Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2011 z dne 28. 1. 2011

Kazalo

201. Akt o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada, stran 593.

Na podlagi 4. in 5. člena v zvezi z 52. členom Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B) in 146. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08 in 62/10 – ZUPJS) je Vlada Republike Slovenije sprejela
A K T
o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada
I. SPLOŠNO
1. Ustanovitev
1. člen
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (v nadaljnjem besedilu: sklad), ustanovljen po Stanovanjskem zakonu (Uradni list RS, št. 18/91-I, 19/91-I – popr., 9/94 – odl. US, 21/94, 29/95 – ZPDF, 23/96, 24/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 1/00 in 1/00 – odl. US) in Zakonu o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00, 126/07 – ZFPPIPP in 77/08 – ZJS-1) na podlagi tega akta nadaljuje z delom kot javni sklad v skladu z Zakonom o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B; v nadaljnjem besedilu: ZJS-1), Stanovanjskim zakonom (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08 in 62/10 – ZUPJS; v nadaljnjem besedilu: SZ-1) in tem aktom o ustanovitvi.
2. člen
Sklad je ustanovljen za nedoločen čas.
3. člen
(1) Sklad je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi z ZJS-1, SZ-1 in s tem aktom.
(2) Sklad je subjekt vpisa v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani z matično številko 5539153.
2. Ustanovitelj
4. člen
(1) Ustanovitelj sklada je Republika Slovenija.
(2) Pravice in dolžnosti ustanovitelja sklada izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada), pri čemer so pristojnosti ustanovitelja določene s predpisi s stanovanjskega področja in predpisi o javnih skladih.
(3) Sklad sodi v delovno področje ministrstva, pristojnega za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(4) Ustanovitelj subsidiarno odgovarja za obveznosti sklada iz naslova najetih posojil, ki niso zavarovana s poroštvom države in ki skupaj ne smejo presegati 20% vrednosti kapitala sklada.
(5) Za druge obveznosti sklada ustanovitelj ne odgovarja.
3. Firma in sedež
5. člen
(1) Firma sklada je: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad.
(2) Skrajšana firma sklada je: Stanovanjski sklad RS.
(3) Firma sklada v angleščini je: Housing Fund of the Republic of Slovenia, Public Fund.
(4) Skrajšana firma sklada v angleščini je: Housing Fund.
6. člen
(1) Sedež sklada je v Ljubljani.
(2) Naslov sklada je: Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana.
(3) Sprememba naslova sklada ne pomeni spremembe tega akta.
7. člen
(1) Sklad pri svojem poslovanju poleg firme uporablja storitveni znak, zaščiten s storitveno znamko, prijavljeno pri uradu, pristojnemu za varstvo industrijske lastnine.
(2) Sklad ima žig pokončne pravokotne oblike. Žig vsebuje firmo ali skrajšano firmo sklada in njegov znak.
II. NAMEN IN DEJAVNOST
8. člen
Sklad v interesu države deluje na področju celotne države in skladno s svojo poslovno politiko financira in izvaja nacionalni stanovanjski program, spodbuja stanovanjsko gradnjo, prenovo in vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih stavb.
9. člen
(1) Glavna dejavnost sklada po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08; v nadaljnjem besedilu: uredba) je 64.920 Drugo kreditiranje.
(2) Sklad je po metodologiji iz Uredbe o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, št. 13/06) uvrščen pod šifro 13112 – Državni skladi.
10. člen
Naloge iz 8. člena tega akta opravlja sklad v okviru naslednjih dejavnosti po uredbi:
– K64.920 Drugo kreditiranje,
– K64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in pokojninskih skladov,
– F41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov,
– L68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami,
– L68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami,
– L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin,
– L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi.
III. POSLOVANJE
11. člen
Sklad posluje po splošnih pogojih poslovanja, ki jih objavi na svojih spletnih straneh.
IV. SREDSTVA
1. Namensko premoženje
12. člen
Vrednost namenskega premoženja sklada na dan 31. decembra 2009 znaša 246.719.140 eurov ter je vpisana v sodni register.
13. člen
Sklad z namenskim premoženjem upravlja skladno z namenom, zaradi katerega je ustanovljen, in kot dober gospodarstvenik.
V. ORGANA SKLADA
1. Splošno
14. člen
Organa sklada sta nadzorni svet in direktor.
2. Nadzorni svet
15. člen
(1) Nadzorni svet ima pet članov.
(2) Člane nadzornega sveta na predlog pristojnega ministra imenuje vlada, in sicer:
– dva predstavnika ministrstva, ki morata biti strokovnjaka s stanovanjskega področja oziroma področja urejanja prostora, prostorskega načrtovanja in graditve stanovanjskih objektov,
– predstavnika ministrstva, pristojnega za finance, ki mora biti strokovnjak za računovodsko ali finančno področje,
– enega člana izmed upravičencev oziroma uporabnikov storitev sklada,
– enega člana za pravno področje, ki mora biti strokovnjak z nepremičninskega področja.
(3) Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
16. člen
Poleg pristojnosti, ki jih ima nadzorni svet po zakonu, ki ureja javne sklade, opravlja nadzorni svet tudi naslednje naloge:
– določa javne razpise za dolgoročna stanovanjska posojila,
– daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– daje soglasje k sklepanju prodajnih pogodb, kjer pogodbeni znesek presega vrednost dva milijona eurov,
– obravnava poročila o posameznih poslih v zvezi z namenskim premoženjem sklada in drugimi zadevami, povezanimi s poslovanjem sklada,
– daje soglasje za zadolževanje.
17. člen
Nadzorni svet sprejme poslovnik o svojem delu, s katerim podrobneje določi način dela, sklicevanje in vodenje sej ter druga vprašanja v zvezi z delovanjem nadzornega sveta.
3. Direktor
18. člen
(1) Sklad vodi in zastopa direktor.
(2) Direktorja za dobo štirih let imenuje in razrešuje ustanovitelj.
19. člen
Za direktorja sklada je lahko imenovana oseba, ki je poslovno sposobna in izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, ki ureja javne sklade.
20. člen
(1) Poleg pristojnosti, ki jih ima direktor po zakonu, ki ureja javne sklade, ima direktor tudi naslednje pristojnosti:
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti sklada,
– sprejema ukrepe za ohranjanje rentabilnosti in likvidnosti sklada in predlaga sanacijske ukrepe,
– sprejema in izvaja ukrepe za izvajanje razvojnih usmeritev s temelji poslovne politike sklada,
– s soglasjem nadzornega sveta določa organizacijski sistem notranje kontrole,
– poroča nadzornemu svetu o poslovni politiki in drugih vprašanjih poslovanja,
– na zahtevo nadzornega sveta poroča o posameznih poslih v zvezi z namenskim premoženjem sklada oziroma drugimi zadevami, povezanimi s poslovanjem,
– določa interna merila za razvrščanje aktivnih in zunajbilančnih postavk po tveganosti naložb,
– daje predloge in uresničuje sklepe nadzornega sveta,
– pripravlja gradiva in sodeluje na sejah nadzornega sveta,
– s soglasjem nadzornega sveta odloča o zadolževanju sklada,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom in tem aktom.
21. člen
Na podlagi odločbe o imenovanju sklene predsednik nadzornega sveta z direktorjem pogodbo o zaposlitvi, ki jo pred podpisom soglasno potrdi nadzorni svet.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Splošni pogoji poslovanja sklada, pravilnik o sistemizaciji in notranji organizaciji delovnih mest sklada in poslovnik nadzornega sveta se sprejmejo v šestih mesecih od uveljavitve tega akta.
23. člen
(1) Do uveljavitve aktov sklada na podlagi tega akta še naprej veljajo splošni pogoji poslovanja sklada, pravilnik o sistemizaciji in notranji organizaciji delovnih mest sklada in poslovnik nadzornega sveta, sprejeti na podlagi Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada (Uradni list RS, št. 96/00, 8/04, 80/04 in 17/06).
(2) Organi sklada, imenovani na podlagi Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada (Uradni list RS, št. 96/00, 8/04, 80/04 in 17/06), nadaljujejo svoje delo kot organi sklada po določbah tega akta do izteka obdobja, za katerega so bili imenovani.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada (Uradni list RS, št. 96/00, 8/04, 80/04 in 17/06).
25. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01401-4/2010
Ljubljana, dne 27. januarja 2011
EVA 2010-2511-0140
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost