Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2011 z dne 22. 7. 2011

Kazalo

2723. Uredba o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv, stran 8434.

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 81. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 8/10 – ZSKZ-B) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv
1. člen
(1) S to uredbo se zavarujejo določene ogrožene prosto živeče vrste gliv z namenom ohranitve njihovega ugodnega stanja teh vrst.
(2) Ta uredba določa tudi pravila ravnanja in poseben varstveni režim ogroženih prosto živečih vrst gliv.
(3) Prosto živeče vrste gliv v skladu s to uredbo so vrste višjih gliv iz debla prostotrosnic (Basidiomycota) in debla zaprtotrosnic (Ascomycota), ki iz podgobja v podlagi (substratu) oblikujejo človeškim očem vidne razmnoževalne strukture – trosnjake.
2. člen
Vrste gliv, zavarovane s to uredbo (v nadaljnjem besedilu: zavarovane vrste gliv), so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Določbe te uredbe se uporabljajo za rastoče in nabrane glive zavarovanih vrst ter njihove dele ali izdelke iz njih, vključno s podgobjem ali micelijem (v nadaljnjem besedilu: podgobje) in gobo ali trosnjakom (v nadaljnjem besedilu: goba) ter vsemi razvojnimi oblikami.
4. člen
(1) Prepovedano je zavestno uničevanje zavarovanih vrst gliv, zlasti odvzem iz narave ali uničevanje gob in podgobja ter ogrožanje obstoja teh vrst na njihovem naravnem območju razširjenosti.
(2) Prepovedano je posedovanje, prevažanje, prenašanje, prodaja, zamenjava ter ponujanje za prodajo ali zamenjavo zavarovanih vrst gliv, odvzetih iz narave.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se zavarovane vrste gliv lahko poseduje, prevaža, prenaša, prodaja, zamenjuje ter ponuja za prodajo ali zamenjavo, če so:
– odvzete iz narave na podlagi dovoljenja iz prvega odstavka 6. člena te uredbe,
– uvožene na podlagi listin, izdanih v skladu s predpisi, ki urejajo trgovino z živalskimi in rastlinskimi vrstami, ali pridobljene na območju Evropske unije v skladu s predpisi, ki urejajo njihov odvzem iz narave, ali
– zasežene oziroma odvzete v skladu s predpisi, ki urejajo zaseg ali odvzem, če gre za ravnanja v nasprotju s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, ali drugimi predpisi.
5. člen
(1) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka prejšnjega člena se zavarovane vrste gliv lahko uniči, odvzame iz narave ali poškoduje, če se s tem ne ogrozi obstoja zavarovanih vrst gliv na njihovem naravnem območju razširjenosti in za ta ravnanja ni nadomestnih tehničnih možnosti s podobnimi učinki, ki bi preprečile prepovedano posledico.
(2) Ravnanja, pri katerih se lahko uniči, odvzame iz narave ali poškoduje zavarovane vrste gliv, so:
– dela, ki se opravljajo v skladu s predpisi, ki urejajo dobro kmetijsko prakso,
– dela na področju varstva gozdov, izvajanja sečnje gozdov ter dela pri gradnji in vzdrževanju gozdnih prometnic, ki se opravljajo v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo in vzdrževanje gozdnih prometnic,
– gradnja objektov, za katere je predpisano gradbeno dovoljenje in se gradijo skladno z njim, v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, ali
– dela (obnovitvena gradbena dela, restavriranje ipd.), ki se opravljajo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine.
6. člen
(1) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka 4. člena te uredbe lahko ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave, dovoli odvzem iz narave, uničenje ali poškodovanje podgobja in gob zavarovanih vrst gliv, če ni druge možnosti in se s tem ne ogrozi obstoja zavarovanih vrst gliv na njihovem naravnem območju razširjenosti, zaradi:
– zagotavljanja varstva živalskih in rastlinskih vrst ter ohranjanja habitatnih tipov,
– preprečitve škode, zlasti na posevkih, živini, gozdovih, ribiških območjih in vodi ter drugem premoženju,
– zagotavljanja zdravja in varnosti ljudi,
– raziskovanja raziskovalcev ali raziskovalnih organizacij,
– izobraževalnih namenov, če učnega cilja ni mogoče doseči na kakršen koli drug način, ali
– obnovitve populacije zavarovanih vrst gliv, doseljevanja in ponovnega naseljevanja gliv ter v zvezi z njim potrebnega razmnoževanja, vključno z umetnim razmnoževanjem gliv za te namene ali pridobitve začetne kulture za navedeno dejavnost.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– ime in priimek ter stalno ali začasno prebivališče fizične osebe oziroma naziv in sedež pravne osebe, ki bo izvršila ravnanje iz prejšnjega odstavka, ter ime in priimek odgovorne osebe in vseh izvrševalcev ravnanja, če ravnanje izvršuje več oseb,
– vrsto dovoljenega ravnanja iz prejšnjega odstavka,
– vrsto zavarovane glive ter obliko in število oziroma količino osebkov,
– namen, za katerega se dovoljenje izdaja,
– časovno obdobje ravnanja,
– geografsko območje, na katerem bo izvedeno ravnanje,
– sredstva oziroma načine za izvršitev ravnanja,
– druge pogoje za izvedbo dovoljenega ravnanja iz druge alineje tega odstavka, če je to potrebno,
– obdobje veljavnosti dovoljenja, ki ne sme biti daljše od petih let od datuma njegove izdaje, in
– način in čas poročanja o izvršitvi ravnanja iz druge alineje tega odstavka.
7. člen
Dovoljenje iz prejšnjega člena se izda na podlagi vloge, ki mora vsebovati:
– ime in priimek fizične osebe oziroma naziv pravne osebe, ki želi pridobiti dovoljenje,
– stalno ali začasno prebivališče fizične osebe oziroma sedež pravne osebe ter ime in priimek odgovorne osebe in vseh izvrševalcev ravnanja, če ravnanje izvršuje več oseb,
– navedbo in podrobno utemeljitev razlogov iz prvega odstavka prejšnjega člena,
– vrsto ravnanja iz prvega odstavka prejšnjega člena,
– predlagano vrsto zavarovane glive in predvideno število ali količino osebkov,
– predlagano časovno obdobje izvedbe ravnanja,
– predlagano geografsko območje izvedbe ravnanja in
– predvidena sredstva oziroma načine izvršitve ravnanja.
8. člen
(1) Dovoljenje iz 6. člena te uredbe se izda na podlagi strokovnega mnenja, iz katerega mora biti razvidno, da v primerih ravnanj iz prvega odstavka 6. člena te uredbe ni druge možnosti ter se s tem ne ogrozi obstoja zavarovanih vrst gliv na njihovem naravnem območju razširjenosti.
(2) Strokovno mnenje iz prejšnjega odstavka pripravi Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.
(3) Strokovno mnenje mora vsebovati:
– oceno o vplivu ravnanja iz prvega odstavka 6. člena te uredbe na ohranitev ugodnega stanja zavarovane vrste gliv,
– časovno obdobje, v katerem je mogoče izvršiti ravnanje,
– geografsko območje, na katerem je primerno izvršiti ravnanje,
– sredstva oziroma načine izvršitve ravnanja,
– potrebne nujne ukrepe v zvezi z izvedbo nadzora nad ravnanjem,
– morebitne pogoje, skladno s katerimi se ravnanje lahko izvede, zlasti glede na tveganje za zagotavljanje ugodnega stanja drugih rastlinskih in živalskih vrst in
– način in čas poročanja o izvršitvi ravnanja, za katerega se pripravlja strokovno mnenje.
9. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave, vodi seznam izdanih dovoljenj iz 6. člena te uredbe.
(2) Seznam iz prejšnjega odstavka obsega za vsako dovoljenje:
– številko in obdobje veljavnosti dovoljenja,
– vrste zavarovanih gliv ter obliko in število oziroma količino osebkov,
– sredstva oziroma načine za izvršitev ravnanja,
– morebitne druge pogoje za izvršitev ravnanja in
– podatke o strokovnem mnenju strokovne organizacije.
10. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave, inšpektorji, pristojni za gozdove, in naravovarstveni nadzorniki.
11. člen
(1) Z globo od 400 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v nasprotju s:
– 4. členom te uredbe zavestno uničuje zavarovane vrste gliv ali poseduje, prevaža, prenaša, prodaja, zamenjava ter ponuja za prodajo ali zamenjavo zavarovane vrste gliv, odvzete iz narave,
– 5. členom te uredbe z dovoljenimi ravnanji iz drugega odstavka 5. člena te uredbe ogrozi obstoj zavarovanih vrst gliv na njihovem naravnem območju razširjenosti ali
– 6. členom te uredbe brez dovoljenja odvzame iz narave, uniči ali poškoduje podgobje ali gobe zavarovanih vrst gliv.
(2) Z globo od 300 do 3.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo od 250 do 2.500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
12. člen
Organizacije in društva, ki so pridobila dovoljenje v skladu s 4. členom Uredbe o varstvu samoniklih gliv (Uradni list RS, št. 57/98), morajo v enem letu od uveljavitve te uredbe vložiti vlogo za novo dovoljenje v skladu s 6. členom te uredbe.
13. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se prenehajo uporabljati določbe 1. do 4. člena ter 15. in 16. člena Uredbe o varstvu samoniklih gliv (Uradni list RS, št. 57/98).
14. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-27/2011
Ljubljana, dne 14. julija 2011
EVA 2011-2511-0061
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti