Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2011 z dne 8. 4. 2011

Kazalo

1157. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-I), stran 3410.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-I)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. marca 2011.
Št. 003-02-3/2011-32
Ljubljana, dne 7. aprila 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU (ZIZ-I)
1. člen
V Zakonu o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 37/08 – ZST-1, 45/08 – ZArbit, 28/09 in 51/10) se v 67. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če je sodišče pravnomočno v celoti ali delno razveljavilo ali spremenilo sklep o izvršbi na podlagi predloga iz 41.a člena tega zakona zaradi ugovora po četrtem odstavku 61. člena tega zakona, začne teči rok za vložitev predloga za nasprotno izvršbo iz razloga po 3. točki prvega odstavka tega člena po pravnomočni zavrnitvi tožbenega zahtevka.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Pred iztekom roka iz drugega odstavka tega člena dolžnik ne more uveljavljati svoje terjatve v pravdnem postopku.«.
2. člen
V 101. členu se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. prejemki iz naslova starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka, otroškega dodatka, dodatka za veliko družino in dodatka za nego otroka;«.
Na koncu 15. točke se pika nadomesti s podpičjem in doda nova 16. točka, ki se glasi:
»16. denarna sredstva, izplačana s strani Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije po Zakonu o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo).«.
3. člen
V 256. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»V primeru zavarovanja s predhodno odredbo je po pravnomočnosti sklepa o ugovoru iz drugega odstavka 62. člena tega zakona za vodenje in odločanje na prvi stopnji pristojno sodišče, pred katerim je uveden pravdni postopek.«.
4. člen
V prvem odstavku 258. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. na plačilni nalog in na sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine, proti kateremu je bil pravočasno vložen ugovor, če:
– dolžnik v ugovoru zanika obstoj obligacijskega razmerja z upnikom, upnik pa predloži listino, iz katere izhaja verjetnost obstoja obligacijskega razmerja ali
– je bil plačilni nalog ali sklep o izvršbi izdan na podlagi menice ali čeka;«.
5. člen
V prvem odstavku 271. člena se v 1. točki za besedo »stvari« doda besedilo »ter vpis prepovedi v register iz tretjega odstavka 81. člena tega zakona, če se ta vodi«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Vpis prepovedi iz 1. točke prvega odstavka tega člena opravi na zahtevo sodišča na podlagi sklepa o začasni odredbi organ, ki vodi register iz tretjega odstavka 81. člena tega zakona.«.
6. člen
V prvem odstavku 273. člena se v 1. točki za besedo »stvari« doda besedilo »ter vpis prepovedi v register iz tretjega odstavka 81. člena tega zakona, če se ta vodi«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Vpis prepovedi iz 1. točke prvega odstavka tega člena opravi na zahtevo sodišča na podlagi sklepa o začasni odredbi organ, ki vodi register iz tretjega odstavka 81. člena tega zakona.«.
7. člen
Za 285. členom se doda nov 285.a člen, ki se glasi:
»285.a člen
(Skrbniški račun)
Izvršitelj mora denarna sredstva, pridobljena v posameznih postopkih izvršbe in zavarovanja, hraniti na skrbniškem računu do njihove izročitve strankam.
Prek skrbniškega računa sme izvršitelj opravljati samo izplačila strankam v postopkih izvršbe in zavarovanja. Izvršitelj na skrbniškem računu ne sme imeti lastnih sredstev.
Sredstva na skrbniškem računu iz prejšnjega odstavka ne spadajo v stečajno maso ali zapuščino izvršitelja. Na sredstva ne morejo poseči izvršiteljevi upniki.
Izvršitelj mora pred prisego iz 284. člena tega zakona skleniti pogodbo o skrbniškem računu.«.
8. člen
Peti odstavek 287. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ko prejme odločbo iz prejšnjega odstavka, mora izvršitelj brez odlašanja izročiti zbornici izvršiteljev vse spise, vključno s spisi zaključenih zadev, vpisnike, evidence in druge knjige, listine, denar, vrednostne papirje, registrske označbe, predmete v hrambi pri izvršitelju, identifikacijske znake iz prvega odstavka prejšnjega člena tega zakona, ter vso ostalo dokumentacijo in predmete, ki jih je pridobil v zvezi z opravljanjem službe izvršitelja, po stanju, v kakršnem se nahaja na dan prejema odločbe.«.
Dodajo se novi šesti do deveti odstavek, ki se glasijo:
»Dokumentacijo in predmete iz prejšnjega odstavka zapisniško prevzame tričlanska komisija, ki jo sestavljajo člani organov zbornice izvršiteljev. Zbornica izvršiteljev v osmih dneh od prevzema pošlje ministrstvu za pravosodje identifikacijske znake ter kopijo zapisnika iz prejšnjega odstavka.
Predsednik zbornice izvršiteljev določi drugega izvršitelja oziroma izvršitelje kot prevzemnike, ki prevzamejo posle razrešenega izvršitelja, upoštevajoč njihovo obremenjenost in sedež, ki mora biti v kraju, v katerem je imel sedež razrešeni izvršitelj, če pa to ni mogoče, v kraju, ki je temu najbližje.
Zbornica izvršiteljev določi, katera dokumentacija in predmeti, ki so bili prevzeti v skladu s šestim odstavkom tega člena, se zaupajo v hrambo in poslovanje drugemu izvršitelju oziroma izvršiteljem kot prevzemnikom, ki prevzamejo posle razrešenega izvršitelja, oziroma se vložijo v arhiv zbornice izvršiteljev. Spisi zaključenih zadev pri razrešenem izvršitelju se vložijo v arhiv zbornice izvršiteljev in se jih obravnava v skladu s predpisi s področja varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivov.
Na spletni strani ministrstva, pristojnega za pravosodje, Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in zbornice izvršiteljev se objavijo podatki o osebnem imenu, sedežu in datumu razrešitve izvršitelja ter podatek o tem, da izvršitelj ni predal identifikacijskih znakov, zaradi česar so bili preklicani.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Postopki, v katerih je bil predlog za izvršbo, predlog za nasprotno izvršbo ali predlog za zavarovanje vložen pred uveljavitvijo tega zakona, se nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona.
10. člen
Minister, pristojen za pravosodje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladi Pravilnik o opravljanju službe izvršitelja (Uradni list RS, št. 18/03 in 83/06) z določbami tega zakona.
Izvršitelji v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona sklenejo pogodbo o vodenju skrbniškega računa, prenesejo sredstva nanj in predložijo dokazilo o sklenjeni pogodbi o vodenju skrbniškega računa zbornici izvršiteljev.
Zbornica izvršiteljev v treh mesecih od uveljavitve tega zakona prevzame spise zaključenih zadev izvršiteljev, ki so bili razrešeni do uveljavitve tega zakona in uskladi določbe Statuta Zbornice izvršiteljev Slovenije (Uradni list RS, št. 93/03) z določbami tega zakona.
Vlada Republike Slovenije v treh mesecih po uveljavitvi zakona uskladi Uredbo o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (Uradni list RS, št. 23/04, 66/06 in 16/08) s tem zakonom.
11. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 712-01/11-1/15
Ljubljana, dne 30. marca 2011
EPA 1682-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti