Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011

Kazalo

760. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete, stran 2199.

Na podlagi šestega odstavka 51. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete
1. člen
V Uredbi o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni list RS, št. 58/10) se besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Tehtana povprečna drobnoprodajna cena cigaret je izračunana na podlagi podatkov iz obračunov za plačilo trošarine v obdobju od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2010 in na dan 1. aprila 2011 znaša 2,64 eura za zavojček dvajsetih cigaret.«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se število »19,5500« nadomesti s številom »20,4000«.
V drugem odstavku se število »46,1446« nadomesti s številom »45,1515«.
3. člen
V 5. členu se število »2,49« nadomesti s številom »2,64«, število »77,0000« pa se nadomesti s številom »80,0000«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Zavezanec plača trošarino v znesku iz te uredbe za cigarete, ki jih sprosti v porabo od vključno 1. aprila 2011.
Zavezanec iz 11. točke drugega odstavka 17. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo) mora 31. marca 2011 popisati zalogo cigaret. Sestaviti mora zapisnik o stanju zaloge cigaret po vrstah, vrednosti in količinah ter obračunati razliko med zneskom že plačane trošarine in trošarine, določene s to uredbo (ločeno po vrstah cigaret). Zapisnik in obračun mora predložiti 15. dan po popisu carinskemu organu, ki je krajevno pristojen glede na sedež plačnika. Obračun se sestavi v skladu z vzorcem, ki je priloga te uredbe in njen sestavni del.
Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora najpozneje 60. dan po popisu plačati razliko v trošarini, in sicer v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, v dobro podračuna: 01100-1008310474 – trošarina od tobačnih izdelkov. Poleg številke vplačilnega računa se na plačilnem nalogu obvezno navede tudi številka sklica, ki je določena z modelom 19: model 19, davčna številka plačnika – 08656.
5. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-13/2011
Ljubljana, dne 10. marca 2011
EVA 2011-1611-0062
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost