Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011

Kazalo

759. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 2199.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena ter drugega odstavka 78. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A in 69/08 – ZZavar-E) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04 (58/04 – popr.), 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10 in 82/10) se tretja alinea 13. člena spremeni tako, da se glasi:
»– v Ministrstvu za gospodarstvo:
Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost
Direktorat za turizem in internacionalizacijo
Direktorat za notranji trg
Direktorat za energijo«.
V trinajsti alinei se črta besedilo »in razvojno sodelovanje«, na koncu besedila te alinee pa se doda besedilo »Direktorat za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč«.
2. člen
V 36. členu se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko v sektorjih policijskih uprav, ki usklajujejo in usmerjajo delo policijskih postaj ter izvajajo nadzor nad njihovim delom na področju zagotavljanja javnega reda, urejanja in nadzora cestnega prometa, nadzora državne meje, izravnalnih ukrepov ter postopkov s tujci, oblikujejo oddelki tudi, če je za področje sistemizirano manj kot pet delovnih mest«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za gospodarstvo in Ministrstva za zunanje zadeve se uskladita s to uredbo najkasneje v treh mesecih po njeni uveljavitvi.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-4/2011
Ljubljana, dne 10. marca 2011
EVA 2011-3111-0011
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost