Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25. 3. 2011

Kazalo

902. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi) (2. dopolnitev), stran 2853.

Na podlagi 6. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi s 7. členom Pravilnika o ES-homologaciji in posamični odobritvi motornih vozil (Uradni list RS, št. 31/09 in 78/09) izdaja minister za promet
O D R E D B O
o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi) (2. dopolnitev)
1. člen
V Odredbi o določitvi seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi) (Uradni list RS, št. 96/09 in 114/09) se v prilogi v stolpcu »Prenehanje veljavnosti« vnesejo naslednji podatki:
– pri TSV 143/00: »Prenehanje veljavnosti 9. aprila 2011.
         Homologacije ostajajo še naprej v
         veljavi.«;
– pri TSV 162/00: »Prenehanje veljavnosti 24. februarja
         2011.«.
V prilogi se v seznam na ustrezno mesto, po naraščajočih številkah številčnih oznak, doda nova vrstica, ki se glasi:
+-----------+--------------------+----------------+-------------+
| Številčna | Naslov tehnične  |  Začetek   | Prenehanje |
| oznaka  | specifikacije in | veljavnosti in | veljavnosti |
|      |  področje njene  |začetek obvezne |       |
|      |  veljavnosti   |  uporabe   |       |
+---------------------------------------------------------------+
|…                               |
+-----------+--------------------+----------------+-------------+
|»TSV    |Tehnična      |Začetek     |       |
|143/01   |specifikacija TSV  |veljavnosti: 9. |       |
|      |143/01 o sistemih za|april 2011.   |       |
|      |preprečevanje    |Začetek obvezne |       |
|      |škropljenja izpod  |uporabe: glej  |       |
|      |koles določenih   |točko 5 tehnične|       |
|      |kategorij motornih |specifikacije.«.|       |
|      |in priklopnih vozil.|        |       |
|      |Velja za naprave za |        |       |
|      |preprečevanje    |        |       |
|      |škropljenja izpod  |        |       |
|      |koles vozil     |        |       |
|      |kategorij N in O.  |        |       |
+---------------------------------------------------------------+
|…                               |
+-----------+--------------------+----------------+-------------+
|»TSV    |Tehnična      |Začetek     |       |
|162/01   |specifikacija TSV  |veljavnosti: 24.|       |
|      |162/01 o      |februar 2011.  |       |
|      |homologaciji    |Začetek obvezne |       |
|      |motornih vozil s  |uporabe: glej  |       |
|      |pogonom na vodik,  |točko 5 tehnične|       |
|      |vodikovih sistemov |specifikacije.«.|       |
|      |in njihovih     |        |       |
|      |sestavnih delov.  |        |       |
|      |Velja za vsa vozila |        |       |
|      |kategorij M in N.  |        |       |
+---------------------------------------------------------------+
|…                               |
+---------------------------------------------------------------+
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2011
Ljubljana, dne 9. februarja 2011
EVA 2011-2411-0010
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet