Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2011 z dne 15. 7. 2011

Kazalo

2650. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih, stran 8163.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) v zvezi z 32. in 40. členom Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09 in 8/10 – ZUP-G) in v zvezi z izvajanjem Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih
1. člen
V Uredbi o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih (Uradni list RS, št. 27/07 in 38/10) se v 1. členu besedilo druge alineje spremeni tako, da se glasi:
»– Uredbe Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L št. 364 z dne 20. 12. 2006, str. 5), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. z dne 29. aprila 2011 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1881/2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L št. 111 z dne 30. 4. 2011, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1881/2006/ES).«.
2. člen
Za 3. členom se doda novi 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Komisiji in Evropski agenciji za varnost hrane v skladu z 9. členom Uredbe 1881/2006/ES pošlje podatke, ki jih pridobi samo oziroma od organov, pristojnih za uradni nadzor iz prejšnjega člena.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-15/2011
Ljubljana, dne 7. julija 2011
EVA 2011-2311-0070
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti