Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1246. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v organih državne uprave, stran 3565.

Na podlagi 4. člena Odloka o kadrovskem štipendiranju (Uradni list RS, št. 16/99) je Komisija Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja na 114. redni seji dne 29. 3. 2011 sprejela
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v organih državne uprave
1. člen
V Pravilniku o štipendiranju v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 49/04, 66/05, 67/07 in 65/08) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
Štipendije podeljuje podkomisija za štipendiranje pri Komisiji Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve (v nadaljnjem besedilu: podkomisija za štipendiranje) na podlagi ugotovljenih kadrovskih potreb in odobrenih sredstev v proračunu Republike Slovenije.
Štipendija za izobraževanje v Republike Sloveniji ali v tujini se lahko podeli:
– dijaku ali študentu, ki je državljan Republike Slovenije in se obveže, da bo po končanem izobraževanju sklenil delovno razmerje na ministrstvih, v organih v sestavi ministrstev, vladnih službah in upravnih enotah (v nadaljnjem besedilu: organ državne uprave);
– študentu, ki je državljan Republike Slovenije – za delo na področju mednarodnih odnosov v organu državne uprave, ki se poleg obveze iz prejšnje alineje obveže, da si bo med izobraževanjem pridobil aktivno znanje dveh tujih jezikov oziroma znanje dveh tujih jezikov na višji ravni, od tega enega svetovnega;
– študentu, ki je državljan Republike Slovenije – izključno za delo na področju evropskih zadev, ki se obveže, da bo po končanem izobraževanju v tujini sklenil delovno razmerje v organu državne uprave.
Dijaki in študenti iz prejšnjega odstavka niso upravičeni do štipendije po tem pravilniku, če prejemajo drugo štipendijo, če so v delovnem razmerju oziroma opravljajo samostojno registrirano dejavnost ali če so vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.
Otrokom oseb, padlih v vojni za Slovenijo 1991 ali umrlih za posledicami poškodb, dobljenih v tej vojni (v nadaljnjem besedilu: otroci padlih), se podeli štipendija iz tretje alineje drugega odstavka 1. člena Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (Uradni list RS, št. 49/97).«.
2. člen
V 3. členu se za 7. točko tretjega odstavka doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. drugi pogoji za zaposlitev v določenem organu državne uprave v skladu s posebnimi predpisi;«.
Dosedanja 8. točka postane 9. točka.
3. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
Višina štipendije se določi v točkah. Vrednost točke znaša 0,0205% osnovne plače 1. plačnega razreda plačne lestvice, ki je določena v prilogi zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: plačna lestvica).
Vrednost točke za izračun štipendije se usklajuje tako, kot je določeno za usklajevanje vrednosti plačnih razredov z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju.
Višina štipendije za dijake in študente ne sme biti nižja od višine državne štipendije brez dodatkov, določene z zakonom, ki ureja štipendiranje.«.
4. člen
V 9. členu se sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Štipendistom iz tega člena, ki med izobraževanjem bivajo zunaj kraja stalnega prebivališča (dijaški ali študentski dom ali bivanje pri zasebnikih), se kot osnova za izračun višine štipendije določi število točk zunaj kraja bivanja.«.
Dodajo se novi osmi, deveti in deseti odstavek, ki se glasijo:
»Pri določitvi višine štipendije se določitev števila točk zunaj kraja bivanja, kot je to določeno v sedmem odstavku tega člena, in povračilo potnih stroškov izključujeta.
Šteje se, da se štipendist izobražuje v kraju stalnega prebivališča, če sta kraj stalnega prebivališča in kraj izobraževanja na območju istega javnega mestnega prometa.
V juliju in avgustu štipendisti niso upravičeni do povračila stroškov, navedenih v šestem odstavku tega člena.«.
Dosedanji osmi in deveti odstavek postaneta enajsti in dvanajsti odstavek.
5. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
Štipendija za podiplomski študijski program tretje bolonjske stopnje v Republiki Sloveniji se določi v višini 62,22% osnovne plače 1. plačnega razreda plačne lestvice.
Štipendistom iz prejšnjega odstavka, ki med izobraževanjem bivajo zunaj kraja stalnega prebivališča (študentski dom ali bivanje pri zasebnikih), se določi štipendija v višini 82,09% osnovne plače 1. plačnega razreda plačne lestvice.
Štipendistom iz prvega odstavka tega člena, ki se izobražujejo zunaj kraja stalnega prebivališča in se do kraja izobraževanja vsakodnevno vozijo, se povrnejo potni stroški tako, kot je določeno v šestem, osmem, devetem in desetem odstavku 9. člena tega pravilnika.«.
6. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
Štipendija za podiplomski študijski program druge bolonjske stopnje v tujini se določi v višini 73,93% osnovne plače 1. plačnega razreda plačne lestvice.
Štipendije za podiplomski študijski program tretje bolonjske stopnje v tujini se določi v višini 92,20% osnovne plače 1. plačnega razreda plačne lestvice.
Študentom iz prvega in drugega odstavka tega člena se povrnejo tudi potni stroški od kraja stalnega prebivališča do kraja študija, vendar samo za eno vožnjo na leto.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Štipendija in drugi stroški, obračunani v skladu s spremenjenim 8., 10. in 11. členom Pravilnika o štipendiranju v organih državne uprave (Uradni list RS, št. 49/04, 66/05, 67/07 in 65/08), se začnejo štipendistom izplačevati s prvim dnem naslednjega meseca po uveljavitvi tega pravilnika, pri čemer se pri izplačilu upošteva uskladitev osnovne plače plačnih razredov od 1. januarja 2011.
8. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 11008-1/2011
Ljubljana, dne 29. marca 2011
EVA 2010-3111-0079
mag. Helena Kamnar l.r.
Predsednica Komisije
Vlade Republike Slovenije za
administrativne zadeve in imenovanja

AAA Zlata odličnost