Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2011 z dne 20. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2011 z dne 20. 5. 2011

Kazalo

1845. Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti, stran 4946.

Na podlagi 65. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 81/00, 111/07 in 25/11) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti
1. člen
S tem pravilnikom se predpisujejo obrazci prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za uvedbo in vodenje matične evidence zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter podatkov o zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (v nadaljnjem besedilu: obvezna socialna zavarovanja) za vodenje evidenc o navedenih zavarovanjih.
2. člen
Prijave podatkov za obvezna socialna zavarovanja se pošiljajo na naslednjih obrazcih:
1. prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti – na obrazcu M-1 s pripadajočim potrdilom o prijavi;
2. odjava iz pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanju, zavarovanja za starševsko varstvo in zavarovanja za primer brezposelnosti – na obrazcu M-2 s pripadajočim potrdilom o odjavi;
3. sprememba podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti – na obrazcu M-3 s pripadajočim potrdilom o spremembi;
4. prijava podatkov o zdravstvenem zavarovanju družinskih članov – na obrazcu M-DČ s pripadajočim potrdilom o prijavi;
5. prijava podatkov in sprememb podatkov o plači oziroma osnovi, nadomestilih, plačanem prispevku in obdobjih zavarovanja – na obrazcu M-4;
6. prijava podatkov in sprememb podatkov o nadomestilih iz invalidskega zavarovanja – na obrazcu M-6;
7. prijava podatkov o pozneje ugotovljeni pokojninski dobi oziroma povečanju zavarovalne dobe – na obrazcu M-7.
3. člen
(1) Obrazci prijav podatkov in sprememb podatkov iz prejšnjega člena in navodila za njihovo izpolnjevanje ter seznam obveznih podatkov na obrazcih iz 1. in 4. točke prejšnjega člena so v prilogah tega pravilnika in so njegov sestavni del.
(2) Obrazci iz 1. do 4. točke prejšnjega člena se lahko vložijo tudi v elektronski obliki preko sistema e-VEM. Objavo elektronske oblike teh obrazcev zagotovi upravljavec sistema e-VEM na spletni strani tega sistema.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena elektronsko obliko obrazca iz 5. točke prejšnjega člena in navodila o načinu posredovanja podatkov določi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ) in jih objavi na spletni strani http://www.zpiz.si.
(4) Pooblastilo, podano v skladu z drugim odstavkom 7. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 81/00, 111/07 in 25/11, v nadaljnjem besedilu: zakon), dajalec podatkov predloži ZPIZ-u pisno na obrazcu, ki ga predpiše ZPIZ in ga objavi na spletni strani http://www.zpiz.si.
(5) Pooblastilo iz prejšnjega odstavka se šteje za veljavno, dokler dajalec podatkov ZPIZ-u pisno ne sporoči preklica pooblastila ali do prenehanja poslovanja dajalca podatkov ali pooblaščenca. Podelitev pooblastila drugemu posredovalcu se šteje kot preklic pooblastila prejšnjemu posredovalcu.
4. člen
(1) Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) ob vpisu v register zavezancev določi zavezancu registrsko številko zavezanca, ki ga enolično označuje v evidencah obveznih socialnih zavarovanj iz 1. člena tega pravilnika.
(2) Zavezancu se dodeli le ena registrska številka ne glede na to, ali je zavezanec za prijavo v eno ali več obveznih socialnih zavarovanj.
(3) Registrska številka se dodeli pravni osebi in fizični osebi, ki je poslovni subjekt, v povezavi z matično številko poslovnega subjekta, fizični osebi, ki ni poslovni subjekt, v povezavi z enotno matično številko občana in drugemu subjektu v povezavi z davčno številko tega subjekta.
(4) Že dodeljena registrska številka se ne more dodeliti drugemu zavezancu niti po prenehanju poslovanja ali po smrti zavezanca.
5. člen
(1) Registrske številke zavezanca, ki so bile do začetka uporabe tega pravilnika dodeljene enotam poslovnega subjekta, se z dnem začetka uporabe tega pravilnika ukinejo in se ohrani registrska številka zavezanca, dodeljena poslovnemu subjektu. Če poslovnemu subjektu še ni bila dodeljena registrska številka zavezanca, se mu dodeli.
(2) Registrske številke zavezanca, ki so bile dodeljene nosilcem obveznih socialnih zavarovanj in izplačevalcem pravic iz naslova socialnega varstva za prijavo uživalcev pravic, se ukinejo.
(3) Za fizično osebo, ki ji je bilo do začetka uporabe tega pravilnika dodeljenih več registrskih številk zavezanca, se ohrani le ena registrska številka, ostale pa se ukinejo.
(4) O registrskih številkah zavezanca, ki se uporabljajo na podlagi prvega do tretjega odstavka tega člena, zavezance obvesti ZZZS v roku, ki ga določa zakon.
(5) Za vse zavarovance, pri katerih se na podlagi prvega do tretjega odstavka tega člena spremeni registrska številka zavezanca, ZZZS po uradni dolžnosti izvede odjavo iz obveznih socialnih zavarovanj na dan 30. junij 2011 in novo prijavo v obvezna socialna zavarovanja na dan 1. julija 2011.
(6) Za vse zavarovance, pri katerih se na podlagi prvega do tretjega odstavka tega člena spremeni registrska številka zavezanca in ki so prijavljeni v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ZZZS posreduje ZPIZ-u prijavo podatkov iz prejšnjega odstavka v elektronski obliki, in sicer:
– odjave iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja na obrazcu iz 2. točke 2. člena tega pravilnika brez pripadajočega potrdila, in
– prijave podatkov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju na obrazcu iz 1. točke 2. člena tega pravilnika brez pripadajočega potrdila.
(7) Ne glede na določbe v prilogi 8 k temu pravilniku se v prijave iz 1. točke 2. člena tega pravilnika, ki se izvedejo na podlagi petega odstavka tega člena, vpišejo podatki, določeni v prilogi 10 k temu pravilniku.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 45/05, 121/05 – popr., 75/08 in 12/09), uporablja pa se do 30. junija 2011.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 2011.
Št. 0072-1/2011/11
Ljubljana, dne 13. maja 2011
EVA 2011-2611-0032
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost