Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011

Kazalo

2728. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja, stran 8443.

Na podlagi šestega odstavka 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08) izdaja minister za okolje in prostor v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja
1. člen
V Pravilniku o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04 in 5/06) se v 1. členu v tretji alinei beseda »kriterije« nadomesti z besedo »izhodišča«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se v 3. točki za besedo »vode« doda besedilo »in zahtevah iz predpisov, ki urejajo pitno vodo«.
3. člen
Naslov podpoglavja 2.2 in 8. člen se spremenita tako, da se glasita:
»2.2. Izhodišča za določitev vodovarstvenega režima
8. člen
(izhodišča za določitev vodovarstvenega režima na notranjih območjih)
(1) Določitev vodovarstvenega režima na notranjih območjih izhaja iz značilnosti obravnavanega območja, ugotovljenih na podlagi izhodišč za opredelitev vodovarstvenega območja iz 4. člena tega pravilnika.
(2) V strokovnih podlagah iz 53. člena tega pravilnika se vodovarstveni režim pripravi kot predlog stopnje varovanja v obliki prepovedi, omejitev in zaščitnih ukrepov za posege v okolje na posameznem notranjem območju in se lahko prikaže v obliki besedila ali v obliki tabele ali v kombinaciji obeh načinov. Pripravljavec strokovnih podlag iz 53. člena tega pravilnika izbere predlog stopnje varovanja tako, da so prepovedi, omejitve in zaščitni ukrepi glede na značilnosti posameznega vodovarstvenega območja jasno določeni in strokovno utemeljeni.
(3) Če se za prikaz predloga stopnje varovanja iz prejšnjega odstavka izbere tabelo, se ta pripravi v obliki iz priloge 1 tega pravilnika.
(4) V predlogu stopnje varovanja iz drugega odstavka tega člena se lahko za posamezno notranje vodovarstveno območje določi strožji ali blažji vodovarstveni režim kot izhaja iz priloge 1 tega pravilnika, če to zahtevajo značilnosti obravnavanega območja, ugotovljene na podlagi izhodišč za opredelitev vodovarstvenega območja iz 4. člena tega pravilnika.«.
4. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(izhodišča za prikaz prepovedi, omejitev in zaščitnih ukrepov)
(1) Če se v strokovnih podlagah iz 53. člena tega pravilnika stopnja varovanja na notranjih območjih prikaže v obliki tabele, se za prepovedi, omejitve in zaščitne ukrepe uporabljajo oznake iz 3. točke podnaslova »Pomen oznak« iz priloge 1 tega pravilnika.
(2) V tabeli iz prejšnjega odstavka se stopnja varovanja lahko podrobneje pojasni z dodatnimi pogoji in omejitvami, označenimi s številkami, ki so nadpisane k posameznim prepovedim, omejitvam in zaščitnim ukrepom in morajo biti podrobneje opisane v seznamu na koncu tabele na način iz 4. točke podnaslova »Pomen oznak« iz priloge 1 tega pravilnika.
(3) Prepovedi, omejitve in zaščitni ukrepi ter dodatni pogoji in omejitve iz priloge 1 tega pravilnika se glede na značilnosti obravnavanega območja, ugotovljenih na podlagi izhodišč za opredelitev vodovarstvenega območja iz 4. člena tega pravilnika, in glede na stopnjo varovanja na notranjih območjih lahko pri pripravi posameznega akta o vodovarstvenem območju ustrezno spremenijo oziroma dopolnijo.«.
5. člen
10. in 11. člen se črtata.
6. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
»46. člen
(zaščitni ukrepi)
(1) Zaščitne ukrepe za gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del, za katere je pričakovati, da v času gradnje ter izvajanja gradbenih del predstavljajo tveganje za onesnaženje vodnega telesa, je treba načrtovati na podlagi analize tveganja tako, da je tveganje za onesnaženje vodnega telesa zaradi te gradnje objektov ter izvajanja gradbenih del sprejemljivo. Šteje se, da je tveganje za onesnaženje vodnega telesa sprejemljivo, če to izhaja iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje.
(2) Če se v strokovnih podlagah iz 53. člena tega pravilnika predlog stopnje varovanja na notranjih območjih prikaže v obliki besedila, je treba navesti vrste objektov ali vrste izvajanja gradbenih del v skladu s predpisi, ki urejajo enotno klasifikacijo vrst objektov, za katere je treba načrtovati zaščitne ukrepe iz prejšnjega odstavka.
(3) Če se v strokovnih podlagah iz 53. člena tega pravilnika predlog stopnje varovanja na notranjih območjih prikaže v obliki tabele, se v skladu s predpisi, ki urejajo enotno klasifikacijo vrst objektov, predlaga vrste objektov ali vrste izvajanja gradbenih del, za katere je treba načrtovati zaščitne ukrepe iz prvega odstavka tega člena in se jih označi z oznakami »pp« ali »pip« v skladu s prilogo 1 tega pravilnika.«.
7. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
8. člen
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za strokovne podlage, ki so bile izdelane in izročene naročniku pred uveljavitvijo tega pravilnika.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-78/2011
Ljubljana, dne 21. junija 2011
EVA 2011-2511-0054
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor
 
Soglašam!
 
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti