Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2011 z dne 4. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2011 z dne 4. 2. 2011

Kazalo

219. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina, stran 615.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena in druge alinee točke a) 87. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) ter druge alinee točke a) 6. člena in druge alinee prvega odstavka 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04) Javna agencija Republike Slovenije za energijo izdaja
A K T
o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina
1. člen
V Aktu o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 59/10 in 109/10) se drugi odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja sistemskega operaterja so:
– stroški koncesijskih in drugih dajatev,
– prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi s terjatvami do kupcev iz naslova omrežnine, ki so posledica zaključenih prisilnih poravnav, stečajev, likvidacij ali tožb,
– prevrednotovalni poslovni odhodki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi v primeru, da se sredstva nanašajo na prenosno omrežje zemeljskega plina in so posledica zaključenih stečajev, likvidacij ali tožb,
– stroški materiala, ki se nanašajo na stroške zemeljskega plina za lastno rabo in stroške zemeljskega plina za izgube v omrežju in
– stroški storitev v zvezi z zavarovalnimi premijami.«.
2. člen
Prva alinea 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– stroški materiala, ki ne vključujejo stroškov materiala za lastno rabo zemeljskega plina in stroškov materiala za izgube zemeljskega plina v omrežju,«.
V drugi alinei se za vejico doda besedilo »ki ne vključujejo stroškov v zvezi z zavarovalnimi premijami,«.
Četrta alinea se črta.
Dosedanji peta in šesta alinea postaneta četrta in peta alinea.
3. člen
V prvem odstavku 10. člena se za besedilom »leta regulativnega obdobja« doda besedilo », brez stroškov dela,«.
V drugem odstavku se črta besedilo »in rezultatov morebitnih primerjalnih analiz«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Agencija lahko zaradi presoje, ali nadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja sistemskega operaterja ustrezajo nadzorovanim stroškom delovanja in vzdrževanja, ki bi jih v primerljivih okoliščinah imel učinkovit in strukturno primerljiv sistemski operater, izvede primerjalne analize. Če agencija na podlagi rezultatov primerjalnih analiz ugotovi nižjo stroškovno učinkovitost sistemskega operaterja, to upošteva pri določitvi faktorja U, ki se odrazi v potrebnem zmanjšanju upravičenih stroškov sistemskega operaterja zaradi postopnega doseganja ravni upravičenih stroškov strukturno primerljivega sistemskega operaterja. V tem primeru agencija določi faktor U na podlagi prejšnjega odstavka in zahtevane povečane učinkovitosti iz primerjalnih analiz.«.
4. člen
Enačba iz prvega odstavka 13. člena se nadomesti z novo enačbo:
5. člen
Enačba iz 14. člena se nadomesti z novo enačbo:
6. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
(1) Pri določitvi dela stroškov delovanja in vzdrževanja, ki se nanaša na nadzorovane stroške delovanja in vzdrževanja v zvezi s stroški storitev in materiala za vzdrževanje prenosnega omrežja ter stroški dela posameznega leta regulativnega obdobja, mora sistemski operater spremeniti te stroške tako, da upošteva vpliv spremembe dolžine prenosnega omrežja v uporabi na podlagi načrtovanih investicij.
(2) Sprememba dolžine prenosnega omrežja odraža spremembo načrtovane dolžine prenosnega omrežja posameznega leta regulativnega obdobja glede na načrtovano dolžino prenosnega omrežja za predhodno leto. Za prvo leto regulativnega obdobja se podatek o načrtovani dolžini prenosnega omrežja za predhodno leto izračuna kot dolžina prenosnega omrežja na dan 31. decembra leta t-1, povečana za načrtovano dolžino investicij v prenosno omrežje v letu t.
(3) Pri spremembi stroškov iz prvega odstavka tega člena se upošteva 70 odstotkov od ugotovljenega odstotka spremembe dolžine prenosnega omrežja v uporabi.«.
7. člen
V sedmi alinei tretjega odstavka 31. člena se za besedama »poročilo o« doda besedilo »količinskem in vrednostnem«.
V osmi alinei se za besedama »poročilo o« doda besedilo »količinskem in vrednostnem«.
8. člen
Za 34. členom se doda novi 34.a člen, ki se glasi:
»34.a člen
(1) Če sistemski operater ugotovi, da so med trajanjem regulativnega obdobja nastale bistvene spremembe pogojev pri poslovanju, lahko agenciji, ne glede na rok iz prvega odstavka 31. člena, med regulativnim obdobjem poda novo vlogo za izdajo soglasja k omrežnini in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine za tekoče regulativno obdobje. Pri tem se smiselno uporabi določba 34. člena tega akta.
(2) Sistemski operater mora vlogi iz prejšnjega odstavka priložiti tudi dokazila o bistvenih spremembah pogojev poslovanja sistemskega operaterja.«.
9. člen
V prvi alinei prvega odstavka 37. člena se za besedama »so dejanski« doda beseda »nadzorovani«.
Doda se nova druga alinea, ki se glasi:
»– se opravi preračun načrtovanih nenadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja posameznega leta regulativnega obdobja na dejanske nenadzorovane stroške delovanja in vzdrževanja posameznega leta regulativnega obdobja;«.
Dosedanje druga do peta alinea postanejo tretja do šesta alinea.
KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 22-23/2010-18/ZP-29
Maribor, dne 19. januarja 2011
EVA 2011-2111-0032
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije za energijo
dr. Evgen Dervarič l.r.

AAA Zlata odličnost