Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2011 z dne 27. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2011 z dne 27. 6. 2011

Kazalo

2379. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Koper v obdobju julij–september 2011, stran 6980.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o začasnem financiranju Mestne občine Koper v obdobju julij–september 2011
Št. 410-247/2010
Koper, dne 24. junija 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) ter 27. in 132. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 23. junija 2011 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Mestne občine Koper v obdobju julij–september 2011
1.
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Mestne občine Koper iz proračunskih sredstev v obdobju od 1. julij do 30. september 2011.
2.
Začasno financiranje funkcij občine, njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov se izvaja na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2010 (Uradni list RS, št. 107/09).
3.
Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju preteklega leta.
Obseg odhodkov in drugih izdatkov v obdobju od 1. julij do 30. september 2011 znaša 15.311.500,00 EUR.
Začasno financiranje se izvaja v okviru tekočih prejemkov proračuna in s črpanjem sredstev na računih občine.
4.
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni proračunski uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v preteklem letu.
Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega na osnovi kvote, ki jo določi župan.
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki proračuna ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na dan 31. december 2010.
5.
Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju plačani izdatki in vplačani prejemki, vključijo v proračun Mestne občine Koper za leto 2011.
6.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 2011.
Št. 410-247/2010
Koper, dne 23. junija 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03, e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U LG O L A D E L I B E R A Z I O N E
sull’esercizio provvisorio del bilancio del Comune città di Capodistria nel periodo luglio–settembre 2011
N. 410-247/2010
Capodistria, 24 giugno 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi degli articoli 32 e 33 della Legge sulle finanze pubbliche (G.U. della RS, n. 11/11), ed in virtù degli articoli 27 e 132 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Boll. uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e G. U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria nella seduta del 23 giugno 2011 ha accolto la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
sull’esercizio provvisorio del bilancio del Comune città di Capodistria nel periodo luglio–settembre 2011
1.
Con la presente viene deliberato l’esercizio provvisorio del bilancio del Comune città di Capodistria per il periodo dal 1 luglio al 30 settembre 2011.
2.
Il finanziamento provvisorio delle funzioni del comune, delle rispettive attribuzioni e di altre finalità previste dalla normativa avviene in conformità del Decreto sul bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2010 (G.U. della RS, n. 107/09).
3.
Durante l’esercizio provvisorio del bilancio, gli utilizzatori diretti del bilancio possono assumere impegni di spesa ed effettuare pagamenti a carico del rispettivo piano finanziario in misura non superiore alle somme spese nel medesimo periodo dell’esercizio precedente.
Le spese ed altri costi a carico del bilancio attuato nel periodo dal 1 luglio al 30 settembre 2011 ammontano a 15.311.500,00 EURO.
L’esercizio provvisorio avviene entro i limiti delle entrate correnti ed attingendo ai fondi detenuti sui conti del comune.
4.
Nel corso dell’esercizio provvisorio gli utilizzatori diretti del bilancio possono assumere impegni di spesa ed effettuare pagamenti a carico delle medesime voci di spesa del bilancio come nell’esercizio passato.
Durante l’esercizio provvisorio, gli utilizzatori diretti del bilancio possono assumere impegni di spesa ed effettuare pagamenti a carico del rispettivo piano finanziario esclusivamente nei limiti della quota stabilita dal sindaco.
Durante l’esercizio provvisorio, gli utilizzatori diretti del bilancio non possono aumentare il numero di dipendenti rispetto alla situazione al 31 dicembre 2010.
5.
Le spese liquidate e le entrate riscosse alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio saranno iscritte nel bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2011.
6.
La presente deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia e si applica dal 1 luglio 2011.
N. 410-247/2010
Capodistria, 23 giugno 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.