Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2011 z dne 29. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2011 z dne 29. 6. 2011

Kazalo

2452. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi in delovanju razširjenih strokovnih kolegijev, stran 7350.

Na podlagi 74. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E in 77/08 – ZDZdr) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavi in delovanju razširjenih strokovnih kolegijev
1. člen
V Pravilniku o sestavi in delovanju Razširjenih strokovnih kolegijev (Uradni list RS, št. 30/02, 34/02 – popr., 94/02 – popr., 82/04, 38/06 in 51/06 – popr.) se v 3. členu v prvem odstavku za 33. točko dodata nova 34. in 35. točka, ki se glasita:
»34. RSK za fizioterapijo              6 članov
35. RSK za medicinsko genetiko          6 članov.«.
V drugem odstavku se drugi stavek črta.
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se za dvanajsto alineo pika nadomesti z vejico ter dodata nova trinajsta in štirinajsta alinea, ki se glasita:
»– RSK za fizioterapijo na Ministrstvu za zdravje,
– RSK za medicinsko genetiko na Kliničnem inštitutu za medicinsko genetiko.«.
3. člen
V 6. členu se za sedanjim osmim odstavkom doda novi deveti odstavek, ki se glasi:
»Člane RSK za fizioterapijo predlagajo Društvo fizioterapevtov Slovenije in Zbornica fizioterapevtov Slovenije, vsak po dva člana, Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani in Evropsko središče Maribor, vsak po enega člana.«.
Dosedanji deveti odstavek postane deseti odstavek.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-50/2011
Ljubljana, dne 22. marca 2011
EVA 2011-2711-0020
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje