Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2011 z dne 29. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2011 z dne 29. 6. 2011

Kazalo

2449. Uredba o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežo zelenjavo, stran 7261.

Na podlagi 10. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o začasnih izrednih ukrepih na trgu s svežo zelenjavo
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa začasne izredne ukrepe podpore za sektor sadja in zelenjave za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (»Uredba o enotni SUT«) (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1234/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (Uredba o enotni SUT) v zvezi s pomočjo, dodeljeno v okviru nemškega alkoholnega monopola (UL L št. 346 z dne 30. 12. 2010, str. 11), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1234/2007/ES),
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (UL L št. 157 z dne 15. 6. 2011, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 543/2011/EU) in
– Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 585/2011 z dne 17. junija 2011 o določitvi začasnih izrednih ukrepov podpore za sektor sadja in zelenjave (UL L št. 160 z dne 18. 6. 2011, str. 71; v nadaljnjem besedilu: Uredba 585/2011/EU).
2. člen
(ukrepi)
V skladu s 5. členom Uredbe 585/2011/EU se pomoč po tej uredbi nameni za naslednje ukrepe: umik s trga iz 75. člena Uredbe 543/2011/EU in 3. člena te uredbe, zeleno obiranje iz 84. člena Uredbe 543/2011/EU in opustitev spravila iz 84. člena Uredbe 543/2011/EU.
3. člen
(umik s trga)
(1) Umik s trga po tej uredbi pomeni, da pogodba, ki jo ima pridelovalec sklenjeno za odkup posameznih vrst zelenjave iz 6. člena te uredbe, ne bo izpolnjena zaradi zmanjšanega povpraševanja s strani končnih uporabnikov, ki je posledica izrednih razmer na trgu v skladu z Uredbo 1234/2007/ES.
(2) Umik s trga se izvede z uničenjem pridelka ali razdelitvijo humanitarnim organizacijam.
4. člen
(pristojni organ)
V skladu z 18. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008) je za izvajanje ukrepov po tej uredbi pristojna Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).
5. člen
(obdobje izvajanja ukrepov)
Pomoč se dodeli za izvajanje ukrepov iz 2. člena te uredbe v obdobju, določenem v 1. členu Uredbe 585/2011/EU.
6. člen
(vrsta zelenjave)
V skladu s prvim odstavkom 1. člena Uredbe 585/2011/EU se pomoč namenja za naslednje vrste zelenjave:
– paradižnik;
– solata ter kodrolistna endivija in endivija Eskariol;
– kumare;
– sladka paprika in
– bučke.
7. člen
(višine pomoči)
(1) Višine pomoči za vrste zelenjave iz prejšnjega člena za umik s trga so določene v Prilogi I B Uredbe 585/2011/EU.
(2) Višine pomoči za zeleno obiranje in opustitev spravila, določene v skladu s četrtim pododstavkom petega odstavka 4. člena Uredbe 585/2011/EU, znašajo glede na ugotovljeno upravičeno površino:
+-----------+-------------------------+-------------------------+
|  vrsta  |    Primorska    |  ostala Slovenija   |
| zelenjave +-------------+-----------+-------------+-----------+
|      | zaščiteni | na prostem| zaščiteni | na prostem|
|      |  prostor  | (eurov/ha)|  prostor  | (eurov/ha)|
|      | (eurov/ha) |      | (eurov/ha) |      |
+-----------+-------------+-----------+-------------+-----------+
|paradižnik |  14.641  |   -   |  1.494  |   -   |
+-----------+-------------+-----------+-------------+-----------+
|solata   |   -   |   -   |   -   |  8.752  |
+-----------+-------------+-----------+-------------+-----------+
|endivija  |   -   |   -   |   -   |   -   |
+-----------+-------------+-----------+-------------+-----------+
|kumare   |  9.072  |   -   |  9.072  |   -   |
+-----------+-------------+-----------+-------------+-----------+
|sladka   |  9.990  |   -   |  9.990  |   -   |
|paprika  |       |      |       |      |
+-----------+-------------+-----------+-------------+-----------+
|bučke   |   -   |  5.994  |  6.660  |  5.994  |
+-----------+-------------+-----------+-------------+-----------+
(3) Višine pomoči iz tega člena se proporcionalno znižajo, če Komisija v skladu s tretjim odstavkom 7. člena Uredbe 585/2011/EU določi koeficient dodeljevanja nižji od 100 %.
8. člen
(upravičenci in pogoji za pridobitev sredstev)
Upravičenci do ukrepov iz 2. člena te uredbe so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki:
– pridelujejo zelenjavo iz 6. člena te uredbe in so v obdobju od 26. maja do 30. junija 2011 v skladu s 5. členom Uredbe 585/2011/EU izvedli enega od ukrepov iz 2. člena te uredbe;
– so na agencijo oddali obrazec »D – PRIJAVA POVRŠIN KMETIJSKIH RASTLIN IN ZAHTEVKOV NA POVRŠINO« (v nadaljnjem besedilu: D obrazec) zbirne vloge za leto 2011 (v nadaljnjem besedilu: ZV 2011) za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike, na katerem imajo prijavljene vrtnine v zavarovanem prostoru (šifra kmetijske rastline 401) ali vrtnine na prostem (šifra kmetijske rastline 402) ali mešano rabo (šifra kmetijske rastline 405);
– imajo pred 26. majem 2011 sklenjene pogodbe za leto 2011 z zadrugami ali gospodarskimi družbami s področja trgovine;
– so agencijo uradno predhodno obvestili o načrtovanem umiku s trga, zelenem obiranju ali opustitvi spravila ali naknadno o že izvedeni opustitvi spravila solate v skladu z 9. členom te uredbe;
– nimajo ugotovljenih nepravilnosti pri umiku s trga, zelenem obiranju oziroma opustitvi spravila na podlagi 11., 12. ali 13. člena te uredbe.
9. člen
(uradno obvestilo)
(1) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki želijo uveljavljati ukrepe po tej uredbi, morajo agencijo uradno predhodno obvestiti o načrtovanem umiku s trga v skladu z 78. členom Uredbe 543/2011/EU in o načrtovanem zelenem obiranju ali opustitvi spravila v skladu s 85. členom Uredbe 543/2011/EU.
(2) Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki želijo uveljavljati ukrep opustitve spravila solate, izveden pred uveljavitvijo Uredbe 585/2011/EU, lahko agencijo uradno naknadno obvestijo o že izvedeni opustitvi spravila solate pred datumom prvega posredovanja podatkov Komisiji iz tretjega pododstavka prvega odstavka 7. člena Uredbe 585/2011/EU.
(3) Za namen iz prvega in drugega odstavka tega člena nosilci kmetijskih gospodarstev v obdobju od 26. maja 2011 do najkasneje 30. junija 2011 pošljejo po pošti na naslov Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, p.p. 189, 1001 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si pravilno izpolnjen obrazec “PREDHODNO URADNO OBVESTILO O NEZMOŽNOSTI PRODAJE / ZELENEM OBIRANJU / OPUSTITVI SPRAVILA” (v nadaljnjem besedilu: predhodno uradno obvestilo), ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe in je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(4) Za analizo iz drugega pododstavka drugega odstavka 85. člena Uredbe 543/2011/EU se šteje analiza stanja trga s svežo zelenjavo v Republiki Sloveniji po izbruhu enterohemoragične bakterije E.coli, ki jo pripravi ministrstvo.
10. člen
(kontrole)
(1) Za odobritev pomoči po tej uredbi se izvedejo administrativne kontrole in kontrole na kraju samem.
(2) Administrativne kontrole vključujejo kontrolo:
– podatkov iz predhodnega uradnega obvestila;
– D obrazca ZV 2011 glede površin, na katerih je bila zelenjava, ki je predmet načrtovanega umika s trga, pridelana;
– hektarskih pridelkov, ki ne smejo presegati hektarskih pridelkov iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Razen v primeru višje sile in kjer je bila že izvedena opustitev spravila solate v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena, agencija v 48-ih urah po prejemu predhodnega uradnega obvestila izvede kontrolo na kraju samem.
11. člen
(kontrole na kraju samem za umike s trga)
(1) Kontrole na kraju samem za umike s trga vključujejo preveritev:
– sklenjenih pogodb za leto 2011 iz tretje alineje prvega odstavka 8. člena te uredbe, ki so jih nosilci kmetijskega gospodarstva navedli na predhodnem uradnem obvestilu, datuma sklenitve pogodbe, obdobja veljavnosti pogodbe, vrste zelenjave, ki je predmet pogodbe, in morebitnih količin;
– dobavnic, če se zelenjava nahaja v skladišču tretje osebe;
– količin, ki so v skladiščnih prostorih;
– skladnosti s posebnimi oziroma splošnimi tržnimi standardi umaknjene zelenjave;
– kmetijske površine, na kateri je bila pridelana zelenjava, ki je predmet umika s trga;
– uničenja pridelka, ki je predmet umika s trga.
(2) Če se uničenje pridelka ne izvaja v času kontrole na kraju samem iz prejšnjega odstavka, se ob uničenju pridelka izvede ponovna kontrola. O datumu naknadnega uničenja pridelka je nosilec kmetijskega gospodarstva dolžan obvestiti agencijo v roku dveh delovnih dni pred izvedbo uničenja.
(3) Če se pridelek, ki je bil umaknjen s trga, brezplačno razdeli humanitarnima organizacijama iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe, v skladu z drugim odstavkom 80. člena Uredbe 543/2011/EU, se kontrola za ta pridelek izvede v skladu s tretjim odstavkom 108. člena Uredbe 543/2011/EU.
(4) O datumu in kraju brezplačnega razdeljevanja pridelka, ki je bil umaknjen s trga, humanitarni organizaciji je nosilec kmetijskega gospodarstva dolžan obvestiti agencijo v roku dveh delovnih dni pred razdeljevanjem.
12. člen
(kontrole na kraju samem za zeleno obiranje)
(1) Kontrole na kraju samem za zeleno obiranje vključujejo preveritev:
– sklenjenih pogodb za leto 2011 iz tretje alineje prvega odstavka 8. člena te uredbe, ki so jih nosilci kmetijskega gospodarstva navedli na predhodnem uradnem obvestilu, datuma sklenitve pogodbe, obdobja veljavnosti pogodbe, vrste zelenjave, ki je predmet pogodbe, in morebitnih količin;
– izmere neto kmetijske površine iz predhodnega uradnega obvestila;
– da pridelek ni poškodovan in da je kmetijska površina, na kateri je pridelek, ki je predmet načrtovanega zelenega obiranja, dobro vzdrževana.
(2) Ob zelenem obiranju in hkratnem uničenju pridelka se izvede ponovna kontrola. O datumu zelenega obiranja in uničenja je nosilec kmetijskega gospodarstva dolžan obvestiti agencijo v roku dveh delovnih dni pred izvedbo zelenega obiranja in uničenja.
13. člen
(kontrole na kraju samem za opustitev spravila)
(1) Kontrole na kraju samem za opustitev spravila vključujejo preveritev:
– sklenjenih pogodb za leto 2011 iz tretje alineje prvega odstavka 8. člena te uredbe, ki so jih nosilci kmetijskega gospodarstva navedli na predhodnem uradnem obvestilu, datuma sklenitve pogodbe, obdobja veljavnosti pogodbe, vrste zelenjave, ki je predmet pogodbe, in morebitnih količin;
– izmere neto kmetijske površine iz predhodnega uradnega obvestila;
– da je kmetijska površina, na kateri je pridelek, ki je predmet opustitve spravila, dobro vzdrževana, da je pridelek dobro razvit, na splošno zdrav, zadovoljiv in tržne kakovosti.
(2) Ob uničenju rastlin in pridelka, ki se mora izvesti na celotni površini, se izvede ponovna kontrola. O datumu uničenja je nosilec kmetijskega gospodarstva dolžan obvestiti agencijo v roku dveh delovnih dni pred uničenjem.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena kontrola na kraju samem za opustitev spravila solate, izvedeno pred uveljavitvijo Uredbe 585/2011/EU, vključuje preveritev:
– sklenjenih pogodb za leto 2011 iz tretje alineje prvega odstavka 8. člena te uredbe, ki so jih nosilci kmetijskega gospodarstva navedli na predhodnem uradnem obvestilu, datuma sklenitve pogodbe, obdobja veljavnosti pogodbe, vrste zelenjave, ki je predmet pogodbe, in morebitnih količin;
– izmere neto kmetijske površine iz predhodnega uradnega obvestila;
– stanja kmetijske površine, na kateri je bil pridelek solate.
14. člen
(umik s trga preko humanitarnih organizacij)
(1) Pridelek, ki je bil umaknjen s trga, se lahko brezplačno razdeli humanitarnima organizacijama iz priloge 3 te uredbe.
(2) Humanitarni organizaciji iz priloge 3 te uredbe za prevzeti pridelek iz 11. člena te uredbe nosita stroške prevoza ter morebitnega sortiranja in pakiranja iz 81. in 82. člena Uredbe 543/2011/EU.
(3) Enote pakiranja za brezplačno razdelitev morajo biti v skladu z drugim odstavkom 82. člena Uredbe 543/2011/EU opremljene z evropskim simbolom in navedbo »Proizvod, namenjen za prosto razdelitev (Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011)«.
(4) Humanitarna organizacija, ki brezplačno prevzame pridelke, umaknjene s trga, se s prevzemom obveže, da bo ravnala v skladu s to uredbo in prvim odstavkom 83. člena Uredbe 543/2011/EU.
15. člen
(vlaganje zahtevkov in izplačilo pomoči)
(1) Nosilci kmetijskih gospodarstev vložijo zahtevek za dodelitev pomoči za ukrepe iz 2. člena te uredbe v času od 4. julija do 11. julija 2011 na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, p.p. 189, 1001 Ljubljana (s pripisom: začasni izredni ukrepi).
(2) Zahtevek vsebuje:
– izpolnjen obrazec »ZAHTEVEK ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAČASNE IZREDNE UKREPE NA TRGU S SVEŽO ZELENJAVO«, ki se objavi na spletni strani agencije;
– podpisan in žigosan izvod predhodnega uradnega obvestila, če je bil brez overjenega podpisa poslan po elektronski pošti;
– pisno izjavo na podlagi četrtega odstavka 8. člena Uredbe 585/2011/EU, da kmetijsko gospodarstvo še ni prejelo sredstev Unije ali nacionalnih sredstev ali nadomestila iz zavarovalne police za ukrepe, ki so predmet te uredbe;
– če gre za opustitev spravila solate, izvedeno pred uveljavitvijo Uredbe 585/2011/EU, tudi izjavo drugopogodbene stranke, da pogodbe iz 13. člena te uredbe za obdobje od 26. maja 2011 do 30. junija 2011 niso bile izpolnjene.
(3) Če gre za umik s trga preko humanitarne organizacije, zahtevek vsebuje tudi dokument, iz katerega je razvidno, da je humanitarna organizacija prevzela pridelek. Iz dokumenta mora biti razvidna vrsta in količina zelenjave, datum prevzema, prevzemno mesto, naziv humanitarne organizacije, KMG MID, na katerem je bila zelenjava pridelana, ime in priimek ter podpis osebe, ki je za humanitarno organizacijo prevzela pridelek, žig humanitarne organizacije, ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva ali ime in priimek odgovorne osebe, če je kmetijsko gospodarstvo pravna oseba, podpis nosilca kmetijskega gospodarstva ali podpis odgovorne osebe in žig, če je kmetijsko gospodarstvo pravna oseba.
(4) Upravičencem se izplača pomoč v skladu s 7. členom te uredbe v okviru ukrepov za stabilizacijo trga.
16. člen
(poročanje Komisiji)
Agencija poroča Komisiji v skladu s 7. členom Uredbe 585/2011/EU.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
(prehodna določba)
Vsi postopki agencije in upravičencev, vodeni v skladu z Uredbo 585/2011/EU, Uredbo 1234/2007/ES in Uredbo 543/2011/EU, ki so ob uveljavitvi te uredbe že v teku, se končajo po določbah te uredbe.
18. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-16/2011
Ljubljana, dne 29. junija 2011
EVA 2011-2311-0098
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina