Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2011 z dne 18. 3. 2011

Kazalo

830. Navodilo o vsebini in načinu poročanja statističnih podatkov za Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (POSL-P/ČL), stran 2708.

Na podlagi 21. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) izdaja generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije
N A V O D I L O
o vsebini in načinu poročanja statističnih podatkov za Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (POSL-P/ČL)
1. člen
(splošna določba)
(1) Zbiranje statističnih podatkov za Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (v nadaljnjem besedilu: POSL-P/ČL) je določeno z Letnim programom statističnih raziskovanj (v nadaljnjem besedilu: LPSR). Vsakokratni LPSR je natančno naveden na vprašalniku POSL-P/ČL.
(2) To navodilo podrobneje določa namen, odgovornost za metodološke standarde, zavezance za poročanje, obveznost poročanja in roke poročanja podatkov, vsebino, način zbiranja, preverjanje, obdelovanje, objavljanje in posredovanje podatkov, organizacijski in tehnični dogovor o pristojnostih in odgovornostih udeleženih institucij.
2. člen
(namen)
(1) Podatki, zbrani za statistično raziskovanje POSL-P/ČL, se v skladu z Zakonom o državni statistiki uporabljajo za statistične in znanstvenoraziskovalne namene ter za potrebe analize in zagotavljanja finančne stabilnosti v skladu z Zakonom o Banki Slovenije.
(2) Za statistično urejanje, objavljanje in posredovanje podatkov uporabnikom je odgovoren Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SURS).
3. člen
(odgovornost in pristojnost za metodološke standarde)
Za metodološke standarde, ki se upoštevajo pri statističnem raziskovanju POSL-P/ČL, so odgovorni SURS, Banka Slovenije (v nadaljnjem besedilu: BS) in Agencija za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES). Pri tem sodelujejo v okviru sistema državne statistike tudi z drugimi uporabniki, na primer zaradi usklajenosti z računovodskimi standardi s Slovenskim inštitutom za revizijo. Mednarodno primerljivost zagotavlja sodelovanje v okviru Evropskega statističnega sistema in Evropskega sistema centralnih bank.
4. člen
(zavezanci za poročanje podatkov)
(1) V raziskovanje POSL-P/ČL je vključenih približno pet tisoč poslovnih subjektov (gospodarske družbe in zadruge) (v nadaljnjem besedilu: zavezanci).
(2) Zavezanci za poročanje podatkov so:
– vse gospodarske družbe in zadruge, ki imajo najmanj 20 (oziroma več kot 19) zaposlenih,
– del gospodarskih družb in zadrug, ki imajo do 19 (oziroma 19 in manj) zaposlenih; te določi SURS z metodo vzorčenja.
(3) Seznam vseh zavezancev iz prejšnjega odstavka določi SURS in ga pošlje AJPES. SURS zavezance tudi pisno pozove k prvemu poročanju zahtevanih podatkov.
5. člen
(obveznost poročanja podatkov)
Poročanje podatkov je za zavezance iz 4. člena tega navodila v skladu s 35. členom Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95, 9/01) obvezno.
6. člen
(roki za poročanje podatkov)
Zavezanci predložijo podatke po tem navodilu:
– za prvo četrtletje: od 10. aprila do 30. aprila tekočega leta;
– za drugo četrtletje: od 10. julija do 31. julija tekočega leta;
– za tretje četrtletje: od 10. oktobra do 31. oktobra tekočega leta;
– za četrto četrtletje: od 10. januarja do 31. januarja naslednjega leta.
7. člen
(vsebina)
(1) Zavezanci poročajo zahtevane podatke iz bilance stanja, iz izkaza poslovnega izida, o investicijah in druge podatke o poslovanju na podlagi vprašalnika Četrtletni vprašalnik o poslovanju poslovnih subjektov POSL-P/ČL (v nadaljnjem besedilu: vprašalnik); ta je priloga tega Navodila in njegov sestavni del.
1. Splošni podatki o zavezancu:
– matična številka;
– naziv in sedež;
– ime in priimek osebe, odgovorne za poročane podatke;
– telefonska številka osebe, ki izpolnjuje vprašalnik;
– elektronski naslov osebe, ki izpolnjuje vprašalnik;
– status poročevalca;
– matične številke pravnih naslednikov.
2. Podatki o poslovanju se prikažejo v evrih, zaokroženo in brez decimalk. Če za posamezen zahtevani podatek zavezanci nimajo na voljo natančne vrednosti, to vrednost ocenijo in vpišejo oceno. Če pri izpolnjevanju vprašalnika zavezanci ugotovijo, da se vrednost posameznega podatka, ki je bila poročana za predhodno obdobje, bistveno razlikuje od prave vrednosti, vpišejo za predhodno obdobje celotno pravilno vrednost, in ne le razlike do pravilne vrednosti tega podatka. Pri izpolnjevanju podatkov za prvo četrtletje vnos popravkov za predhodno obdobje ni mogoč.
3. Vprašalnik vsebuje pet tabel (prve štiri tabele izpolnijo zavezanci vsako četrtletje, tabelo 5, pa samo zadnje četrtletje), in sicer:
– Tabela 1: Podatki iz bilance stanja
– Tabela 2: Podatki iz izkaza poslovnega izida
– Tabela 3: Investicije v osnovna sredstva
– Tabela 4: Drugi podatki
– Tabela 5: Letni dodatek (ta tabela se izpolni samo ob poročanju podatkov za zadnje četrtletje leta).
(2) Tabeli 1 in 2 predstavljata krajšo različico poenotenih obrazcev bilance stanja in izkaza poslovnega izida, ki jih je določil AJPES z Navodilom o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov (Uradni list RS, št. 7/08, 8/09, 107/09 in 109/10), in sicer:
– tabeli sta enaki za gospodarske družbe in zadruge;
– členitev bilance stanja in podatkov iz izkaza poslovnega izida je manj podrobna (npr. poenoten obrazec bilance stanja AJPES vsebuje poleg postavke opredmetena osnovna sredstva še členitev te postavke na zemljišča, zgradbe, proizvajalne naprave in stroje …, medtem ko tabela 1 vsebuje samo postavko opredmetena osnovna sredstva);
– oznake za AOP v tabelah so enake kot v poenotenih obrazcih AJPES (ker se AJPES-ov poenoteni obrazec bilance stanja za gospodarske družbe razlikuje od obrazca za zadruge, so v tabeli 1 oznake za AOP prikazane za gospodarske družbe posebej in za zadruge posebej);
– priporočeni konti v tabelah so iz kontnih načrtov za gospodarske družbe in zadruge, ki jih je sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo.
Večina družb in zadrug izdeluje za lastne potrebe računovodske obračune tudi med letom. Zavezanci, ki poročajo podatke v tabelah 1 in 2, niso dolžni:
– v svojem knjigovodstvu opravljati knjiženj, za katera Slovenski računovodski standardi določajo, da se praviloma opravijo na koncu poslovnega leta (prevrednotenje sredstev, obveznosti do virov sredstev, prihodkov oziroma odhodkov);
– v svojem knjigovodstvu opravljati knjiženj pripoznavanja/odpravljanja rezervacij;
– izdelati obračuna davka od dohodka pravnih oseb;
– opraviti popisa sredstev/virov sredstev.
Postavke v tabeli 1 (stolpec 2) morajo biti prikazane po stanju na zadnji dan poročevalskega obdobja (prvo četrtletje – 31. 3., drugo četrtletje – 30. 6., tretje četrtletje – 30. 9., četrto četrtletje – 31. 12.). Podatke v stolpec 1 vpišejo tudi zavezanci, ki podatkov po stanju na navedeni dan še niso poročali (npr. novi zavezanci).
Postavke v tabeli 2 (stolpec 2) morajo biti prikazane za obdobje od začetka leta do konca poročevalskega obdobja (januar–marec, januar–junij, januar–september oziroma januar–december).
(3) Postavke v tabeli 3 (stolpca 2 in 4) morajo biti prikazane za obdobje od začetka leta do konca poročevalskega obdobja (januar–marec, januar–junij, januar–september oziroma januar–december). V stolpcu 2 morajo biti prikazane nabave novih osnovnih sredstev, v stolpcu 4 pa nabave rabljenih osnovnih sredstev.
Vrednost investicij v osnovna sredstva obsega: nakupe (fizično ustvarjenih) lastnih sredstev, posodobitve, rekonstrukcije in prenove na že obstoječih osnovnih sredstvih (tudi na najemnih), lastno izgradnjo, pridobitve brez plačila in nabavno vrednost osnovnih sredstev v finančnem najemu oziroma lizingu ter naložbene nepremičnine.
Nabave osnovnih sredstev v obdobju morajo biti prikazane ne glede na to, ali so bile v obdobju tudi dejansko plačane. Prikazana mora biti tudi investicija v teku (v gradnji oziroma izdelavi).
Vrednost nabav mora biti prikazana po nabavni ceni. Ta sestoji iz nakupne cene, povečane za morebitne davke, stroške prevzema in druge neposredne stroške, ki so potrebni za prevzem in usposobitev osnovnega sredstva za uporabo (npr. davek na promet nepremičnin, posredniške storitve, plačane odvetnikom, cenilcem in drugim, stroški montaže in podobni stroški), ne vsebuje pa tistega dela DDV, za katerega je mogoče zahtevati vračilo vstopnega davka. Če zavezanec pravice do odbitka vstopnega DDV-ja za osnovno sredstvo nima, njegovo nabavno vrednost prikaže skupaj z vštetim DDV-jem.
V postavki Zemljišča (301) v stolpcu 2 mora biti prikazana vrednost nabav zemljišč v poročevalskem obdobju.
V postavki Zgradbe in objekti (302) mora biti prikazana vrednost ustvarjenih investicij v zgradbe, objekte in poslovne prostore. Prikazana mora biti tudi vrednost investicij v naložbene nepremičnine ter vrednost investicijskih popravil in rekonstrukcij objektov. Vrednost ustvarjenih investicij zajema opravljena dela in nabave v poročevalskem obdobju ter opravljena, a še neplačana dela in nabave v poročevalskem obdobju. Če nov objekt, zgradbo ali poslovni prostor za svoje potrebe zavezanec gradi v lastni režiji, prikaže vrednost opravljenih lastnih del in opravljenih gradbenih drugih del izvajalcev v obdobju. V postavko zavezanec vključi tudi vso opremo, ki jo je v objekt vgradil izvajalec (električna napeljava, vodovodna napeljava, dvigala, naprave za centralno kurjavo ipd.).
V postavkah Transportna oprema (303) in Druga oprema in stroji (304) mora biti prikazana vrednost ustvarjenih investicij v transportno opremo oziroma drugo opremo in stroje, vključno z investicijskim vzdrževanjem le-teh (upošteva se definicija ustvarjenih investicij, ki je podana zgoraj). Transportna sredstva so avtomobili, tovornjaki, vlačilci, prikolice, druga vozila in plovila, drugi stroji in oprema pa zajemajo energetske stroje in naprave, delovne stroje in naprave, pisarniško opremo in stroje za obdelavo podatkov (npr. računalnike), notranjo in drugo opremo.
Zavezanci morajo vključiti tudi:
– transportno ter drugo opremo in stroje, ki so jih v opazovanem obdobju pridobili na podlagi finančnega lizinga;
– transportno ter drugo opremo in stroje, ki so jih nabavili z namenom, da jih bodo dali v poslovni najem drugim;
– transportno ter drugo opremo in stroje, proizvedene v lastni režiji za svoje potrebe;
– vrednost popravil poškodovane opreme.
V postavki Druga opredmetena osnovna sredstva (306) morajo biti prikazane nabave večletnih nasadov, osnovne črede, vlaganje v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (na primer vrednostnig predmetov, kupljenih zaradi ohranitve vrednosti, kot so umetnine, dragi kamni, nemonetarno zlato ipd.) (knjiženje na kontih 043 in 045).
V postavki Programska oprema – softver – kupljena in lastno razvita (307) morajo biti prikazane nabave računalniške programske opreme in vrednost lastno razvite računalniške programske opreme za lastno uporabo. Lastno razvita računalniška programska oprema se vrednoti po stroških, potrebnih za njen razvoj do uporabe v proizvodnem procesu. V postavko se vključi tudi vrednost licenc za softver.
V postavki Študije, projekti in druga neopredmetena osnovna sredstva (308) morajo biti prikazane nabave študij, projektov znanstvenoraziskovalnih del, investicijskih elaboratov ipd. ter izvirnih književnih del in drugih originalov (izvirniki na področju filma, glasbe kot podlage za film, televizijske programe, glasbene in športne prireditve).
V postavki 309 morajo biti prikazane nabave licenc, patentov, blagovnih znamk in koncesij, razen licenc za softver.
(4) Postavke v tabeli 4 (stolpec 2) morajo prikazovati obdobje od začetka leta do konca poročevalskega obdobja (januar–marec, januar–junij, januar–september oziroma januar–december).
V stolpec 2 se vpišejo zneski:
– prihodkov od najemnin za zemljišča in gozdove;
– prihodkov od najemnin za lastna stanovanja;
– prihodkov od udeležbe v dobičku (skupaj in razčlenjeno);
– sredstev za investicije, prejetih neposredno iz sredstev EU;
– odhodkov za najemnine za zemljišča in gozdove;
– razdeljenih dobičkov (skupaj in razčlenjeno);
– za štipendije dijakom in študentom;
– za plačane denarne kazni in stroške sodnih taks.
V postavki Razdeljeni dobički (408) morajo biti prikazani dobički, ki so bili plačani lastnikom oziroma so jih lastniki odtegnili iz podjetja. Če so bili dobički izplačani v obliki dividend, morajo biti prikazani v postavki dividende (409), če pa so bili izplačani v drugačni obliki, morajo biti prikazani v postavki drugo (410).
(5) Tabela 5 je letni dodatek k četrtletnemu vprašalniku. Ta tabela se izpolni samo enkrat, in sicer s podatki, ki se nanašajo na celo leto.
V postavki Plačila za najem delovne sile (501) mora biti vpisan znesek stroškov storitev, ki so bile v letu obračunane zaposlitvenim agencijam in podobnim organizacijam za zagotovitev osebja (npr. stroški študentskega dela s provizijo). Vključen je samo strošek za zagotovitev osebja, ki ni povezan z zagotovitvijo določene industrijske ali druge neindustrijske storitve. Ti stroški morajo biti prikazani na kontu 41 in tudi v tabeli 2 (AOP 134) kot del stroškov storitev. Podatek ne zajema plačil za pogodbe o delu in plačil za pogodbe o avtorskem delu.
V postavko Plačila podizvajalcem (502) mora biti vpisan znesek stroškov storitev, ki so bile v letu obračunane tretjim osebam v zameno za industrijsko blago in storitve, dobavljene kot del podizvajalskega razmerja. Ti stroški morajo biti prikazani na kontu 41 in tudi v tabeli 2 (AOP 134) kot del stroškov storitev. Dve podjetji sta povezani v podizvajalskem razmerju, kadar sta uresničena dva pogoja:
– podjetje – kupec (imenovan tudi glavni izvajalec) sodeluje pri zasnovi izdelka, pri čemer daje, tudi deloma, tehnične specifikacije podjetju – dobavitelju (imenovanemu tudi podizvajalec) in/ali ponudi materiale, ki se obdelajo;
– podjetje – kupec proda izdelek podizvajalca, in sicer bodisi kot takega ali kot del kompleksnejšega izdelka, in prevzame prodajno odgovornost za izdelek.
8. člen
(način poročanja podatkov)
(1) Zavezanci predložijo podatke po tem navodilu na elektronskem vprašalniku prek spletnega portala AJPES (http://www.ajpes.si/):
– z neposrednim vnosom podatkov
ali
– z uvozom XML datoteke, ki jo izdelajo sami v skladu s kontrolno shemo XSD, objavljeno na spletnem portalu AJPES.
(2) Podatke zavezanca lahko prek spletne aplikacije predloži njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba za posredovanje podatkov v skladu z navodilom, ki je objavljeno na spletnem portalu AJPES.
9. člen
(zbiranje, preverjanje, obdelovanje in posredovanje podatkov)
(1) AJPES kot pooblaščeni izvajalec statističnih raziskovanj zbira podatke, preverja formalno logično pravilnost zbranih podatkov in jih posreduje istočasno, najpozneje v 15 dneh po roku poročanja SURS in BS kot zbir individualiziranih podatkov (podatki z identifikatorjem).
(2) Prevzete podatke POSL-P/ČL SURS in BS uporabljata za namene v skladu z Zakonom o državni statistiki in Zakonom o Banki Slovenije. AJPES podatkov ne objavlja in ne pošilja drugim uporabnikom.
10. člen
(organizacijski in tehnični dogovor o pristojnostih in odgovornostih)
Medsebojne pristojnosti in odgovornosti za uresničevanje tega navodila SURS, BS in AJPES podrobneje uredijo z medsebojnim dogovorom.
11. člen
(končna določba)
Navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za predložitev podatkov za prvo četrtletje 2011.
Št. 007-89/2010/10
Ljubljana, dne 15. marca 2011
EVA 2010-1522-0041
mag. Irena Križman l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti