARODNE ORGANIZACIJE S SEDEŽEM ALI PREDSTAVNIŠTVOM V DRUGI DRŽAVI ČLANICI«.
16. člen
V prvem odstavku 14. člena se za besedilom »v drugi državi članici Evropske unije« doda vejica in besedilo »agencije ali organi Evropske unije, za katere velja Protokol, in sicer v okvirih in pod pogoji iz Protokola in sporazumov o njegovem izvajanju ali sporazumov s sedežem v eni od drugih držav članic Evropske unije«.
V drugem odstavku se besedilo »skupaj s kopijo potrjenega trošarinskega dokumenta« nadomesti z besedilom »poročilo o prejemu trošarinskih izdelkov«.
Četrti odstavek se črta.
17. člen
V drugem odstavku 15. člena se besedilo »Davčnem uradu Ljubljana« nadomesti z besedilom »pristojnem carinskem organu«. Drugi stavek se črta.
V četrtem odstavku se besedilo »82. členom ZDDV« nadomesti z besedilom »zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost«.
18. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(Postopek pri carinskem organu)
(1) Carinski organ vsak predložen račun označi in vrne vlagatelju.
(2) Carinski organ o zahtevku za vračilo odloči v 30 dneh po prejemu popolnega zahtevka.
(3) Če carinski organ odobri vračilo, se vračilo izvrši v 15 dneh po vročitvi odločbe o vračilu na račun, ki ga navede upravičenec v zahtevku. Če navede račun v tujini, stroške nakazila nosi upravičenec.«
19. člen
Naslov poglavja III. a se spremeni tako, da se glasi:
»III. a DIPLOMATSKA PREDSTAVNIŠTVA IN KONZULATI V TRETJIH DRŽAVAH, AGENCIJE IN ORGANI EVROPSKE UNIJE S SEDEŽEM V TRETJI DRŽAVI TER MEDNARODNE ORGANIZACIJE S SEDEŽEM ALI PREDSTAVNIŠTVOM V TRETJI DRŽAVI«.
20. člen
V 16.b členu se za besedilom »s sedežem v tretjih državah« doda vejica in besedilo »agencije ali organe Evropske unije s sedežem v tretjih državah za katere velja Protokol, in sicer v okvirih in pod pogoji iz Protokola in sporazumov o njegovem izvajanju ali sporazumov o sedežu«.
21. člen
V drugem odstavku 18. člena se besedilo »82. členom ZDDV« nadomesti z besedilom »zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost«.
V četrtem odstavku se besedilo »6. točke prvega odstavka 30. člena ZTro« nadomesti z besedilom »zakona, ki ureja trošarine«.
22. člen
V drugem odstavku 19. člena se besedilo »Davčnem uradu Ljubljana« nadomesti z besedilom »carinskem organu«.
V četrtem odstavku se besedilo »82. členom ZDDV« nadomesti z besedilom »zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost«.
V petem odstavku se besedilo »Davčni organ« nadomesti z besedilom »Carinski organ«.
23. člen
Priloga I (Osnovno potrdilo za oprostitev davkov) se nadomesti z novo prilogo I (Osnovno potrdilo za oprostitev davkov), ki je v prilogi tega pravilnika in je njegov sestavni del.
Priloga II (Potrdilo za neposredno oprostitev davkov) se nadomesti z novo prilogo II (Potrdilo za neposredno oprostitev davkov), ki je v prilogi tega pravilnika in je njegov sestavni del.
Priloga IV (Potrdilo o oprostitvi) se črta.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012.
Ta pravilnik se uporablja tudi za zahtevke za vračilo DDV za leto 2011, ki so vloženi po 1. 1. 2012.
Št. 007-337/2011/29
Ljubljana, dne 13. oktobra 2011
EVA 2010-1611-0171
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost