Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2011 z dne 5. 10. 2011

Kazalo

3294. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1E), stran 10051.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. septembra 2011.
Št. 003-02-8/2011-16
Ljubljana, dne 3. oktobra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1E)
1. člen
V Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo in 18/11) se v četrtem odstavku 4. člena, šestem odstavku 20. člena, drugem odstavku 74.c člena, prvem, drugem, tretjem, četrtem in šestem odstavku 74.e člena, prvem in drugem odstavku 74.f člena, prvem, četrtem, petem in šestem odstavku 74.h člena, četrtem odstavku 78. člena ter v tretji točki prvega odstavka 141. člena besedilo »pristojni davčni urad« v različnih sklonih nadomesti z besedilom »davčni organ« v ustreznem sklonu.
2. člen
V drugem odstavku 39. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Davčni zavezanec lahko popravi (zmanjša) znesek obračunanega DDV, če pisno obvesti kupca o znesku DDV, za katerega kupec nima pravice do odbitka.«
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko davčni zavezanec popravi (zmanjša) znesek obračunanega in neplačanega DDV od vseh priznanih terjatev, ki jih je prijavil v postopku prisilne poravnave oziroma stečajnem postopku.
(5) Če davčni zavezanec naknadno prejme plačilo ali delno plačilo za opravljeno dobavo blaga ali storitev, v zvezi s katero je uveljavil popravek davčne osnove v skladu s prejšnjim odstavkom, mora od prejetega zneska, ki presega znesek nepopravljenega obračunanega DDV iz prejšnjega odstavka tega člena, obračunati DDV.«.
Dosedanji četrti do šesti odstavek postanejo novi šesti do osmi odstavek.
3. člen
Drugi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Osebe iz prvega odstavka tega člena lahko uveljavljajo oprostitev plačila DDV na podlagi predhodne priglasitve, ki jo predložijo davčnemu organu v elektronski obliki.«.
4. člen
Drugi odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Davčni zavezanec obračuna DDV v skladu s prvim odstavkom tega člena, če z najemnikom oziroma kupcem nepremičnine pred opravljeno dobavo davčnemu organu predložita vsak svojo izjavo v elektronski obliki.«.
5. člen
V tretjem odstavku 58. člena se v točki a) besedilo »če je blago namenjeno trgovini na letališču ali v pristanišču, ki izpolnjuje predpisane pogoje za carinsko skladišče, kateremu je dovoljena prodaja blaga na drobno« nadomesti z besedilom »če je blago namenjeno davka prosti prodajalni, ki se nahaja za izstopno mejno carinsko kontrolo na letališču ali pristanišču«.
6. člen
V drugem odstavku 63. člena se v točki b) besedilo »13. točko 50. člena« nadomesti z besedilom »12. točko prvega odstavka 50. člena«.
7. člen
Na koncu drugega odstavka 64. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Davčni zavezanec lahko uveljavlja odbitek DDV v obliki vračila DDV na podlagi zahtevka, ki ga v elektronski obliki predloži davčnemu organu v 15 dneh od dneva dobave.«.
8. člen
Na koncu petega odstavka 65. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Davčni zavezanec predloži napoved davčnemu organu v elektronski obliki.«.
Na koncu sedmega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: »Davčni zavezanec predloži priglasitev davčnemu organu v elektronski obliki.«.
9. člen
V 74.e členu se dosedanji drugi peti odstavek preštevilči v šesti odstavek.
10. člen
V četrtem odstavku 74.i člena se prva do četrta alineja spremenijo tako, da se glasijo:
»– davčnemu organu predloži zahtevek za vračilo DDV najpozneje do 30. junija po poteku koledarskega leta, v katerem je bil DDV zaračunan;
– zahtevku kot priloge predloži račune oziroma elektronske uvozne carinske deklaracije;
– zahtevku kot prilogo predloži potrdilo pristojnega organa države, v kateri ima sedež, da je zavezanec za DDV v tej državi, ki ne sme biti starejše od enega leta;
– z izjavo potrdi, da v obdobju, za katero prosi za vračilo DDV, ni opravil dobave blaga oziroma storitev, ki bi se štela za dobavo, opravljeno v Sloveniji, razen opravljanja storitev iz točke a) drugega odstavka tega člena;«.
V osmem odstavku se besedilo »pristojni davčni urad« nadomesti z besedilom »davčni organ«.
Za devetim odstavkom se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Davčni zavezanec s sedežem v tretji državi predloži zahtevek za vračilo in priloge davčnemu organu v elektronski obliki.«.
11. člen
V 75. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Davčni zavezanec predloži zahtevek za vračilo v elektronski obliki.«.
Dosedanji četrti odstavek postane nov peti odstavek.
12. člen
Na koncu sedmega odstavka 77. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Davčni zavezanec predloži vlogo za izdajo dovoljenja davčnemu organu v elektronski obliki.«.
13. člen
V prvem odstavku 78. člena se besedilo »pristojnemu davčnemu uradu« črta.
V drugem odstavku se v točki a) črta besedilo »dosegel oziroma«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »pristojnemu davčnemu uradu«.
14. člen
78.a člen se črta.
15. člen
Na koncu prvega odstavka 80. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Davčni zavezanec predloži zahtevek za prenehanje identifikacije za namene DDV davčnemu organu v elektronski obliki.«.
16. člen
Za 88.a členom se dodata nova 88.b in 88.c člen, ki se glasita:
»88.b člen
(popravljanje napak v obračunu DDV)
(1) Davčni zavezanec lahko najpozneje do vročitve odmerne odločbe v postopku nadzora obračuna davka pri davčnem organu oziroma do začetka davčnega inšpekcijskega nadzora oziroma postopka o prekršku oziroma kazenskega postopka vključi popravke napak iz preteklih davčnih obdobij v tekoči obračun DDV.
(2) Davčni zavezanec v primeru popravka napak iz preteklih obdobij v tekočem obračunu, zaradi prenizko izkazane davčne obveznosti ali previsokega presežka, od zneska DDV, ki je predmet popravka, obračuna in plača obresti po evropski medbančni obrestni meri za ročnost enega leta v višini, ki je veljala na dan poteka roka za plačilo DDV, povečani za:
– 1 odstotno točko, če predloži podatke v enem mesecu po preteku roka za vložitev obračuna DDV;
– 2 odstotni točki, če predloži podatke v šestih mesecih po preteku roka za vložitev obračuna DDV;
– 3 odstotne točke, če predloži podatke v enem letu po preteku roka za vložitev obračuna DDV;
– 4 odstotne točke, če predloži podatke po enem letu po preteku roka za vložitev obračuna DDV.
(3) Davčni zavezanec obračuna obresti iz prejšnjega odstavka za obdobje od prvega dne, ki sledi zadnjemu delovnemu dnevu naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, v katerem bi moral biti vključen popravljen znesek DDV, do poteka roka za plačilo DDV po obračunu, v katerem je vključen popravljen znesek DDV, če gre za povečanje davčne obveznosti, oziroma do dneva predložitve obračuna, v katerem je vključen popravljen znesek DDV, če gre za zmanjšanje presežka DDV.
(4) Davčni zavezanec, ki je že predložil obračun DDV, lahko do izteka roka za predložitev tega obračuna že vloženi obračun nadomesti z novim, razen če je po tem obračunu zahteval vračilo DDV. Če vloženi obračun vključuje tudi popravke za pretekla obdobja, se upoštevata drugi in tretji odstavek tega člena.
88.c člen
(naknadna predložitev obračuna DDV)
(1) Davčni zavezanec lahko najpozneje do vročitve odmerne odločbe v postopku nadzora obračunov davka pri davčnem organu oziroma do začetka davčnega inšpekcijskega nadzora oziroma postopka o prekršku oziroma kazenskega postopka naknadno predloži obračun, ki ga ni predložil v predpisanem roku.
(2) Davčni zavezanec mora v primeru naknadno predloženega obračuna izkazano obveznost plačati hkrati s predložitvijo obračuna ter od zneska obveznosti obračunati in plačati obresti po evropski medbančni obrestni meri za ročnost enega leta v višini, ki je veljala na dan poteka roka za plačilo DDV, povečani za:
– 1 odstotno točko, če predloži podatke v enem mesecu po preteku roka za vložitev obračuna DDV;
– 2 odstotni točki, če predloži podatke v šestih mesecih po preteku roka za vložitev obračuna DDV;
– 3 odstotne točke, če predloži podatke v enem letu po preteku roka za vložitev obračuna DDV;
– 4 odstotne točke, če predloži podatke po enem letu po preteku roka za vložitev obračuna DDV.
(3) Davčni zavezanec obračuna obresti iz prejšnjega odstavka za obdobje od prvega dne, ki sledi zadnjemu delovnemu dnevu naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, v katerem bi moral biti vključen popravljen znesek DDV, do dneva predložitve obračuna DDV.
(4) Davčni zavezanec obračuna, predloženega v skladu s tem členom, ne sme nadomestiti z novim.«.
17. člen
V prvem odstavku 92. člena se črta beseda »vsak«, na koncu pa se doda nov stavek, ki se glasi: »Davčni zavezanec predloži rekapitulacijsko poročilo za koledarski mesec, v katerem je opravil transakcijo znotraj Unije ali v katerem mora izvršiti popravek za pretekla obdobja poročanja.«.
18. člen
V prvem odstavku 92.a člena se besedilo »blaga in storitev« nadomesti z besedilom »blaga ali storitev« ter črta beseda »vsak«.
V drugem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Davčni zavezanec mora predložiti poročilo za koledarski mesec, v katerem je opravil zadevne dobave, ali v katerem mora popraviti podatke o zadevnih dobavah iz preteklih obdobij.«.
19. člen
V tretjem odstavku 94. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Davčni zavezanec mora izbiro vnaprej priglasiti davčnemu organu v elektronski obliki in jo uporabljati najmanj 60 mesecev.«.
Za osmim odstavkom se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) V obdavčljiv promet iz prvega odstavka tega člena se pri fizični osebi všteva obdavčljiv promet, ki ga fizična oseba dosega iz naslova opravljanja neodvisne gospodarske dejavnosti (kot samostojni podjetnik, zasebnik oziroma fizična oseba).«.
20. člen
V petem odstavku 95. člena se besedilo »in ga predložiti« nadomesti z besedilom »in ga v elektronski obliki predložiti«.
21. člen
V drugem odstavku 105. člena se črta beseda »pristojnemu«, na koncu pa se doda nov stavek, ki se glasi: »Davčni zavezanec predloži prijavo davčnemu organu v elektronski obliki.«.
22. člen
Za tretjim odstavkom 120. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Davčni zavezanec iz prvega in drugega odstavka tega člena ter posrednik iz druge alineje 119. člena tega zakona lahko uveljavljata pravico do izbire za obdavčitev, če o tem predhodno obvestita davčni organ. Davčni zavezanec predloži obvestilo o izbiri za obdavčitev v elektronski obliki.«.
Dosedanji četrti odstavek postane nov peti odstavek.
23. člen
V prvem odstavku 125. člena se črta besedilo »po elektronskih sredstvih na način, ki ga predpiše minister, pristojen za finance«.
24. člen
V prvem odstavku 127. člena se črta besedilo »po elektronskih sredstvih na način, ki ga predpiše minister, pristojen za finance«.
25. člen
V drugem odstavku 129. člena se črta besedilo »po elektronskih sredstvih«.
26. člen
V prvem odstavku 133. člena se v peti alineji besedilo »pristojni davčni urad« nadomesti z besedilom »davčni organ«, na koncu pa se doda nov stavek, ki se glasi: »Davčni zavezanec predloži obvestilo davčnemu organu v elektronski obliki.«.
V tretjem odstavku se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– davčni organ obvesti o uporabi posebne ureditve po plačani realizaciji ob predložitvi zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV. Davčni zavezanec predloži obvestilo davčnemu organu v elektronski obliki.«.
27. člen
V tretjem odstavku 134. člena se besedilo »pristojni davčni urad« nadomesti z besedilom »davčni organ«, na koncu pa se doda nov stavek, ki se glasi: »Davčni zavezanec predloži obvestilo davčnemu organu v elektronski obliki.«.
28. člen
V drugem odstavku 136. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Popis neplačanih računov mora davčni zavezanec predložiti davčnemu organu v elektronski obliki najpozneje do 31. januarja naslednjega leta.«.
29. člen
V 139. členu se črta besedilo »pravnih sredstev, obresti in«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se pri popravljanju napak iz preteklih davčnih obdobij v tekočem obračunu in naknadni predložitvi obračuna DDV po poteku predpisanega roka za njegovo predložitev ne upoštevajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek, s katerimi so urejeni popravljanje pomanjkljivosti oziroma pomot v davčnem obračunu, popravljanje davčnega obračuna, če je davčna obveznost izkazana previsoko, ter predložitev davčnega obračuna na podlagi samoprijave.«.
30. člen
V tretjem odstavku 140. člena se za besedilom »v predpisanem roku« doda besedilo »oziroma v obračunu ne izkaže predpisanih podatkov«.
31. člen
V prvem odstavku 141. člena se v 3. točki za besedo »DDV« doda besedilo »ali ga ne predloži v predpisanem roku ali na predpisan način«.
4.a točka se črta.
V 7. točki se za besedo »roku« doda besedilo »ali ne zagotovi pristnost in celovitost vsebine hranjenih računov«.
8., 9. in 10.a točka se spremenijo tako, da se glasijo:
»8. ne predloži ali ne predloži na predpisan način oziroma v predpisanih rokih obračuna DDV oziroma v obračunu DDV ne izkaže predpisanih podatkov (87., 88., 88.a člen);
9. ne predloži davčnemu organu rekapitulacijskega poročila o dobavah blaga znotraj Unije (prvi odstavek 90. člena) oziroma ga ne predloži v predpisanem roku za predpisano obdobje oziroma ga ne predloži na predpisan način (92. člen);
10.a ne predloži davčnemu organu poročila o dobavah blaga ali storitev po 76.a členu tega zakona ali ga ne predloži v predpisanem roku za predpisano obdobje ali ga ne predloži na predpisan način (92.a člen);«.
32. člen
141.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»141.a člen
(izjema od prekrška pri popravkih napak v tekočem obračunu DDV zaradi popravka napake iz obračuna DDV za preteklo davčno obdobje in pri naknadno predloženih obračunih)
Ne glede na kazenske določbe v tem zakonu se za prekršek ne kaznujeta davčni zavezanec, ki popravi napake iz preteklih davčnih obdobij v skladu z 88.b členom tega zakona, in davčni zavezanec, ki naknadno predloži obračun DDV v skladu z 88.c členom tega zakona.«.
33. člen
141.b člen se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
34. člen
(začetek uporabe posameznih določb)
(1) Določbe četrtega in petega odstavka 39. člena se uporabljajo za priznane terjatve v postopkih prisilne poravnave in stečajnih postopkih, za katere je bil sklep o začetku postopka izdan po 1. januarju 2011.
(2) Določbe 88.b člena zakona se uporabljajo za popravljanje napak iz preteklih obdobij v obračunih, ki se nanašajo na davčna obdobja po 30. septembru 2011.
(3) Določbe 88.c, 139., 141. in 141.a člena zakona se uporabljajo za obračune DDV, ki se nanašajo na davčna obdobja po 30. septembru 2011.
(4) Določbe tretjega odstavka 58. člena, drugega odstavka 64. člena, prvega odstavka 80. člena, pete alineje prvega odstavka in druge alineje tretjega odstavka 133. člena in tretjega odstavka 134. člena zakona se začnejo uporabljati 1. januarja 2012.
(5) Določbe drugega odstavka 45. člena, desetega odstavka 74.i člena in petega odstavka 95. člena zakona se začnejo uporabljati 1. julija 2012.
(6) Določbe drugega odstavka 43. člena, petega in sedmega odstavka 65. člena, sedmega odstavka 77. člena, drugega odstavka 105. člena, četrtega odstavka 120. člena in drugega odstavka 136. člena zakona se začnejo uporabljati 1. januarja 2013.
(7) Do začetka uporabe določb iz četrtega do šestega odstavka tega člena se uporabljajo določbe Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo in 18/11).
35. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 434-02/11-7/16
Ljubljana, dne 23. septembra 2011
EPA 1962-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti