Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2011 z dne 21. 1. 2011

Kazalo

139. Splošni akt o opravljanju strokovnega izpita za zaposlene, ki opravljajo storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve in o opravljanju strokovnega izpita za nadzornika v službi za nadzor Zavoda RS za zaposlovanje, stran 482.

Na podlagi 81. člena Zakona o urejanju trgu dela (Uradni list RS, št. 80/10) in 157. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10) ter na podlagi predloga strokovnega sveta Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje izda v.d. generalne direktorice Zavoda
S P L O Š N I A K T
o opravljanju strokovnega izpita za zaposlene, ki opravljajo storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve in o opravljanju strokovnega izpita za nadzornika v službi za nadzor Zavoda RS za zaposlovanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Vsebina splošnega akta
1. člen
Ta splošni akt določa:
– program strokovnega izpita za zaposlene, ki opravljajo storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve
– program strokovnega izpita za nadzornika v službi za nadzor Zavoda RS za zaposlovanje
– način opravljanja strokovnih izpitov ter sestavo, oblikovanje in pristojnosti izpitnih komisij.
V tem aktu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
II. STROKOVNI IZPIT ZA ZAPOSLENE, KI OPRAVLJAJO STORITVE VSEŽIVLJENJSKE KARIERNE ORIENTACIJE IN POSREDOVANJA ZAPOSLITVE
Udeleženci strokovnega izpita
2. člen
Strokovni izpit opravljajo zaposleni v Zavodu RS za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: Zavod), ki opravljajo storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve ter imajo VII. raven izobrazbe.
Strokovni izpit opravljajo tudi drugi zaposleni Zavoda, pod pogoji in na način, ki ga določa notranji akt Zavoda.
Strokovni izpit opravljajo tudi pripravniki, ki se usposabljajo za samostojno opravljanje dela iz prvega odstavka tega člena.
Strokovni izpit opravljajo zaposleni pri domači ali tuji pravni osebi s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila koncesijo za opravljanje storitev vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve (v nadaljnjem besedilu: koncesionarji).
Strokovni izpit opravljajo zaposleni, ki v Javnem skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljnjem besedilu: Sklad) izvajajo vseživljenjsko karierno orientacijo in ukrepe aktivne politike zaposlovanja, določene z zakonom, ki ureja trg dela (v nadaljnjem besedilu: zakon).
Pojem »kandidat« se uporablja za vse prijavljene kandidate, zaposlene v Zavodu, zaposlene pri koncesionarjih in zaposlene v Skladu, ki so oddali vlogo oziroma prijavnico za opravljanje strokovnega izpita ter se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
STROKOVNI IZPIT
Obseg strokovnega izpita
3. člen
Strokovni izpit, ki ga opravljajo delavci iz 2. člena tega akta je določen v Programu strokovnega izpita, ki je opredeljen v 5. in 6. členu tega akta.
4. člen
Kandidati, ki so že opravili pravniški državni izpit (PDI) in izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), opravljajo strokovni izpit samo iz tistih področij programa tega splošnega akta, ki niso zajeta s programom izpita, ki so ga že opravili.
Program strokovnega izpita
5. člen
Program strokovnega izpita obsega naslednja področja:
1. Trg dela, cilji in dejavnost Zavoda
– strateški cilji razvoja trga dela in zaposlovanja ter nacionalni akcijski program zaposlovanja
– smernice EU za politiko zaposlovanja, upoštevanje teh smernic v Sloveniji in njihovo partnersko uresničevanje
– temeljni cilji Zavoda, dejavnost, upravljanje in financiranje
– ukrepi države na področju trga dela,
– izvajalci ukrepov na trgu dela
– financiranje ukrepov na trgu dela in izvajalcev
– kodeks etičnih načel delavcev Zavoda.
2. Materialni predpisi s področij:
– urejanja trga dela
– delovnih razmerij
– zaposlovanja in dela tujcev
– zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov
– zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja brezposelnih oseb
– socialnega varstva brezposelnih oseb
– varovanja osebnih podatkov
– javnega naročanja
– upravnega postopka.
3. Storitve za trg dela
3.1. Vseživljenjska karierna orientacija
– informiranje o trgu dela
– samostojno vodenje kariere
– osnovno karierno svetovanje
– poglobljeno karierno svetovanje
– učenje veščin vodenja kariere.
3.2. Posredovanje zaposlitve
– Posredovanje zaposlitve na ozemlju RS
– Posredovanje zaposlitve za EU, EGP in Švico.
3.3. Zaposlovanje in delo tujcev
– Vrste delovnih dovoljenj in pogoji pridobitve delovnega dovoljenja
– Prijava in odjava dela tujcev
– Prosti dostop na trg dela
– Pravice v primeru brezposelnosti
– Nadzorstveni organi.
3.4. Standardna klasifikacija poklicev
4. Aktivna politika zaposlovanja
– Ukrepi aktivne politike zaposlovanja
– Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja
– Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja
– Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja
– Postopek za uveljavljanje storitev in ukrepov aktivne politike zaposlovanja.
5. Zavarovanje za primer brezposelnosti
– Zavarovanje za primer brezposelnosti
– Pravice iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja
– postopek za uveljavljanje in varstvo pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti.
6. Osnove pisarniškega poslovanja in dolžnosti delavcev Zavoda do dokumentarnega gradiva
– osnovni pojmi iz arhivistike in pisarniškega poslovanja
– klasifikacijski načrt
– signirni načrt
– sprejemanje in pregledovanje pošte
– shranjevanje dokumentarnega gradiva
– celostna podoba Zavoda.
7. Varnost poslovanja
– Predmet varovanja
– Zakonske podlage
– Ukrepi za zagotavljanje varnosti.
6. člen
Program strokovnega izpita je podlaga za izdelavo podrobnejših vsebin za opravljanje strokovnega izpita kandidata. Podrobnejše vsebine z naslovom »Gradivo za strokovne izpite« so objavljene in dostopne vsem kandidatom na spletnih straneh Zavoda in intranetu.
Način opravljanja strokovnega izpita
7. člen
Strokovni izpit se opravlja pisno in ustno.
Pri pisnem delu strokovnega izpita lahko kandidat uporablja vse zakonske podlage oziroma predpise, ki so navedeni v gradivu za strokovne izpite. Pisni del izpita traja eno šolsko uro in poteka pod nadzorom člana izpitne komisije.
Uspešno opravljen pisni del strokovnega izpita je pogoj za pristop k ustnemu delu izpita. Kolikor kandidat na ustnem delu ni uspešen, mora ustni del opravljati ponovno.
Pisni in ustni del strokovnega izpita se praviloma opravljata v enem dnevu. O poteku izpita se vodi zapisnik na predpisanem obrazcu.
Uspeh kandidata, ki opravlja strokovni izpit, ocenjuje komisija z oceno »uspešno opravil strokovni izpit« oziroma »ni opravil strokovnega izpita«.
Zaposleni pri koncesionarjih oziroma Skladu ne opravljajo ustnega dela strokovnega izpita iz področja upravnega in pisarniškega poslovanja ter področja varnosti poslovanja.
Prijava na strokovni izpit
8. člen
Kandidati se prijavijo na opravljanje strokovnega izpita na podlagi pisne prijave na prijavnici, objavljeni na spletnih straneh Zavoda. K prijavnici morajo priložiti obvezne priloge, in sicer:
– fotokopija pridobljene izobrazbe (fotokopija diplome oziroma zadnjega veljavnega spričevala; kolikor je izobrazba pridobljena v tujini, se priloži potrdilo, pridobljeno s postopki priznavanja v tujini pridobljenega izobraževanja in veljavnosti diplome v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja ter v skladu z zakonom, ki ureja nostrifikacijo v tujini pridobljenih šolskih spričeval),
– dokazilo o zaposlitvi pri koncesionarjih oziroma Skladu,
– potrdilo o opravljenih izpitih iz 4. člena tega splošnega akta.
Vsi kandidati, ki se bodo prijavili 20 dni pred rokom, bodo pravočasno obveščeni o kraju in uri strokovnega izpita.
Kandidati pošljejo prijavnico na naslov Zavoda.
9. člen
Razpis o opravljanju strokovnih izpitov se objavi na oglasnih deskah Zavoda, interni spletni strani Zavoda (rubrika »Strokovni izpiti«) in spletni strani Zavoda. V razpisu se opredelijo roki in kraj opravljanja strokovnega izpita, rok prijave in število kandidatov za posamezni rok.
Za opravljanje strokovnega izpita vložijo zaposleni v Zavodu, pri koncesionarju in v Skladu prijavo na obrazcu »Prijava k strokovnemu izpitu«, ki je kot priloga sestavni dela tega splošnega akta in je objavljen tudi na spletni strani Zavoda (v nadaljnjem besedilu: prijavnica) v razpisnem roku na Zavod.
Potrdilo o strokovnem izpitu
10. člen
Kandidatu, ki je uspešno opravil pisni in ustni del strokovnega izpita, se izda potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu.
Odstop od strokovnega izpita
11. člen
Prijavljeni kandidat lahko odstopi od prijave k strokovnemu izpitu, in sicer 3 delovne dni pred datumom, določenim za izpit, s pisnim opravičilom z navedbo vzroka.
Če prijavljeni kandidat brez pisnega opravičila na rok opravljanja strokovnega izpita ne pristopi ali odstopi, ko je že začel opravljati izpit, se šteje, da izpita ni opravil.
Ponavljanje strokovnega izpita
12. člen
V primeru, da kandidat strokovnega izpita ni opravil uspešno, ga lahko ponovno opravlja. Kandidat se mora k izpitu ponovno prijaviti.
V primeru tretjega opravljanja izpita nosi stroške izpita kandidat.
Stroški strokovnega izpita
13. člen
Koncesionarji in Sklad, ki prijavijo svoje zaposlene k opravljanju strokovnega izpita, nosijo stroške opravljanja izpita v skladu z veljavnim Cenikom storitev Zavoda za izvedbo strokovnih izpitov.
Pritožba
14. člen
Kandidat se lahko pritoži zoper odločitev izpitne komisije v roku 15 dni po sprejeti odločitvi v naslednjih primerih:
– če strokovni izpit ni potekal v skladu s tem aktom,
– če kandidat meni, da je pokazal ustrezno znanje za uspešno oceno.
Pritožba se vloži pri direktorju Zavoda, ki o pritožbi odloči v roku 30 dni.
IZPITNA KOMISIJA ZA OPRAVLJANJE STROKOVNEGA IZPITA
Sestava in način dela
15. člen
Komisijo za opravljanje strokovnega izpita sestavljajo predsednik in dva člana, ki jo imenuje direktor Zavoda z liste članov izpitnih komisij.
Na listo članov izpitnih komisij se s sklepom direktorja Zavoda uvrstijo zaposleni v Zavodu, ki imajo najmanj VII. raven izobrazbe in 5 let delovnih izkušenj v Zavodu ter opravijo izpit pred posebno izpitno komisijo.
Posebno izpitno komisijo imenuje Svet Zavoda za obdobje 5 let in jo sestavljajo:
– direktor Zavoda,
– pomočnik direktorja Zavoda,
– predstavnik Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
– akademski strokovnjak s področja trga dela in zaposlovanja,
– predstavnik socialnih partnerjev.
Način dela komisije je opredeljen v Poslovniku o delu izpitne komisije.
III. STROKOVNI IZPIT ZA NADZORNIKA V SLUŽBI ZA NADZOR ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE
Program strokovnega izpita za nadzornika
16. člen
Strokovni izpit obsega splošni in posebni del.
Program splošnega dela strokovnega izpita obsega preizkus znanja naslednjih področij:
– ustavna ureditev s poudarkom na temeljnih človekovih pravicah in svoboščinah, gospodarska in socialna razmerja, oblike neposredne in posredne demokracije, organizacija državne oblasti in ustavnega sodstva, položaj organov pravosodja, sodstva, odvetništva in notariata ter funkcije lokalne samouprave,
– organizacija izvršilne oblasti, s poudarkom na funkcijah in organizaciji vlade in državne uprave ter položaj zaposlenih v državnih organih,
– upravni postopek.
Program posebnega dela strokovnega izpita obsega preizkus znanja naslednjih področij:
1. organiziranosti na področju trga dela:
– dejavnost, pristojnosti in organizacija ministrstva pristojnega za delo, Zavoda in zunanjih izvajalcev,
– ukrepi na področju trga dela,
– organizacijski predpisi in navodila Zavoda,
– evidence Zavoda,
– registri in evidence, ki jih vodijo davčni organi, zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zavod za zdravstveno zavarovanje,
– registri in evidence centrov za socialno delo,
– varstvo osebnih podatkov,
– pisarniško poslovanje zavoda;
2. organizacija nadzora:
– način in postopki nadzora,
– ukrepi nadzora,
– pristojnosti inšpekcijskih služb;
3. materialni predpisi s področja:
– obveznosti oseb, vpisanih v evidence Zavoda,
– urejanja trga dela s podzakonskimi predpisi in drugimi akti,
– delovna razmerja,
– zaposlovanje tujcev,
– zaposlovanje in usposabljanje invalidnih oseb,
– splošne kolektivne pogodbe,
– zdravstveno in pokojninsko zavarovanje brezposelnih oseb;
4. osnovni materialni predpisi s področja:
– računovodstva,
– izvrševanja proračuna,
– javnega naročanja,
– financiranja javne porabe.
Upoštevanje drugih strokovnih izpitov
17. člen
Kandidat za nadzornika, ki je opravil strokovni izpit v skladu z drugimi predpisi v Republiki Sloveniji, ki določajo vsebino in način opravljanja strokovnih izpitov v državni upravi ali izven nje, opravlja preizkus znanja samo iz tistih področij programa tega splošnega akta, ki niso bila zajeta s programom strokovnega izpita, ki ga je že opravil. O tem odloči izpitna komisija.
Prijava in obvestilo o strokovnem izpitu
18. člen
Kandidat, ki želi opravljati strokovni izpit, pošlje prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 15 dni od razpisnega roka za zbiranje prijav za opravljanje strokovnega izpita za nadzornika.
Če komisija ugotovi, da kandidat izpolnjuje pogoje za opravljanje izpita, ga o tem obvesti najkasneje v 30 dneh od prejema njegove prijave in mu pošlje obvestilo o roku in kraju opravljanja strokovnega izpita.
Način opravljanja strokovnega izpita
19. člen
Strokovni izpit je sestavljen iz pisnega in ustnega dela in se opravlja v dveh zaporednih dneh.
Kandidat za nadzornika opravlja najprej pisni del izpita. Uspešno opravljen pisni del strokovnega izpita za nadzornika je pogoj za pristop k ustnemu delu izpita.
Pisni del strokovnega izpita za nadzornika obsega izdelavo praktične naloge, in sicer: opis določenega postopka, izdelava informacije, analize, mnenja in podobno, sestavo zapisnika, poročila, poročila s predlogom ukrepov, odločbe.
Člani komisije za pisni del izpita predložijo predsedniku izpitne komisije naslov pisne naloge z gradivom, najmanj dva dni pred začetkom izpita.
Pisno nalogo opravljajo kandidati najdlje pet šolskih ur.
O poteku izpita se za vsakega kandidata vodi zapisnik. Pisna naloga je priloga zapisnika.
Uspeh kandidata pri pisnem in ustnem delu strokovnega izpita oceni izpitna komisija z opisnima ocenama »uspešno« ali »neuspešno«.
20. člen
Uspeh kandidata oceni izpitna komisija tako, da po ločenih opisnih ocenah iz vsakega dela izpita ugotovi skupno oceno.
Potrdilo o strokovnem izpitu
21. člen
Kandidatu, ki je izpit opravil, se izda potrdilo o izpitu.
Potrdilo se izda v dveh izvodih, od katerih prejme enega kandidat za nadzornika, drugi pa se hrani v dokumentaciji Zavoda.
Ponavljanje strokovnega izpita
22. člen
Kandidat, ki izpita ni opravil, ga sme ponoviti le enkrat v roku, ki ga določi izpitna komisija. Kandidat, ki je uspešno opravil pisni del izpita, tega dela izpita ne ponavlja.
Odstop od opravljanja ali ponavljanja strokovnega izpita
23. člen
Prijavljeni kandidat lahko odstopi od prijave k strokovnemu izpitu, in sicer 3 delovne dni pred datumom določenim za izpit, s pisnim opravičilom z navedbo vzroka.
Če prijavljeni kandidat brez pisnega opravičila na rok opravljanja splošnega dela strokovnega izpita ne pristopi ali odstopi, ko je že začel opravljati izpit, se šteje, da izpita ni opravil.
IZPITNA KOMISIJA
Sestava in način dela komisije
24. člen
Tričlansko izpitno komisijo, sestavljeno iz predsednika in dveh članov, imenuje direktor Zavoda.
V sklepu o imenovanju članov izpitne komisije se določi področje, za katerega je član izpitne komisije imenovan.
Za člana v izpitni komisiji je lahko imenovana oseba, ki ima VII. raven izobrazbe družboslovne smeri in 2 leti delovnih izkušenj na področju, za katerega je imenovan.
Način dela komisije je opredeljen v Poslovniku o delu izpitne komisije.
Plačilo za delo izpitnih komisij
25. člen
Predsedniku in članom izpitne komisije pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v izpitni komisiji v višini, ki jo s sklepom določi direktor Zavoda.
26. člen
Sredstva za delo izpitne komisije zagotavlja Zavod.
Strokovne in administrativne naloge
27. člen
Zavod opravlja strokovne in administrativne naloge za izpitne komisije za izvedbo strokovnih izpitov s področja storitev vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitev ter s področja izvajanja nadzora. O tem vodi dokumentacijo.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Osebam, ki so strokovni izpit opravile v skladu s 66.a členom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip in 51/10 – odločba US, v nadaljnjem besedilu ZZZPB), le-tega ni potrebno ponovno opravljati.
29. člen
Lista članov izpitne komisije za opravljanje strokovnega izpita po 66.a členu ZZZPB ostane nespremenjena do imenovanje nove komisije za opravljanje strokovnega izpita za zaposlene, ki opravljajo storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve.
30. člen
Za vse kandidate, ki so se k strokovnemu izpitu že prijavili v letu 2010 v skladu s 66.a členom ZZZPB in so opravili pisni in ustni del strokovnega izpita v letu 2010, bodo manjkajoči del obveznosti lahko opravili do konca februarja 2011. Plačilo storitev bo na podlagi veljavnega Cenika storitev Zavoda za izvedbo strokovnih izpitov.
Kolikor kandidati iz prejšnjega odstavka tega člena ne bodo opravili obveznosti v tem roku, bodo morali izpit opravljati ponovno v celoti v skladu z določili tega splošnega akta.
Začetek veljavnosti
31. člen
Ta splošni akt začne veljati z dnem podpisa direktorja Zavoda, uporabljati pa se začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/11
Ljubljana, dne 18. januarja 2011
Lučka Žižek l.r.
v.d. generalne direktorice Zavoda